Follow up Symposium EXPLORING PLUREALITIES #1

DRAMATURGIE CONTEMPORANĂ LOCALĂ ÎN FNT 2022
iulie 16, 2022
„Teatru Oriunde” deschide stagiunea outdoor cu spectacole pentru copii și adulți care se vor juca în parcurile din Sectorul 5
iulie 20, 2022

// for English please scroll down

Simpozionul EXPLORING PLUREALITIES #1 s-a desfășurat între 4-7 iulie la București, la Cărturești Verona și WASP Working Art Space and Production. Evenimentul, organizat de Asociația 4Culture, a găzduit o masă rotundă, o producție artistică în cooperare cu artista norvegiană Mette Edvardsen, o instalație audio-vizuală interactivă coordonată de Ciprian Făcăeru și Andrei Raicu, și două artist talk-uri.

În data de 4 iulie 2022, a avut loc deschiderea oficială a Simpozionului #1 EXPLORING PLUREALITIES, la Cărturești Verona, alături de Mette Edvardsen (partener proiect, performer & coregraf, Norvegia), Andreea Căpitănescu (Asociația 4Culture), performerii Adriana Gheorghe, Alice Monica Marinescu, Ilinca Hărnuț, Iulia Mărăcine, Joana Ferraz, Tiziana Penna, coordonatorii Laboratorului #1 – Noile tehnologii și publicul tânăr – Ciprian Făcăeru & Andrei Raicu, alături de coautorii & performerii Vlad Benescu, Ștefan Bunicelu, Dan Făcăeru și Georgiana Ghergu.

Între 5 și 7 iulie 2022, s-a desfășurat la librăria Cărturești Verona producția “Time has fallen asleep in the afternoon sunshine”, de Mette Edvardsen (partener proiect, performer & coregraf, Norvegia), cu artistele Adriana Gheorghe, Alice Monica Marinescu, Ilinca Hărnuț, Iulia Mărăcine, Joana Ferraz, Tiziana Penna și Mette Edvardsen.

Titlurile selectate pentru a forma timp de 3 zile o bibliotecă de cărți vii accesibilă publicului au fost: Jurnal (1941-1942) – Etty Hillesum, Vara în care mama a avut ochii verzi – Tatiana Țîbuleac, Maestrul și Margareta – Mihail Bulgakov, Frică și cutremur – Søren Kierkegaard, Hopscotch – Julio Cortázar, Einstein’s Dreams – Alan Lightman, I Am a Cat – Sōseki Natsume.

În seara de 6 iulie 2022, Mette Edvardsen a susținut un artist talk, la Cărturești Verona, în care a prezentat conceptul artistic, inspirat de romanul lui Ray Bradbury, Fahrenheit 451, etapele și procesul de lucru de a învăța pe de rost o carte pentru a o împărtăși apoi prin întâlniri performer/carte – spectator/cititor. În cadrul artist talk-ului, alături de Mette Edvardsen au fost prezente și artistele participante la București în cadrul “Time has fallen asleep in the afternoon sunshine”, care au oferit impresii personale despre experiența parcursă și întâlnirea inedită cu publicul.

La WASP Working Art Space and Production, pe 7 iulie 2022, s-a deschis oficial instalația Transsystemic Signals 2.0 printr-un performance live susținut de Vlad Benescu și Georgiana Ghergu, urmat de un artist talk susținut de Ciprian Făcăeru și Andrei Raicu (coordonatori ai Laboratorului #1 – Noile tehnologii si publicul tânăr), alături de artiștii, coautori ai instalației Vlad Benescu, Ștefan Bunicelu, Dan Făcăeru, Georgiana Ghergu.

Instalația Transsystemic Signals 2.0 este deschisă publicului până pe 28 iulie 2022, la WASP, în zilele de marți, miercuri și joi, între 16:00 și 20:00.

Rezervări Transsystemic Signals 2.0

Foto credit: Diana Păun

Despre proiectul EXPLORING PLUREALITIES:

Prin implementarea unor activități transdisciplinare în domeniul artelor performative și vizuale contemporane, proiectul EXPLORING PLUREALITIES urmărește dezvoltarea audienței și susținerea creatorilor de artă contemporană din România, în parteneriat cu artista norvegiană Mette Edvardsen și în cooperare cu artiști și profesioniști români și internaționali. Creând un cadru favorabil pentru dezvoltarea artei, prin oportunități de evoluție profesională – job shadowing și mentorat, proiectul implementat de Asociația 4Culture propune o abordare progresivă, bazată pe analiza și prospectarea direcțiilor inovatoare, prin identificarea și asumarea formatelor artistice de tip hibrid (EXPENDING FIELDS – activități de creație și producție).

Proiectele 4Culture au o dimensiune europeană, potențial de multiplicare a rezultatelor și o expunere publică de anvergură. Prin activitatea PERSPECTIVES IN MOTION din cadrul proiectului EXPLORING PLUREALITIES, propunem două simpozioane și o platformă digitală, ce vor capacita resursele 4Culture și ale partenerilor săi și vor asigura o diseminare a producțiilor realizate către noi audiențe pentru artele contemporane performative – dans, performance, și artele vizuale – instalații, proiecte new media și artă digitală.

Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 963.612 lei (195.288,49 euro)
Durată: 24 luni

www.exploringplurealities.com
www.4culture.ro
www.metteedvardsen.be

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și 15 țări UE din Europa Centrală și de Sud și Statele Baltice.
Cele trei țări donatoare cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul Spațiului Economic European (SEE). Donatorii au oferit 3,3 miliarde de euro prin schema de granturi consecutive între 1994 și 2014. Pentru perioada 2014-2021, granturile SEE se ridică la 1,55 miliarde de euro. Mai multe informații pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro

 

// ENG

Symposium EXPLORING PLUREALITIES #1 took place between July 4th and 7th in Bucharest, in Cărturești Verona and WASP Working Art Space and Production. The event, organized by 4Culture Association, hosted a round table, an artistic production in cooperation with Norwegian artist Mette Edvardsen, an interactive audio-visual installation coordinated by Ciprian Făcăeru and Andrei Raicu, and two artist talks.

On July 4th, 2022, the official opening of Symposium EXPLORING PLUREALITIES #1 was held in Cărturești Verona, together with Mette Edvardsen (project partner, performer & choreographer, Norway), Andreea Căpitănescu (4Culture Association), performers Adriana Gheorghe, Alice Monica Marinescu, Ilinca Hărnuț, Iulia Mărăcine, Joana Ferraz, Tiziana Penna, coordinators of Laboratory #1 – New technologies and young audiences – Ciprian Făcăeru & Andrei Raicu, together with co-authors & performers Vlad Benescu, Ștefan Bunicelu, Dan Făcăeru and Georgiana Ghergu.

Between July 5th and 7th, 2022, the production “Time has fallen asleep in the afternoon sunshine” took place at the Cărturești Verona bookstore, by Mette Edvardsen (project partner, performer & choreographer, Norway), with the artists Adriana Gheorghe, Alice Monica Marinescu, Ilinca Hărnuț, Iulia Mărăcine, Joana Ferraz, Tiziana Penna and Mette Edvardsen.

The titles selected to form a library of living books accessible to the public for 3 days were: Jurnal (1941-1942) – Etty Hillesum, Vara în care mama a avut ochii verzi – Tatiana Țîbuleac, Maestrul și Margareta – Mihail Bulgakov, Frică și cutremur – Søren Kierkegaard, Hopscotch – Julio Cortázar, Einstein’s Dreams – Alan Lightman, I Am a Cat – Sōseki Natsume.

On the evening of July 6th, 2022, Mette Edvardsen held an artist talk at Cărturești Verona, in which she presented the artistic concept, inspired by Ray Bradbury’s novel, Fahrenheit 451, the stages and the work process of memorizing a book to further share it through meetings between the performer/book and the spectator/reader. During the artist talk, along with Mette Edvardsen, the artists participating in Bucharest in “Time has fallen asleep in the afternoon sunshine” were present, who offered the audience personal impressions about the experience and the unique meeting with the public.

At WASP Working Art Space and Production, on July 7th, 2022, the Transsystemic Signals 2.0 installation was officially opened with a live performance by Vlad Benescu and Georgiana Ghergu, followed by an artist talk given by Ciprian Făcăeru and Andrei Raicu (coordinators of Laboratory #1 – New technologies and young audiences), together with the artists, co-authors of the installation Vlad Benescu, Ștefan Bunicelu, Dan Făcăeru, Georgiana Ghergu.

The Transsystemic Signals 2.0 installation is open to the public until July 28th, 2022, at WASP, on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, between 16:00 and 20:00.

Reservations Transsystemic Signals 2.0

 

About EXPLORING PLUREALITIES:

By implementing transdisciplinary activities in the field of contemporary performing and visual arts, the EXPLORING PLUREALITIES project aims to develop the audience and support contemporary art creators in Romania, in partnership with Norwegian artist Mette Edvardsen and in cooperation with Romanian and international artists and professionals. Creating a favorable framework for the development of art, through opportunities for professional evolution – job shadowing and mentoring, the project implemented by 4Culture Association proposes a progressive approach, based on analysis and prospecting of innovative directions, by identifying and assuming hybrid artistic formats.

4Culture projects have a European dimension, the potential to multiply the results and a large public exposure. Through the PERSPECTIVES IN MOTION activity within the EXPLORING PLUREALITIES project, we propose two symposia and a digital platform, which will enable the resources of 4Culture and its partners and will ensure a dissemination of productions made for new audiences for contemporary performing arts – dance, performance, and visual arts (installations, new media projects and digital art).

Amount of non-reimbursable financing (85% EEA Grant and 15% national budget): 963,612 lei (195,288.49 euros)
Duration: 24 months

www.exploringplurealities.com
www.4culture.ro
www.metteedvardsen.be

Project financed by the EEA Grants 2014 – 2021 within the RO-CULTURE Program.

EEA grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway to reducing economic and social disparities in Europe and strengthening bilateral relations between donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltic States.
The three donor countries are cooperating closely with the EU through the European Economic Area (EEA) Agreement. The donors have provided € 3.3 billion through the consecutive grant scheme between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, EEA grants amount to € 1.55 billion. More information on: www.eeagrants.org and www.eeagrants.ro
RO-CULTURE is implemented by the Ministry of Culture through the Project Management Unit and has as general objective the consolidation of economic and social development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship and cultural heritage management. The budget of the Program is approximately 34 million euros. More details are available on www.ro-cultura.ro

Pentru a va oferi o experienta de navigare mai buna acest site foloseste cookies.

Daca esti de acord cu acestea, inchide aceasta notificare sau afla mai multe despre setarile cookies aici | OK, inchide