Revista NR. 07

    EDITORIAL0045005700580059005000020054005300580049005200a7004d00450050000200480049000200be0052004b0056004d004e0053005600450056004900020054004900020047004500560049000200be00500002004500560049000200530056004d0047004900020046004d00500045005200a70002001000020091MWYRXIQ004500480049005700490045000f000200510045004d00020045005000490057000200500045000200be0052004700490054005900580002004800490002004500520002005200530059000f00020058004900520058004500a7004d0002005700c4000200560049004700590056004b0049005100020050004500020046MPERYVM00720002004900570058004900020048004900020047004900500049000200510045004d000200510059005000580049000200530056004d000200580056004900470059005800020057005900460002005800c400470049005600490012000200320049000200540050004500470049000200510045004d000200480049KVEF005700c4000200520049000200450051004d00520058004d00510002004700490049004500020047004900020045005100020056004900590091004d005800020048004d005200020047004900490045000200470049000200520049001000450051000200540056005300540059005700020091004d0002005700c40002WSGSXMQFMPIPIEPFI8VIGIQVIWXYPWYFXGIVIWEYRIKWMQVITIHI005700470059005e0049000200470045005600490002005700c400020052004900020056004d0048004d00470049000200be0052000200540056005300540056004d004d000200530047004c004d001200020039005200020046004d00500045005200a700020049000200450054005600530045005400490002004d0052IZMXEFMP004700c800520048000200570049000200be00520047004c0049004d0049000200540056004d005100590050000200480049004700490052004d00590002004500500002005900520059004d0002005200530059000200570049004700530050000f000200be00520002004700450056004900020053005100490052004dVIE0091004d001000450002004a00c4004700590058000200530002004d00520058005600450056004900020058005900500046005900560049000f000200be005200020059005100460056004500020045005100490052004d005200a700c40058005300450056004900020045000200480053005900c40002005800590056RYVM004b004900510049005200490002004700450056004900020057004900020054005600c4004600590091004900450059000200570047004c004d0051004600c80052004800020047005900560057005900500002004d0057005800530056004d0049004d00120002008d004d0002004700c8005200480002005700490002QEM00be005100540050004d0052004900570047000f0002005400490052005800560059000200520053004d000f000200470049004d00020048004d00520002002900570058005900500002002900590056005300540049004d000f000200480053005900c4000200480049004700490052004d004d00020048004900020050EGHIVIE003e004d0048005900500059004d00020026004900560050004d0052005900500059004d000f00020053000200450050005800c40002004700c400480049005600490002004d0052005800560045005800c4000200be00520002004d0057005800530056004d0049000f0002004700450056004900020045000200480049PRYMX00910059005a0053004d0059005000020059005200530056000200570047004c004d0051004600c40056004d0002005400490052005800560059000200590052004d004d0002004b0056004900590002004800490002005700590054005300560058004500580012000200d9005200580056001000590052000200450057004900510049005200490045000200510053005100490052005800020049000200510045004d0002004b0056004900590002005700c400020058005600490047004d00020057005900460002005800c40047004900560049000200be0052004b0056004d004e0053005600450056004900450002007200020048EX0048004900020049005a004d00480049005200a700450002004a004500540058005900500059004d0002004700c400020045004d0047004d000f000200be00520002002900570058000f000200be0052000200360053005100c80052004d0045000200be005200020054004500560058004d00470059005000450056EYJSWX00450052004d0002005800590050004600590056004d000f0002004700530052004a0059005e004d000f000200be0052000200470045005600490002004500480049005a00c400560045005800490050004900020047005300520057005800560059004700a7004d004d000f000200470049005000490002004700590002WIRWHI00450052005a00490056004b0059005600c400020091004d000200480049000200540049005600570054004900470058004d005a00c4000f00020052005900020047004900500049000200470045005600490002005700c40002004500480059004700c40002005600450054004d0048004900020046004900520049004aMGMM00470045005600580049005000590056004d0050005300560002004900470053005200530051004d00470049000f0002004500590002004a00530057005800020054005900a7004d0052004900020091004d000200510045004d000200480049004b00560045004600c400020048004d005700470056004900580049001200d900520002005800490045005800560059000f00020045005100020045005a00490045000200480049000200520059005100c4005600450058000200510045004d00020051005900500058004900020046004d00500049000200520049004b00560049000f000200490050004900020045005800c80056005200c40002GIPQEM004b00560049005900020091004d000200520049000200be00510054004d00490048004d004700c4000200be00520045004d005200580045005600490045000f0002004500910045000200470059005100020048004900a7004d005200590058005900500059004d0002004d000200570049000200450051004d00520058IXI005000450002004a004d0049004700450056004900020054004500570002004800490002004b0056004900590058004500580049004500020054004900020047004500560049000200530002004500560049000200500049004b0045005800c40002004800490002004b00500049005e005200c400120002002d0052004dMEXMZERYQMX9RMYRIE8IEXVEPHMR6SQRMERJMMREXRzTVMQZEVE0050004d004600490056005800c400a7004d004d007a00020048004d005200020015001d001d0014000f0002005600c4005100c8005200490002004700490045000200510045004d0002004d0051005400530056005800450052005800c400020047005300520057005800560059004700a7004d0049000200be00520002005400490056004d00510049005800560059005000020058004900450058005600450050000f000200be0052005700c40002005400560053004d00490047005800490050004900020049004d00020091004d0002005400560049005e0049005200a70045000200be00520002005400500045005200590050000200510045MPEVK005700530047004d00450050000f0002005700590052005800020057004d0052004b0059005600490050004900020047005300490056004900520058004900020091004d00020048004900020048005900560045005800c4000f0002004a004d004d00520048004700c400020056004900570058005900500002004d0052MMEXMZIPSV0052005300520010004b0059005a00490056005200450051004900520058004500500049000200720002004800490054004d0052005e00c8005200480002004a004d00490047004500560049000200480049000200560049005e004d005700580049005200a700450002004700490050005300560002004700450056004900500049001000450059000200470056004900450058000200100002005700100045005900020054004d004900560048005900580002005400490002004800560059005100020057004500590002004500590002004a0053005700580002007a00be0052004b004c004d00a7004d00580049007a0002004800490002005aVIQYVMPI005800590050004600590056004d000f0002004b0045005800450002005700c400020057004500470056004d004a004d00470049000200be0052000200540056004d0051005900500002005600c8005200480002004700490049004500020047004900020052005900020045004800590047004900450002005400560053JMXYVM005600450054004d00480049000f00020047005300520047005600490058004900120002002500590002005000590051004d00520045005800020057004700590056005800020091004d00020057001000450059000200570058004d00520057001200020027005300520048004d00a7004d004500020053005100590050YMHI00580049004500580056005900020091004d000200450002004d005200570058004d0058005900a7004d0049004d0002005800490045005800560045005000490002004500020057005800c800560052004d005800020051005900500058000200510045004d00020054005900a7004d00520049000200480049005e0046EXIVM00480049004700c800580002004500560002004a004d0002004a0053005700580002005200530056005100450050000200be005200580056001000530002005700530047004d00490058004500580049000200450052004d00510045005800c4000200480049000200470053005200910058004d004d005200a70045000200520049004700490057004d005800c400a7004d004d000200570047004c004d0051004600c40056004d004d0002004a005900520048004500510049005200580049005000530056000200570045005000490012000200320053004d000200520010004500510002004a0053005700580002005300020045005700490051IRIE005700530047004d0049005800450058004900120002002800490091004d00020045005700450050005800590056004d00500049000f000200500053005a004d005800590056004d005000490002005700590046000200470049005200580059005600c4000f00020046004500020047004c004d00450056000200be0052GIVGVMPI00480049000200560049004d005200570058004500590056004500560049000200450002004700490052005e00590056004d004d000f0002004700530052004a005300560051000200590052005300560002005a00490047004c004d000200560049004a00500049005c0049000200450046004d00450002004500480053VQMXI00be0052005700c400020052005900020048004d0057005400c40056005900580049000f0002005200100045005900020050004d00540057004d0058000200be0052000200580053005800020045004700490057005800020058004d0051005400020048004d00520002005800490045005800560059000f00020048004dRGYPXYVRKIRIVEP0028004500560002005400530045005800490002004700490045000200510045004d0002004b00560049004500020046004d005000c40002005200490045004b005600c4000f0002004500470049004900450002004700450056004900020052004900100045000200be00510054004d00490048004d0047004500580002004700490050000200510045004d00020051005900500058000200be00520045004d005200580045005600490045000f000200450002004a0053005700580002004d005200470045005400450047004d005800450058004900450002004800490002005600490010004700530052004900470058004500560049000200500045000200580049004500580056005900500002005000590051004d004d001200020036004d005800510059005000020049005c005800560049005100020048004900020050004900520058000200be00520002004700450056004900020045005100020045004a0050004500580002004800490057005400560049005100450056004d00500049000200540053005a004900910058004d00020048004d0052000200580049004500580056005900500002004500470049005000530056000200480049004700490052004d004d000200be00520002004700450056004900020052004900020058005600c4004d004500510002004d005e0053PEVIE005600c4005100c80052004900020045005100540056004900520058004500020045004700490057005800530056000200450052004d0002005800590050004600590056004d000f000200be00520002004700450056004900020049005200490056004b004d004d005000490002005700100045005900020056004d0057MTMX00590052004900530056004d0002004d00520049005c00540050004d004700450046004d0050000f000200be00520002004700450056004900020058004900520058004500a7004d004d005000490002005100530051004900520058005900500059004d000200450059000200be00510054004d00490048004d00470045X004500480049005a00c4005600450058004900500049000f0002005100450056004d0050004900020047005300520057005800560059004700a7004d004d0012000200280045004700c400020054005900500057005900500002005900520059004d000200530056004b00450052004d005700510002005700c4005200c4XSW0049005700580049000200470053005200570058004500520058000f000200570059005700a7004d005200590058000f000200450058005900520047004d00020047005900510002004500500058004a00490050000200480049004700c80058000200460053005000520045005a0002005400530045005800490002004aMGSRWMHIVEXSVKERMWQYPEPGVYMTYPWZGRIXIRGSRZYPWMMGRHEGGIPIVEXHIJIFVEQEVMPSVXYVRIIERMMGRHERIQMEXTRPEWXSTGEVHMEGHIGIRMYPIPEWYGGIWIPI2EMSREPYPYMGVEMSZIERHMRTVMQMMERMHIHYT6IZSPYMIGRHWTIGXEGSPIPIWIQREXIHI7MPZMY4YVGVIXIEYMRXVEXRGMVGYMXYPXIEXVEPMRXIVREMSREPHIZVJMTRRZEVEPYMGRHXSXYRWTIGXEGSPEPPYM4YVGVIXIEJSWXHMRRSYMRZMXEXPEHMRFYVKLEWIQIRIEQSQIRXIREYQEMIMWXEXYJSWXVEVMWWMQIXYVRIIPIXVYTIPSVVSQRIXMGEVIWGSRXIIRTVMQEPMRMIEGSPSYRHIWXEYEGIMEGEVIWGVMYMWXSVMEXIEXVYPYM2MGMYRVSQRRYETEVIRZSPYQIPIGIRGLMHGETMXSPYPzWIGSPYPYMRXIEXVYzMRMGMYRVSQRRYEENYRWREGIWXTVMQHIGIRMYHMRWIGSPYPSVMGXHIKVIYRIEVJMWEHQMXIQWWIRWGVMIREZERKEVHEXIEXVEPGIHIWGLMHIYRRSYGETMXSP3TIVJYMIHIZMRIEFWSPYXRIGIWEVYRGSGOXEMPHIZMXEQMRIMSMKIRGEVIWEHYGEGIWXYMSVKERMWQ1ERIQMEXGRHTPMRHIEHVIREPMRGRHVIWTMVRHHMRMRIVMISRSYIRIVKMI0EGETXYPYVQXSVMPSVIGIERMEVXVIFYMWTYXIQRYQVEXVEHYGIVMPIQEVMPSVGVMHIWTVIEVXIPIWTIGXEGSPYPYMETVYXIRPYQIMHIMPITVSTEKEXIHIIPIRWGRHHIFEXIVMGEVIWWGLMQFIMEMGMJEEEVXIMXIEXVEPIMWMHIJMRIEWGQEMPMQTIHIJYRGMMPI4REXYRGMEHMGREVXVIFYMWRIJMRWGVMWHINERGMVGYMXYPQEVMPSVJIWXMZEPYVMYRHIEFMEEQTYWYRTEWTVMRIWXMZEPYP-RXIVREMSREPHI8IEXVYHIPE7MFMYMTVMRIWXMZEPYP2EMSREPHI8IEXVYTVIGYQMRGMVGYMXYPXIEXVEPGYVIRXTVMRVIKMSVMWXVMRMMRZMXEMGSRWXERXWQSRXIIR6SQRMEMZMGIZIVWE4SEXIQEMQYPXHIGXSVMGIEVXVIFYMWRIVIIVZQYVQXSVMMIGIERMTIRXVYEHIWGLMHIXSEXIEGIPIJIVIWXVITIGEVIPIEQPWEXFXYXIRGYMIHMRMRIVMIHMRMRHMJIVIRHMRPMTWHIGYVMSMXEXITREGYQR4IRXVYGRGITRHHIEGYQHIERMHYTRYQEMEZIQRMGMSWGYTIRXVYRXVMIVIEMRXVVMMRRSVQEPMXEXI20 years after8LIHMXSVMRGLMIJVMWXMRE1SHVIERYWYQQEVMIWXLIVMWIERHJEPPSJXLI6SQERMERGSRXIQTSVEVXLIEXVIMRXLIIEVWXLEXJSPPSIHXLIJEPPMRKSJXLIIVPMREPPJIMRXIVREXMSREPXSYVWEGSYTPISJ6SQERMERZSMGIWFIGEQI JEQSYW EFVSEH ERH XLIR r WMPIRGI 8LI JMKLX MXL XLI IJJIGXW SJ XLI MWSPEXMSR LEW RIZIV VIEPP WXEVXIH8LIEYXLSVGSRGPYHIWMRLIVIHMXSVMEPy8LIXVYIMWXLEXJVSQRSSRIHSRXLEZIERIGYWIXSHIPENSMRMRKRSVQEPMXERQSVI-XWFIIREPVIEHIEVWWMRGIRSVQEPMXEWTSWWMFPIJSVXLIJMVWXXMQIz1SVIXLERXLEXlETIVJYWMSR FIGSQIW EFWSPYXIP RIGIWWEV E GSGOXEMP SJ ZMXEQMRWERH SKIR r GSPPEFSVEXMSR FIXIIR 6SQERMEREVXMWXWERHJSVIMKRHMVIGXSVWXVERWPEXMSRSJXLIXLISVIXMGEPSVOWJVSQEFVSEHGSRJIVIRGIWIPPSVKERMIHXSYVWIXG XLEX MPP FVMRK E RI IRIVK XS XLMW ERIQMG FSH SJ 6SQERMER XLIEXIV WSQIXMQIW JYPP SJ EHVIREPMRIWSQIXMQIWFEVIPFVIEXLMRKzCristina MODREANUSumar3XbcaXQdXcaXXcTaTSXdPacTTaXacaXIEMRVMEIVRWGLYX0MFVVMMPIYQERMXEW0MFVVMMPIVXYVIXMYGYVIXM8MQMSEVE7MFMYPYNuvonlineDIN NUMERELE 961836376 8IEXVYP1EWGEPEHIERM88690-21303EVXMGSPIHIVMWXMRE1SHVIERYM-YPME4STSZMGM79PMRE2IPIKEVEQEXYVKYPEQYVMXXVMEWGEYXSVYPHVEQEXMG-286-9GYIVSRMGESFVMRHMVIGXSV8IEXVYPz1EVMEMPSXXMzHMRVMPEDEZBATERE 3IWTVIIXMGEEGXYPYMGVMXMGINTERVIU 86EHYPIERHVY2MGEHIWTVIVIEOMRKXLIEZIWCRONICA DE TEATRU 10yRMZIVWEVIEzVIKMEPEH1EWWEGM12VIKMEMERMREVFYREVMY14y1EVIPI-RGLMMXSVzVIKME6EHY4IRGMYPIWGY16y9PXMQIPISVIHMRZMEEPYMIEYIWGYzVIKME1MPS6EY7MQSRIMWIRVMRK19y2SETXIEEPTYVKMIMzVIKME1MLEM1RMYMY20y-ZER8YVFMRGzVIKME-SR7ETHEVY23yRGSRXEMRIVzVIKMEVMWXMERERRUBRICI 24PMRE2IPIKEr4IXVIGIVIGYLSQPIM261MLEIPE1MGLEMPSZrMRIIHVEQEXYVKYPRXVYRXIEXVY277EZMERE7XRIWGYr9RHIVXLI6EHEV28RHVWMWOrRGYXEVIEVIEPMXMMTMIVHYXI301MVIPPE4EXYVIEYrRHXVIGIXSTMXSVYPHIREWXYVMIN OUT 32ISVKIERYrSXSKVEJMEVIKWMX34VMWXMRE1SHVIERYry7EZERXYPMHMSXz351MLEIPE1MGLEMPSZry8LIFPEGO6MHIVz36VMWXMRE1SHVIERYrIWTVIEQPIXESEU 38ISVKIERYr2SETXIMXIEXVY401MVYRE6YRGERryPGYMIXIEXVYPzVOICE OVER 45VMWXMER8YHSV4STIWGYrYVZEMTSVYQFIPYPDEBUT 47-SERE7MPIERYrIXEXIEMRXIVMSEVIN MEMORIAM 483XSQEVVINESVIE4STIWGY2A834BA420A44A8CBEA14C8498IRRIWWIIMPPMEQWM7YWER7SRXEK51C8A8un abonament pe 2010SQERHEGYQPEVIZMWXEHIEVXIPIWTIGXEGSPYPYM7GIREVS3JIVXWTIGMEP6327GVMIRIPEWGIREVSKQEMPGSQATSPRca-TU6-78-2136292TVXdSTaTSPRXT1EKHEPIRESMERKMY-YPME4STSZMGMRGE6SXIWGYMTVMER1EVMRIWGYWIGVIXEVHIVIHEGMI-SRY7SGMYAXcaPSdRTaTQTVTiPSVIRXMREVEXJERSJ2RTXTVaPUXRRXEP7MPVH7GIREVS-7723XbcaXQdXPXRTiXPSVIRXMREVEXJERSJSTIVXE-MPPIQEJSIRWTIGXEGSPYPl7EZERXYPMHMSXzVIKME6MGLEVHSVIQERJSXS.SER1EVGYW8MTEV59977-2YGYVIXM6IZMWXIHMXEXGYWTVMNMRYPDXdXXCTPcaPTSXAXPD8C4A1EKHEPIRESMERKMYDEZBATERE3 DEBATEDEZBATEREPROPUSjDE Theodor-Cristian POPESCUdcXdcXXPaTRTSTbUdaPRRcXeXcPcTPcaPcbUTaccPXXbXcSTaQSPaTSTRdaXiXcPcTXSTRTaTPSTbRTaXaXXcadRXPcPXPXcTaPcRRPaTPaPTdbTPXeTWXRdTPiXSSTXRXSXaTRcPcPRdaXTabPTSXccaTRTTPXQadcPTeTiXcgXRXcPcTTPTgcaTPdcXTXRPPXXTTRccaPTaTiXSTXPTPRcdcTPcaPbPbPcdTaXRcPXPcSTTXbPSTTTVPPbRXTcXXRPaTUdRXTPi0PYdbddXSXcaTXeTXRQbXXXXaXcPQXX0RTPbcXaXcPaTPRPVaTPcXaTRTcPaTPRaXcXRPRaTPXTXPbcaaTcXddcXTXTSXXXP5TbcXePddXPXPSTCTTPcadSTP1dRdaTcXPRXcXcbTaXTSTaTPRXXPTdaPTXRRPaTacdaXbTPdRddaaXbTaPRPcbTRcPRTTPbbdaPRaaPTXcTPdPaTRXTaX0RTbbcRacPTcXPaTRdccdXXPRRTcPQXdPRdcXbbTPXUXcPcPeaTdPcUTbcXePPcdSTePdTRdPccPXdcRdRcXcTaeTXXTRddcdaPTaTbTRcXeTTaPdRTPXPSTbTPPaTeabaXSTdaXbPdbTcXTXdPPXiTPXRPcT0bXXcTeeXPbbRaXdcPQTcXcXcdPcp3TbbaTTcXRPPRcddXRaXcXRPcTPcadRTeePUXdQXRPcCTPcadPiXXP85TbcPUXPdRaTXPadTTPSXbRdXTPXPaVSXbRdXTTRTXVbTcTSUTaXRXcbPXdPVXXTaTeXbcTXBRTPacWT4cWXRbUcWT2aXcXRP0Rc8LIHMVIGXSVW8LISHSVVMWXMER4STIWGY1MLEM1ERMYXMYPEH1EWWEGMPIERHVEEHIE XLI GLSVISKVETLIVHYEVHEFME ERH XLI XLIEXVI QEREKIV SMGY 6EHIWGYITVIWW MR XLMW HIFEXI XLI RIGIWWMX SJ LEZMRK SFNIGXMZIXLIEXVI GVMXMGW lMXL QSVITEXMIRGI GYVMSWMX ERH XLITPIEWYVI SJ HMWGSZIVz EW 8LISHSVVMWXMER 4STIWGYTYXW MX 8LI HIFEXI IQIVKIH EJXIV XLI IHMXMSR SJ6SQERMER2EXMSREP8LIEXVIIWXMZEPMRYGLEVIWXWXLIMRMXMEXSVSJXLMWHIFEXI8LISHSVVMWXMER4STIWGYEVKYIWl-R ERMRXSPIVERX REXMSREPGPMQEXILIVIMHIEWHSRXWTVIEH ERQSVIFIMRK VITPEGIHMXLXLI QSWXFVYXEPTIVWSREP EXXEGOWWII XLI IXVIQI XSMGMX SJ XLI PEXIWXTVIWMHIRXMEP GEQTEMKR XLI XLIEXVMGEP EGX MW WSQIXMQIWGSRXEQMREXIH F XLI PEGO SJ IPIKERGI SJ XLI WSGMIX MRLMGLMXJYRGXMSRWz8LIGVIEXSVWEGGYWIXLIPSPIZIPSJXLI VMXMRK EFSYX XLIEXIV MR 6SQERME LIVI WSQI SJXLIMRXIVZIRXMSRW EFSYX XLMW EVX EVIlTEWWMRK WIRXIRGIWMRWXIEHSJTVSHYGMRKEVIEPEREPWMWzetica actului criticDespreVYQVIKME8LISHSVVMWXMER4STIWGYJSXSRHYYQMXVIWGY4DEZBATERE DEBATEVYQVIKME8LISHSVVMWXMER4STIWGYJSXSRHYYQMXVIWGY4IHIGIQFVMIERYREGyRXREzPYM1EVGIPYGLEQTEJSWXEPIEWHIGXVIYRKVYTHIHIGVMXMGMHIEVXGEJMMRHPYGVEVIEGYGIEQEMQEVIMRJPYIRHMRMWXSVMEEVXIMQSHIVRIMGSRXIQTSVERIIWXYPPYMYGLEQTHMRHIEITYRIYRTMWSEVGSRXMRYWJMIGSRWMHIVEXQSQIRXYPHIVIJIVMRRGEVIVIGITXEVIEYRIMSTIVIHIEVXERGITYXWMRGSRXQEMGYVRHHIGSRGITXYPHIMHIIEEVXMWXYPYMHIGXHIHSZEHEEFMPMXMPSVWEPIHIEVXMERIWXYPEVIPIKXYVMGYIPMFIVEVIEHIJMRMXMZHIWYFWIQRYPGSQIRMMRGEVIGIPGITPXIEZEPMHEGIIEGIZSMEWZEHHEVMGYMHIIEHIWIPIGMISJMGMEPTIRXVYITYRIVITYFPMGGLIWXMSRRHRSMYRIEHIEYXSVMXEXIGMRIQEMTSEXIWTYRIHIEGYQREMRXIGYQXVIFYMIWJMIGIZE8SEXIEGIWXIETIRXVYGWSGMIXEXIERWMHWIQRIGMRXVRSHMEGLIWXMSRVMPSVIWIRMEPIXSXEPIMGMHIMPIGMVGYPHIEGYQPMFIVy1EQKRHMXWHIWGYVENIIWXIXMGYPzWTYRIEYGLEQT MQTSWMFMPGETMWSEVYPWTSEXJMTVMZMXGEYRSFMIGXyJVYQSWzMEXXEXSX3EWXJIPHIPYGVEVIWIGIVITPEWEXRGSRXIXMRIPIEWRZEPSEVIEIMVIFIPTSPIQMGMRXIVSKEXMZMRYRYPXMQYPVRHXVIFYMITVMEXGYSERYQMXHSHIYQSVyGYQGXIZEMPIPEYGYVIXMEQMRXVEXRGSPSWYPRYQMX8IEXVYP2EMSREPYRIHMJMGMYYVXHIPEQMNPSGYPERMPSVxYRXVMYQJEPYVIRMIMMTVIXIRMSMXMMWIXMEWXJIPHIQSRYQIRXIEPITVSWXYPYMKYWXYFVIHIHIGYXIQEMTIWXIXSXRYVSTEIRXVEPMHIWXHEVEGIWXEIQYPXQEMVYHIGXSVMGIEPXGIZEEQZYXZVISHEX4VMZIEQYMQMXWEPEQEVIMKSEPGYSPSNYVMEJGYXSHMRMSEVTIRXVYIEYIWGYEGYQGYGSVXMREXVEWGESWGIRTIRXVYYRWTIGXEGSPHITTYMERYPEXFVYWGHIZVXINYPMWXSVMGEPYRIMVWGSEPITSTYPEVIWEYPSZMXYVMHITEPEXEGYQETVSETIERMzWXJIPWIITVMQEHIWXYPHIVIGIRXVEKERPEMGTSEXIGIEQEMGYRSWGYXJMKYVHMRHSQIRMYPTSPMXMGMPSVXIEXVEPIIYVSTIRIEWYTVEyREZIMEQMVEPzEJPSXIMXIEXVEPIVSQRIXMYZMRXIPIPYMTEVEHIWGVMIVYMREYRIMMRWXMXYMMHIXMTGSQYRMWXHEVHIJETXWTYRQEMQYPXHIGXEXX VEKERPEMGzSVPHZMIXSGLEPPIRKIERHIRKEKIzEVXMGSPFEEXTISGSQYRMGEVIMRYXRGEHVYPWMQTSMSRYPYMIRIVEPI3SWXPE68IRVRLIQTIRSZOIHNERIX00360053005100c80052004d0045000200520059005100c4005600c4000200450057005800c4005e004d000200520059000200510045004d00020054005900a7004d0052000200480049000200910045005400580049000200580049004500580056004900020052004500a7004d00530052004500500049000f000200500045000200260059004700590056004900910058004d000f0002002700500059004e000f0002002d00450091004d000f00020038004d0051004d00910053004500560045000f0002002700560045004d0053005a0045000f0002003800c80056004b00590010003100590056004900910002000b0047005900020057IGMI00560053005100c8005200c400020091004d000200510045004b004c004d0045005600c4000c00020091004d00020037004d0046004d00590002000b00470059000200570049004700a7004d0049000200560053005100c8005200c400020091004d0002004b0049005600510045005200c4000c00020010000200540050YW8004900450058005600590050000200310045004b004c004d004500560002004800490002003700580045005800020048004d00520002002700500059004e000f00020058005300580002004700590002005700580045005800590058000200480049000200580049004500580056005900020052004500a7004d0053REP004700c40047004d0002005700590046005a0049005200a7004d005300520045005800020048004d005600490047005800020048004900020031004d0052004d0057005800490056005900500002002700590050005800590056004d004d0002000b00540049005200580056005900020057004700590056005800020058MQTM002700530052005700580045005200a70045000200be0091004d00020054005600530047005000450051004500570049000200590052000200580049004500580056005900020052004500a7004d0053005200450050000c0012000200290002004a005300450056005800490002005400530057004d0046004d00500002WJMI00590052000200470045005e000200590052004d0047000200be005200020050005900510049000f000200480053005a0045004800c400020045000200530046005700490057004d0049004d0002005200530045005700580056004900020054004900520058005600590002005900520002005800490045005800560059HI0058004d005400020047004900520058005600450050000f0002004700490049004500020047004900020053000200be00520048005600490054005800c400a7004900910058004900020054004900020031004d005600590052004500020036005900520047004500520002005700c40002005400560053004700500045QIEGIWXQSHIPGEJMMRHyQSHIPYPXIEXVEPVSQRIWGzQSHIPYPXIEXVYPYM005a00c4005e005900580002004700450002004d005200570058004d0058005900a7004d0049000200470059000200560053005000020049004800590047004500a7004d0053005200450050000f00020047005900500058004d005a00c80052004800020091004d000200540056005300510053005a00c8005200480002ZEPSVMPI0057004d004b005900560049000f00020053004a004d0047004d00450050004d005e004500580049000f000200530002005100490052005800450050004d005800450058004900020047004500560049000200540056004d005a004d00500049004b004d0045005e00c40002004700590050005800590056004500020047IRXVEPMEXREMSREPYRMJMGEXSEVI REGIWXGSRXIXYRGSRGITXWGIRSKVEJMGGEVIHIKSPIXIRXSEX0059005600c800a700490052004d0045000200500059004d000f0002005900520002004500570058004a00490050000200480049000200500053004700020053004a004d0047004d00450050004d005e00450058000200480049000200be0052005800c800500052004d0056004900020058004900450058005600450050HIZIRMX00450046004d00450002004500570058004a00490050000f000200be0052000200530054004d0052004d0045000200520053004500570058005600c4000f0002005400490056004a004900470058000200560049005400560049005e00490052005800450058004d005a0002005400490052005800560059000200790047EVXMIVYPz00be00520002004700450056004900020058005600c4004d00510002004a004d0049004700450056004900020048004d0052005800560049000200520053004d00020091004d00020048004900020047004500560049000200490002005a0053005600460045000200be00520002VYQ3TSEXIEZIEZEPSEVIMRXIVSKEXMZ00020057004500590002004900020048005300450056000200530002004d005200450046004d0050004d005800450058004900020045000200510049004500020091004d00020045000200570047004900520053004b00560045004a005900500059004d0002RHYYQMXVIWGY003400590058004900510002004a0045004700490002004500460057005800560045004700a7004d0049000f000200be005200020045005200450050004d005e00450002005900520049004d000200540056005300540059005200490056004d00020057004700490052004d00470049000f0002004800490002GSRXIXYP 00be00520002004700450056004900020045004700490045005700580045000200490002004a005300560051005900500045005800c40002000b0045005800c80058000200470049005000020058004900450058005600450050000f0002004700c8005800020091004d00020047004900500002005700530047004d0045PMWXSVMG003400590058004900510002004500570058004a004900500002004d004b0052005300560045000200580056004d0051004d00580049005600490045000200500045000200530002004500520059005100490002004d004800490049000200480049000200470059005000580059005600c400130045004700580002GYPXYVEP002a004500540058005900500002004700c400020054004900020054004500560047005900560057005900500002005700540049004700580045004700530050005900500059004d0002005000590051004d00520045000200be0052000200570045005000c40002005600c4005100c8005200490002004500540056004dRW000b0047004c004d00450056000200480045004700c400020057004700c4005e0059005800c4000c000f0002005300460050004d004b00c8005200480002005700540049004700580045005800530056004d004d0002005700c40002005600c4005100c8005200c4000200470053005200910058004d0049005200a7004dHI005400560049005e0049005200a7004500020050005300560002000b0047005300510059005200c4000c000200be0052000200450047004900570058000200570054004500a7004d0059000f0002004d004500560002004d00510045004b004d00520049004500020057004700490052004d004700c40002004900020047SQTYW0048004d00520002005000590051004d005200c400020051004d005c005800c4000f0002004500510049005700580049004700c8005200480002005700590056005700490002007900580049004500580056004500500049007a0002000b005400560053004d0049004700580053004500560049000c0002004700590002PYQMR0079004800490002005700490056005a004d0047004d0059007a0002000b004a0053005000530057004d005800c400020054004900520058005600590002004500470058004d005a004d005800c400a7004d0002004700530058004d0048004d004900520049000f00020051005300520058004500560049004500020048IGSVYPYM00560049005400490058004d00a7004d004d000f0002004900580047000c000f000200490002005300020050004d0054005700c4000200480049000200910058004d004d005200a700c400020045000200520053004500570058005600c4000200be0052000200450002004700560049004500020079004a005600590051SWYPzME1MVYRE6YRGER1SHIPYPXIEXVEPVSQRIWGYGYVIXM9RMXIX3yGSQIHMIzHIERSGL0IZMRHIWGVMMRHZMIMMVSWMXIRQIHMSGVMXEXIRXVYRGEVXMIVQSHIWXDespreactul critic teatral contemporan sauy8LIJEGXMWIHSRXLEZIERXVYWXSVXLVIGIMZIHJSVQWPIJXMRXLIEVXWWSIZIVXMQISYLEZIXSJMRHEESJWXEVXMRKJVSQWGVEXGLHIZVYPIWXIGRYRIEYQEMVQEWRMGMYRJIPHIJSVQIKEXETVMQMXITIGEVIWRIFEQREVXHIGMHIJMIGEVIHEXXVIFYMIKWMXSGEPIHIERGITIHIPEIVSz1EVXMRVMQT PIOW7MIV8LI8LIEXVISJ1EVXMRVMQT0SRHSR1IXLYIRVEQETPe ce te bazezi5DEZBATERE DEBATEEVFMIVIKMEPIERHVEEHIEJSXSHVMER4GPMER0047005300520057005800560059004d00020079004d00500059005e004d00450002005800490045005800560045005000c4007a000200570045005900020054005600530054005900520049000200530002004500500058004a0049005000020048004900020049005c005400490056004d0049005200a700c40002HIVIGITXEVI00d90052004700530052004e0059005600450056004900450002005700540049004700580045005800530056004d0050005300560002004800490002004700c40058005600490002005700590056005700490050004900020048004900020057005900520049005800020045005100540050004500570045005800490002004800490002003a00500045004d004700590002002b00530050004700490045000f00020048004d0052000200470045005600490002004900510045005200c400020053000200470053005000530045005200c40002WSRSVGZEWMTIVQERIRXMSPRHYRIHIWGIRGYQEV005400590058004900450002004a004d0002004d005200580049005600540056004900580045005800c4002300020027004900560047000200be00520047004c004d0057000200480049000200590052000200450056004700020048004900020053004800530056004d005e00450052005800490002MIJXMRIGYQMVSWEVXMJMGMEPEKVIWMZGLMEVTIFYEWGIRIMRWTVIWTIGXEXSVMIGI0031004d009100470045005600490045000200450047005800530056004d005000530056000200790047004d005a004d005000c4007a000f0002005400490056004a00530056005100450058004d005a00c4000f000200470053005100540059005200c8005200480002005400500045005200590056004d00020048004900470059005400450058004900020047004d005200490051004500580053004b00560045004a004d0047000f00020054004900020045004800c800520047004d00510049000f000200be0052000200450047004900570058000200570054004500a7004d0059000200590056004d0045009100020091004d0002004b00530050000f00020049000200530002004d005200450046004d0050004d005800450058004900020045000200510049004500020091004d00020045000200500059004d00020029004800590045005600480002002b00450046004d0045000200480049000200450002GSVIKVEJMEGYQXVIFYMI002800490002004700490002005a00530047004d00500049000200450047005800530056004d0050005300560002004700530051005400590052000200590052000200570054004500a7004d0059000200570053005200530056000200480049005600450052004e0045005200580002004800490002004c00c40059000f000200480049000200790049004700530059007a00020048004d00520058005600490002004600500053004700590056004d0050004900020047004500560058004d00490056005900500059004d002300020028004d005200020052004900910058004d004d005200a700450002RSEWXVHIEVSWXMTIWGIRyJVYQSWz002800490002004700490002007900be0052005100530056005100c80052005800c40056004d00500049007a00020048004d00520002005700540049004700580045004700530050000200540056005300540059005200020045005600590052004700450056004900450002GEHEZVIPSVRWEPGYPYQMREETVMRWXGIXG0032004900480059005100490056004d0056004900450002005100490045000200540056004d00520047004d00540045005000c400020049000200590056005100c4005800530045005600490045001e000200480045004700c4000200590052000200470056004d0058004d004700020052005900020048004900570047004c004d0048004900020052004d0047004d00590052004500020048004d00520058005600490002004500470049005700580049000200540053005600a7004d000f0002005400490002005900520048004900020079004d00520058005600c4007a000200490050001300490045000200be00520002005300540049005600c40023000200280045004700c4000200520049000200570047005300450058004900020048004d0052000200470053005200580049005c005800590050000200be0052000200470045005600490002004a00590052004700a7004d0053005200c40051000f00020047005900510002RIQEMZIHIEYHIRIPIKI80056004900460059004d00490002005700c400020056004900470059005200530057004700020048004900570047004c004d00570002004700c4000200470049004900450002004700490002005100100045000200480049005600450052004e004500580002005000450002VIGITXEVIEWTIGXEGSPYPYMRSWXVYGYVYQHIPE8VKY1YVITVIIRXEXPE8IEXVYP2EMSREPHMRYGYVIXMRXMQTYPIWXMZEPYPYM2EMSREPHI8IEXVYEJSWXRIHITMWXEVIEHIGXVISTEVXIEGVMXMGMMEMRXIRMIMRSEWXVIMRXIVSKEXMZIMTVMRYVQEVIRIEGGITXEVIERSEWXVGEEVXMXMGEVIWIQERMJIWXRWTEMYPEVXIMGSRXIQTSVERIRGSRXIXYPXIEXVEPVSQRIWGEPERYPYM0032004900590056005100c40056004d0056004900450002004800490002004700c4005800560049000200590052004d004d000200470056004d0058004d0047004d0002004500020052004d0047004d005900520049004d004500020048004d0052005800560049000200450047004900570058004900020054004d005700580049000f000200470045005600490002004a004d00490047004500560049000f0002005000450002005600c8005200480059005000020049004d000f00020048004900570047004c004d004800490002004500500058004900500049000f000200560049004a0059005e0059005000020045005200450050004d005e0049004d000f000200be00520057005300a7004d005800020048004900020057004900520058004d005200a7004900020091004d0002005a004900560048004d004700580049000200460045005e0045005800490002005400490002004b00590057005800590050000200540056005300540056004d005900020057004500590002005400490002005300020048004900470050004500560045005800c4000200570058004500560049000200480049000200540050004d00470058004d005700490045005000c4000f00020051004d00100045005900020051004d005600530057004d00580002005400590058004900560052004d0047000200450002004d005200450047004700490054005800450046004d005000c40002004500560053004b0045005200a700c400120002002700c40047004d000200be005200020050005300470002005700c40002004d005200580049005600540056004900580049005e0049000200470049004900450002004700490002005a00c4004800020091004d0002004500590048000f00020054004900020047005300530056004800530052004500580049005000490002004500470047004900540058004500580049000200480049000200470049005000490002004700c800580049005a0045000200570059005800490002004800490002005700540049004700580045005800530056004d0002004700490002004500500049004b0002005700c4000200450057004d0057005800490002005000450002004a004d00490047004500560049000200560049005400560049005e004900520058004500a7004d0049000f0002IM00520049001000450059000200540059005700020052005300580049001e00020079004500910045000200520059007a000f00020079005700530050005900a7004d004d000200520049004d005200570054004d0056004500580049007a000f000200790049005c005400490056004d00510049005200580002RIVIYMXz9RIMRHIWMVMEMHIMPSVTVMRHMEPSKTSVRMRHHIPETVIQMWEGTVSTYRIVIERSEWXVYVQVIXIETVSTMIVIEHIEHIZVMRY ZEPMHEVIEYRIMQMIWXVMMEVXMEREPIEWXJIPHIGVMXMGMMTVIJIVS0056004900580049005e004500560049000200450002005a0053005600460049004d00020091004d000200580056004d0051004d005800490056004900450002005000450002005000530047000200be00520002004600450052004700c4000f00020047004500020059005200020048004d0056004d004b004d00520058IEYXSVMXEVRTVMQMMERMHIGSEP0028004500560002005900520002004500570058004a00490050000200480049000200510053004800490050000200520059000200570049000200510045004d0002004500540050004d004700c400020052004d0047004d000200be005200020049004800590047004500a7004d0049000f00020052004d0047004d00020052004d004700c4004d00490056004d00020045005000580059005200480049005a0045000200be00520002005700530047004d00490058004500580049004500020047005300520058004900510054005300560045005200c4000f00020047005900020045005800c80058000200510045004d0002TYMRREVX4IRXVYGRMQIRMRYQEMTSEXIEZIETVIXIRME004700c400020048004900a7004d005200490002004500480049005a00c400560059005000020091004d0002004700c4000f000200540056004d00520002005900560051004500560049000f0002005200490002005400530045005800490002004d0052005a00450050004d004800450002JVITPMGEMMHIQIVWYPHIERIETVSTMEHIIPEHEVGRH00590052000200470056004d0058004d004700020045004a004d0056005100c400020079002500910045000200520059007a000f0002005a0045000200580056004900460059004d0002005700c4000200be0052004700490056004700490002005700c40002005600c40057005400590052004800c40002RXVIFVMMQSVSQIMIRIy4IGIXIFEIMzMEXYRGMTSEXIGZERGITIYRHMEPSKTheodor-Cristian PopescuVIKMSVRAGjRISTIQTVMQMXEMGMPE-WXERFYPYRHIPYGVIHISZVIQIVRHYVMPIXEPIHIWTVIyIXMGEEGXYPYMGVMXMGzMMRWMWGVMYGPIKWIWGNYWXIMFMRIGYQTRMXIPIWYJIVHIYRWMRKYVPYGVYrHIIPIKERMHMRTGEXIIPIKERERYQEMIPEQSHRWTEMYPGYPXYVEPEPVMSEVIMRSEWXVITVSETIRYEQGIWEHEYKGIPSVRSXEXIHIXMRI4SEXIHSEVGHEGQMEVXVIGITVMRQMRXIWVITVSIGIZERQSHTYFPMGGVMXMGMPSVRSXVMHIXIEXVYEWXEEVJMMRHMJIVIREJEHIWPEFEGEPMXEXIEEGXYPYMGVMXMGTVEGXMGEXHIYRMMHMRXVIGSPIKMMPSVPMTWEHIVIEGMIPEEFEXIVMPIHIIXMGMHISRXSPSKMITEXIRXIEPIYRSVEPMTWEWSPMHEVMXMMRHIWSPMHEVMEVIEHIRSRZEPSEVIEMEVFMXVEVMYPEGXYPYMGVMXMGHIXMTyMRWYPEVzMEYXMWXRHEEMWYPGVMXMGIRYQEMYRWTIGXEXSVYQSVEPGYVIJPIIXVMFEPIHIKERKJPYXYVRHYRWXIEKWYFGEVIRYWIEJPHIGXIPWMRKYVMHIWMKYVZRXYPGEVIMEKMXWXIEKYPrZRXYPRIERXYPYMGYPXYVEPrGYQEVQEMTYXIEJMZSVFEHIHMEPSKIHMEPSKWEVTYXIERGLIKERXVIYRGVIEXSVMYRGVMXMGMQTVSZMEXHISGEMIGRHGIPHMRYVQRYEVIGYQJEGITVSFEYRSVGVMXIVMMMEVKYQIRXIGVMXMGIGEVIWMZSVEWGHMRXVSERYQMXZMMYRIFMRIJYRHEQIRXEXEWYTVEEGXYPYMXIEXVEP0MTWEYRIMQMRMQIERZIVKYVMMRXIPIGXYEPITIVWSREPMEVIEIGIWMZGVMXMGEEVXMWXYPYMRYESTIVIMVSPYPIGIWMZNYGEXHIERXMTEXMEWEYWMQTEXMETIVWSREPGVMXMGEYQSVEPMQTVIWMSRMWXMRGETEGMXEXIEEREPMXMGRITYXMREHIEWMQMRGLMTKIRYMRFYGYVMEMTPGIVIEXIEXVYPYMRIGYRSEXIVIEHIJETXEEGIWXIMEVXIMETVSGIWIPSVGEVIRWSIWGGVIEMEWGIRMGWYRXZMGMMMWIQRIHIVIGYRSEXIVIEPIMQTSWXSVYPYM-EVMQTSWXYVERGQTYPYRIMEVXIIJIQIVIIEXXHIPIWRMGMSEWRYMEEISVKIERYZSVFIEHIWTVIWMRIGEHIWTVIYRGVMXMGHIXIEXVYGEVIXMIWyRWSIEWGzEGIEWXTPWQYMVIJVEKMPGEVIIWTIGXEGSPYPVMXMGYPHIXIEXVYGEyRWSMXSVzIWTPIRHMHQMVENRPYQIEVSQRIEWGHIEMGYXSXQEMQEVIJVIGZIRMRXIVNIGMEXMRHIWRPSGYMEWGZIVFYP-EVGRHWIRXQTPEWXEWYRXIQTPEWEMGYXSMMRXVYRTIMWENWYFGYPXYVEPMWYFTVSZMRGMEPEVGMRIXMITSEXIVIEPMXEXIEHIQMRIHMQMRIERIZEGSRXVEMGI4REXYRGMHVEKVMWXMRSETXIFYR-IHAI-jNIUIUVIKMSV3CRISOAREDESCHISjpentru Theodor-Cristian Popescu6DEZBATERE DEBATEDatoria criticului4SXWZJEGSQVXYVMWMVIQMTPEGIGRHQPEYHGVMXMGMMMQRXVMWXIGRHQHIWJMMRIE4SXWQEMJEGRGYRE6EVQMWERXQTPEXWGMXIWGSGVSRMGTRPEGETXTIRIVWYJPEXIGLMEVHEGQPYHEQQEMPWEXSEQQEMVIPYEXSEQQEMGMXMXTIWVMXIXMMHIGI4IRXVYGGIPIQEMQYPXITGXYMIWGPEGETMXSPYPWXMPMIPIKER2YPMTWEHIGSRMRYXEPGIPSVQEMQYPXIEVXMGSPIQMWEVIQMIRSGLMRXMMRXMGMPMTWEHIMRYXPMXIVEVVIHIMGYRGVMXMGRYEVIySFPMKEMEzHIEWIITVMQEGYWTMVMXJMRGRXEXWQGVMXMGIRHVIM4PIYWEYER1MLMPIWGYGLMEVHEGQEVJEGITVEJEXVIFYMIWRIQYPYQMQRQYPXIGEYVMGYRWMPVMHIGYZMRXIGYEFYYVMHIRISPSKMWQIGYGSQTYRIVMHIGPEWEEEWIERGEVIEGGIRXYPTVMRGMTEPEPGVSRMGMMIWXIVIPEXEVIETMIWIMMHMRGEVIPMTWIXISVMGIWIXHIGVMXIVMMGVMXIVMMTIGEVIEVXVIFYMWPIHSFRHMQXSMrMGVMXMGMMVIKMSVMMEGXSVMrRGSEPEGSPSYRHIEQJSWXGSPIKMVIMRMXIIIQTPI2MXIGMXEXIIHMJMGEXSEVI2SWTVMQMM7RITWXVQRSRETVMRGMTMMPSVRSREKIRIVEPYPYM2YZVIQWZSVFMQHIWTVITIVWSERIEPXJIPRYQEMENYRKIQRMGMIVM7IWTYRIHIWTVIGVMXMGMGREHRGYPWYJPIXYPYMMEVJMHSVMXWJMIRPSGYPEVXMXMPSVHIWTVIGEVIWGVMYRGVSRMGMRYRIPIGEYVMQMWITEVITSWMFMP4SEXIHIEGIIEIMWXGVSRMGMRGEVIMWIWTYRIGMXMXSVYPYMGYQEVJMXVIFYMXWJMIHIJETXWTIGXEGSPYPGIEZVYXHIJETXHVEQEXYVKYPWRIXVERWQMXGYQEVJMXVIFYMXWJMITIVWSRENYPWEYRIWIRRMWIWTYRIRIPIKIYGEEMRYQEMEEWEVJMTYXYXEVJMJSWXTIVQMWHIFYRWMQHIFYRKYWXRVIKYPWRMWITSZIWXIEWGTMIWEHEVQEMRVIKYPEVJMWRMWIHIWGMJVIIMRXIRMEVIKMSVYPYMMGSIVIRETIGEVIEGIWXESEVIGYTVSTVMYPWYKRH4IRXVYGRYIRIZSMIWJEGSRXVIEKXISVMIHIWTVIGYXVMPIEVXMWXYPYMGEWRIPIKIQGYREGXSVWEYYRVIKMSVEWXEJEGGEYXEYXWITVMQIGIZEGIXSXEYXSVYPEWTYWHEVREXMYXGEWTYWSSVIPEMIHIWMQFMSRXVIHVEQEXYVKMSQYPHITIWGIRIXVEKIQHMREYXSVGIIEGIITSGERGEVIXVMQMHSVIXIWZEHITVMQEXHIWTVIIERWMMJEGMEWXERHSYJIPYVMIXMSQYPITSGMMXEPIMMWMQMRIZSMPIGYGEVIXIMHIRXMJMGMWEYSWYVTVMRMEWXERYIPERHIQRESVMGYMTIIEITSGEMMITVMQMEGIPGIZEHIWTVIGEVIRMGMIERYXMEGEVIRIZSMIMHEGMEEGYQWTYREXYRGMTVMQEHEXSVMIEYRIMGVSRMGMIWMHIRXMJMGIPSGYPRGEVIVIKMSVYPMHVEQEXYVKYPGRXRHYIXETSMTIGIPRGEVIHVEQEXYVKYPGRXWMRKYVTSEXITIRXVYGVIKMSVYPGRXSTEVXMXYVTIRXVYGEVIRYEVIEQFMXYWMQEMETSMPSGYPRGEVIVIKMSVYPGRXWMRKYVGSQTPIXTIPRKTEVXMXYVWXEEVJMHIENYXSVVIKMSVYPYMMGIPSVHITIWGIREVIWXIXSXYMEWXEHEXSVMEGVMXMGYPYMWXIGVMXMGYPHITEVXIEEVXMWXYPYMWEYQEMHIKVEFHIGIEEWTIGXEXSVYPYMRILSXVXGEVIZVIEWXMITIGIMGLIPXYMIFERMMIRIVKMEMXMQTYPWXIGVMXMGYPYRRHVYQXSVEPQEWIPSVHIWTIGXEXSVMYRKYVYEPFYRYPYMKYWXYREVFMXVYEPIPIKERIMWTMVMXYEPIYRTVMIXIRGEPHHIMRXIVIWEXEPGIPSVQYPMMRIGYZRXXSVMEGEVJMEEJSVYQYVMPITSWXVMPIGMXMXSVMPSVPEEVXMGSPIPIVIWTIGXMZIHMRMEVIWEYHITIFPSKYVMWEYHITIYRHIZSVJMIPITYFPMGEXIEVXVIFYMWEFYRHIGEWIQREPMRXIVIWYPYMTIGEVIGVSRMGMPIMEYXSVMMPSVPXVIIWGEGRYWIRXQTPEWXERWIEQRGMRXIVIWYPTIGEVIPXVIIWGIWXIQMGVIHGVITYXEMEYRYMGVMXMGWIGSRWXVYMIXIRERMMEVTSMMEPYMWIEJPYRHIZERXVIEVXMXMMWTIGXEXSVMPEHMWXERIKEPEVGEWSFMMEGIEWXTSMMIXVIFYMIWXIZEPMHIMEXXRSGLMMEVXMXMPSVGXMRGIMEMWTIGXEXSVMPSVTVMRIGLMPMFVYMRJSVQEMIEREPMMFYRGVIHMRVlad MassaciVIKMSVRITICILORTjIAIVOTRI IAINOTRI0079001200120012004500510002005a00c4005e00590058000200470056004d0058004d0047004d000200470045005600490002005a0053005600460049004500590002004700590002005a00530047004900020058004500560049000200be005200020058004d00510054005900500002005700540049004700580045GSPYPYM004700590002005400490056005700530045005200490050004900020047004500560049000200be004d000200be00520057005300a7004900450059000f0002005700c400560049004500590002005400490057005800490002005600c80052004800590056004d00020057004500590002004d00490091004900450059HMR00570045005000c4000200be005200020054004500570002005a004d0053004d000f000200be0052004700490056004700c8005200480002005400450056004700c40002005700c400020051005900580049000200540056004d005a004d0056004d005000490002005700540049004700580045005800530056004d0050SVEMRXMXI005400c8005200c4000200450058005900520047004d000200570054005600490002005700470049005200c4000f0002005400490002005100450052004d004a00490057005800450056004900450002004500470058004d005a00c400020045000200540050004d00470058004d0057005900500059004d000200500053V 0029005700580049000200470049005a00450002004d0052004a004500520058004d0050000200be0052000200450047004900450057005800c4000200520049005a0053004d00490002004800490002004500580049005200a7004d0049000f00020054005600490047005900510002005000450002005200530046004dPMMHI00530048004d0052004d00530045005600c40002004700450056004900100091004d00020054004900560051004d00580049004500590002004500460045005800490056004d000200480049000200500045000200490058004d0047004c0049005800c40002005200490058005300500049005600450058004900020053QYPYMHIVRHMIMRHWEYMRXVRHGRHZSMEYRPSNEPSVEPIEWWJMIGXQEMRZYPXYXYVSV3VYRGVMXMGEVIHINETVSTVMYPWTEMYTYFPMGHI005100450052004d004a004900570058004500560049000f000200450047004900500045000200be00520002004700450056004900100091004d00020054005900460050004d004700c400020048004900510049005600570059005000020045005200450050004d0058004d0047007a0002000bVIKMSVYP8LISHSVVMWXMER4STIWGYrR8IEXVYPMRVEEZIMrHI004a00450054005800020045005a0049005100020010000200530002005400560053004600500049005100c400120002008d004d00020045005a004900a7004d00130045005a00490051000200be00520057004900450051005200c400020052005900020052005900510045004d0002005a0053004d000f0002004500560058004d00910058004d004d000200580049004500580056005900500059004d00020091004d000200520053004d000f000200470049004d00500045005000a7004d0002004d005100540050004d0047004500a7004d00020048004d00520002004e00590056GMQEMEPIWTYFPMGYP0012000200250048004d004700c40002004500470049004d0045000200470049000200450056000200580056004900460059004d0002005700c40002005700490002005400530045005800c40002004b004c004d00480045000f000200be00520002005900560051004500020047005600530052004d0047004d00500053V 005900520048004900020091004d0013005700450059000200480045004700c4000200450056000200580056004900460059004d0002005700c400020051004900450056004b00c4000f00020047004900020057005400490047005800450047005300500002004500560002005400590058004900450002004a004d0002HMRSREPSVHIMRXIVIWGIEXITXVMEVXVIFYMWEMFGIETEVIWEYTEVI004700c4000200450054004500560049000c0002005200530059000200be00520002005800490045005800560059000f000200be005200020047004900020048004d00560049004700a7004d004d00020057004900020051004d0091004700c40002000b005700450059000200540045005600490002005700c400020057IQMXI00450056005800450002004500570058004500020045004d0047004d000200be0052000200360053005100c80052004d0045000f000200be00520002004700450054004d00580045005000c40002005700450059000200be005200020045004a00450056004500020049004d000f00020054004900020057004700490052IPIQEVM0054004900020047004900500049000200510045004d00020051004d0047004d000200570045005900020091004d000200510045004d00020051004d0047004d000200570045005900020052005900020054004900020057004700490052004900020047004d000200be005200020057005800560045004800c4000f0002WEYR00470049005200580056004900500049000200470053005100590052004d0058004500560049000200470049000200be00520047004900540002005700c40002005700490002005200450057004700c400120002004900580047001200120012004900580047001200020029005c004d0057005800c40002004500910045QYPXIetc001000590056004d00020048004900020047004500560049000200530045005100490052004d004d0002005200590002004500590048000200480049000200500045000200470049004d000200470049000200450059000200510049005700490056004d00450002005700c40010004d0002004d0052004a005300560051IIEXXGXTSXHISFMIGXMZEXXGXTSXHIGSQTIXIRXEEZIQS005400560053004600500049005100c4000200470059000200480049005300520058005300500053004b004d00450002005900520049004d0002005100450056004d0002005400c4005600a7004d0002004500020047005600530052004d004700450056004d005000530056000200520053009100580056004d000200beRG007900560053005100c80052004900910058004d007a000f00020045005a00490051000200530002005400560053004600500049005100c4000200470059000200530056004b00530050004d005900500002005000530056000200520049005100c400570059005600450058000200480049000200510045005600490002QEMQEVIYRISVMHIGXSVKSPMYPEVXMXMPSV6OICU2jDESCUTVSHYGXSV8IEXVYP0YRMVIIRSYVW8YVERHSXVIKMERHVMLSPHEOJSXS1MLEIPE1LIRIWGY7DEZBATERE DEBATEULTURANUESTEPRIETENULMEU NICIALTjUSTVIVIREGIWXQSQIRX400490052005800560059000200be005200470049005400590058000200490057005800490002004d00510054005300560058004500520058000200470045000200be0052000200510053005100490052005800590050000200be0052000200470045005600490002005a005300560046004900570047000200480049WTVI00490058004d004700450002004500470058005900500059004d000200470056004d0058004d0047000f0002005700c400020057005800450046004d0050004900570047000200540045005600450051004900580056004d004d000200570054004500a7004d005900500059004d000200470056004d0058004d00470045X7TEMYP00480049000200560049005400560049005e004900520058004500560049000200be00520057004900450051005200c4000200be0052004700490056004700450056004900450002004800490002004500020053004a00490056004d000200520053004d000200540049005600570054004900470058004d005a004900122Y0049005700580049000200590052000200570054004500a7004d005900020045005000020057004d004b005900560045005200a70049004d000f00020047004d000200510045004d000200480049004b00560045004600c4000200590052005900500002004500500002005200490057004d004b005900560045005200a7IM0045005000020052004900470059005200530057004700590058005900500059004d000f00020045005800c8005800020048004d0052000200540045005600580049004500020047005600490045005800530056005900500059004d0002004700c8005800020091004d00020048004d0052000200540045005600580049E0054005900460050004d0047005900500059004d00020049005c004d0057005800c80052004800020051004900560049005900020056004d0057004700590050000200be0052005800c800500052004d0056004d004d00020052004900470059005200530057004700590058005900500059004d001200020025005800c8XE0058004d005100540002004700c8005800020045004e00590052004b00490051000200be0052000200570054004500a7004d00590050000200480049000200560049005400560049005e00490052005800450056004900020091004d00020057005900520058004900510002004700530052004a00560059005200580045M0047005900020047004900490045000200470049000200910058004d0051000f0002005200590002005400560053004800590047004900510002005200490047005900520053005700470059005800020091004d00020052004d0047004d0002004700590052005300450091005800490056004900120002003200490047005900520053005700470059005800590050000200be0052000200510053004800020052004500580059005600450050000200be005200020047004900500049000200510045004d000200510059005000580049000200470045005e00590056004d000200540056005300480059004700490002004a0056MGE004a0056004d0047004500020054004d00490056004800490056004d004d00020056004900540049005600490050005300560002004700590052005300570047005900580049000f000200be0052005a00c400a7004500580049000f0002005a00450050004d0048004500580049000f000200be0052000200470045005eYPRSWXVY004800490002004700c4005800560049000200470059005000580059005600c40012000200370054004500a7004d0059005000020045005600580049004d00020049005700580049000200590052000200570054004500a7004d0059000200450050000200560049004a00500049005c004d0049004d000f000200450050SFWIVZVMM00560049005400560049005e004d0052005800c4000200540050004500570045005600490045000200be005200020045004a0045005600450002004500020047004900490045000200470049000200910058004d00510012000200360049005400560049005e004d0052005800c4000200570054004500a7004d00590050XYXYVSVTSWMFMPMXMPSVTIGEVIRYPIKWMQRVIEPMXEXI00d9005200020056004900450050004d0058004500580049000200570054004500a7004d0059005000020045005600580049004d0002004900570058004900020059005200020057004d00570058004900510002004a0053004500560058004900020046004d00520049000200530056004b00450052004d005e00450058HMR005400590052004700580059005000020051004900590002004800490002005a00490048004900560049000200570059004a0053004700450052005800020048004900020046004d00520049000200530056004b00450052004d005e00450058000f000200be0052000200470045005600490002004a004d004900470045VI00be0091004d000200be00520048004900540050004d00520049009100580049000200560053005000590050000f000200480049005a004d00520049000200530002005600530058004d00a700c4000200450002004500470049005700580059004d00020057004d00570058004900510012000200280045004700c40002ZVIMTSM005700c4000200be005200a7004900500049004b004d000200480049005700580059005000020048004900020046004d0052004900020057004700530054005900500002004a004d0049004700c400560059004d000200560053005000120002002700530052004a005300560051004d005700510059005000020049005cMWXIRX005100c40002004a0045004700490002005700c40002005800560045004b000200450047004900450057005800c40002004700530052004700500059005e004d0049001200020028004900020047004900500049000200510045004d000200510059005000580049000200530056004d00020045004700a7004d00590052MPI004500470049005700580053005600020054004900560057005300520045004e0049000200520059000200580049000200570059005600540056004d0052004800020047005900020052004d0051004d004700120002002d00520049005600a7004d0045000200450047004900570058005300560002005800560045004dIGXSVMM00be00a7004d0002004800c40002005700490052005e004500a7004d004500020048004900020051005300520053005800530052004d0049001200020025005800c80058004500020058004d005100540002004700c800580002004700530052004a00530056005100450056004900450002005000450002005a00450050SVMPI0057004d004b005900560045005200a70049004d000f00020047004900560058004d005800590048004d0052004d004d000f00020053005600480053005200c40056004d004d00020091004d000200560049004700590052005300910058004d005200a70049004d00020045004600570053005000590058004900020057YRX005400560049005e00490052005800490002005a004500020049005c004d005700580045000200580053005800020058004d0051005400590050000200520049005a0053004d00450002004800490002004700530052004700500059005e004d004d000200470050004500560049000f0002004e005900570058004d00a7MEVI004700530052004700500059005e004d004d000200470045005600490002005700c4000200be0051005400450056005800c4000200450054004900500049000200be0052000200480053005900c400120002002600590052000200570045005900020054005600530057005800120029005c004d0057005800c40002004b0053004500520045000200480059005400c40002004700490050000200510045004d0002004600590052000f000200480059005400c4000200590052000200570058004500520048004500560048000f000200480059005400c40002004d0049005600450056004c004d005e0045VIEZEPSVMPSV000f0002004800490091004d000200be00520002004a00530052004800020045005a00490051000200480049001000450002004a004500470049000200470059000200590052000200570054004500a7004d0059000200450050000200540049005600570054004900470058MZIPSV004d0052004a004d0052004d0058004900120002003100c4000200be005200580056004900460002004700c8005800490002005000590047005600590056004d0002005100490056004d005800c40002004700530051005400450056004500580049000f0002004d0049005600450056004c004d005e00450058004900230025005800c80058004500020058004d005100540002004700c80058000200570054004500a7004d0059005000020045005600580049004d00020049005700580049000200590052000200570054004500a7004d005900020052004900580056004d0046005900580045005600020091004d00020057004d005700580049QYPHMRNYVYPPYMXVIFYMIWJMIYRYPPMFIVRXVIMRIVIEYRYMWMWXIQGYEVXMXM00450052004b0045004e004500a7004d000f000200570059004600530056004800530052004500a7004d000f0002004500560045005800c400020050004d0051004d00580049005000490002005900520059004d000200570054004500a7004d005900020047004500560049000200500045000200460045005e00c40002IWXIRIPMQMXEX002700c80058000200500045000200570059005800c400020048004d005200020048004d005700580056004d00460059004d005600490045000f0002005400530050004d0058004d0047004500020057004500590002005100450056004f00490058004d0052004b005900500002004a00530052004800590056004d0050SV00570049005800490045005e00c40002004500470058004d005a004d005800450058004900450002005900520059004d0002004500560058004d00570058002300020028004d005700580056004d00460059004d0056004900450002004600450052004d0050005300560002004500560049000200470053005200580056MFYMEIM00be005200020057005800450046004d0050004d005600490045000200590052005300560002005a0045005000530056004d0012000200270049005000020054005900a7004d0052000200490059000200520059000200910058004d005900020052004d0047004d0002005300020079005400530050004d0058004d0047GYPXYVEPzGEVIWTVSQSZIIYRWTEMYRGEVIWWITIVQMXyMRWYGGIWYPz2Y0049005c004d0057005800c400020052004d0047004d0002005900520002004a0049005000020048004900020047005600490048004d0058000200450047005300560048004500580002005a00560049005900520059004d0002004500560058004d0057005800020057004500590002005a00560049005900520059004dHIQIVWEVXMWXMGGEVIWQTMRKPYGVYVMPIQEMHITEVXI4SPMXMGMGEVIWHIEXMQTEVXMXMPSV8SEXITSPMXMGMPIGYPXYVEPIWIKLMHIEHYTEPXIVIKYPMGIPI0045005000490002005400560053004a004d0058005900500059004d000200480049000200530056004d004700490002004a00490050000f00020045005000490002004500910049005e00c40056004d004d00020054005600530048005900570049005000530056000200be00520002005a004d00580056004d005200c400270056004d0058004d004700450002004e005900570058004d004a004d004700c4000200450047004900570058000200570054004500a7004d0059000200470059005000580059005600450050000f000200be005200580056004900a7004d005200c80052004800590010004d0002005a0045005000530056004d0050IIXMGI0032005900020049005c004d0057005800c400020052004d0047004d00020053000200540050004500570045005600490002004500020045004700490057005800530056000200530046005700490056005a0045005800530056004d000200be005200020045004a0045005600450002004500470049005700580059004dWMWXIQ0054004900520058005600590002004500020056004900590091004d000200530046004d004900470058004d005a00450056004900450002004500470049005700580059004d000200570054004500a7004d005900120002002a0056004d004700450002004800490057005400560049000200470045005600490002005aSVFIEQ0045000200be0052005800c800500052004d0056004d004d0002004700590002004700490049004500020047004900020052005900020047005900520053004500910058004900510002000f000200520059000200be004d0002004a0045004700490002004700590056004d00530091004d000f00020047004d00020048SEVJYVMSM002700c80052004800020045005100020057005400590057000200470059004d005a00450002004700c40002004800450052005700590050000200be00520057004900450051005200c400020051004d00910047004500560049000200be005200020058004d0051005400020091004d000200570054004500a7004d0059M004700c40002004900500002004800450052005700490045005e00c40002005800530045005800c40002005a004d004500a70045000f00020052005900020057001000450002004600590047005900560045005800020048004900020052005300590045000200540049005600570054004900470058004d005a00c40002EYRIM005a004d004900a7004d000200480045005200570045005200580049001200020028004d005200020047005300520058005600c4000f000200570010004500020049005200490056005a0045005800020054004900520058005600590002004700c40002005a004d004500a70045000200500059004d0002005200590002QEMIVEEEGYQSXMEEduard GabiaGSVIKVEJESTENEVOIEDEARGUMENTEMXIWGGVSRMGHIXIEXVYMRGRHRGRHMHIJSEVXIQYPXISVMEPIKWZHWTIGXEGSPIGYGVSRMGMTVSEWXIMRTGEXIEWXERYWIRXQTPR6SQRMEGMRXVSEPXEVRGEVIGVSRMGEHIXIEXVYRYHZIVHMGXIGMEVKYQIRXIYRHIWTIGXEGSPYPIWXIHIWGVMWRMQEKMRMYRHIGSRGITXYPIWXIEREPMEXGLMEVHEGNYVREPMWXYPPHIWJMMRIERGSRGPYMEHIJMREP8SEXIEGIWXIIPIQIRXIQMTSXTIVQMXIWQMJEGMHIIEQIEHIWTVIEGIPWTIGXEGSPMWEPIKWMRKYV2YTVIEQEMWTIVGEEWXEWWIWGLMQFIMTIEMGMTIRXVYGHIPEERPEERVETSVXYPQIYGYWTEMYPXIEXVEPVSQRIWGIWXIHIWXYPHIJVEKQIRXEVyGVSRMGEHIXIEXVYzHIZMRIHMRGIRGIQEMEKVIWMZHMVIGXMZMEYXSWYJMGMIRXMEVGVMXMGMMHIXIEXVYEYHIZIRMXRQEVITEVXIRMXINYVEMWEYRMXIRZXSVMGEVIMXVEKHIQRIGTIEVXMXMMMyPYQMRIEzTIWTIGXEXSVM2YGVIHGTYFPMGYPHMR6SQRMEIWXIEXXHIEWEPXEXHITVSTYRIVMMTMIVHYXRSJIVXEGYPXYVEPRGXWMXVIFYMEWGWXIPYIGEPMJMGEXMZIXSTYVMMGVSRMGMHIVRHYVMVIHGHMQTSXVMZIRIZSMIHISEHIZVEXGVMXMGHISHIFEXIVIQEMETVSJYRHEXMHISRIPIKIVIETVSGIWYPYMGVIEXMZRIHMWSGMEXHIYRGSRXIXWTIGMJMGRXVSEVYRHIWMWXIQYPHIRZQRXIWXIGSRWXVYMXTIEGIPEMXMTEVGEEGYQHIERMFEEXTIQIQSVEVIMJSEVXITYMRTIGSRWSPMHEVIEYRYMWMWXIQTVSTVMYHIKRHMVIMEREPMGLMEVGVIHGIWXIRIZSMIHIEVKYQIRXIMIPIHMRTGEXIPMTWIWGWGVMIGEMTPIGEXHMRWEPHYTQMRYXIGXIEMTPMGXMWMXGIFMRIWEYTVSWXGVIKMEFEXIXIXYPWEYXIXYPVIKMEGEGXSVYPIZMGXMQEVIKMSVYPYMWEYVIKMSVYPZMGXMQEEGXSVMPSVRYVITVIMRXRMQMG2YXMYHEGQIVMXWQEMZSVFMQHIWTVIMRNYVMMWTIGYPEMMTVSGIWIHIMRXIRMIIPIQIRXIRIPMTWMXIREVXMGSPIPIQYPXSVGVMXMGMHIXIEXVYTIRXVYGWXEGVIHGIHSEVYRWXVMKXHIHMWTIVEVIEPYRSVSEQIRMGEVITMIVHXIVIRRIVKMEGVMXMGMMVSQRIXMEVTYXIEJMHMVIGMSREXREPXTEVXIRXVYRQIHMYXIEXVEPRGEVIJSEVXITYMRMHMVIGXSVMEYYRTVSKVEQEVXMWXMGGSIVIRXHIGIPIQEMQYPXISVMEHYRGRHYWIEVKYQIRXYPyIXIEXVYHIVITIVXSVMYJEGIQHIXSEXIzGLMEVGVIHGIRIZSMIHIYRHMWGYVWGVMXMGJYRHEQIRXEX0EJIPGYQIRIZSMIHIJSVQEVIEYRYMEPXTYFPMG0EJIPGYQIRIZSMIHIEWYQEVIEYRSVVMWGYVMEVXMWXMGIMEYRIMEXMXYHMRMVEHMGEPIMHEGRYWIZEWGLMQFERMQMGREXMXYHMRIEGVMXMGMMHIXIEXVYMZSQVQRIRGSRXMRYEVIPEWXEHMYPHINYVMMGSQMWMMTVIQMMMyFSSJJMGIzRMGMRYIJSEVXIKVEZIMGEVIZSVEPIKIGSQTVSQMWYPZSVGSRXMRYEGIMPEPMWIZSVSTVMWEYZSVTPIGE-EVTIWXIRGERMEGIMEMGVMXMGMZSVGSRXMRYEWWITPRKGXIEXVYPVSQRIWGIMRIMWXIRXMRXIVREMSREPGHERWYPJMPQYPMEVXIPIZMYEPIEYIZSPYEXQEMVETMH7TIVRWGEGIWXIZMGVIPMRYZSVQEMYQTPIWTEMYPTYFPMGTIRXVYGEYEZYXQSQIRXYPRGEVITYXIEYWGLMQFEGIZEHEVEYTVIJIVEXWJEGTVIWHIWGERHEPAlexandra BadeaVIKMSVEVFMIVIKMEPIERHVEEHIEJSXSHVMER4GPMER8INTERVIUI INTERVIEWAPSdXRPpCWTRbTTbbQTcfTTcWTPRcaPScWTbTRcPcaXbcWTPcTazbfTP-R ER MRXIVZMI KMZIR IWTIGMEPP JSV7GIREVS QEKEMRI XLI XLIEXVIHMVIGXSV6EHY2MGEXEPOWEFSYXLMWMRGPMREXMSRXSQEOIXLIEXVIFEWIHSRJMPQ WGVMTXW VEXLIV XLER TPEW ITVIWWMRK XLI STMRMSR XLEX TISTPIEVIVMXMRKFIXXIVJSVQSZMIWXLERJSVXLIEXVI6EHY2MGEJSGYWIWSRXLIMHIEXLEXQEOMRKXLIEXVIVIQEMRWEGLEPPIRKMRKJEGXIZIRMJXLIWXSVL004500570002004600490049005200020058005300500048000200460049004a00530056004900020046005d00020045000200510053005a004d0049000f00020058004c00490002005400490056004a00530056005100450052004700490002004c004500570002004500020048004d004a004a00490056004900520058WXPIERH VLXLQ 8LI GSRXIX SJ XLI MRXIVZMI MW 2MGEW VIGIRX TVSHYGXMSRMR l6EHY 7XERGEz 2EXMSREP 8LIEXVI JVSQ 7MFMY lVIEOMRK XLI EZIWzlIWWWFPIWWIHPMJIzEJXIV0EVWZSR8VMIVWQSZMIMQSRXEXyVIEOMRKXLIEZIWMEEFMRIGYZRXEXEPYMIWWzPE8IEXVYP2EMSREPy6EHY7XERGEzHMR7MFMYIGIWXIPERWIMTIYRXIVIRHIGSQTEVEMIGYYRYPHMRXVIGIPIQEMFYRIJMPQIEPIERMPSVMYRYPHMRXVIGIMQEMFYRMVIKMSVMHIJMPQHMRYVSTE3VMGXHIMTSGVMXMRGSRXMIRXWEYIRSVQHISVKSPMSWEVTVIERYQ004d00520058004900560049005700490045005e00c400020054005600490045000200510059005000580002005400560053004600500049005100450058004d00470045000200560049004700490054005800c40056004d004d00020051004900500049000200470045000200560049004b004d005e005300567EYRSVMGIGEHMRGIRGIQEMTYMREHEVHEGWTIGXEGSPYPQIYIWXIGSRWMHIVEXWYFZEPSEVIEJMPQYPYM-HSRXVIEPPKMZIEWLMXREPHSMPIEVRHGVIHGWTIGXEGSPYPIWXIHIWXYPHIHMJIVMXHIJMPQEERGXIWXIHIWXYPHIIEKIVEXWPIGSQTEVMWXISMHIITVIGSRGITYXGHEGTSVRIXMHIPEYRJMPQEMQEXIVMEPYPTINYQXEXIHMKIVEXMMIWXIQEMYSVMQTSXVMZMEXGRXVIFEVIEXEIHSZEHEGIEQEMPMQTIHIGSVMSRXYPHIEXITXEVIIWXIQEMVMHMGEXREWXJIPHIGEYVMRTPYW0051004d00020054005000450047004900020056004d005700470059005000120002003900520059005000020048004d00520002005100450056004d0050004900020046004900520049004a004d0047004d004d000200be0052000200450002004a004500470049000200580049004500580056005900020049WXIGTSMVMWGE30056004d00470049000f000200530056004d004700be0058000f000200530056004d004700be005200480012000200320059000200530056004d004700590051001200020032005900020051004d000200570049000200540045005600490002005100c4004b00590050004d0058SVWQMEYPEXVRXGYXIXIMXIQIQMRSVIIPQEMWMQTPYPYGVYGEVIKMSVRMYEHIEMIWXIWQSRXIMXIXIHIXIEXVYGSRXIQTSVER1ENSVMXEXIEWYRXSVMGYQTYIVMPIMPMTWMXIHIMQEKMREMIMEVHEGWTIGXEGSPYPRYMIWIFMRIZMREZEJMEXYRGMEHVEQEXYVKYPYMQMTPEGIWQMEWYQIIGYVMPIEMWYGGIWIPIIZMHIRXApropierea ntre ACTORISPECTATOResteOARMjINEPUIZABILjPENTRUteatru2TPPXaTRTcRaTPXTPdXAPSd0TgPSadXRPPaTPbRTSTcUXdaTPXiPcSTaTVXiadSPTiPabeCaXTap1aTPZXVcWTFPeTbdUXRPcSTbaTbXWXRddPRPPQXbaePRTXaPRdaXRTaRaXXdPTAPSd0TgPSadXRPXcXeTPiXcTaeXdSTUPPTVTaTPddXbRTPaXdRPaTPSdb SPcaXcaTVXTXSPaXPXcTaaTcaXXPRcaXTX4XhFPcbPaTPXiPaTPpRaTPXTXPacXbcXRTTaUTRcTaTRdXRPaTbdcRTaRaXTPRPaTbPbddbaTdScTPcadeTbcTSTbaTRPaTSdPabeCaXTaPXUXRaTidcRdbTPcTbdTPcUT2ADU LEXANDRU NicaDXcTaeXdaTPXiPcST2XaXP0A84B2D9INTERVIU INTERVIEWRXTPcVaPUXPcTPcad.0YGVYVMPIEYIZSPYEXRXMQT0ERGITYXQJEWGMREZMXIEJMPQYPYMGETEGMXEXIEWEHIETSZIWXMQYPXIRJSEVXITYMRXMQTJETXGEVIQMWITVIEQYPXQEMTSXVMZMXITSGMMRSEWXVITSMXMTYPHIQSRXENJMPQMGMPMTWEHITVIZMMFMPTIGEVIEGIEWXESMRGYQFQMWITVIEYQEMQYPXHIGXRIGIWEVIEJMMQTPIQIRXEXIRXIEXVYJSEVXIPIRXMKVISMTIPEQMNPSGYPERMPSVRXVIXMQTWEQEMQMGEXMPYQIEXIEXVEPVSQRIEWGQEQQEMWGLMQFEXMIY0YGVYVMPIWEYQEMRYEREXEa GRYQEMEQTVIVMEXXHIVEHMGEPIETXYPGQMIRGSRXMRYEVITIWGIREVMMHIJMPQTIRXVYXIEXVYRYIWXISTSPMXMGVITIVXSVMEPHIRMTIGEVIRGIVGWSWTIGYPIQGSRWXEXEXRWRXMQTGEGXYEPQIRXIWIWGVMITYVMWMQTPYQEMFMRITIRXVYJMPQHIGXTIRXVYXIEXVYMIWXIHIRIPIWSEQIRMMGYEHIZVEXXEPIRXEMWYRXQEMFMRITPXMM2PaTTaXbRdRTPXPaTPRTPbccaTaXSTaTRPaTXXRXcaePRbTRcPRcadSTcTPcadPRPaPXTRdUXd.IXMGSRWMHIVEXYRWIQMTPEWXSKVEJYRGVIEXSVHIKVEHYPEPHSMPIE7MRGIVRWRYQMTVIETEWHIEWXJIPHIEGYEMMEGIWXIWHIFEXJIRSQIRYPRKIRIVEPTVSFPIQEETEVIHSEVRGEYPRGEVIWTIGXEGSPYPWIEQRJPEKVERXGYJMPQYP7TIGXEGSPYPHYTYRWGIREVMYHIJMPQTSEXIJMXVIFYMIWJMIVEHMGEPHMJIVMXHIJMPQ-IMQEXIVMEPYPPXSTIXMMPVIJSVQIMHYTGLMTYPMEWIQREVIEXEEEGXSVMPSVEWGIRSKVEJYPYMIXGHMGJEGMTVEGXMGGIIEGIJEGMMGYYRXIXHIXIEXVYGEVIEQEMJSWXQSRXEXHIzIRTIzQMMHISVM-EVEXYRGMJMPQYPMWTIGXEGSPYPZSVWIQRETVIGYQyEQPIXzEPPYMMYPIMFYRSEVGYyEQPIXzEPPYMPEH1YKYVHMGHIPSGSVJMGVIEMMHMJIVMXIJYRHEQIRXEPcTPcadSXbdXSTPXdXTXYPRTSTRcRXTPcVaPUXT2cSTaTcPQXXTbcTPRTbcTRSXXXbcaPSdRXUXdcadXQPYcTPcaP.2PaTbdcPcddaXTbTRcPRddXSTcTPcad.MFMRIRYGVIHGRXIEXVYWYRXQEMTYMRIQMNPSEGI0MTWIXIHSEVMQEKMREMEGVIEXMZMXEXIEYYRFYKIXHIGXIZEIGMHIQMMHIIYVSHITMPHRYQEMTSMHEZMRETIPMTWEHIQMNPSEGIRMGMQGEVJMRERGMEVI7MKYVGRYTSMJEGIXSXYPGYSQEWMXVIMWGEYRIHIMRYIGYXSXYPMQTSWMFMPMRIXVIQMW8IEXVYPIQYPXQEMFSKEXRQMNPSEGIHIGXJMPQYP1YPXXVQFMEXEETVSTMIVIRXVIEGXSVMWTIGXEXSVIWXITVEGXMGSEVQMRITYMEFMPTIGEVIXIEXVYPSZEEZIEQIVIYRHIJEZSEVIEJMPQYPYMMPQYPGLIPXYMIXIQMPMEVHITIRXVYEQMQEETGPMEGIEWXETVSTMIVI3TVMZMVIEYRYMEGXSVTIGEVIPWMQXPRKQMRITSEXIRYPMJMGERXVSJVEGMYRIHIWIGYRHXSXFYKIXYPyZEXEVYPYMzIPTYMRTIRXVYQMRIYYRYPRYEQGSQTPIYPJETXYPYMGPYGVIRXIEXVYMRYRJMPQMQTSXVMZQWMQXQYPXQEMPMFIVEEMQEMRSVSGSWRTbdabTQbTaeXUdTPdXPabeCaXTabTRcPRdTRPaTPXURdcPBXQXd.EWXMPETVSETIHIPSG7YFMIGXYPIWXIGSQYRGYJMPQYPHEVXVIFYMIWMRGLMTYMYRWXMPHIJIPERXMMPYMSRMWXGEGIPEPPYM0EVWZSR8VMIVQYPXQYMGIQMGEVIIWIRMEPMEXTIEPSGYVMIXIEXVYRYJMPQGIQEM0049005a00450002004700450051000200470045000200be005200470049005400590058005900500002005700c4005900020048004d005200020079002500520058004d0047004c0056004d00570058007a000200480045004700c40002005a00560049004dWPS005100530058004d00530052005900500002004500470049005000450002004700590002004700450048005600490002004d00560049004500500002004800490002004a0056005900510053004500570049000f00020047004500560049000200490002005800530058000200470049000200540059005800490045JMQEMSTYWIWXIXMGMMWEPIJVYQSWMYQERGETYXYXWWIGSRXVEMGEXXHIGVIHMFMP7TYRIQYPXHIWTVIYREVXMWXJETXYPGHI GVIHMFMP 7TYRI QYPX HIWTVI YR EVXMWX JETXYP GMERGPGEXTVSTVMYPM E RGPGEX TVSTVMYPyNYVQRXHIGEWXMXEXIzGIPHMRSKQE6IKYPMPIREVXJMIIPIMEYXSMQTYWIWYRXTIRXVYEJMJGYXITVEJEGRYQEMFMRIXIJEGMTWXSVGYQQMTVSTSZHYMEQEMGQIEGRHIVEQQMG0XUXdbp1aTPZXVcWTFPeTbXUaUTXPXXadaXRXPaTRXiPaTXPpPBXQXd.EGEJMEZYXERWEHIEPYGVEGYSEGXVMQEMFYRHE7EYQEMTSXVMZMXVSPYPYM2YGYRSWGRWR6SQRMESEWXJIPHIEGXVMVIHGRYEJMVIWT004d0052005700020052004d0047004d0002005300020053004a00490056005800c4000200480049000200500045000200370047004c00450059004600b2004c00520049000200570045005900020038004c00450050004d004500020038004c00490045005800490056VHI2TPXbXXcRXbcXdTPiRTPXdcTRPQaPcaXXcXPRTbcaXTRcSTPPRcaXPbRTVaPUPaTPXiPcadaXTRXXaeXST.0YGVYVMJSEVXIHMJIVMXIEMWJMQWMRGIVMWYRXEGXSVMRXIEXVIPIRSEWXVIGEVIJEGYRVSPHSEVTIRXVYGWYRXQEMFMRITSRXEMPEWEPEVMMP004d004d0002004500590002005a0056005900580002005700c40002004e0053004500470049000200be0052000200450047004900570058000200570054004900470058004500470053005000020054004900520058005600590002004700c40002005a0053004d004500590002005700c400100091004d0002005aMRHIGITVMRMMHIFSPMMRGYVEFMPIIGMSQSXMZEMIIMWXIRMEPHEGZVIMWYTIVFMMRKIRY4ITEVGYVWYPPYGVYPYMEQEZYXTIRXVYSWIGYRHREMZMXEXIEWGVIHMIYGXIEXVYPTSEXIZMRHIGEFSPM2YEJSWXWJMI7EYTSEXIGXIEXVYPTSEXIQYXEGIZEHEVRXVYRQSHQYPXQEMTYMRWTIGXEGYPSWPEYRRMZIPQEMWYFXMPHIGXZVIQMXMQWZIHIQPMMEYZVYXMEYVIYMXWTIVWWGETIHIYRWXMPVYXMREXHIPYGVYGYVIYPXEXITVIZMMFMPIMQIHMSGVIEPMMEYVIYMXWWGETIHIMHIIEYRYMVIKMSVHMRZVJYPTMVEQMHIMGSRGITXYEPIEWTIGXEGSPYPYM0EQMRIXSMGSPEFSVEXSVMMWYRXEVXMXMMWYRXWXTRMETVSETIEFWSPYMTIFYGEXEPSV6ITIXMMMPIQIPIWIEQRRFYRQWYVGYYRLESWGSRXVSPEXEXQSWJIVEGIEQEMGVIEXMZGVIHIYHIMHYGIWMKYVPEWGHIVIEWTIVERIMHIZME0XPcaPRXTbTRXPTcadbRTPaXXTSTUXTRPaTTPSdRXcTPcadeTiX0ZXPdaXbZXPabeCaXTa4ccaTBRP5PcXW0ZXdaXTRcSTeXXcaTRTXiTiXReTacXSJSXS1MLEIPE1LIRIWGY10CRONICA DE TEATRU THEATER REVIEWCristina MODREANURERETEATRALIZAREVIACAMERAVIDEO2YSWRGITPYHRHYQGREQZYXJMPQYPzIWXIRzEEGYQEQGMXMXVIGIRXRGVSRMGEYRYMGSPIKHIFVIEWPGEVIEWGVMWHIWTVIWTIGXEGSPYPyVIEOMRKXLIEZIWzRVIKMEPYM6EHY2MGEMRRHWTVIGMIIGREZYXJMPQYPPYM0EVWZSR8VMIVYYRERYGVIHGTSMETVIGMEQEMFMRISSTIVHIEVXMKRSVRHHIYRHIZMRIIEGIGSRXIXETVSHYWSMGIERYQIEMRWTMVEXSMQTSXVMZGVIHRQSXSVYPGEVIIWXIGYVMSMXEXIEHSVMREHIEEJPEQEMQYPXGVIHRRIZSMEHIEGMXMTMIWIPIJMIREMRXIJMIHYTGIZIMWTIGXEGSPYPGVIHRRIZSMEHIEHMWGYXEGYVIKMSVMMGEWEJPMHIGIEYEPIWYRXMXPYMRYEPXYPRGQEMGVIHRGYXEVIERHMGMSREVIMRZEPEFMPMXEXIEIMPESVMGIZVWX1MWITEVIMRXIVIWERXGSMRGMHIREGRWXEKMYRIEENYRKPETYFPMGR6SQRMEQEMQYPXIQSRXVMEZRHGEFEXIXIWGVMWIMRMMEPTIRXVYJMPQIIWXIRVIEOMRKXLIEZIWWEYGIEWIQREXHIRHVIMIVFERMEZRHPEFEWGIREVMYPPYM-RKQEVIVKQERTIRXVYGIPIFVYPPYMJMPQHMRz7XVMKXIMSETXIzMGVIHrHIMTSEXIWTEVHISGEQHEXSWMQTPWTIGYPEMIGEWXERYIRXQTPXSVVIHGXIEXVYPVSQRIWGWIEJPEGYQPEJMRIPITVMQYPYMHIGIRMYHMREGIWXWIGSPRWXEHMYPRGEVIWIEJPEGMRIQEXSKVEJMEIYVSTIERPEQMNPSGYPERMMGRHEETVYXSKQE7EEGYXMEXEFMEEGYQMPERSMRIZSMEHIEFERHSREVIEEVXMJMGMEPYPYMTIWGIRHIVIZIRMVIPEHMVIGXIIPEEYXIRXMGMXEXIPEXVMVIRXMQTVIEPTIWGIRIEGIIEWIRVIKMWXVIEXSXQEMGPEVYRJIPHIVIVIXIEXVEPMEVIEZRHGETMZSXGIRXVEPEXVEGMETIRXVYGMRIQEXSKVEJMGTIRXVYTYXIVIEHIWMRXIXMEVIEMHIMPSVTVMRMQEKMRMTIRXVYGETEGMXEXIEHIJSGYWEVITIGEVIGEQIVEZMHISSTSEXIHEXIEXVYPYMREGIEWXRSYIV7YRXXIRHMRIWSRHEXIHINERXIEXVYPPYQMMETVSETIGSRWYQEXIHIYRMMHMRXVITMSRMIVMMVIKMIMHEVGEVITSXKIRIVERGTVSHYGMMZEPEFMPIQEMEPIWRXVYRGSRXIXXIEXVEPEJPEXRGzRVIGYTIVVMzRMZIVWEVIEHI8LSQEWMRXIVFIVKM1SKIRW6YOSZ4VSHYGMIE8IEXVYPYM2SXXEVEVIKMEPEH1EWWEGM8SEXIGYZMRXIPIRIWTYWITYPWIEHIPEFYRRGITYXRWTEMYPHINSGEXITXRHWMEWPEMZIEPVEHEVIETIGEVISJEGI00560049004b004d005e0053005600590050000f000200590056005100c40056004d005200480002004a004d00560059005000020054004d004900570049004d000f00020049000200450054005600530045005400490002005400490056004a00490047005800c4001200020038IRWMYRIEMNIRE00480049000200500045000200be00520047004900540059005800020057004900020056004d0057004d00540049005700470002005800560049005400580045005800020091004d0002004700490002005600c4005100c800520049000200490057005800490002004a0049005000590050000200470059005800560049QYVXSV00be005200020047004500560049000200450047005800530056005900500002002d005300520002002b00560053005700590002000b0027004c0056004d00570058004d00450052000c000200be0091004d000200480049005e005a00c400500059004d0049000200580049005100490056004d00500049000f00020049MXVMPI0054005300560052004d0056004d00500049000200be005200c4004600590091004d00580049000f000200490051005300a7004d004d005000490002005600490058005600c4004d0058004900020054004900020048004d005200c400590052005800560059000200450050004900020054004900560057005300520045NYPYM7I0045004a005000c4000200be00520002004a004500a70045000200520053004500570058005600c4000f0002004a005300450056005800490002004500540056005300450054004900020048004900020054005900460050004d0047000f00020059005200020053005100020047004500560049000200be0091004d0002GEPGTI004d0052004d005100c400020091004d0002005000590054005800c4000200470059000200490050000200be0052005700590091004d00020091004d0002004700590002005800530045005800490002004700530052005a0049005200a7004d004d005000490002004700450056004900020050001000450059000200beRFYMX00480049004700490052004d004d0002005000450002005600c800520048000f0002005400490052005800560059000200470045000200be005200020057004a00c800560091004d00580002005700c40002005700540059005200c40002004500480049005a00c400560059005000020091004d0002005700c400020049SVGMIIHIQSRMMGIGLMRYMIJEQMPMEWE0027004c0056004d00570058004d00450052000f0002004a004d005900500002004700490050000200510045005600490002004500500002004a00450051004d0050004d0049004d0002002f0050004d0052004b00490050004a0049005000480058000200450002004700c400560049004d000200570045004b00450002IWXIHI004a004500540058000f00020051004d0049005e00590050000200540053005a004900910058004d004d000f00020048005900470049000200530002005000590054005800c4000200be005200020045005400c4005600450056004900450002004500480049005a00c40056005900500059004d000f0002004500910045GYQ00520053004d00020058005300a7004d000200450056000200580056004900460059004d0002005700c4000200480059004700490051000200540056005300540056004d0045000200520053004500570058005600c40002005000590054005800c4000f000200530056004d004700c80058000200480049000200510059PX0052004900100045005600020047005300570058004500120002003700530057004d005800020050004500020054004900580056004900470049005600490045000200480049000200450052004d005a004900560057004500560049000200450002001a0014000200480049000200450052004d00020045004d00020058EXPYM005700c40059000f0002004900500002004500500049004b00490002005700c40002005700540059005200c4000200580059005800590056005300560002004700490050005300560002004800490002004a004500a700c400020059005200020048004d00570047005900560057000200480049005a00530045005000c8RHJV0051004900520045004e0045005100490052005800490002004500460059005e00590056004d00500049000200570049005c005900450050004900020045005000490002004600c40058005600c80052005900500059004d00020045005700590054005600450002004700530054004d004d0050005300560002005700c4MP0057005400590052004900020057004d0051005400500059000f00020047004500020091004d000200470059005100020045005600020057005400590052004900020053000200540053005a004900570058004900020057004d0051005400450058004d004700c4000f00020046004500020047004c004d004500560002EVIM005900520002004a00490050000200480049000200590051005300560002005700490047000f00020047004900020048004900560059005800490045005e00c4000200be0052000200540056004d005100450002004a0045005e00c40002004500590048004d005800530056004d00590050000f000200510045004d0002TYMR00540049000200580045005800c4000f000200be005200020051004d00520058004900450002004700c400560059004d004500020057004900020057005800560049004700530045005600c40002004a0056004d00470045000f00020054004900520058005600590002004700c4000200910058004d00490002004700c4JMYPWTYRIEHIZVYP400450056004900020057004d00510054005000590002005700c40002005700540059004d0002004500480049005a00c4005600590050000f000200480045005600020052005900020049005700580049001200020031004d004700450002005700530047004d0049XEXI005400560049005e00490052005800c400020056004900570054004d0052004b0049000200be0052000200510053004800020056004900540049005800450058000200480049005e005a00c400500059004d005600490045000f000200560049004a0059005e00c8005200480002005700c40002005600490045004700a7MSRII0047005900510002004500560002004a004d0002004a0053005700580002005200530056005100450050000200720002004800490002005800560049004d000200530056004d000f000200450091004500020047005900510002004500020058005600c400480045005800020091004d00020034IXVYM00be005200470049005600470045005600490045000200500059004d00020027004c0056004d00570058004d004500520002000b0052005900510049000200480049005000530047000200be0052005800c800510054005000c40058005300560002004800490002005a0056004900510049000200470049000200490057XI0049005a0053004700450058000200540056004d005200020045004700490057005800020049005c0049005100540050005900020047005300520058004900510054005300560045005200020057004500470056004d004a004d0047004d00590050000200470056004d00570058004d0047000c000200480049005a004dRIS005000590054005800c40002004800560045005100450058004d004700c4000f00020048004d0052000200470045005600490002005800c8005200c40056005900500002004d004900570049000200be0052005a004d0052004b00c400580053005600020052005900510045004d00020054004900520058005600590002GEVIGMZEEPMEMrWSVEPYMGEVIWEWMRYGMWHEVEPWEXSWGVMWSEVIGI004700530052004a004d0056005100c400020057005400590057004900500049000200500059004d00020027004c0056004d00570058004d0045005200020091004d0002005700490056005a004d005800530056004d004d00020047004500570049004d000f00020047004500560049000200910058004d005900020047XRVYP00450056004900020048005600490054005800450058004900020091004d0002005a005300560002004700450002004600c40058005600c800520059005000020057005800c4005400c8005200020058004d004700c40050005300570002005700c40002004a004d00490002005400490048004900540057004d0058000fJVEEZIEIMRMMTYXIVIEHIEPEGYE00250047004900450057005800c40002004a00450051004d0050004d00490002000b004800490057005400560049000200470045005600490002003a004d0052005800490056004600490056004b00020057005400590052004900450002004700c40002004500020047005300520057005800560059004d00580010005300590056005100c80052004800020058004d0054004500560049005000490002004a00450051004d0050004d0049004d00020048004d0052000200320045009100590050000c0002004500560002005400590058004900450002004a004d000200480049000200530056004d0059005200480049000f00020091004d0002QEMEPIW005400530045005800490002004a004d00020051004900580045004a0053005600450002005900520049004d0002005700530047004d0049005800c400a7004d000f000200530002005700530047004d00490058004500580049000200460053005000520045005a00c4000f00020047004500560049000200be0091004dEWGYRHIKVEZIPIIVSVMGVMQIPIGLMEVWYFGSZSVTVIJIVRHWGYPXMZISMTSGVMMI004b004900520049005600450050004d005e0045005800c40012000200330002004500570049005100490052004900450002005700530047004d004900580045005800490002004500560049000200470045000200540056004d005100c40002005a004d00470058004d005100c40002004500480049005a00c400560045XIPI005a0045005000530056004d000f00020047004500560049000200520010004500590002004b0050004500570002005700c40002005700580056004d004b004900120027004d00520049005a0045000200580056004900460059004d00490002005700c40002005100530045005600c40002005400490052005800560059GE0045005000580047004d00520049005a00450002005700c40002004700450054004900580049000200480049005700580059005000020047005900560045004e0002005700c40002005700540059005200c40002004500480049005a00c40056005900500002000b00480045004700c40002005700530056004500020050YMREVNIVERSAREA11 THEATER REVIEWCRONICA DE TEATRU5TbcTcWTTfbXRTaXchUcWTcWTPcTaeXPeXSTRP-X MW RSX E WMQTPI GSMRGMHIRGI XLEX XLMW WIEWSR GSYRXW XLVIITVSHYGXMSRW FEWIH SR QSZMI WGVMTXW r 0EVW ZSR 8VMIVW VIEOMRKXLIEZIWIVKQERWLMWTIVWERHVMIWERH8LSQEWMRXIVFIVKWIWXIRSGYWMRK SR XLI PEWX SRI XLI GVMXMG SFWIVZIW XLEX 6SQERMER XLIEXIVLEW VIEGLIH SRP RS XLI RIIH SJ EYXLIRXMGMX ERH REOIHRIWW SJXLIJSVQWXLEXTVSZSOIHMRXLIQMHWXLISKQEQSZIQIRXSPPSMRKXLIWIGVIEXSVWWXITWHMVIGXSVPEH1EWWEGMWYGGIWWJYPPYWIWXLIZMHISGEQ XS IRLERGI XLI TSIV SJ IQSXMSRW JIPX F ER EYHMIRGI LS PMZIXSKIXLIV MXL XLI GLEVEGXIVW XLI YRGSZIVMRK SJ E REWX XVYXL MR VIEPXMQI 1SVI XLER E XLIEXIV TVSHYGXMSR XLMW MW ER IWWIRXMEP IIVGMWI SJXIPPMRKXLIXVYXLERHPIEZIXLITEWXFILMRHERIIVGMWIXLEXEWRIZIV0047005300510054005000490058004900480002004d005200020058004c0049000200360053005100450052004d004500520002005700530047004d00490058005d0002004d00520002001600140002005d004900450056005700020053004a0002004a0056004900490048005300510012004a004d0002005100590056004d0058000f00020052004d0047004d00020027004c0056004d00570058004d00450052000200520010004500560002004a004d000200570054005900570002005400560053004600450046004d005000020052004d0051004d0047000200720002004500560002004a004d000200470053RXMRYEX005700c4000200580045004700c400020091004d0002005700c4000200500045005700490002005800530058005900500002005700c400020049005c00540050005300480049005e0049000200be005200c4005900520058005600590050000200500059004d000c000f000200be005200020050005300470002005700c4EHIVIPE00be0052004b00560053005400450056004900450002004500470049005700580059004d0045000f0002004800490002004800560045004b005900500002005400c400570058005600c40056004d004d000200450054004500560049005200a7004900500053005600370054004900470058004500470053005000590050000200500059004d0002003a0050004500480002003100450057005700450047004d000200540056005300540059005200490002005300020058005600c4004d00560049000200be0052000200470053005100590052000f000200be005200020058004d00510054VIEP0045000200480049005e005a00c400500059004d0056004d004d000200490050004d00460049005600450058005300450056004900120002002700530052004a005300560051000200540056004d00520047004d0054004d004d005000530056000200280053004b00510045000f000200530054004900560045000200beRWGVMW00be005200020045004700490057005800020057004d0057005800490051000200580056004900460059004d00490002005700c400020045004d004600c4000200590052004d0058004500580049000200480049000200500053004700020091004d00020048004900020058004d00510054000f0002004d004500560002XIRWMYRIE0047005600490045005800c400020048004d005200020050004d005400570045000200530056004d004700c40056005300560002004800490047005900540045004e0049000200490057005800490002005900520059005000020048004d005200580056004900020045005c00490050004900020049004d000200540056MRGMTEPI0047004900490045000200470049000200570049000200be0052005800c800510054005000c400020091004d00020045004d0047004d0012000200370054005600490002004800490053005700490046004d005600490002004800490002004a004d00500051000f00020059005200480049000200470045005100490056EHI004a004d0050005100450058000200540059005600580045005800c400020054004900020059005100c4005600020072000200540049005200580056005900020045000200be005200560049004b004d005700580056004500020058005300450058004900020058005900560046005900500049005200a7004900500049r00590056005100c400560049009100580049000200540056005300580045004b00530052004d00910058004d004d000200530056004d0059005200480049000200570010004500560002004800590047004900020049004d000f000200be0052000200570054004900470058004500470053005000020058005600490046YMI004b00c40057004d005800c400020053000200450050005800c40002004700450050004900020054004900520058005600590002004700450002005700540049004700580045005800530056005900500002005700c4000200450057004d005700580049000200be005200020048004d0056004900470058000200500045XSXGIIE00470049000200570049000200be0052005800c800510054005000c4000f00020047004c004d00450056000200480045004700c40002005300020054004500560058004900020048004d005200020045004700a7004d00590052004900020045005600490002005000530047000200be0052005800560010005300020045PX0047004500510049005600c400120002003300510052004d005400560049005e0049005200a7004500020052004900020049005700580049000200450057004d004b005900560045005800c4000200540056004d00520002004d0052005800490056005100490048004d005900500002004700450051004900560049004d005a004d00480049005300120002002900450002005200490002004500560045005800c4000200470049000200570049000200be0052005800c800510054005000c4000200be0052000200470045005100490056004500020048004900020045005000c4005800590056004d00020091004d000200580053005800020049ERI0048004900470059005400490045005e00c4000200be0052000200540056004d00510010005400500045005200590056004d00020047004c004d005400590056004d00500049000200470049005000530056000200470049000200570049000200be0052004a005600590052005800c4001e000200580045005800c40050MJMYPGIPIHSYKIRIVEMMXVIGYXYPMTVIIRXYP0028004500560002004700490050000200510045004d00020057004d004b005900560002005600c4005100c8004d000200540056004d00520057000200be005200020045004700a7004d00590052004900020054004900520058005600590002004700c4000200570054004900470058004500470053005000590050000f0047005300520057005800560059004d005800020091004d000200490050000200be0052000200450047005300560048000200470059000200540056004d00520047004d0054004500500049005000490002005200530056005100490002004500500049000200280053004b00510049004d000f00020056004900590091IXI0049005c0047004900500049005200580002005700c40002004b0056004500480049005e004900020049005200490056004b004d004d00500049000200450047005800530056004d00500053005600020054004900020054004500560047005900560057005900500002005700490056004d004d000f0002004500570058JIPRGX005800530058005900500002005700c4000200450058004d0052004b00c400020054005900520047005800590050000200480049000200470050004d00510045005c000200be005200020051005300510049005200580059005000020047004d0058004d0056004d004d0002005700470056004d005700530056004d004dHIPE005700530056004500020051005300450056005800c4000f000200470045005600490002004700530052004a004d0056005100c40002004700490050004900020057005400590057004900020048004900020027004c0056004d00570058004d00450052000f0002005400490002004700450056004900020052004d0051IRM005200590002005a0056004900450002005700c40010005000020047005600490045004800c40012000200250058005900520047004d000f0002004700c800520048000200520059000200510045004d000200450056004900020052004d0051004d00470002004800490002005400450056005800490045000200500059MHIGX004700530052005a00490052004d0049005200a7004500020091004d00020054005600530058005300470053005000590050000f0002004600c40058005600c8005200590050000200580045005800c40002005100530052005700580056005900530057000200510045004d0002004a0045004700490002005300020059PXMQ00be0052004700490056004700450056004900020091004d0002004700490056004900020056004900570054004900470058001200020037004a004d004800c8005200480002004500480049005a00c400560059005000020091004d000200500049004b004d005000490002004700450056004900020047004900560002TIHITWMVIE005600c4005900500059004d0002004a00c4004700590058000200450052004d00510045005000590050000200470049005600490002005600490057005400490047005800040002008d004d000200560049005900910049009100580049000200be0052004700c400020053000200480045005800c40002005700c40002RGPMRI0046004500500045005200a70045000200be00520002004a0045005a00530045005600490045000200500059004d00020091004d00020045000200560049005400590058004500a7004d0049004d000200500059004d0002004700450056004900020045000200560049005e004d005700580045005800020048004d0052MRIVMI4004900520058005600590002004700c40002005400c8005200c4000200be00520002005900500058004d00510045000200470050004d005400c40002000b005000450002004a004900500002004700590051000200570049000200be0052005800c800510054005000c4000200be00520002005700530047004d0049XEXI00470059000200530002004b0049005200490056004500a7004d0049000f0002004700590051000200570049000200be0052005800c800510054005000c400020045004700590051000f000200500045000200520053004d000f0002004700590002004b0049005200490056004500a7004d004500020047004500560049004700530052004800450051005200c40002005700530047004d004900580045005800490045000200560053005100c80052004900450057004700c40002005000450002004d00520049005600a7004d0049000f0002005200530057005800450050004b004d0049000200530058005600c4005a004d005800c400020091MPE004600c40058005900580002005400450057005900500002005400490002005000530047000c0002005100530052005700580056005900500002005000590054005800c4000f0002005000590054005800c40002005700c40002005400c40057005800560049005e00490002004700490049004500020047004900020045GTXEX005200590002005a0056004900450002005700c400020047004900480049005e004900020045005800c80058004500020058004d005100540002004700c80058000200570049000200510045004d000200540053004500580049000200570058005600490047005900560045000f0002004700c80058000200510045004dTSEXIEWGYRHIKYRSMYPWYFGSZSV4VIXMRHIVIWTIGXMMRHGRYIMWXPMQMX00540049005200580056005900020050004d00540057004500020048004900020047004500560045004700580049005600020091004d000200480049000200470053005200910058004d004d005200a700c4000f0002004900500049000200450047005300540049005600c4000200580053005800590050000f00020047EYRZEP80056004900460059004d00490002005700c4000200910058004d004d0002005700c4000200be0052005300a7004d0002005400490056004a0049004700580002004700450002005700c400020050004d0002005800490002005300540059004d00120002008d004d0002005700c400020045004d0002004700590056ENVIMWXIR0057005800c4005400c80052004d0056004900020048004900020057004d0052004900120002003700c40002005a00560049004d0002005700c4000200be0052005a004d0052004b004d000f0002005700c40002004d00490091004d000200480049004500570059005400560045000f0002005700c40002005600490057TMVMEIV00470059005600450058000f0002005700c40002004a004d004d000200580059000200be00520057005900a7004d000200be005200020047004d005900480045000200450002005800530058000200470049000200a7004d0002005700100045000200be0052005800c8005100540050004500580004z00250052004d005a0049005600570045005600490045007a0002004900020059005200020057005400490047005800450047005300500002005100450052004d004a004900570058000f0002005300020054005000490048005300450056004d00490002005400490052005800560059000200450002005700540059RI005000590047005600590056004d00500053005600020054004900020052005900510049000f00020047004500020049005c004900560047004d00a7004d00590002004900570049005200a7004d0045005000020047004900020052001000450002004a005300570058000200be0052005700c400020048005900570002TR00500045000200470045005400c40058000200be00520002005700530047004d004900580045005800490045000200560053005100c80052004900450057004700c4000200be0052000200470049004d000200160014000200480049000200450052004d0002004800490002004700c80052004800020048004d00570047YVWYPHIWTVIEHIZVERGITYXWJMITSWMFMPIWXIR9RJMPQHI8LSQEWMRXIVFIVKSKQEEVIIGIPQEMQSHIVRQMNPSGHIEEVXEXVEKIHMErHIESTYRIRWGIRSKQE1MRMQEPMWQYPIGPYHIVIESVMGVSVIPIQIRXIGIGSRXVEJEGVIEPMXEXIETVIIRXEVIEVIEPMXMMRYHIPXJIPWTYWrRSYEWMRGIVMXEXIXIVQIRTXVYRWRERMMRGVMXMGEQEMQYPXSVEVXITIRXVYRXQTMREVIEYRYMRSYXMTHIWIRWMFMPMXEXIZMMFMPRTSIMIHEVMRJMPQHMRQIVMGEMTRR6YWME.YVQRXYPHIGEWXMXEXIJGYXHIGIMTEXVYEYXSVMEMTVSMIGXYPYMSKQEIVERWMRIHMRGSPSHIIPIQIRXYPHIFVEZYVERXMLSPPSHMERSTPIHSEVMITIRXVYJMVIWGGEVIGSRHYGIEJMPQYPRWTVISQEMGPEVRVYHMVIGYXIEXVYPGXSVMMGEVIEYPYGVEXRzIWXIRzTVMQYPJMPQEPSKQIMHIGPEVEYGWEYWMQMXJSEVXIPMFIVMMHIMRYJGIEYXVMQMXIVIPEXIEXVYIVEYHIEGSVHGVMXQYVMPIPSVHINSGEYJSWXEPXIPIQYPXQEMFYRIHIGXGIPIHMRXVYRJMPQGPEWMGRGEVIEGXSVYPGEYXGEQIVEHIJMPQEXMRYMRZIVWYRHIEGXSVYPXVIFYMIWEXITXIWGLMQFEVIEPYQMRMPSVMWMHSIIIRIVKMEEWXJIPRGXWJMIHMWTSRMFMPGRHGSRHMMMPIHIPYGVYWYRXRXVYRMXIREGIPEMXMQTVIWTSRWEFMPMXEXIEEGXSVYPYMGVIXIGSRJSVQVIKYPMPSVSKQEIPXVIFYMIWMEHIGMMMTSEXIWWGLMQFIHMRQIVWEGMYRIEMISFPMKEXWMTVIKXIEWGTVSTVMMPIGSWXYQIMWEWMKYVIGSRXMRYMXEXIEJMPQVMMEEHEVWEMFGYIPXSXGIMZEJMRIGIWEVTITEVGYVWYPHIWJYVVMMEGIWXIMErEPXJIPWTYWWXVMEWGTIRXVYSZVIQIJVSTVMVIJVMRXVVMMMIMVMZMEETIVWSRENYPYM0EQEYMXTI8LSQEWMRXIVFIVKWTYRRHRXVYRMRXIVZMYGIWXIZMXEPWXITYMTIVQERIRXRXVSWMXYEMIHIVMWGWMMRZIRXIMTVSZSGVMTIRXVYEVQRIZMYGEEVXMWXRXVSVIPEMIHIHMEPSKHEVMHITSPIQMGGYEVXETVSTVMI2EVXVIFYMWJMIEETIRXVYSVMGEVIEVXMWXIERYQIMJEGIYRISVMWYMXIGXVIFYMIWMzVIRRSMEWGzNYVQMRXIPIJEHIGIIEGIEYEPIWWJEGEEGYQJEGYRIPIGYTPYVMTIRXVYEVIPYEWEYEGSRXMRYESVIPEMITIRSMFEI4SEXIGIQSQIRXYPTIRXVYSzSKQzMRXIEXVYPVSQRIWGHIEMGEVIEVIMIPQYPXVYHIISVGMEX4SEXIGIRIZSMIHIYRNYVQRXHIGEWXMXEXIEPGIPSVGIJEGMHIMPIWYVGITIWGIR7ISJIVGMRIZE003300020048005300450051005200c4000200be00520002005a00c800560057005800c400020057005400590052004900450002005000450002004d00490091004d0056004900450002004800490002005000450002005700540049004700580045004700530050000200720002007aGITMIWWGEFVSEWzRVIEPMXEXIWGEFVSWITIVWSRENYPz00450052004d005a00490056005700450058007a00020045004d0047004d00120002008d004d000200be0052004700c400020091004d000200510045004d00020057004700450046005600530057000200490002004a0049005000590050000200be00520002GEVIXSMMRZMXEMMRGIEVGWPIPMQMRITI00450047004900500045000200470045005600490002007a00480049005600450052004e00490045005e00c4007a000f0002005700580056004d004700c400020047004c0049004a00590050000f0002005700540059005200c8005200480002004500480049005a00c40056005900500012000200370047004500460056SWIMJIPYPRGEVIQEQEEEWGYRWXMQT00480049000200170014000200480049000200450052004d00020047004900490045000200470049000200910058004d0045000200480049005700540056004900020057004700450046005600530057005900500002005700c4005900020057005300a70012000200390047004d00480049005600490045000200450048IZVYPYMIWGEFVSEW003600c4005700540050004500580045000200500059004d00020027004c0056004d00570058004d00450052000200490057005800490002004500470049004900450002004700c4000200be004d0002004900570058004900020048004500580002005700c400020053000200510045004d0002005a0045004800c40002SHEXTIWSVEPYMWTSEXZSVFMGYIE0032005900510045004d000200480059005400c40002004700490002005700540059004d0002004500480049005a00c4005600590050000f0002005800490002004700590056004900a7004d0002004800490002005800530058000f00020049005c005300560047004d005e0049005e004d000200480049005100530052MMEMEGGIWPEYREPXRMZIPEPIMWXIRIMMQEMEPIW000f00020054005300a7004d0002005700c4000200be0052004700490054004d000200530002005a004d004500a700c4000200520053005900c4001200020025004d0002004800560049005400580059005000020091004d0002005a0049004d00020045005a0049004500020091MIRIVKMEWSJEGM12CRONICA DE TEATRU THEATER REVIEW2TcaTQdXTcXdcSTbaT2020y1EVXMIRIKVYlIYRWYFMIGXXEFYRWTEMYPTYFPMGXVKYQYVIIERyVISPZEVIElMRGSQTEXMFMPMXMPSVIXRMGIZIRMRHHMRXVYRZSVFEYRYMGSQIRXEXSVHIPES4YFPMGEKIRXPIQIRHMWEKVIIQIRXSWXEXYMIVSQRMMSWXEXYMIYRKYVMM4VMQMMMIWPEREMRXEVIGYYRKIRIVEPWYWMRXSVEPREMSREPGSQYRMWQYPYMGIMPEPMPFEKRJETIYRWGVMMXSVRMGMKIRMEPRMGMTVSWXHEVGSPEFSVEXSVHIGPEVEXEPTSPMMIMTSPMXMGI1SXMZTIRXVYGEVIIWXITVMQEXIRXEXMZHIEVXMGYPEVIRXVYRHMWGYVWEVXMWXMGEITIVMIRIMGSQYRMXEVIHIEXYRGM7TIGXEGSPYPRYISVIGSRWXMXYMVIMRMGMSRGIVGEVIHIEEJPEGIWERXQTPEXyGYEHIZVEXlTIQEVXMIGMSITIHMMITIYVQIPIPWEXIHIEGIPIIZIRMQIRXIRQIQSVMEXVKYQYVIIRMPSVHIEGYQ8IXYPIVIYPXEXYPMRXIVZMYVMPSVGYIGMHIWYFMIGMMEJSWXHIZSPXEXQTVIYRGYEGXSVMM1SXMZYPTIRXVYGEVIGYIGITMEVMWXMRIM8SQESVMKMREVHMR003800be0056004b0059001000310059005600490091000f0002004700590002004a004500470059005000580045005800490002004a00c400470059005800c400020045004d0047004d00020091004d000200560053005000590056004d0002004e0059004700450058004900020050004500020032004500a7004d0053REPYPHMR0053005600450091000c000f000200450047005800530056004d004d000200560053005100c80052004d0002005700be0052005800020048004d0052000200260059004700590056004900910058004d0002005200590002005700540059005200490002004500460057005300500059005800020052004d0051004d0047HIWTVI004800530056004d005200a70045000200450047005800530056004d0050005300560002005800be0056004b00590051005900560049009100490052004d0002004800490002004d005100540050004d0047004500560049000200570045005900020045004600570049005200a700450002004500470049005700580049ME4YV0091004d00020057004d0051005400500059000f000200490002005a005300560046004500020048004900570054005600490002005400560049004a00490056004d005200a700450002002b004d00450052004d00520049004d0002002700c4005600460059005200450056004d00590002004800490002004500020050YGVE00470059000200490047004c004d0054004500020049004d000f000200510045004d000200450050004900570002004700c400020049005700580049000200540056004d005100590050000200570054004900470058004500470053005000020054004900020047004500560049001000500002004a0045004700490002REJEVEYGYVIXMYPYM000200160014001300160014000200560049005400560049005e004d0052005800c40002000b005400490002005000be0052004b00c40002005900520002004e0053004700020048004900100045000200160014000200480049000200450052004d00020048004900020050004500020016001400020051004500560058MI00480049004a004d0052004d00a7004d004500020053004a0058004500500051005300500053004b004d004700c4000200450002004500470059004d005800c400a7004d004d0002005a004d005e00590045005000490002005400490056004a0049004700580049000f0002004d00450056000200560049004a00490056MRIPE004500470049005700580002005000590047005600590002005700490002004a0045004700020048004900020051005900500058004d005400500049000200530056004d000f000200be00520002004d00500059005700580056004500a7004d00450002005a004d0048004900530010004b00560045004a004d004700c4E1EVMIMVKLMGM7TEMYP7XYHMSPYMSVMGOGSRHYWHI7IFIWXRFEMRWGYXRYVQEEGIPYMEMKIRXPIQIRHMWEKVIIQIRXPETEVXIVYPWYFWSPYP8IEXVYPYM001b0018000f00020048004900020050004d0051004600c4000200560053005100c8005200c4000c000200490057005800490002004500460057005300500059005800020051004d0052005900520045005800020091004d0002004a0053005000530057004d00580002MRIXIRWSrGY00450047005800530056004d004d000200be0052004700530052004e00590056004500a7004d0002004800490002005700540049004700580045005800530056004d004d00020045004a0050004500a7004d000200500045000200be005200c4005000a7004d0051004900120027004900490045000200470049000200590056005100490045005e00c4000200520059000200490002005300020047005600530052004d004700c4000f00020047004d00020059005200020049005c004900560047004d00a7004d005900020056004d00570047004500520058000f0002004d005200570054004d0056EX00580053004700510045004d0002004800490002004d00480049004900450002005700540049004700580045004700530050005900500059004d00020091004d00020048004900020048004d00570047005900a7004d004d0002007200020052005900020048005300450056000200480049005e00460045005800490056IEGI004500020047005300520058004d0052005900450058000200560049005400560049005e004900520058004500a7004d0045000f00020047004d00020091004d00020048004d004500500053004b00590056004d00500049000f0002004d00520049005a004d005800450046004d00500049000f00020048004900020048YTTIHISTEVXIGIEVTYXIEZIHIEYRQEKLMEVRTIHIEPXTEVXIGI005a00490048004900020053000200560053005100c80052004700c40012000200320010004500510002004700490002004a004500470049000f0002005a004d005e004d0059005200490045000200510045004b004c004d0045005600c400020049000200510045004d00020057004700590056005800c4007c 4VSHYGXSV7XYHMSSVMGO8VKY1YVI8IXYPMVIKMEMERMREVFYREVMYVXMWXZMYEP1EVMEVKLMGM8VEHYGXSVMEWMWXIRXHVEQEXYVKMISVSWMRKEYMVKMPMSERIMREMIPIQIREVREIVIOQVMEXEPMREVQIRPSVIWGY1HPMRELMIWGYSVTSWRHVW6SPERHS1EXWERKSW7IFIWXRFEVMWXMRE8SQE8SQTEPVEVRHSMEPWTIGXEGSPYPMERMRIMVFYREVMYHIPE7XYHMSSVMGO8VKY1YVIIXIEXVEPMGIXIIGIPIRXGXSVMMrGMRGMQEKLMEVMHIPE2EMSREPYPPSGEPGMRGMVSQRMHMRXVIGEVITEXVYWRXGSPEFSVEXSVMGSRWXERMEMVIKMSEVIMHVEQEXYVKWRXVIQEVGEFMPMTVMRZIVWEXMPMXEXIMQEXYVMXEXIENSGYPYMWXVYGXYVEGEPIMHSWGSTMGETMIWIMEGGIRXYEXHIEPXIVREREPMQFMPSVTIGEVIVFYREVMYSITIVMQIRXIEGEEXEVITIRXVYTVMQEHEXITIVJIGXTYWRZEPSEVIEVWTIGXEGSPYPEFSVHIERTVIQMIVYRWYFMIGXJSEVXIWIRWMFMPIXRMGIXMGMHISPSKMGGSRJPMGXYPVSQRSQEKLMEVHIPE8VKY1YVIHMRQEVXMI7TIGXEGSPYPIYRHIGPEREXSVrTIRXVYSEVQJVEQSVXMEVIrHIVIEGMMMRXIPIGXYEPIMYQSVEPIGYPXYVEPIMREMSREPI-EVMERMREVFYREVMYITVMRXVITYMRMMEVXMXMVSQRMHIXIEXVYGEVITSEXIMZVIEWETIWIFYXSERIPIWYFMIGXIPSVXSYGLEPI6SQRMIMHIEM-a furat ArdealulINE8dXPE828 THEATER REVIEWCRONICA DE TEATRUTabTRcXePPVWXPa000600790031004500560058004d0049000200520049004b00560059006c00020049000200590052000200510053005100490052005800020047004500560049000200450002005100450056004700450058000200470053005100590052004d00580045005800490045000200510045004b004c004d0045005600c400020048004d0052000200360053005100c80052004d004500020091004d000200530045005100490052004d00020047004500560049000200520059000200570010004500560002004a004d0002004b00be00520048004d005800020052004d0047004d005300480045005800c40002005700c4000200490051004d004b0056II00be00520045004d00520058004900020048004900020015001d001d0014000200530056004d000200450059000200540050004900470045005800020049004d000200be00520091004d0091004d000f000200530056004d00020091004d001000450059000200580056004d0051004d00570002004700530054004d004dMPEWXYHMMR9RKEVMERQIVMGEWEYSVMYRHIEPXYRHIZE4IRXVYGGIMGEVIEY00540050004900470045005800020049005600450059000200510045004d0002004500500049005700020058004d005200490056004d000f000200470053005100590052004d00580045005800490045000200510045004b004c004d0045005600c4000200450002003800be0056004b0059001000310059005600490091YPYME00be0052004700490054005900580002005700c400100091004d00020054004d00450056004800c400020047005300520058004d00520059004d00580045005800490045000f00020045005900020057005000c40046004d0058000200500049004b00c4005800590056004d0050004900020048004d0052005800560049KIRIVEMM005800560045005200570051004d005800490056004900450002005900520049004d00020058005600450048004d00a7004d004d000200450002004a0053005700580002005800530058000200510045004d00020048004d004a004d0047004d005000c400120002002d00450056000200450047004900450057005800c4XVEHMMIRY00540056004d005a004900910058004900020045005800be005800020048004900020051005900500058000200470045005600520049005800490050004900020048004d005200020054004d0049005000490002004800490002004700be004d005200490002000b0047005900020058004d0058005000590056004d0002RSFMPMEVI004700be005800020053000200470059005000580059005600c4000200470045005600490002004500020056004900590091004d00580002005700c4000200570059005400560045005a004d004900a70059004d00450057004700c400020052004500a7004d0053005200450050004d00570051005900500059004d0002VSQRIWG00470053005100590052004d0057005800020091004d00020056004d0057004700c40002005700c40002004a004d0049000200be0052004a005600be0052005800c40002004800490002004800490051005300470056004500a7004d0045000200be0052005700c40091004d00120006000200290002005a0053005600460045000f000200be00520045004d005200580049000200480049000200580053004500580049000f000200480049000200530002005800c4004700490056004900020045004800be0052004700c40002004500570059005400560045000200450002004700490049004500020047IWE00be0052005800be00510054005000450058000f00020045005700590054005600450002004a004500540058005900500059004d0002004700c4000200560053005100c80052004d004d0002004d0010004500590002004600c4005800590058000200540049000200510045004b004c004d00450056004d0002000b0054IRXVY004700c40002004d0010004500590002004600c4005800590058000c00120002003200590002005400450047004900450002004d0052005800490056004900580052004d004700c400020057001000450002004d0052005700580045005000450058000f00020047004d0002005600490057004900510052004500560049ErYR0058004d0054000200480049000200470053005100590052004d004700450056004900020058005300500049005600450052005800c4000200460045005e0045005800c400020054004900020052005300520048004d004500500053004b000f0002005400490002005900520002004a0049005000020048004900020045004700470049005400580045005600490002004500020046004d005e0045005600490056004d004d0050005300560002000b00be00520058005600490045004b00450002005700470049005200c4000200450002005a004d005e004d00580049004d0002005a00490047004d0052004d005000530056000200560053QRM005000450002005e004d00590045000200500059004d0002003700c90056004d004f0045000200570049000200460045005e00490045005e00c4000200540049000200450047004900450057005800c40002004500470047004900540058004500560049000200590052004d005000450058004900560045005000c40002E00470053004800590056004d005000530056001e00020049004d0002004d00520058005600c40002004a00c4005600c40002005700c40002005700490057004d005e0049005e00490002004700c40002004d0052005a004d0058004500a7004d004500020049000200480053004500560002004700530052005a00490052MSREP00450048005900470002004700450048005300590056004d0002004d005200450047004700490054005800450046004d00500049000200be00520002004b00490052005900500002004800490002005600490050004500a7004d004900020054004900020047004500560049001000500002004500590002004700590002WMQTPMM004700530050005300470045005800450056004d0002007200020054004d004e0045005100450050004900020091004d0002005400c4004c00c400560049005000490002004800490002005300470045005e004d0049000c0012000200270050004d0091004900490002004900580052004d004700490002005700450059TSEXI00520059001e000200560053005100c80052004d004d0002005700be00520058000200510045004d000200540056004d004900580049005200530091004d000f000200590052004b00590056004d004d0002004500590002005300020057005800560059004700580059005600c4000200570053004a004d00570058004dGEXHI00470053004800590056004d00020091004d0002004700530052005a0049005200a7004d004d0002005600490050004500a7004d00530052004500500049000f00020091004d000200be00520002005700540045005800490050004900020052004d0047004d0002005900520049004d004500020048004d005200580056IEXMXYHMRM00520059000200910058004d004d000200470049000200570049000200450057004700590052004800490002004700590002004500480049005a00c40056004500580002000b0047005900510002004500560002004a004d000f000200580049005100c4005800530056004d0002004700c4000200250056004800490045PYPZE004a004d00020056004900580056005300470049004800450058000200390052004b00450056004d0049004d000f0002005a00490047004d0052004d004d000200500059004d0002003700c90056004d004f00450002005700540049005600c4000200500045000200560049004a00490056004d005200a7004900020046YRIHMRTEVXIEEGIWXIMERXVEHIZV000f0002005800490051004500020050004d00510046004d004d000200be0052000200470045005600490002005a005300560046004900570047000200590052004b00590056004d004d000200be005200580056004900020049004d00020045005800590052GMGRH004800490002004a004500a700c40002004900020091004d000200590052000200520049005a005300560046004d005800530056000200480049000200510045004b004c004d0045005600c4000200490002004a005300450056005800490002004800490050004d00470045005800c400120002003900500058004d0051EWGIRHMR0002005a00530056004600490091005800490002004800490057005400560049000200be0052004700490056004700c40056004d00500049000200590052005300560002004500480053005000490057004700490052005800490002004800490002004500020045004a005000450002004700be00580049000200470049005a0045000200480049005700540056004900020016001400020051004500560058004d004900020015001d001d001400020091004d00020048004900570054005600490002005800490052005800450058004d005a00490050004900020048004900020045000200480049005400c4MR00470053005100590052004d0047004500560049000f00020048004d004a004900560049005200a700490050004900020048004900020050004d0051004600c4001200020029000200470049005a004500020045004800be00520047000200be00520058004d005400c40056004d0058000200be00520002005100490052XEPYP00590052004b00590056004d00500053005600020049005400530047004d004d00020016001400020051004500560058004d0049000200470045005600490010004d0002004a0045004700490002005700c4000200450054004900500049005e0049000200500045000200490052004b00500049005e00c4001200020027IIEGI0045005600490002005700450059000200520059000200530002004d005100540053005600580045005200a700c400020072000200be0052005700c40002005400560053004600450046004d00500002004700c400020051004500560049005000490002004700be00910058004d004b000200450050000200510045004bLMEVMPSV0048004d00520002002500560048004900450050000200490002005400530057004d0046004d0050004d00580045005800490045000200480049000200450002004500500049004b0049001e00020045004700590051000200520059000200510045004d00020049000200520049005a0053004d00490002005700c40002XMMFMRI00560053005100c8005200490091005800490002004700450002005700c400020045004d000200530002009100450052005700c4000200be0052000200540056005300540056004d00450002005400560053004a00490057004d004900120002003400560053004600500049005100450002004900020047004d00520049EVJMTVIKXMXTIRXVYEGIEWXEPIKIVI7MKYVG00020052005900020057005400590052004900020052004d0051004d004700020052005300590002000b00480049005700540056004900020047004d00520049000f000200470049000f00020048004900020047004900020091004d0002004700490002005700100045000200450050004900570002004800490002005000590051004900450002005800be0056004b00590051005900560049009100490045005200c4000200480059005400c4000c000f000200480045005600020057005400590052004900020045004700490057005800020052004d0051004d00470002005200530059000200beRXVS004a00530056005100c40002005400490002004700450056004900020052004d005100490052004d00020052005900020045000200510045004d0002004a0053005000530057004d0058001000530002005400be005200c40002004500470059005100020072000200520059000200490002004800530045005600020054VMQE00560049005400560049005e0049005200580045005600490002004500560058004d00570058004d004700c4000200450002004700530052004a0050004d00470058005900500059004d0002004d0052005800490056004900580052004d0047000f00020048004500560002005700c40002005200490002004b00be0052HMQHI004700be00580049000200530056004d0002000b0048004d0052004700530050005300020048004900020048004d004a004900560049005200a700490050004900020048004900020091004700530045005000c40002005800490045005800560045005000c4000c000200450059000200450047005800530056004d004dQEKLMEVM005400530057004d0046004d0050004d005800450058004900450002004800490002004500100091004d0002005400490056004a005300560051004500020049005c00540050004d0047004d0058000200540056005300540056004d00450002004900580052004d0047004d00580045005800490012TabTRcXePaTPbRRQEXIVMIHIVIPEMMPMRKZMWXMGIPYGVYVMPIWXEYEEYRKYVMMPIWTYRVSQRMPSVGQEKLMEVEIJSEVXIKVIEMRGPYWMZHIRZEXMEVVSQRMMRYPIWTYRRMGMSHEXYRKYVMPSVGZSVFIWGTVSWXVSQRIXIIGIRY9RYPHMRXVIVWTYRWYVMEVJMTIRXVYGRMGMVSQRMMRYGSRWMHIVYSVHIRZEXPMQFEEWXEGYQMRMQGYZMRXIPEJMIGEVIWIRWSVIRIWGGMXEHMRYVFERFYHXSEPIXTVMZEXGLMEVMTIRXVYyYRKYVlIMWXXVIMGYZMRXIGYXVIMKIRYVMMXMQTYVMGSRXMRYIIIEGIWIZIHIRJETXYPG7IFIWXRFERYEVIRMGMSERWWXVIEGHVITXVSQRRWGIRERGEVIIPEWXENSEG0YGVYGEVIRYZHHIGIEVHIVERNETIGMRIZESRJPMGXYPMRXIVIXRMGHIEGYQHIERMIYRIZIRMQIRXMWXSVMG-EVMWXSVMEIYRGSRHMQIRXGYQEVITSXIRMEPMRHMKIWXEXYRGMGRHITVIWVEXRGMSVFETVIIRXYPYMZMMXSVYPYM7GIREGIRXVEPHMRISVIYRMYRIPEERMZIVWEVIEYRKYVSEMGIM7VMOEPEGEVIWIWXVRKHSYGYTPYVMHIVSQRMZIGMRMHSMEGXSVMHIPEYHETIWXEJIQIMEEVIYRRYQIMQTSWMFMPHITVSRYREXTIRXVYYRETEVEXJSRMGJSVQEXRVSQRrRKZVJVEXIPIMGYQREXENYQEXIVSQRGNYQEXIYRKYVSEMG2YIMWXRMGMSPMQFHIGSQYRMGEVIHMVIGX6SQRMMWRXyIQFPIQEXMGMlYRMMWRXQSPHSZIRMMMGLIEQQVMIMGIMPEPMWRXSPXIRMMWIRYQIWGEJYGYXSMMEYENYRWPE1YVISHEXGYHIWGLMHIVIEGSQFMREXYPYMRGIVGRHGYQEVJMWWGETIHIFYHEHMRGYVXIHIEGEWMEEWIMIXIGSEHEXVIGYXYPYMJMMRHGHEGRGITMWWTYMGVSQRMMWRXZIRIXMGMPE8VKY1YVIMSVMGYQWRXYVFERMEMXVMYWEVTYXIEGEHMRETSMEEGIWXIMEJMVQEMMWWIVMHMGIYQFVE-QTIVMYPYMMEZVIQYVMPSVGRHVSQRMPSVPIIVEYQYPXIMRXIVMWI2YRYQEMEGGIWYPPEJYRGMMVERKYVMQIWIVMMMTVSJIWMMPMFIVEPIMYVFERIHEVMWMFSXIIGSTMMMGYRYQIVSQRIXM4RWETEVGSQFMREXIPIGSQYRMWXI8VERWMPZERMEYRMXGY6SQRMEEZYXQMKVEMEWSGMEPETVSJIWSVMPSVEQMPMXEVMPSVEJYRGMSREVMPSVTYFPMGMGEXIKSVMMHIMRXIVQIHMIVIEYRIMGYPXYVMWXEXEPI7MGIQGMWXSVMEIGSQTPIMEVIQYPXIEWTIGXIGSRGYVRHYWIRXVYVITVIIRXEVIEVXMWXMG-EVGRHWIMEYPEFXEMIJERXSQIPIXVIGYXYPYMXSEXIMTPEJIPHIXEVIXVERWTEVXMRMGMMRXIVIXRMGMGIEQHIQYRGMXSVMHIGMWRISGYTQHIQYRGRETXIGEYVMEHMGRYQYPXIIYRWTIGXEGSPGSQTPIHIHSYSVIMYRWJIVXEJPQGISGYTEMMEYTIVWSRENIPIRGEYZIQHIGMYRGYTPYHIQIHMGMQEKLMEVMWEPZEMHIPEPMRENHIHSMWXVMRMZIRMMGYENYXSEVIHSMQYRGMXSVMVSQRMYRYPIFRYMXEJMFXYXYRKYVMRTMEMWSMEYRYMEHMRXVIIMIHYGEXSEVISTVISXIEWVSQRGZIRMXMIEHMREPXTEVXIHYTGYQMGPHIXIEGGIRXYPEVHIPIRIWGGYTPYPHIEGXSVMHMR9RKEVMEHSMQYMGERMVSQRMRXVYTIJSVQEXITVITSRHIVIRXHMRQEKLMEVMSWXYHIRXVSQRGPEQIHMGMRGEVIRYZVIEWTPIGIPEYHETIWXEHIJVMGERZEXYPYMYRYMPMQFENHIWTIGMEPMXEXIREPXPMQFMYRTVSTVMIXEVHITIRWMYRIVYVEPGEVINYHIGRHHYTTEVXMHIPSVTIEPIGVSVPMWXIEJGYXTSPMXMGGSQTVMW42IXSXVSQR0EGETMXSPYPSGYTEMMYVFERMXEXIMIHYGEMITIRXVYQEKLMEVM0EGETMXSPYPQYMGMMJEIYRKYVMMGRXNEVSQRMMGRXVYQSEWMZIGMREQIEYRKYVMMVIGMXZIVWYVMREMSREPMWXIHIWTVIFMWIVMGMMGSPMGEVIRYXVIFYMIWGEFERHSREXIVSQRMMRYVIGMXRMQMG4EVERXIXIEXVEPQYPXMGYPXYVEPMERMREVFYREVMYETIPIEIGPYWMZPEQIPSHMMGRXEXIEGETIPPEGIIEGIVMXQIEWTIGXEGSPYPMMHJPYMHMXEXI1EMQYPXHIGXREPXIXIXIMWTIGXEGSPIEPIIMXIRXEMEWYTVEPMGMXVMMTRPELMPEVEHIVMSVMYPYMIQENSVNSGYPEGXSVMGIWGJMMRHGIIEGIWGETTIVWSRENIPIHIGEVMGEXYVRGSRGPYMIEMGMXSEXPYQIEWXFMRIYRKYVMMPEQSXMZEMIREMSREPVSQRMMPEJSVPYQTIRTVSPIXEVREVXEMGYPXYVEVSQRIEWGEGXYEPIMWXEGYQEEYRXVIRHGSRJSVQGVYMEIHIFSRXSRWYVXM6SQRMEVSQRMMMXSEXIHIVMZEXIPIEGIWXSVQMGMVIEPMXMYXSMMXVMQRIMPYVMMRXIVMSEVIWYJIVMRHHITIYVQEEGGMHIRXYPYMHIEJMRMXIIGITMMHIMRXIPIGXGMZMPMEMIIXGRXVSEVEMYVIEMQEMEPIWRIHVIETXJEHIRSMMRGEYGyVSQRMXEXIElISEFWXVEGMYRIGEVIRYWITSEXIETVEWMRKYVMEVERXIVMSVMMIMETVXSVMWIMHIRXMJMGTVSXSGVSRMWQYPYMREMSREPMWXSZMRIEIWXIMRXETVIHMPIGXMHIRIGSQFXYXEWMRKYVIPSVJSVQIHIEVXGVMXMGPSGEP1EVIETVSFPIQWSGMSTSPMXMGEWXEXYPYMHIHVITXMGETMXEPMWX6SQRMEIRWM6SQRMEEWIJEGIGHMWXVMFYMEHIVSPYVMRy1EVXMIRIKVYlIJSEVXIWMQTPVSQRMMFEXMYRKYVMMMEYFXEMI2YWIRXQTPEMGITVIEHIWGEEVXMXMMKPSFEPMEXYPYMWIGSP-WMVIWMQXGYEXXETYXIVIMHIRXMXEXIEREMSREPFWbcTcWT0aSTP.VHIEP MW E VIKMSR SJ 6SQERME QSWXPMRLEFMXIH F YRKEVMER QMRSVMX -YPME4STSZMGM GSQQIRXW YTSR XLI TVIQMIVISJ SVMGO 7XYHMS JVSQ 8VKY1YVI VMXXIR ERH HMVIGXIH F MERMREVFYREVMYETIVJSVQERGIEFSYX6SQERMERYRKEVMER GSRJPMGX MR 8VKY 1YVI SR XLSJ 1EVGL WIIR EJXIV IEVW IPPORSR ZMWYEP EVXMWX 1EVME VKLMGM EPWSGSRXVMFYXIW XS XLI TVSHYGXMSR 8LI XLIEXVIGVMXMG EJJMVQW lMXLSYX ER HSYFX MERMRE VFYREVMYW RI WXEKMRK EX 7XYHMSSVMGO 8VKY 1YVI MW ER IGIPPIRX TMIGI SJXLIEXIV 8LI EGXSVW r JMZI YRKEVMERW JVSQXLI 2EXMSREP 8LIEXVI JMZI 6SQERMERW JSYVSJ XLIQ EVI TIVQERIRX GSPPEFSVEXSVW SJXLI TPEVMKLXHMVIGXSV EVI SYXWXERHMRKPQEXYVI MR EGXMRK 8LI OEPIMHSWGSTMGWXVYGXYVI SJ XLI TPE EPWS TSMRXIH SYX FXLI EPXIVREXMSR SJ XLI PERKYEKIW LMGLVFYREVMYITIVMQIRXWEWWYGLJSVXLIJMVWXXMQIMWTIVJIGXPZEPYIHl13ntlnire n inima unui paradox14CRONICA DE TEATRU THEATER REVIEW0E4IXIVVSSO1EVIPI-RGLMMXSVQTVYQYXEGIZEHMREIVYPEWGIXMGTIGEVIPEYWJMRMMMQFVGESLEMRWMQTPPYRKMRIEKVRXMQTGIFEVFEMEPFMZSVFEFPRHEGXSVYPVYGI1IVWGSQTPIXEYEGIWXXEFPSY4EXVMGILVIEYPYESHMWXERTSWXQSHIVRJEHIXIXMETVIERWGIRQFVGEXRXVYRGSWXYQGSRXIQTSVERHRHKPEWGIPIFVYPYMQSRSPSKTI0047004500560049000200be005000020047004d00580049004500020048004d00520058005600100053000200470045005600580049000f0002005700540056004d004e004d0052004d0052004800590010005700490002004900500049004b0045005200580002HISQEWWMQTPTIGEVIRYWIEJPEHIGXYRTELEVGYET4IRXVYEQEMROEWPYGVYVMPIIVEYQEMTYMRWMQTPIMEVHIGYTENYPHMRVSQERYPPYMSWXSMIZWOMGIZEQEMEQTPYEGSPSIVETWXVEXMWGIREHMRXVI-ZERMPMSEEVEQESZWGIREGIGSRHYGIWTVIPIKIRHETSZIWXMXHI-ZERMEVHIETVYXETVIEWMQFSPMGMQYPMQIETSQIRMXHI002d00520047004c004d005e004d0058005300560002004700450002004a004d004d005200480002005100530058004d005a00590050000200be0052004a005600590052005800c40056004d004d00020048004d00520058005600490002002d004d00570059005700020091004d00020026004d005700490056004d004700c400120002002d004d0057005900570002005200100045000200be005200a700490050004900570002004700c4000200500049000200490057005800490002004d0051005400530057004d0046004d00500002GIPSVQYPMWTYRTMRIETQRXIEWGQEMTVIWYWHIEGIIEEWTMVMXYPYMMEWYTVEIWXMQEXTISEQIRMRWMWIVMGEGPGRHGYZRXYP0YMEWYTYWQEWIPIGEVIRYEXITXEYHIGXWPMWIEVEXIGEPIERPSGWSEPIEKWMRKYVMRWTIGXEGSPYPPYMEQEMROEWRYQMXHIEPXJIPyVMHMGYPSYWTSIQ9RTSIQVMHMGSPzWIJEGIQEMFVYXEPGSRIMYRIEGYTVIIRXYPGIMHMRQYPMQIEZRHEXEEXIHIGSVTIGVERIHIXIPIZMSVTSEXIGIPQEMTYXIVRMGHMRMVYPMRWXVYQIRXIPSVHIQERMTYPEVIRQEWGXSVYP-KSVEWYPSZMGLMRGSVTSVEHISTSXVMZWTMVMXYPKVIKEVEPGIPSVQYPMHEVMQSQIRXIPIHIzMPYQMREVIMRXIVMSEVz00540056004d00520002004700450056004900020031004500560049005000490002002d00520047004c004d005e004d005800530056000200910058004d00450002005700c400020057005900540059005200c40002005100450057004900500049000f0002004b0045005800450002005700c4000200450048004900560049000200500045000200450054004500560049005200a70045000200480049000200570054004d0056004d0058005900450050004d00580045005800490002005700490056005a004d005800c40002HIMWGYWMXYPSQEPMWIVMGMM9RWTMVMXQEPIJMG00a700c8009100520049004500020048004d0052000200490050000f0002004b0056004500a7004d00490002005900520049004d0002004d0052005800490056005400560049005800c40056004d0002005a00490056005700450058004d00500049000f0002004800490002SJSVGSZVMXSEVICristina MODREANURebengiuc PenciulescuJSXSYKYWXMRYGYV15 THEATER REVIEWCRONICA DE TEATRU00280059005400c400020047004900020045004d0002005a00c4005e0059005800020058005300450058004900020045004700490057005800490002005a004900560057004d00590052004d000f0002004a004d004900470045005600490002004d005200570054004d00560045005800c400020091004d000200510053XMZEXR00480045005800490050004900020047005300520057005800560059004700a7004d0049004d00020053005400490056004500580049000200480049000200560049004b004d005e0053005600020072000200520059000200910058004d004d0002005000450002004700490002005700c4000200580049000200510045MEXITM0048004900020050004500020053000200520053005900c400020051005300520058004500560049000f0002004d0045005600020045005700580045000200490002004a0053004500560058004900020046004d005200490012000200370059005600540056004d005e0045000200490002004500590058004900520058MGEXYRGMGRHZIMRQSRXEVIEPYM6EHY4IRGMYPIWGYHIPE8IEXVYP0032004500a7004d0053005200450050000f0002005900520002004600c40058005600c80052004900500002004700490002004d00520058005600c4000200be0052005800560010005300020047004500510049005600c40002004700530052004a00530056005800450046004d005000c4000200720002004700450051IVEPYM0048004d005200020047004500570045000200500059004d00020047005300510053004800c4000f0002004600590056004b004c0049005e00c40002007200020047004500020091004d00020047005900510002004500560002005a00490052004d0002004800490002005000450002005700490056005a004d0047004dYGLMEV00480045004700c40002007a004600c40058005600c800520049005000590050007a0002004900020052004d005100490052004d000200450050005800590050000200480049004700c800580002005400560053004600450046004d00500002004700490050000200510045004d00020051004500560049000200450047XSV00560053005100c80052000200be00520002004500470049005700580002005100530051004900520058000f0002003a004d0047005800530056000200360049004600490052004b004d00590047000c001200020027005900020045004e0059005800530056005900500002005900520059004d0002004600c4004d0045X00480049000200450050005800450056000200be0091004d00020057004700530045005800490002004c0045004d0052004500020048004900020057005800560045004800c400020091004d000200be0091004d000200540059005200490002005900520002004c0045005000450058000200470053005100530048000fETSMM0058005300450056005200c40002005900520002004700490045004d00020091004d00020057004900020059004d005800c4000200be0052004700560059005200580045005800020057005400560049000200470045005100490056004500020048004900020045005000c4005800590056004d00120002002800450047REVJM004600c4004d004500580059005000020048004900020045005000580045005600020091004d000200450047004900450057005800c400020047004500510049005600c40002005a0045004b00020051004d0057005800490056004d00530045005700c4000f000200be00520002004700450056004900020051004d0047YYPWIVIXVEKIHYTGIEENYXEXPEzEGSQSHEVIzREMXMMTVSFEFMPRMGMQGEV004700590002004700490002005700490002005300470059005400c40002004600c40058005600c800520059005000020047004500560049000200450002004d00520058005600450058000200be00520002005700470049005200c400120002002500910045000200be0052005700c4000200480049004800590047004dGIZSVFEHIWTVIIP1EVIPI-RGLMMXSVJMKYVEHEXHISWXSMIZWOMSQYPYM00be005200580056005900540045005600490002004500020049005e004d005800c40056004d004d000f0002004500020050004d0051004d005800c40056004d004d000f00020045000200570054004d0056004d0058005900500059004d000200be0052004b005600c40048004d0058000f000200470053005200580056EVMYPHITPMREPPYM-MWYW000f00020047004900500002004700c400560059004d0045000200be004d0002005a0053005600460049009100580049000f000200450091004500020047005900510002004500560002005a005300560046004d000200540056005300540056004d0049004d000200470053RXMMRIGE005700c40010004d0013005700c400100091004d00020049005c00540050004d0047004900020056004900520059005200a7004500560049004500020050004500020050004d0046004900560058004500580049000f0002004700c400480049005600490045000200470053005200910058004d00490052005800c40002RMWTMX6EHY4004900520047004d005900500049005700470059000200450048005900470049000200be00520002005700470049005200c40002003600c400590050000200460045005200450050000f00020056004900470053004b0052005300570047004d0046004d0050000200530056004d004700c4VYME0048004d0052005800560049000200520053004d000f000200be00520002004800450058004900500049000200500059004d00020047005300520047005600490058004900020072000200500059005c0059005000020051004d00470002004600590056004b004c0049005e000200450050000200be0052004700c40054IVMMQSFMPIPSV000f0002004c0045004d0052004900500053005600020091004d000200530046004d00470049004d00590056004d005000530056000200500059004d00020072000200540056004900470059005100020091004d000200be00520002004d00480049004d0050004900020054VSTEKEXI00470045000200be0052005800560010005900520002004d0051005200020045005000020051004d005200a7004d004d000200be0052004b0059005700580049000f00020050004d00540057004d005800490002004800490002004d00590046004d00560049000f00020048004900020047005900560045004e00020091MHI004b00490052004900560053005e004d005800450058004900120002002500500049004b00c80052004800590010005000020054004900520058005600590002005600530050005900500002003100450056004900500059004d0002002d00520047004c004d005e004d0058005300560002005400490002003a004d0047XSV00360049004600490052004b004d00590047000f000200be005200580056005900540045005600490045000200530051005900500059004d00020047005900510057004900470045004800490002000b0047004c004d0045005600020091004d000200450058005900520047004d0002004700c800520048000200570049000200be0051004600560045004700c400020050004d0052004d00910058004d0058000f0002004d004500020053000200570049004700590056004900020091004d0002005700490002004800590047004900020047005900020059005200020047004500500051000200480049005700c4005a00c800560091MX005700c40010005000020054005300470052004900450057004700c4000200be005200020047004500540002005400490002005a00490047004d005200590050000200500059004d000200be00520002004a004d0050005100590050000200500059004d0002003000590047004d0045005200020034004d00520058004dPMI007a0032004d004f004d000200250056004800490050004900450052000f00020047005300500053005200490050000200be0052000200560049005e00490056005a00c4007a000200450047005800530056005900500002005800530058000200be00a7004d0002004800c40002005700490052005e004500a7004d0045HI00470059005100570049004700c4004800490052004d0049000c000200560049004b004d005e00530056005900500002004a00450047004900020059005200020079004700530052005800560049000200490051005400500053004d00020051004900580045004a004d005e004d0047007a000f00020047004500560049HIVYXIEPERGITYXHEVHHIKRHMXHEGQIVKMHMRGSPSHIETEVIRISRJPMGXYPTIGEVIWIFEIEQSRXEVIEPYM4IRGMYPIWGYIWXISTSMME0048004d0052005800560049000200580053005800020047004900490045000200470049000200560049005400560049005e004d0052005800c400020045004700490057005800020053005100020050004d0051004d005800450058000f000200be00520002004800450058004900500049000200500059004d00020047SRGVIXIHIWGVMWIQEMWYWMEFWIREQMWXIVMSEWGIMWISTYRIMGVIMEIPMWI0045004800560049005700490045005e00c40002004500480051004d00a700c80052004800590010004d00020049005c004d005700580049005200a700450002000b004700490002004b004900570058000200510045004d0002004600590052000200540049005200580056005900020045000200480049005100530052WXVE004700c40002004500480051004d00580049000f000200580053005800590091004d000f000200470049005a004500020048004d0052004700530050005300020048004900020050004d0051004d0058004900500049000200500059004d0023000c001200020027004500510049005600450002007a0048004900020048MRGSPSz005300020047004500510049005600c4000200480049000200560059004b00c40047004d0059005200490002005400560053004600450046004d0050000f000200540045005600490002005700c40002004a004d00020045004800c40054005300570058004d00580002004700c800520048005a00450002005900520002JSG00530002004a00500045004700c4005600c400020047004500560049000200450002004500500046004d00580002005400490056004900a7004d004d00020091004d000200450002005400c40058005600590052005700020091004d00020048004d0052004700530050005300020048004900020049004d000f0002004dRZEHRH005800490056004d005800530056004d0059005000020057004d004b00590056000200450050000200470053005100530048004d005800c400a7004d0050005300560002005e004d00500052004d0047004900020054004900570058004900020047004500560049000200be0051005400c4005600c400a7004900910058I1EVIPI-RGLMMXSV4IVIMMGSRJSVXEFMPIMPYMGEQIVIHIMTSEVXMIPIYVQIPI004a00530047005900500059004d00020091004d00020059005200480049005a0045000f000200be005200580056004900020047004900500049000200480053005900c4000200570054004500a7004d004d0002004800530051004d0052004500580049000200480049000200540056004d00520047004d0054004d004dEXXHI0048004d004a00490056004d00580049000f000200570049000200be0052005700470056004d00490002005900520002005800490056004d005800530056004d005900020045005000020052004d005100c400520059004d000f0002005900520002005200530002005100450052000aWPERHRGEVI0057004900020054005300580056004d005a0049005700470002004700490050000200510045004d00020046004d005200490002004d00480049004d00500049000200480053005700580053004d0049005a0057004f004d0049005200490002000b00470053005100540053005e004d00a7004d0045000200be004d0002ETEVMRIPYMVEKSYLEKMEVHEVMHIMPIWYRXJVRHSMEPTEVXIMRXIKVERXHMRZMMYRIEVIKMSVEP003000450002004a004900500002004800490002005200490045009100580049005400580045005800c4000200490057005800490002005400560049005e0049005200a700450002004600c4004d00450058005900500059004d00020048004900020045005000580045005600020047004500560049000200480049005aMRI00be0052005800560010005900520002004a00490050000f00020045005c00450002005700540049004700580045004700530050005900500059004d001e000200500045000200be005200470049005400590058000f00020049005000020049005700580049000200470049005000020047004500560049000200520049MRXVSHYGI00be00520002007a00540053005a0049005700580049007a000f000200540056004d00520002004a00560045004b005100490052005800590050000200470049000200540053005a0049005700580049009100580049000200be0052005800c800500052004d0056004900450002004d00520047004c004d005e004d0058SVYPYM004700590002002d004d0057005900570012000200310045004d0002004500540053004d000f00020049005000020049005700580049000200470049005000020047004500560049000200be00500002007a00480049005e004600560045004700c4007a0002005400490002004d00520047004c004d005e004d00580053VHI0054004900560057005300520045004e00590050000200540049000200470045005600490002004500470049005700580045000200be00500002004d0052005800490056005400560049005800490045005e00c40002005e004d00500052004d004700020091004d000200be005000020045004e0059005800c400020057MQFVEGI004c0045004d00520045000200460045005200450050004d005800c400a7004d004d000f00020056004d0048004d004700c8005200480059001000500002005400490002007a0046004500570058004d0053005200590050007a000200480049000200540049000200470045005600490002004500470049005700580045ZE0048005900470049000200500059005400580045000200570045000200470059000200270049005000020047004500560049000200450002005a00490052004d005800020048004d00520002005200530059000200540056004d0052005800560049000200530045005100490052004d0012000200d90052005800560049XMQTTEVGEWGYPXRHTIKRHYVMHMWGYVWYPFXVRYPYMFMEXYPHIEPXEVVQRIEIEXTISFRGYHIPIQRHMRGEQIVEEVWHIPYQMRE0YMMRYWIVMHMGRYGPMTIXIRMGMQGEVEXYRGMGRHFXVRYPRJYVMEXXVRXIXIYEJMMRHGWMQXITIVQERIRXEGSPSSTVIIRQEMREPX0MTWEHIVIEGMIEFMEXYPYMrGEVIGETXRMRXIVTVIXEVIEQMGXSEVIEPYM2MOMXEIQFMRWOMSEYVHIWJMRIRMIrEVIRIEGIZERIPMRMXMXSVGEMGYQGSTMPYPEVXMMEVWMQMQEMQYPXIHIGXFXVRYPMRGLMMXSVETXYPWIEHIZIVIXIPEJMREPGRHFXVRYPWJVMRHHMEXVMFEEMTIXIrEEGYQEMTIWGXSMFXVRMMRPMRMXIEGEWIMTVMQMXSEVIHYTQMGMPIPYTXITIGEVIPIHYGHMRGIRGIQEMKVIYrMEVGSTMPYPPRZIPIXIGYSTXYVMWVYXQREWXVRWGERXVSEQIRMREVIRXIX-MWYWPWVYXTIFYITIFXVRYPMRGLMMXSVGYSMYFMVIGVIXMRGEVIWTYRISWXSMIZWOMMZEzEVHIMRMQEzMMIWITVMRXVSYQMGETVSETIRIZYXYQZESHEXGYIPTEVIWMEWMWTMVMXYPIPYMTIGEVI1EVIPI-RGLMMXSVEGVIYXGPERZMRWIVIYIXIVIKMSVYP6EHY4IRGMYPIWGYEMGMIWXIWHIWIRIIGYEGYVEXIIEXXXEFPSYPFEREPMXMM6YPYMTVMRJMKYVE1EVIPYM-RGLMMXSVGXMPYQMRSEWETVIIREFWIREIPYMGVYME-RGLMMXSVYPRGIEVGWMWISTYRWJVMRHTVMREJMRKIRYRGLIEXHIJSVE0YMXGYXYTPYPHIJSVI6IFIRKMYG4IRGMYPIWGYRIEERMRMQEEGIWXYMTEVEHSTIGEVIEXMEEPMMMRGPYWMZQEVMMVIKMSVMEQMRXMMQEMWYWEYRGIVGEXWPHIPIKIMRISFPMKWRGIVGQMRSMWPHIPIKQMRHMGRHYRIGIZSVFEHIYRIIVGMMYZMXEPIXEPMMPIEGIWXYMWTIGXEGSPYQTPYGSRXYVYVMPIGYHIWZVMXTVIGMMIGERXVSJVIWGTIGEVISZIMTITIVIXIPIYRIMFMWIVMGMYRHIGIMVMETEVRGYPSVMMEVIPHI7YWGESIRMKQEXMGPYQMRATQTVXdRTRXdTbRd PTTcXVXcWTWTPacUPPaPSg1IRXMSRMRK XLI TVIZMSYW XLVII JSVIMKR TVSHYGXMSRW WIIR SR6SQERMER WXEKIW MXL XLI WYFNIGX SJ SWXSIZWOW WXSV l8LIVIEX -RUYMVIVz r WMKRIH F 4IXIV VSSO 4EXVMGI LIVIEY ERH EQE002b004d0052004f004500570002007200020058004c0002004500590058004c005300560002005800590056005200570002004c004900560002004500580058004900520058004d0053005200020058005300020058004c0049000200360053005100450052004d0045005200020054005600530048005900470058004dSRSJXLMWXIXWXEKIHMRFEJEQSYWGSYTPIHMVIGXSV6EHY4IRGMYPIWGYEGXSV MGXSV 6IFIRKMYG EX 2EXMSREP 8LIEXVI MR YGLEVIWX 8LI XLIEXVIGVMXMGSFWIVZIWy6EHY4IRGMYPIWGYWYGGIIHWMREGGYVEXIPHVEMRKXLITEMRXMRKSJXLIFEREPEHWIIRMRXLITIVWSRSJ8LIVIEX-RUYMVIVERHEPWSXLIWLMRTVIWIRGIEFWIRGISJXLI3RIXLI-RUYMVIVXVMIWXSSTTSWIIRHMRKFFIMRKORIIPIHFMWWMPIRGIHJSVGI8LIEQEMRKGSYTPISJJSVGIW 6IFIRKMYG4IRGMYPIWGY TPEGI XLI EYHMIRGI EKEMR MR XLI LIEVXSJXLMWTEVEHSXLIEFWIRXGLEVEGXIVFIMRKQYGLQSVITSIVJYPXLERXLI TVIWIRX SRI E TEVEHS XLEX QER SXLIVW MRGPYHMRK XLI KVIEXHMVIGXSVWQIRXMSRIHEFSZIrXVMIHXSYRJSPHzJSXSYKYWXMRYGYV16CRONICA DE TEATRU THEATER REVIEWNoul teatru politic8dXP30E830EHIERMHIPETVMQE6IZSPYMIRHMVIGXMQEKMRIEWMQFSPGEVIEQEVGEXJMREPYPYMIVIMGSQYRMWXIIYVSTIRIGIPQEMMGSRMGXEFPSYHMRMWXSVMEVIGIRXE6SQRMIMEJSWXVIGVIEXWYFTVMZMVMPIGXSVZEWTIGXEXSVMRXVYRGSPHIGEEVQEYWXIVQSFMPEXJPERGEMHIHSYQIWITYWIGETPEGET2MGSPEIMPIREIEYIWGYWXEYEIEMYRYPPRKGIPPEPXMGIVWPMWIJEGHVITXEXIPEVIGGMYPERQRIETSIXETPMGRFVEIEQRHSMGYTEPXSERIPITIIMKIWXMGYPIEMZSGMJIVIEQTSXVMZEXVMFYREPYPYMTVSEWTXGSRWXMXYMXGYSEKMXEMIGEVIWYTPMRIXIRIPMRMXIEMTVMZMVMGEVIXVHIEHIEQKMVIEQEMGYVRHHIGXHMWTIVEVIEIMGEVIWEYEJPEXPE8IEXVYP3HISRTIMHIGIQFVMIEYTYXYXPYETEVXIPEYREHMRXVIGIPIQEMTYXIVRMGIITIVMIRIXIEXVEPIEPIERYPYMl9PXMQIPISVIHMRZMEEPYMIEYIWGYzIWXIVIGSRWXMXYMVIETVSGIWYPYMHMGXEXSVMPSVRXMQTVIEPREGIPEMHIGSVMGYEGIPIEMTIVWSRENIGEEXYRGMMRXIVTVIXEXIHIEGXSVMJVRMGMYRGSQIRXEVMYWYTPMQIRXEVHMRTEVXIEVIKMSVMPSV1MPS6EYM7MQSRIMWIRVMRKWEYEWGIRSKVEJMPSVRXSR0YOEWM7MPZMI2EYRLIMQ0037004d0052004b0059005600450002004d0052005800490056005a0049005200a7004d004900020057005900540050004d00510049005200580045005600c400020049005700580049000200590052000200540056005300500053004b00020051005900500058004d005100490048004d00450002004a005300560051EX0048004d00520002005100c40056005800590056004d004d00500049000200560049004500500049000200450002009100450057004900020054004900560057005300520045004e00490002004700450056004900020045005900020050005900450058000200540045005600580049000200500045000200360049005aSPYMI009100450057004900020054005900520047005800490002004800490002005a0049004800490056004900020049005c00580056004500570049000200be00520002005900560051004500020051005900500058005300560002005000590052004d0002004800490002004d0052005800490056005a004d00590056004dGY005100450056005800530056004d00020050004500020049005a00490052004d0051004900520058004900020091004d000200450002005900520049004d00020048005300470059005100490052005800450056004d000200450054005600530045005400490002005600490050004d004b004d0053004500570049001eRE00260050004500520048004d0045005200450002000b003a004d0047005800530056004d00450002002700530047004d00450091000c000f0002002d00530052000200270045005600450051004d0058005600590002000b0031004d005600470049004500020036005900570059000c000f000200470053005000530052IPYPRHVIMIQIRMGMSRWXERXMRSNSGEVYGSQERHERXYPYRMXMM0051004d0050004d00580045005600490002004800490002005000450002003800c80056004b0053005a004d009100580049000f000200590052004800490002004500020045005a005900580002005000530047000200540056005300470049005700590050000f00020057005900460053004a004d00a7004900560059PSVMR003100450056004d004500520002002700c800560050004500520002000b00290059004b00490052000200270056004d00570058004d0045005200020031005300580056004d00590047000c0002001000020047004500560049000200450002004a00c400470059005800020054004500560058004900020048004d00520054005000590058005300520059005000020048004900020049005c00490047005900a7004d0049000f0002004b0049005200490056004500500059005000020037005800c4005200470059005000490057004700590002000b00270053005200570058004500520058004d005200020028005600c4004b00c400520049WGY0091004d00020028004d00520059000200300059005400490057004700590002000b002500500049005c0045005200480056005900020031004d004c00c40049005700470059000c000f0002005900520002005800c8005200c4005600020058004d0051004d009100530056004900450052000200540049005200580056Y0047004500560049000200360049005a00530050005900a7004d00450002004900570058004900020053000200450051004d00520058004d0056004900020048004d00520002004700530054004d005000c40056004d0049001200020025004700490057005800490002005100450056005800590056004d004d00020056IGVIIE00470053005200580049005c0058005900500002004c004500530058004d00470002004500500002005400560053004700490057005900500059004d00020091004d00020045005000020049005a00490052004d0051004900520058004900500053005600020091004d000200570059005200580002004d005200580049VTVIXEXI00480049000200450047005800530056004d000200be005200020051005300520053005000530045004b0049000200480049004700590054004500580049000f00020051005300520058004500580049000f0002005400560053004d00490047005800450058004900020054004900020091004500570049000200540045RSYVM004500500046004900020091004d0002004d00520058004900560047004500500045005800490002004700590002004d00510045004b004d0052004d000200480049000200450056004c004d005a00c40002000b00480049005a00490052004d00580049000200480049004e004500020050005300470002004700530051YR00be0052000200570059004600470053005200910058004d004900520058005900500002004700530050004900470058004d005a000200490059005600530054004900450052000c0012000200280059005400c4000200450047004900450057005800c400020048004900570047004c004d0048004900560049000f00020047005300520057004d0048004900560045005800c4000200480049000200510059005000a7004d00020079004d00520045004800490047005a0045005800c4007a0002005400490002004500500053004700590056004d0002000b00480049000200470049000200520059000200570010004500590002004a00530050SWMXEGXSVMMVIEPM00020045004d00020049005a00490052004d00510049005200580049005000530056000200480049000200450058005900520047004d0023000c000f000200590056005100490045005e00c40002005400560053004700490057005900500012000200340056004d00520002004500470049005700580002WTIGXEGSP-RWXMXYXYP-RXIVREMSREPTIRXVYVMQ4SPMXMGVIGSRWMHIV00540049000200510045004d0002005100590050005800490002005400450050004d004900560049000f00020048004d004a00490056004d005800490002005600490050004500a7004d004d001e0002005600490050004500a7004d004500020048004d00520058005600490002005800560049004700590058000f0002TVIIRXM17 THEATER REVIEWCRONICA DE TEATRU005a004d004d005800530056001f00020048004d0052005800560049000200470053005200910058004d004d005200a700450002004d0057005800530056004d004700c400020091004d00020056005300500059005000020054004900020047004500560049000200be00500002004e00530045004700c4000200be0052TVSGIWYP00490057005800490058004d0047001f00020048004d00520058005600490002004d0057005800530056004d004500020047004500020049005a00490052004d0051004900520058000200530046004d004900470058004d005a00020091004d000200540049005600470049005400a7004d00450002005700590046004dIGXMZR004800590046005000c40002004d00540053005700580045005e00c4000200480049000200510049005100530056004d0049000200580056004900470059005800c400020091004d0002005400560049005e00490052005800c4000c001f00020048004d005200580056004900020049005a00490052004d005100490052XYPSVMKMREPRXQTPEXEXYRGMTSWMFMPMXMPIHIEPVIGVIEGYMRXIRME004700530054004d00490056004d004d0002004a0053005600510049004d000200530056004d004b004d0052004500500049000200540056004d00520002005400560053004700490048004900590050000200910058004d004d005200a7004d004a004d0047000200450050000200560049001000470053005200570058MXYMVMM005600490010005400490056004a0053005600510045000d0002000b0048004900020045000200be00510054005600590051005900580045000f000200540056004d0052000200560049004700530052004a004d004b0059005600450056004900450002004a0053005600510049004d000200530056004d004b004d0052EPI00be00520002004500500058000200570054004500a7004d005900020091004d00020058004d00510054000f00020048004d00520002005a0045005000530056004d0050004900020057004d0051004600530050004d00470049000200450050004900020056004d0058005900450050005900500059004d000c00020091MWIRWYVMPI004700530052004a00490056004d00580049000200480049000200450047004900570058004900450002000b004d0057005800530056004d0049004d000200480045005600020091004d0002004d00480049004d004d0002004800490002004d0051004d0058004500a7004d004900020010000200590052004800490002WIEJPE004b005600450052004d00a7004500020048004d0052005800560049000200530054004900560045000200480049000200450056005800c400020091004d0002004700530054004d0049000f00020048004d0052005800560049000200560049001000470056004900450056004900020091004d00020056004900100047SRWXMXYMVIHMRXVIYREGXSVMKMREPMVITIXMMI8SXSHEXEREPMIETSWMFMPMXMPI0057004900510052004d004a004d0047004500a7004d004d0050004900020054004900020047004500560049000200500049000200be00520047004c004d00480049000200be0052000200490045000200be0052005700c40091004d0002004d0057005800530056004d0045000200530046004d004900470058004d005aMTIGEVI00500049000200560049005a0049005000490045005e00c400020053000200480045005800c4000200470059000200480049005a00490052004d005600490045000200be0052005800560059000200530054004900560045000200480049000200450056005800c40012000200320059000200be00520002005900500058MQYP005600c800520048000f0002005a00530056004600490091005800490002004800490057005400560049000200540059005800490056004900450002005100490048004d0045000200480049000200450002004a0045004700490002004d0057005800530056004d004500020091004d000200480049000200450002004dRJPYIREPSGYPEGIWXIMERWYFGSRXMIRXYPGSPIGXMZ 002d005200580049005200a7004d004500020048004900470050004500560045005800c400020045000200450059005800530056004d0050005300560002004500470049005700580059004d0002005700540049004700580045004700530050000200520059000200490057005800490002004800490002004500020049WXIXME0049005a00490052004d0051004900520058005900500002004d0057005800530056004d004700020091004d00020048004900020045001000500002004700530051004900520058004500020050004500020047004500500048000f00020047004d00020048004900020045001000500002005700590054005900520049004e005900480049004700c400a7004d004d0002005600490047004d000f000200be0052004700490056004700c40056004d004d00020048004900020049005a004500500059004500560049000200530046004d004900470058004d005a0049000200540056004d005200020051004d004e005000530045004700490002XMMRMJMGI0010000200480053004700590051004900520058004500560049004500020049005c005800560049005100020048004900020056004d004b0059005600530045005700c4000f000200560049001000470053005200570058004d00580059004d00560049004500020047004500020054005600530047004900480049005900580049004c0052004d0047001200020026005600490047004c00580002004500560002004a004d0002005100590056004d0058000200480049000200be0052004700c8005200580045005600490002005700c40002005a0045004800c4000200470059005100020058004900530056004d0045000200500059004d0002HIWTVI00580049004500580056005900020091004d000200be005200a7004900500049004b00490056004900450002004a004d004d005200a70049004d0002005900510045005200490002005000450002005700470045005600c40002004d0057005800530056004d004700c400020056004900520045009100580049000200beRXVS004a00530056005100c4000200520053005900c4000f000200490050004d0046004900560045005800c40002004800490002004a005300560051004500020049005200580049005600580045004d00520051004900520058005900500059004d000f0002004800450056000200be0052004700c4000200580056004d0046YXEVEWGSTYPYMHMHEGXMGRTPYWEYXSVMMQMIETIHSYMRWXVYQIRXIIJMGEGIHIHMWXEREVIXMQTYP00020010000200450002004a005300570058000200520049005a0053004d0049000200480049000200160014000200480049000200450052004d0002004700450002005700c4000200540059005800490051000200540056004d005a004d00020050004500020057004700450056004500020015001e00150002004700490050000200510045004d00020047004900500049004600560059000200540056005300470049005700020048004d00520002004d0057005800530056004d0045000200560049004700490052005800c40002004d0002EGXSVYPWIQRYP0049005a004d0048004900520058000f000200be005200020047004d0059004800450002004d005200580049005200a7004d0053005200450050004d005800c400a7004d004d0002004800490047005000450056004500580049000f0002004500500002005900520049004d00020053005400a7004d00590052004d0002IWXIXMGI0045000200450059005800530056004d00500053005600020091004d0002004d00520057005800560059005100490052005800590050000200470045005600490002004d0052005800490056005a004d00520049000200be0052005800560049000200520053004d00020091004d00020054004900560057005300520045NYP0056004900450050001f00020049005700580049000200470049005000020047004500560049000200450057004d004b0059005600c4000200540056004d005a004d005600490045000200540056005300450057005400c4005800c4000f00020047004500560049000200be005200020051005300480002005400450056EHSEP0057005900460050004d005100490045005e00c400020091004d0002004800c400020057004900510052004d004a004d0047004500a7004d004d0002004d0057005800530056004d0049004d000f0002004a00c4005600c400020045000200570047004c004d005100460045000200530002005a004d0056004b00590050HMR00470059005600570059005000020049004d000200530056004d004b004d0052004500500002000b0047004900020056004900be0052005800530045005600470049005600490002004d00520058004900560049005700450052005800c400020050004500020052004500580059005600450050004d005700510004000cRW0057005900460002005100450057004700450002004500470049005700580049004d00020048004d005700580045005200a700c40056004d0002005300520058005300500053004b004d00470049000f000200480049000200540056005300470049004800490059000f0002004d0057005800530056004d0045000200beRWM004500570047005900520048004900020051004d005200590052004d000f0002004d00450056000200530054004900560045000200480049000200450056005800c4000200be0091004d000200480049005e005a00c400500059004d0049000200520053004d0002005a004500500049005200a700490002001000020091MEMGM004d0052005800490056005a004d00520049000200250056004d005700580053005800490050001200020028004900020047004900020079003900500058004d0051004900500049000200530056004900020048004d00520002005a004d004500a70045000200500059004d000200270049004500590091004900570047YzIWXI00530002005300540049005600c40002004500560058004d00570058004d004700c4000200480049005700540056004900020059005200020049005a00490052004d00510049005200580002004d0057005800530056004d004700020091004d000200520059000200560049005e00590050005800450058005900500002YRIMGIVGIXVMHSGYQIRXEVMWXMWXSVMGI4IRXVYGTVIMRXyEGMYRIEEPIEWMRXVIEKzHIWTVIGEVIWIZSVFIERy4SIXMGEzMEVRWYMJETXYPHIE00480049004700590054004500020048004d00520002004d0057005800530056004d00490002005300020045004700a7004d005900520049000200be0052004700c4005600470045005800c40002004800490002005900520002004500570049005100490052004900450002004800560045005100450058004d0057005100560049005400560049005e004d0052005800c400020059005200020045004700580002004800490002004700560049004500a7004d00490002000b00470059005100020057005400590052004900020031004d005000530002003600450059000200be0052005800560010005900520002004d0052005800490056005aMYyIVWXYVREVIEHIPETYXIVIEYRYMHMGXEXSVTIGEVIPEFERHSRIEXSM00450054005600530054004d004500a7004d004d0002005700c4004d000f000200be004d000200be0052005700470049005200490045005e00c4000200590052000200540056005300470049005700020091004d000200be005000020049005c004900470059005800c40002004d00520002005e004d0059004500020048IVGMYR4005300540053005600590050000200570049000200560049005a00530050005800c4000f00020048004500560002004900570058004900020058005600c4004800450058000200480049000200520053004d004d00020057005800c4005400c80052004d000f00020047004500560049000200be004d000200470053RJMWG004500470049005700580059004d0045000200560049005a00530050005900a7004d0045007a000c00120002002d005200580049005600490057004500520058000200490002004700c4000f000200480045004700c40002005100490056004b00490051000200510045004d000200480049005400450056005800490002R00480049004a004d0052004d00a7004d00450002005800560045004b00490048004d0049004d000f00020047005300520058004d00520059004500560049004500020049004d0002004700530056004900570054005900520048004900020047005900020047004900020057004900020054004900580056004900470049TI005700470049005200c4001e0002007900530002004d0051004d0058004500a7004d0049000200470045005600490002005400560049005e004d0052005800c4000200530045005100490052004d000200be005200020045004700a7004d00590052004900020091004d00020047004500560049000f00020057005800c8VRMRH0051004d0050004500020091004d0002004a0056004d00470045000f0002005700c4005a00c8005600910049009100580049000200470059005600c400a70045005600490045000200450047004900570058005300560002005400450058004d0051004d007aMQIRWMYRIEXVEKMG2SX JSPSWIWGVITIVJSVQEVIMRYVIGSRWXMXYMVIGETISXVEHYGIVIQEMETVSTMEXTIRXVYXIVQIRYPGEVIHIWIQRIETVSGIHIYPYXMPMEXMHIRYREXHI1MPS6EYM7MQSRIMWIRVMRKVIIREGXQIRXEQRZIHIVIEGIEWXXVEHYGIVIRXVYGXKWIWGGEGIWXIZIRMQIRXWIRWGVMIQEMETVSETIHIWJIVETIVJSVQERGIYPYMHIGXHIGIEEVIGSRWXMXYMVMMMWXSVMGIXMMRMJMGITfXcXRPCWTPcaT-YPME EZMH GSQQIRXW YTSR LEX WLI FIPMIZIW XS FI ER IZIRX JSV6SQERMER XLIEXVI E TVSHYGXMSR SJ XLI -RXIVREXMSREP -RWXMXYXIJSV 4SPMXMGEP 1YVHIV MR IVPMR ERH YVMGL E TVSNIGX LSWXIH F3HISR8LIEXVI JVSQ YGLEVIWX 8LI TVSNIGX MW E HSGYQIRXEV XLIEXIV TMIGIEFSYXXLIXVMEPSJIEYWIWGYGSYTPIMRXLIPEWXHEWSJXLIIEVXLEXQEVOIHXLIJEPPSJXLIGSQQYRMWXVIKMQIMR6SQERMErl8LI0EWXSYVWSJIEYWIWGYzl8LSWILSIVIEX3HISR8LIEXVISRXLERHXL SJ IGIQFIV GSYPH TEVXMGMTEXI XS XLI SRI SJ XLI QSWX TSIVJYPXLIEXVIITIVMIRGIWMRl8LI0EWXSYVWSJIEYWIWGYzMWXLIVIIREGXQIRXSJXLIHMGXEXSVWXVMEPMRVIEPXMQIXLIWEQIWIXHIWMKRERHMXLXLIWEQIGLEVEGXIVWTPEIHFEGXSVWMXLSYXERWYTTPIQIRXEVGSQQIRX JVSQ HMVIGXSVW 1MPS 6EY ERH 7MQSRI MWIRVMRK SV XLI WIXHIWMKRIVW RXSR 0YOEW ERH 7MPZMI 2EYRLIMQz 8LI TVSHYGXMSR EWEJXIVEVHW TVIWIRXIH MR ER YVSTIER XSYV MR IVQER WTIEOMRKGSYRXVMIWEIZIRMQIRXYPYMIWYFRIPIEWJSVEGEXEVXMGEWTIGXEGSPYPYMIZMHIRXHEVRYRWIRWYPSFMRYMXEPTVSGIHIYPYMIZMHIRXIQTEXMQGY6MGLEVH—GYEPMKYPEWEYEPMHIWTSMHEVIMWXTIYRHIZEGSRJSVXYPTIVWSRENYPYMMWXSVMGGEVIRYRIETEVMRIIPMRXIVIWIEWTIGXEXSVYPQEMHIKVEFGEIVSYHIJMGMYRIHVEQEXMGGYHEXIPIXVEKMGIGSRJIVMXIHIEYXSVHIGXGEJMKYVMWXSVMGRGSRXIXSFMIGXMZRGEYPHIJERWTIVWSRENYPHITIWGIRTEVISGSRWXVYGMIEGIPYMQEMMWGYWMXHVEQEXYVKMREGIPEMXMQTIPRIETEVMRIRQSHHMVIGXIEPRSWXVYMJEGITEVXIHMRRSMQEMQYPXHIGXRIEQHSVMrJSVEQSQIRXYPYMIHIHSYSVMQEMQEVIWXIYRYPHMRXVIEGIPIQSQIRXIYRMGIRGEVIMWXSVMEGEVIRJMIEYRMZIVWEPYPMTSIMEGEVIRJMIETEVXMGYPEVYPWEYRXPRMXRQSHJIVMGMXMQTVIYRISVGMIEHMRRSMKRHYVMPIWIQRMJMGEMMPIMRXVIFVMJMREPIHIVWTYRWYVMRMGMRYTSEXIJMZSVFEIWXIYQERGIWERXQTPEXGYWSMMIEYIWGYHITEVXIEGYMEVJMXVIFYMXWEGMSRIIKIRIVEPYP7XRGYPIWGYGMRIETSVRMX6IZSPYMETSEXIJMIEYIWGYYRTIVWSRENXVEKMGTEVGYVKRHHVYQYPTIVWSRENYPYMRMRXIVTVIXEVIPYMSRWXERXMRSNSGEVYGMRIEVIKMEXEGIWXTVSGIWMHIGIMEVIKWMXIPTYXIVIEHITPMRHIVITVIIRXEVIRXIEXVY EHIQIVWXISVIXMGGEKIWXXIEXVEPMGEITIVMQIRXHIMQTEGXy9PXMQIPISVIHMRZMEEPYMIEYIWGYzIWXIYRIZIRMQIRXJVTVIGIHIRXRWTIGXEGSPSKMEREMSREPVIGIRXGYJYRGMIVIWXEFMPMEXSEVITIRXVYVSPYPXIEXVYPYMHIEEIESTYRXIRXVIWGIRMWEPRSPEHIRYREXIEQEXIEXVYPYMHIEWIWMRGVSRMEGYPMXIVEXYVEITSGMMWXMTYXIQWTYRIEGIPEMPYGVYHIWTVIXIEXVYPVSQRIWGrJEHIJMPQIWXIHSEVSJSVGVIMEMIWXIXIEQHIWGLMQFEVIPROMOYRYQEMGMZEERMREMRXIHITIVIWXVSMOETVMREHMGIRIHMOXVSJIIZ JMREPME2SETXIEEPTYVKMIM WEY 4EMMGSQERHSVYPYMVSJIIZ00450002004a005300570058000200590052004500020048004d0052005800560049000200470053005200910058004d004d005200a70049005000490002005200490057005900540059005700490002005400490052005800560059000200470045005600490002005700470056004d0057005900500002004700530052WXMXYME00530002004a00530056005100c4000200480049000200560049005e004d005700580049005200a700c4000f0002004d0045005600020050004d00580049005600450058005900560045000f00020053000200510053004800450050004d00580045005800490002004800490002005000590054005800c4000200be0051TSXVMZE00580053005800450050004d005800450056004d00570051005900500059004d000200470053005100590052004d00570058001200020029005c0051004500580056004d00470059005000450058000200480049000200510045004d000200510059005000580049000200530056004d000f0002004d0052005800490056MW00590056005100c40056004d00580002004800490002005400530050004d00a7004d00450002005400530050004d0058004d004700c4000f0002005700470056004d004d005800530056005900500002004500020045005a0059005800020057005300450056005800450002005800590058005900560053005600020048MMHIRMPSV0045005000490002004700c40056005300560002005000590047005600c40056004d00020057005900520058000200480049005700470053005400490056004d00580049000200560049005000450058004d005a0002005800c80056005e004d0059000f0002004800450056000200470053005200570058004d00580059MIVIZIPEMMGYPXYVEPIR6SQRMEIRIHMOXVSJIIZEMRXVEXGY1SWGSZE4IXYOM00560053005100450052001000540053004900510002005800560045004800590057000200480049000200560049004b0056004900580045005800590050000200290051004d00500002002d00530056004800450047004c0049000f0002005700500045005a004d00570058005900500002004d00490091004900450052004a004d004d00520048000200470049005000020047004500560049000200450002004a00450047004d0050004d00580045005800020091004d000200be0052005800c800500052004d005600490045000200570054004d0056004d005800590045005000c400020048004d005200580056004900020045005900580053VYPVYWM00560049004b004d005e00530056005900500002004700500059004e00490045005200020031004d004c0045004d0002003100c40052004d005900a7004d0059001200020030004500020049005c004500470058000200160014000200480049000200450052004d0002004800490002005000450002004700c400480049VIE00470053005100590052004d00570051005900500059004d000200be0052000200360053005100c80052004d0045000f00020031004d004c0045004d0002003100c40052004d005900a7004d0059000200450002005400560049005e0049005200580045005800020054005600490051004d0049005600450002004700592SETXIEEPTYVKMIMWEY4EMMGSQERHSVYPYMXVEHYGIVIE1EEMRIWGY0091004d0002003000490058004d00a7004d00450002002600490047004c004900560049005700470059000c000f00020056004900450050004d005e0045005800c4000200470059000200490047004c004d0054004500020048004900020050004500020038IEXVYP2EMSREPl0YGMERPEKEzHMRPYN2ETSGE8IXYPISTEVEFSPSWTMGMYPI00490047004c004d005a004500500049005200a7004500020057004d0057005800490051005900500059004d000200570053005a004d00490058004d0047000f00020045000200530056004d004700c400560049004d0002004a0053005600510049000200480049000200580053005800450050004d005800450056004dWQTIRXVY0047004500560049000200590052004500020048004d00520002005400c80056004b004c004d004d005000490002004900570049005200a7004d004500500049000200480049005a004d0052004900020057005400c4005000450056004900450002004d00480049005300500053004b004d004700c40002004500020047VIMIVIPSVMGSRXVSPYPQMRMPSVVEJMRSYFEGLMEVHIWXYPHIFXXSVMXHI0050004d0058004900560045005800590056004500020047005300520058004900510054005300560045005200c4000f00020045005700530047004d0049005600490045000200570054004d005800450050005900500059004d000200540057004d004c004d004500580056004d00470002004700590002005700530047MIXEXIE0048004900020058004d005400020048004d004700580045005800530056004d0045005000020049000200580056004500580045005800c40002004800490002002900560053004a00490049005a000200be005200580056001000590052000200570058004d005000020047004900020047005300510046004d005200c4005400450056004500480053005c00450050000f0002004700560059005e004d00510049004500020091004d000200540056004500470058004d0047004d005000490002004600450056004600450056004900020057005400490047004d004a004d0047004900020045005e004d005000590056004d0050005300560002HIRIFYRM0047005900020059005200020050004d0056004d005700510002005800560045004b004d0047000200470049000200580056004500520057005400450056004900020048004d00520002004a005900520048004500500059005000020046004d0053004b00560045004a004d004d00500053005600020057004700490052MGI005400560049005e00490052005800450058004900120002003a004d005300500049005200a700c400020091004d0002004500460057005900560048000200570059005200580002004700530053005600480053005200450058004900500049000200480049004a004d0052004d005800530056004d004d000200540049RXVYYR005100490048004d00590002004d0052005a00450048004500580002004800490002004d005200570058004d0052004700580049000f000200be0052000200470045005600490002004d00520048004d005a004d005e004d004d00020057005900520058000200560049004800590091004d000200500045000200540045VXIEPSVERMQEPMGREGIEWXQMGPYQIEMREHETXEMPSVMSPEMMMRYMWYF00570059005400560045005a0049004b004c004900560049004500020047004500560047004900560045005000c4000200450002004700450048005600490050005300560002005100490048004d0047004500500049000f0002004500540045005600490002002b005900560049005a004d0047004d000f000200590052WSMHI1G1YVTLHMRFSVHIEWYTVEYRYMGYMFHIGYGMTIRXVYGEVIPMFIVXEXIEIQEMHITVIHIGXZMEERWM4IVWSREPMXEXIRSRGSRJSVQMWXTVMRHIJMRMMIYVIZMGMHIZMRIWEPZEXSVYPXYXYVSVIPMFIVRHYMTVMRQSEVXI0037005900540056004500480053005e00450002004800490002004500500047005300530050000200470045005400c4005800c40002005a004500500049005200a7004900020049005900580045005200450057004d00470049000f000200470053005200480059004700c80052004800590010004d0002005400490002005400450047004d0049005200a7004d004d000200be0052004b00560053005e004d005800530056005900500059004d0002004500910049005e00c4005100c800520058000200570054005600490002005900520002005800c4005600c8005100020049004800490052004d0047000f0002004700590002004700450057GEHIMZIKIXEMIPYYVMERX0031004d004c0045004d0002003100c40052004d005900a7004d00590002004500020045004600530056004800450058000200580049005c005800590050000200500059004d0002002900560053004a00490049005a000200be00520058005600100053000200520053005800c400020049005c0054005600490057004dSRMWX0052004500580059005600450050004d0057005800c4000f0002004500470047004900520058005900c800520048000200450058005100530057004a004900560045000200470053009100510045005600490057004700c4000200450002004d005200570058004d0058005900a7004d0049004d000200540057004d004cMEXVMGI0047004500020057004d0051004600530050000200be005200020051004d0047000200450050000200a700c80047005200490050004d004d0002005600c8005200480059004d00490050004d005000530056000200580053005800450050004d00580045005600490012000200390052000200570054004500a7004d0059RGLMW0056004900470049000f0002004800490050004d0051004d0058004500580002004a004900560051000200540056004d00520002005400490056004900a7004d00020048004d00520002005800450046005000c4000f0002004700590002005300020052004d009100c4000200be00520002004700450056004900020050EYR00510053005100490052005800020048004500580002002b005900560049005a004d0047004d000200540056004d0051004900910058004900020048005900910059005000020056004900470049000200470045000200540056004d005100020049005c004900560047004d00a7004d0059000200480049000200560049005e004d005700580049005200a700c4000f000200590052000200570054004500a7004d0059000200be0052000200470045005600490002004b005600590054005900500002005400450047004d0049005200a7004d00500053005600100048004900a7004d0052005900a7004d000200490057005800490002LMXYMXPE00540056005300540056004d0059000200480049000200470049004500580045000200450057004d005700580049005200a7004d005000530056001000be0052004b0056004d004e004d005800530056004d0012000200370047004900520053004b00560045004a004d0045000200500059004d000200280053005600594GYVEV0049000200510045004d0002005100590050005800020053000200450051004900520045004e0045005600490002004500510046004d0049005200580045005000c4000200480049004700c80058000200530002005400560049005000590052004b004d00560049000200540050004500570058004d004700c40002004500540045005600450046005300500049004d000200540049000200470045005600490002004900020047005300520057005800560059004d005800c400020054004d004900570045001200020039005200020057004900520058004d00510049005200580002004800490002HINEZYQEXVMQMWGYKRHYPPE3ZEVJMIVFMRXITI-EMEVKVHMRETEVEHMWMEGR004700450056004900020057004900020045004e00590052004b00490002005000450002004a004d005200450050000200490002005400560049005a004d005e004d0046004d005000020056004900450050004d005e0045005800c400120002003700490002004e00530045004700c40002004a00530045005600580049ETVSETI004800490002005700540049004700580045005800530056004d000f0002004d005200580049005200a7004d00450002005400560053005c004d0051004d005800c400a7004d004d0002004a004d005e004d004700490002004a004d004d005200480002005800560045005200570051004d005800490056004900450002GXQEMEYXIRXMGEIQSMMPSVGXSVMMNSEGMRXIRWTEVXMXYVMPIWYRXHMJMGMPITIRXVYXSEXPYQIEEXXJMMGGXMEJIGXMZHEVVMWGYPHIEGHIERGPMIYPNYGVMMlRIFYRMPSVzIHITMXJVTVSFPIQIHIRXVIEKEHMWXVMFYMIMGLMEVHEGEGYQPMFIVXEXIEHIITVIWMIRIRKHYMIWWTYRIQHIEHVITXYPXSXGIIEGIWMQMQMKRHMQYVQVMRH2SETXIEEPTYVKMIMEQVIKYWXEXHMRJVYQYWIIEMRXIPIGXYEPEMHIMPSVMWIRXMQIRXIPSVXVERWQMWIGYGLIMI6EJMREQIRXYPGYGEVIEYJSWXITYWIXVMQMXIVMPIPMZVIXMQMERWGIREGETSXIREVIEZEPIRIPSVXIEXVEPIEPIYRYMXIXWYRXGEPMXMGEVIVIGSQERHWTIGXEGSPYP19cXP2C42JSXS2MGYLIVGMY6IIPCWTPcaTfXcWPThOPXMXE ERXIG SFWIVZIW XLEX 1MLEM1ERMYXMY TVIWIRXIH LMW PEWXTVSHYGXMSRSJl0YGMERPEKEz2EXMSREP8LIEXVI JVSQ PYN r l8LI EPTYVK2MKLX SV 8LI SQQERHIVW 7XITWz FIRIHMOXVSJIIZEXIEGXPIEVWEJXIVXLIJEPPSJXLIGSQQYRMWXVIKMQIMR 6SQERME 8LI TIVJSVQERGI FIMRKE MWI WXSV EFSYX XLI GSRXVSP SJLYQER QMRHW 3PXMXE ERXIG EVQPVIGSQQIRHW MX JSV MXW lVIJMRIQIRXXLI GYPXYVEP EPPYWMSRW XLI TSIV SJXLI XLIEXVMGEP WQFSPW SJ VSJIIZWXIXz 8LI EYXLSV TVEMWIW XLI FIEYXSJ XLI MHIEW WIRX MR XLI SVPH MXLE OI EXXEGLIH XS XLIQ r XLI OMRH SJWXVEXIKYWIHFXLIEXIVTISTPIFIJSVI THEATER REVIEWCRONICA DE TEATRUcu cheieTeatruCRONICA DE TEATRU THEATER REVIEW-QTSVXEVIEYRIMJSVQYPIHIWYGGIWHINEZIVMJMGEXEHIZIRMXRYPXMQEZVIQISTVEGXMGMRXIEXVYPRSWXVYYGEVMIVRHIPYRKEXRGMRIQEXSKVEJMIGEVIQEOIREVXIPIZMYEPIGEZIVWMYRMEPIEGIPIEMGVIEMMVIPYEVIEYRIMQMERWGIRIGYEPXIIGLMTIHIMRXIVTVIMWIJEGIZHMPERSMJGYXSPEPYN2ETSGE8SQTEFSVQSRXRHTIRXVYETEXVESEVEGIIEMZIVWMYRIWGIRMGGYRXVIEEGLIEPRXVYREPXGSPIGXMZEGXSVMGIWG6IGIRX8IEXVYP2EMSREPHMRYGYVIXMEEZYXSGSQERHWMQMPEV-SR7ETHEVYEVIPYEX-ZER8YVFMRGGYERMIPEHEPIRVSPYPXMXYPEV1SRXEVIEMRMMEPVIEPMEXPE8IEXVYPl1MLEMQMRIWGYzHMRSXSERMEWXVRMXPEHEXETVIQMIVIMEXIRMEEZMEMPSVJSGEPMRHMEWYTVEPYMERMIPEHEPIYREGXSVEXMTMGGSQTPIGYSMQTVIWMSRERXJSVGEQIPISRMGVXMWXYPEMPYEXYPXIVMSVGEPIEETMXEPIMGSSTXEXRRYQIVSEWEXVYTE2EMSREPYPYMFYGYVIXIERYEGIMEMGSPEFSVEXSVMGYGEVIEXVYHMXPEIHMMETVMRGITWEPYGVEXMEGYQ-SR7ETHEVYIPY6GEWGIRSKVEJMEMGXSVMEYGYRGSVIKVEJMEQYMGE2MGSPEISXKVSWGIEWXEHMRYVQGSRWXMXYMIWEVIEMTMTIVYPZMMYRMMWTIGXEGYPEVI-SR7ETHEVYEMRXYMXTSXIRMEPYPIRIVKIXMGMEJIGXMZTIGEVIEGSVHYVMPIMRWXVYQIRXEPIEPIQYMGMIRMPSVPYM2MGSPEISXKVSWPIEYJSVEJSPGSVYPYMEYXIRXMGMPIEJSPSWMXHMREFYHIRRWTIGXEGSPGETIYRHMREQ6MXQYVMPIWSRSVIMQTYRGEHIREVITVIIRXEMIMXVIGVETMHMPMQMXEWGIRIMGSRXEQMRRHTYFPMGYPGEVIFEXIVMXQYPGYTMGMSVYPMETPEYHWMRGIVMHIW1YMGEQEMEVIYRVSWXIWIRMEPVIGVIIEEYHMXMZMIQSMSREPPYQIEEVLEMGHMRGEVIZMRI-ZER8YVFMRGGSRWIVZRHSVEPMXEXIEMWXMPYPTSTYPEVHIJMRMXSVMYTIRXVYWGVMMXYVEPYM-SRVIERKVEQEXMEVIEPYM-SR7ETHEVYJVYGXMJMGZMYEPMXEXIEHMRTSZIWXIELYQYPIXIERYPYMHRHYMRIGIWEVEJSVQXIEXVEP7XVYGXYVEPITMWSEHIPITSZIXMMWIWYGGIHGMRIQEXSKVEJMGGEHVYHYTGEHVY-RXIVXIXYEPRWGIREVMYPHVEQEXYVKMGWYRXMRWIVEXIMGXIZEWIGZIRIFMRIZIRMXIHMR4SZIWXIETVSWXMIM4GEPM8RHEP4SZIWXIEYRYMSQPIRIVSXYRNMRHTVSFIPIHIRIPITGMYRIVYVEPGY0047004500560049000200490002005400560049005700c400560045005800c40002004d0057005800530056004d00450002004a005300570058005900500059004d00020053005700580045009100120002002800530056004d005200a70045000200500059004d0002002d005a0045005200020038YVFMRGI00be0052005800560010005900520002004500500058000200560049004b004d0057005800560059000f0002005200c4005e0059004d005200a700450002004a00490047004d00530056005900500059004d000200480049000200be0051005400c400560045005800020048004d005200028MRIVIIJVFXVRII001e0002005700c4000200be0052005a004d0052004b004d000200510053004500560058004900450012000200300045000200270056004900450052004b00c4000f000200580049005100450002004a004d0050005300570053004a004d004700c400020049000200580056004500580045005800c4000200be0052000200520053005800c40002004700530051004d004700c40002004a00c4005600c40002004500100091004d00020054004d004900560048004900020048004d00520002004d00520058004900520057004d0058004500580049004500020051004900580045004a004d005e004d004700c4000f0002004a0045GRHS00510045004d000200450047004700490057004d0046004d005000c400020091004d000200510045004d0002005900510045005200c400120002003900510053005600590050000200500059004d000200270056004900450052004b00c400020091004d000f0002004d005100540050004d0047004d0058000200470049P0048004d00520002005700540049004700580045004700530050000f000200520059000200490002004800490050005300470002004a00450047004d0050000f00020045005600490002005100590050005800020048004d00520002005e004d004700c4005800530056004d005000490002005400530054005900500045VIHMR005a005300560046004900500049000200480049000200480059004c000200470059000200470045005600490002004900020047005300520048004d00510049005200580045005800c40002004800490057004a00c4009100590056004500560049004500020057004700490052004d004700c400120002002900020053005400490056004800490045000200be0052000200570054004500580049005000490002004700c400560049004d0045000200570058004500590002004500480049005a00c4005600590056004d0002005400560053004a0059005200480049000f00020050004d005a0056004500580049000200540056004d005a004dXSVYPYM004700c8005800020057004900020054005300450058004900020048004900020045004b0056004900450046004d00500012000200250058005900590056004d005000490002005a004d005e004d00590052004d004d000200500059004d0002002d0053005200020037004500540048004500560059000f000200450058XR00540056004d005a004d005200a7004500020058004900450058005600450050004d005e00c40056004d004d000200580049005c0058005900500059004d000f0002004700c8005800020091004d000200450002005a004900560057004d00590052004d004d000200480049000200570054004900470058004500470053PWYRX0045004700530056004800590050000200470059000200570054004d0056004d0058005900500002005000590047005600c40056004d004d000200530056004d004b004d0052004500500049000f0002004500470059005600450058004900a70049004500020048004d00570047005900560057005900500059004d0002WGIRMG00590052004d005800450058004900450002004500470049005700580059004d0045000f0002005a004d005800450050004d00580045005800490045000200500059004d0012000200300059004d0002002800450052004d0049005000020026004500480045005000490002004d00020057004900020054005300580056MZIXIVSPYP0091004d000f000200450051000200470053005200570058004500580045005800020047005900020054005000c40047004900560049000f000200be00500002004e00530045004700c40002004700590002004500470049004900450091004d0002004d00520058004900520057004d005800450058004900020091004dTIRSYE005700470049005200c4000200470045005600490002005000100045000200450048005300540058004500580002004700450002004500560058004d00570058001200020028004d005700580056004d0046005900a7004d00450002005700100045000200530056004d00490052005800450058000f0002004a004d0056IWGQEM004500500049005700020057005400560049000200480049005800450091004500510049005200580059005000020048004900020058004d005200490056004d00020048004d005200020058005600590054004500020032004500a7004d0053005200450050005900500059004d000f0002004700450056004900020045VEXG00570010004500590002004500480045005400580045005800020046004d00520049000200470059000200570058004d00500059005000020091004d0002005a004d005e004d0059005200490045000200500059004d0002003700450054004800450056005900120002002a005300450056005800490002005700530050MGMXERX004a004d005e004d0047000f00020048004d00520002004700450059005e004500020056004d0058005100590056004d005000530056000200be00520048005600c40047004d00580049000200540049000200470045005600490002005700490002004800450052005700490045005e00c4000f00020057005400490047XEGSPYP0049000200570059005700a7004d00520059005800020046004d0052004900020091004d0002005400490002005400450056005800490045000200500059004d0002004d0052005800490056005400560049005800450058004d005a00c4001200020029005a004d005800c800520048000200470059000200450046004dPMXEXIM0057005900540056004500be0052004700c40056004700450056004900450002004a004d0050005300570053004a004d004700c400020091004d000200500049004e00490056004d005800450058004900450002004700530051004d0047005900500059004d000f0002004500470049005700580002-ZER 8YVFMRG 004b00c4005700490091005800490002005100c4005700590056004500020054005300580056004d005a004d005800c40002004500020050005900470056005900500059004d00020046004d005200490002004700450050004d004600560045005800120002002900020059005200020057005400490047005800450047SPGEVIMGEHIFMRIGEWTIGXEXSVGSRWIVZRHHSIHIRIPITGMYRIWXVZIGLIM0058005600450048004d00a7004d004d00020059004d0058004500580049000200540049000200470045005600490002005000490002005800560045005200570051004d00580049000200540056004d005200020051004d004e0050005300450047004900020048004900020049005c0054005600490057004d00490002EGGIWMFMPI0029000200590052000200570054004900470058004500470053005000020054004900520058005600590002005800530045005800490002005a00c8005600570058004900500049000f0002004700450056004900020047004c004d00450056000200480045004700c40002005a00530056004600490091005800490002HIWTVI005100530045005600580049000f000200450056004900020049004a00490047005800490002005800530052004d00470049000f00020048004900510053005200570058005600c800520048000f0002004700530052004a005300560051000200470045005200530052005900500059004d0002004800490002005a004dE00450050000200500059004d0002002d005a00450052000f0002004700c4000200be0052004700490056004700c40056004d0050004900020048004d004a004d0047004d005000490002005000450002004700450056004900020057005300450056005800450002005200490002005700590054005900520049000f0002MRGPYWMZ004700490045000200570059005400560049005100c4000f000200580056004900460059004d00490002004500460053005600480045005800490002004700590002005300540058004d0051004d0057005100020091004d00020056004900500045005c00450056004900120002003600490057005800590050000f0002EHMGVISPZVMPIZSVZIRMHIPEWMRILa joccuVAN4URBINCjPhXVfXcW5Z2WPaPRcTabOPXMXE ERXIG TSMRXW SYX WSQI IPIQIRXW XLEX QEOI LIV XLMRO XLIVIGIRX TVSHYGXMSR MXL l-ZER 8YVFMRGEz EX XLI 2EXMSREP 8LIEXVIJVSQ YGLEVIWX MW E KSSH TIVJSVQERGI 8LMW MW E VIQEOI HMVIGXIHF -SR 7ETHEVY MXL XLI WEQI GSPPEFSVEXSVW LI SVOIH MR XLI JMVWXTVSHYGXMSR MR SXSWERM XLIEXVI IWTIGMEPP EGXSV ERMIP EHEPIMR XLIPIEHMRKVSPI8LIXLIEXVIGVMXMGIWTIGMEPPJMRHWXLIQYWMGVIQEVOEFPIJSVMXWMQTEGXGEYWIlMXMWTPEMRKERMQTSVXERXVSPIMXVIGVIEXIWXLVSYKLWSYRHXLIIQSXMSRWSJXLIEVGLEMGSVPH-ZER8YVFMRGEMWGSQMRKJVSQ004700530052005700490056005a004d0052004b00020058004c00490002004a00530050004f000200570058005d0050004900020058004c004500580002004d0057000200480049004a004d0052004d0052004b0002004a005300560002002d00530052000200270056004900450052004b0045000aWVMXMRKz20cXP2C42JSXSHVMER1MLEPGIEPROMOPROMO4cWXRBTRXUXRXch1TPcbPcXP3aPP-YPME 4STSZMGM GSQQIRXW SR XLIPEWX TVSHYGXMSR MR SJ 3HISR8LIEXVIrl-RXLIFSzFSRWXERXMRLIMERY HMVIGXIH F VMWXMER ERTSMRXMRK SYX XLEX lXLI EGXSVW QEOIE HIPMGMSYW GSQIH IGITXMSREP1MLEM 7QEVERHEGLI TPEMRK XLIYRMRMXMEXIH MQQMKVERX JMRHW XLIGSQTPI RYERGIW SJ XLI WYGOIV MR ETPE XLEX WTIEOW EFSYX JSVKMRK XLIQMRHW SJ E TSSV GSYRXVW GMXMIRWERH QEOI XLIQ IZIRXYEPP GSRWXERXIQMKVERXWzSpecificul etnicBATEDRAMANAIONALj0PRdPeidcTdcabTPaSTXPdPaXT005200d3005d0053000f005f00610058005c001c005c0058005d00580062006300610064005b000f005c005e005b0053005e006500540050005d000f0063005e0052005c00500058000f0050005d0064005d00e3005000620054000f005200c8000f00650050000fbRPcTbaPVWXPcSTTVaPXPRdAXPRd005e00520050006900580050000f0065005800690058006300540058000f005f00610054009f005400530058005d00630054005b00640058000f003100c800620054006200520064001b000f005c005e005d00630050006100540050000f005f00580054006200540058000fdX2bcPcX2WTXPdaTTaXTPaPTTgRdbXeaXTgcXRdXVeXbcXRTcVaPUXR0028004d0052005800530058004800490045005900520045000f00020054004d004900570049005000490002004800490002005800490045005800560059000200510053005000480053005a00490052004900910058004d0002007200020047004500020091004d00020053000200540045005600580049000200450002TVSIM007200020051004d0010004500590002005400c4005600590058000200450002005800be0052004e004d000200480059005400c40002005300020058005600c4004d0056004900020051004900580045004a004d005e004d004700c4000f000200480059005400c400020053000200490051005300a7004d004900020045FWSPYX00480059005400c4000200590052000200450046005700530050005900580002004500500002005a004d004900a7004d004d00020047004500560049000200580056004d0051004d00580049000f000200510045004d00020051005900500058000200480049004700be0058000200530056004d00470049000f00020050EWTMVMXYP00540049000200470045005600490010005000020045005700530047004d004900510002004800490010004500020048005600490054005800590050000200540056004d0052000200560049004a00500049005c00020050004d0058004900560045005800590056004d004d000200560059005700490002004700500045WMGI9RJIPHIWYTVEWEXYVEVIGYWIRWEGYZMRXIPSVRMGMSHEXHIENYRWRXSXHIEYREIYRHREZMRHIGE-EVRGSRXEMRIVRYJEGIIGITMIrI005300020054004d0049005700c400020048004900020054005000be00520057000200470049000200570049000200580056004500520057004a00530056005100c4000f000200540049000200520049004600c400520059004d00580049005000490002004700c4004d0002004500500049000200580049004500580056YPYMRXVYRWTIGXEGSPHIVW4IWGYVXXVEQEYRXRVQSPHSZIERZVIE005700c400020045004e00590052004b00c40002004d00500049004b00450050000200be00520002002d005600500045005200480045000f000200be005200580056001000590052000200470053005200580045004d005200490056001f000200450091005800490054005800be00520048000200510053005100490052XYPXVEZIVWVMMJEGIGYRSXMRPEVYIPPIWGYEPMGIXIRMREGIIEM0057004d00580059004500a7004d0049000f0002004a004d00490047004500560049000200470059000200540056005300540056004d00450002005700530050005900a7004d0049000200480049000200490051004d004b0056004500560049000f00020057004500590002004700590002005800560045004a004d0047ERMHI00530045005100490052004d00120002002a004d005200450050005900500002004900020048004900570047004c004d0057001e0002004700c4005000c4005800530056004d0045000200be0052000200470053005200580045004d00520049005600020054005300450058004900020045004800590047004900020051SEVXIEWEYRY3VMGYQJIVMGMVIERSEHYGI002800490002004700be00520048000200450002004a0053005700580002005700470056004d0057000200580049005c00580059005000020091004d0002005400be005200c400020045004700590051000f0002004b0059005a004900560052004900020057001000450059000200570047004c004d0051004600450058PELMMRYTEETSEVXIPIVSQRIXMWIHEYQEMYSVIQMKVEMEMPIKEP0045000200470049005800c400a700490052004d00500053005600020048004900020054004900570058004900020034005600590058000200450002004d00520058005600450058000200480056004900540058000200510045005800490056004d00490002005300460050004d004b0045005800530056004d00490002R005700530047004d005300500053004b004d004900020091004d00020057005800590048004d004d00500049000200480049005700540056004900020051004d004b0056004500a7004d0049000f0002004d00450056000200540053005a004900910058004d000200480049005700540056004900020054004500910045TSEVXI0050004d0058005900450052004d0049005200490002004500480049005a00c40056004500580049000f00020048004500560002004a0045005000570049000f000200450057004d004b0059005600be0052004800020050004d0052004d009100580049004500020054005600530050004900580045005600c4000200beR-VPERHEMWITSXWTYRIGLMEVMRXQTPXSVRVYXMIVEHI-EM-RZIRXEVYPHI005400560053004800590057004900020045005000490002004d00510045004b004d0052004500a7004d0049004d000200530045005100490052004d0050005300560002004700be005200480002005a004d005200490002005a00530056004600450002005700c4000200be005200470045005000470049000200500049KMPIM004a0056005300520058004d00490056004900500049000200490002004d0052004900540059004d005e00450046004d0050000200720002004d004500560002004a0049005000590050000200be00520002004700450056004900020049005000490002005700be00520058000200580056004500520057005400590057IRTSZIWXI004900570058004900020049005c0045004700580002004700490050000200500045000200470045005600490002004500540049005000490045005e00c400020027004c0049004d004500520059001e000200be0052005800560049004700490056004d0002004800490002005a004d00580049004e004d004900020047YQYPXQEMTVIWYWHIGXGIPITIWGVIXM00270053005200580049005c005800590050000f000200be0052005700c4000f000200be0052000200470045005600490002004a00590052004700a7004d0053005200490045005e00c400020054004d004900570045000200500059004d00020027004c0049004d00450052005900020049000200450054005600530045TIMHIRXMGGIPYMRGEVIWERWGYXQEHFEFIHYEPMERMRIMVFYREVMY004d0057005800530056004d004d005000490002004800490057005400560049000200490051004d004b0056004500a7004d00450002004d00500049004b0045005000c400020049005c004d0057005800c400020091004d00020047004d005600470059005000c4000200be0052000200570054004500a7004d00590050MRJSVQEP004a00450047000200540045005600580049004500020048004d005200020047005300520048004d00a7004d004500020048004d004a0059005e00c40002004500020052004500a7004d00590052004d004d000f00020048004500560002005200590002005700be00520058000200be0052004700c4000200be00520002QWYVW005700490002004700530045004b005900500049005e0049000200be005200020050004d005100460045004e0002004500560058004d00570058004d004700120002003700be0052005800020049005c00470050005900570049000200480049000200500045000200560049005400560049005e00490052005800450056IMTVMR0049005c0058004900520057004d0049000f000200480049000200500045000200470053005200910058004d004900520058004d005e004500560049004500020049005c004d005700580049005200a70049004d0002005000530056000200be0052000200570054004500a7004d0059005000020054005900460050004dGrMEMGM004d0052005800490056005a004d005200490002004d005100540053005600580045005200a700450002005900520059004d000200580049005c005800020054005600490047005900510002004700490050000200450050000200560045004a004d005200450058005900500059004d000200530046005700490056005aEXSVTSPMXMGSRWXERXMRLIMERYPXJIPWTYWHIMEVJMKVIYWENYRKMPEEGIEWXGSRGPYMIZRHRGSRXEMRIV RZIVWMYRIVSQRIEWGTMIWERYISGSQIHMIHIPMQFENMTMXSVIWGIXRSKVEJMGQSPHEZWOMFPIEHEGOMXEMWOMRYWITSEXIGMSHVEQEWYTVEGSRHMMIMWSGMSTSPMXMGIESEQIRMPSVXVMXSVMPE1SPHSZE2YGVIHWEYRYZVIEYWGVIHGSTMYRMPIHIHMWXVMFYMIEPIPYMVMWXMEREREYJSWXMRJPYIREXIHISVMKMRIEVIKMSREPEEGXSVMPSVHIPE3HISREVVIEPMXEXIEHMRXIVIREJGYXGEWTIGXEGSPYPWGXMKIHMRJEQMPMEVMXEXIEXYXYVSVEGXSVMPSVIGITMEI-VMRE1EERMXMWHEVIEEVIHSEVHSYWGIRIJSEVXIWGYVXIRVSPYPQEQIMIVSYPYMGYKVEMYPQSPHSZIRIWGJMIGEVIRZIVWMYRIEPYMrHIPE-EMWEYHIPESGERMrTIRXVYGHIRZEXREZIEGMRIYRHIMRZEWyJEGlEGGIRXI8SMrHEVQEMEPIW1EVMYWEQMERMEFVMIP4MRXMPIMTIVWSRENYPPYMHIZMRIREGIEWXMRXIVTVIXEVIEQFMKYYTRPEWMQTEXMGHIMIYRRIRIGEVIXVMIXIHMRJYVXYVMMTYRIVIERTIVMGSPEZMIMMEPXSVErMQTVSZMIEMGSRWXVYMIWGTIEGIWXJYRHEQIRXGSQYRMRXIVIWERXHEVRYIGIWMZHIFSKEXRYQMXTMXSVIWGHIPMQFEN6IJPIYPHIVIGITXEVIIGSQMGrFEGLMEVHMRTGEXIGLMEVMHITVIGMEXMZ8IEXVYP3HISRYGYVIXMn containerHISRWXERXMRLIMERY6IKMEVMWXMERER7GIRSKVEJMEVMWXMRE1MPIEY1MLEM7QEVERHEGLI1EVMYWEQMERMQMXVMMSKSQEEFVMIP4MRXMPIM6IPY4SEPIPYRKM-VMRE1EERMXMW23 THEATER REVIEWCRONICA DE TEATRUEZRHRZIHIVIEPYRIGEVIERQMRSVVIKMSREPMQEVKMREPIWMGGEGXSVMMJEGSGSQIHMIWEZYVSEWHIQEVIIGITMIG1MLEM7QEVERHEGLIRVSPYPIQMKVERXYPYMRIMRMMEXKWIXIRYERIPIGSQTPIIEPITIVWSRENYPYMJVEMIVRGSRHMMMPIYRYMXIXGIZSVFIXIHIJETXHIWTVIJSVNEVIEQMRMPSVYRSVGIXIRMEMYRIMVMRQIRXEPMXMHITSXIRMEPMIQMKVERMTIVTIXYM4VMIXIRMMQIMWEVHMWXVEGSTMSWPEWTIGXEGSPYPHIPE3HISR2YHSEVTIRXVYETVSMQEVIEHMEPIGXEPHIGSRZIRMIGMTIRXVYGHYTGIEXMEERMEQQMPMXEXRGSRXVEJSPSWMVMMEVXMJMGMEPIEVSQRIMPMXIVEVITIGEVIRMQIRMRSZSVFIXIR1SPHSZETIWGIRIPIHMRLMMRYMEXGEVXEWIVFYRTIQMRIMQMRHTIRXVYTVMQEHEXTIPMXIVERYTIWTMVMXYPXIXYPYMVSQRMMWEYETYGEXHIKVMXQSPHSZIRIXIPEYGYVIXM8dXPE828JSXSSKHERWGPIWGYTcaTRTaT RdWTXAlina NELEGA24IHSYIGMHIERMRGSEGIWIGEYXWSPYMMTIRXVYVIEFMPMXEVIEHVEQEXYVKMIMVSQRIXM7IHIZSPXTVSMIGXIWIJEGGSRGYVWYVMJIWXMZEPYVMWIXISVIXMIEMWIXVEKGSRGPYMMHEVRMQIRMRYEVIYMXRGWKWIEWGSVISPZEVIMEVTVSFPIQETEVIWHITIEWGTVMSVMXMPIMMRXIVIWIPIXIEXVIPSVHIVITIVXSVMYIGYVRHYRKVYTHIHVEQEXYVKMWSPMGMXRHGETMIWIPIPSVWJMIQSRXEXITYFPMGSWGVMWSEVIEHVIWEX4EVPEQIRXYPYM6SQRMIMGIVRHMRXIVZIRMEPIKMYMXSVMPSVRVIKPEVIEKYWXYPYMTYFPMGTIRXVYGEEWXJIPMEYXSVYPHVEQEXMGVSQRWEMFGSRWYQEXSVMMGEVIMWIGYZMRVEHIEXITXEXGEHMVIGXSVMMHIXIEXVIWWEVGEEVMWTYRRHGEVJMZSVFEHISVIMRXVSHYGIVIEGIRYVMMHYTGYQIVEHIEXITXEXMGEVIKMSVMMWWIEQYIWJMIWEVGEWXMGMWEYWHIEHMRYQIVMGIVRHQEVMPIXIXIGETSHSTIVIPITIGEVIIMWMTSEXHIZSPXETVSTVMMPIGETSHSTIVIMMEXGYQEYXSVYPHVEQEXMGHMWTIVEXWIEJPRTSWXYVEYRYMQEIWXVYGSJIXEVGEVIHYTGIEXIVQMREXYRXSVXVEJMREXMTPMRHIXVYJERHEPIJVMGMJVYGXIKPEWEXIXVIFYMIWMQTPSVIGSTMPYPQFYMFEXMPachfXcW7TTbbMWGYWWMRKEVIGIRXMRMXMEXMZISJEKVSYTSJJIPPSTPEVMKXWLSEWOIHJSVEPEXSJSVGIWXEXIXLIEXIVWXSWXEKI6SQERMERRISVOWTIVGIRXWSJXLIVITIVXSVPMRE2IPIKEEVKYIWXLEXXLIQSHIVRIZSPYXMSRSJXLIXLIEXIVEWEREVXMQTSWIHERIGERSRrTSWXHVEQEXMGXLIEXIVrERHXLIHVEQEFEWIHXLIEXIVFIGEQIXLIITIVMQIRXXLIEPXIVREXMZIXSXLIGERSR8LYWWYGLERMRMXMEXMZIMWTSMRXPIWWEWIZIRMJXLIWXEXIXLIEXIVWSYPHFIJSVGIHXSTVSHYGIRI6SQERMERTPEWXLIVIWYPXSYPHFITVSHYGXMSRWRSFSHFIPMIZIWMRSVTVSQSXIWMRXLIJIWXMZEPW2IZIVXLIPIWWRIVMXMRKMWWXMPPZIVMQTSVXERXJSVXLIEYHMIRGIRSQEXXIVMJMX00570002005700580045004b004900480002004d005200020057005100450050005000020057004d005e0049000f0002004d005200480049005400490052004800490052005800020058004c0049004500580049005600570012000200250002004c0053005100490050004900570057000200480049WIVZIWETEVXXSSVWJEXWKYWXIQGEVEVGIEVJMWRIMQEKMRQXSXYMYRWGIREVMYMQTVSFEFMPrERYQIGZVIYRKVYTHIMRXIVIWIHMR4EVPEQIRXEVTVSTYRIMGLMEVEVVIYMWMQTYRSPIKITVMRGEVIHMRVITIVXSVMYPXIEXVIPSVVSQRIXMEVGSRWXEHMRHVEQEXYVKMIGSRXIQTSVERVSQRIEWG4EVPEQIRXYP6SQRMIMEVLVRMGSTMPYPQSJXYVSWGYHIEWMPE4VMRXVIGIPIXVIMTEXVYWTIGXEGSPITVSHYWIRXVSWXEKMYRIHIYRVIKMSVFYRMGIPIETXISTXNYGEXIHIYREGXSVFYRTMIWERSYEHVEQEXYVKYPYMRSWXVYFYRQSRXEXRXVYRXIEXVYHIVITIVXSVMYRYEVJMSTVMSVMXEXIIWXMZEPYVMPIrEGIPIERGEVISVMGIXIEXVYMHSVIXIWTEVXMGMTIMGEVIPIKMXMQIEGYPXYVEXIEXVEPVSQRIEWGEHYGRHYRTPYWHITVIWXMKMYMRWXMXYMIMGVIRHVIPEMMMMRMMMRHPIKXYVMMGSPEFSVVMRXVIEVXMXMrWYRXRKIRIVEPMRXIVREMSREPIMEVGYZRXYPIWXIYRMQTIHMQIRXEPVIGITXVMMGGMJSEVXIKVIYHIXVEHYWIPRYIMWXRQSHMRHITIRHIRXTIWGIRGMIWXIHSEVSGSQTSRIRXEGIIEGIRYQMQWIQRIMGSRMGIEHMGFEEXITIMQEKMRIZMYEPMRYTIZMVXYEPMXEXIEMQEKMRMMREACTII ADVERSE OPPOSITE REACTIONSGVIEXIHIGYZMRXI0WRHJIWXMZEPYVMPIPESTEVXIEYXSVYPHVEQEXXMGZEVQRIYRQEVIEFWIRXHMRWTIGXEGSPGGMRMQIRMRYPZETPXXMWWXIERXIEXVYWJEGTEVXIHMRIGLMTMWEWMWXIPEVITIXMMMQQENSVMXEXIEWGIRIPSVHIVITIVXSVMYVSQRIXMRIEZRHRMGMQGEVHVEQEXYVKMHVEQEXYVKMEHMGJSXMMWIGVIXEVMPMXIVEVMGEVIWRYJEG46MGEVIWWISGYTIHIEHETXEVIEXIXYPYMHISEVIGIEHETXEVIEVIWGVMIVIEMEHIWIEVIXVEHYGIVIEJEGTEVXIHMRTVIVSKEXMZIPIVIKMSVYPYM7JVMXYPERMPSVHEVMYVQXSEVIPIHIGEHIEYGSRWEGVEXR60053005100c80052004d0045000f0002005000450002004a00490050000200470045000200be005200020051004500560049000200540045005600580049000200450002002900590056005300540049004d000f000200570054005600490002004800490053005700490046004d0056004900020048004900021EVIEVMXERMIWEYRXVSERYQIQWYVIVQERMEM7XEXIPI9RMXIWTIGXEGSPIPIHIEYXSVMVIGMEGYTVMGMREIWXIHIWGVMWMIGITMSREPEREPMEXR8IEXVYPTSWXHVEQEXMGEPPYMERW8LMIW0ILQERRVIWTIGXMZGXIEXVYPHYTHVEQWEYQEMFMRIMWyXIEXVYPHYTTMIWEHIXIEXVYzIRSQIRYPHSQMRERXMPERSMRYHYGIHIWMKYVPEHMWTEVMMEXSXEPEEYXSVYPYMHVEQEXMGHMRXIEXVYVIEGMMPIPEGEVXIEPYM0ILQERRRYEYRXVMEXHIEPXJIPHEVRYWITSEXIGSRXIWXEJETXYPGTSMMEMVSPYPWYWEYHMQMRYEXEXVMFYMMPIWEPIJMMRHTVIPYEXIHIVIKMSVGEVIIWXIEHIWIEMWGIRSKVEJYPTVSTVMMPSVWTIGXEGSPIWGSTYPWYJMMRHHIEXVERWGIRHITRMXMXYPEXYVEHIHMVIGXSVHIWGIRVQRRHTYVMWMQTPYWMQTPYrYXSVYP0EJIPGERGMRIQEXSKVEJMIWEYPMXIVEXYVT00490056004d00530045004800450002004800490002004b005000530056004d004900020045000200250059005800530056005900500059004d000f00020057004d005800590045005800c400020045005400560053005c004d005100450058004d005a000200be0052005800560049000200450052004d004dDWIEJPPEETSKIYPTSWXQSHIVRMWQYPYMGMRMGMRXIEXVYXIXYPRYQEMIWXIGSQTSRIRXEGIEQEMMQTSVXERXRWTIGXEGSPMQTSVXERXIWXIWTIGXEGSPYPRWYMGEXIXGEVIMGXMKEYXSRSQMEJEHITMIWEHIXXIEXVYIQERGMTRHYWIHIXMVERMEWMXYEMIMMTIVWSRENYPYM.SGYPMEPSGYPGSRJPMGXYPYMMQTVSZMEMEWEYTIVJSVQMRKYPMEYPSGYPWXVYGXYVMMHVEQEXMGIMEVQSHYPHIMRXIVTVIXEVIHYGIPETVSGPEQEVIEQSVMMGITMIJEGHIWMKYVJIWXMZEPYVMPIHIHVEQEXYVKMIRSYHEVIPIWYRXTYMRIMRYEYERZIVKYVEGIPSVPEPXIPROMO25REACTII ADVERSE OPPOSITE REACTIONS0054004900560057005300520045004e005900500059004d000f0002004700c40047004d00020091004d0002004500470058005300560059005000020058005600c4004d004900910058004900020091004d00020057004900020049005c00540056004d005100c40002004500500058004a00490050000200be00520002WGIR80053004500580049000200450047004900570058004900450002004a0045004700020048004d0052000200570054004900470058004500470053005000590050000200480049000200580049005c005800020059005200020054005600530048005900570002004d0051005400560053004600450046004d00500002EP0058004900450058005600490050005300560002005700590046005a0049005200a7004d00530052004500580049000200480049000200570058004500580012000200310045004d00020051005900500058000f000200560049005400490056005800530056004d00590050000200be00520057004900450051005200c4005800560059005400c400020051004500560049000f0002005700470049005200c40002004d005800450050004d0045005200c4000f000200530056004d000200580049005c0058005900500002004700590002004500480049005a00c40056004500580002005200530059000200520059000200570049000200510045MWGVMI000b00480049004700c8005800020047005900020047004500560045004700580049005600020048004900020049005c00470049005400a7004d0049000c00020054004900520058005600590002005700470049005200c40002004d005800450050004d0045005200c4000f00020052004d0047004d0002005400490052XVYXVYTIQEVMRMGMTIRXVYEGXSVMGEVIWHIGPEQIGMVSPYVMPIWEY00570047004c004d0051004600450058001e000200580049004500580056005900500002004700560059005e004d0051004d004d000f0002004500520058004d001000450056004d005700580053005800490050004d0047000f000200540056005300470050004500510045005800020048004900020025005600580045YH0091004d000f0002005400490002005900560051004900500049000200500059004d000f00020048004900020045005000a7004d000200560049004b004d005e00530056004d0002004d00520053005a0045005800530056004d000f0002004500020045004e005900520057000200450057005800c4005e004d0002canonul postdramatic-EVWTIGXEGSPYPHIXIXEHIZIRMXun experiment o EPXIVREXMZPEGERSR00250091000200570054005900520049000200450058005900520047004d0002004700c4000f000200be0052000200470045005e00590050000200be0052000200470045005600490002005100c8004d005200490002005700100045005600020054005900520049000200be0052000200540056004500470058004d0047PIKIE005700530050004d0047004d00580045005800c4000200be00520002005700470056004d005700530045005600490045000200480056004500510045005800590056004b004d00500053005600020052004900510059005000a700590051004d00a7004d000f000200490045000200580053005800020052005900020045VWPYNMPERMQMG80049004500580056004900500049000200480049000200560049005400490056005800530056004d0059000200570049000200570059005400590052000200470045005200530052005900500059004d000f0002004d004500560002004700530054004d00500059005000020045VZSQMXE00470049001000450002005100c8005200470045005800020091004d00020045005600020047005300510054005600530051004d00580049000200480049004a004d0052004d0058004d005a000200530054004900560045000200720002005400c400470045005800020048004900020049004a00530056005800590050MQMIWXVMEVMWMTMXI0028004500560002005300450056004900020047004c004d004500560002005700c400020052005900020045004d004600c400020052004d005100490052004d000200520049005a0053004d004900020048004900020054004d004900570045000200520053005900c4000200560053005100c80052004900450057004700280045004700c400020051004500490057005800560059005000020045005600020056004d0048004d00470045000200540056004d005a004d0056004d005000490002004a0056005900570058005600450058004900020091004d000200450056000200540056004d005a004d000200be00520002004e00590056EVSFWIVZE004700c4000200540049005700580049000200480056005900510002005700100045000200570058005600c8005200570002005900520002004b005600590054000200510045005600490002004800490002004700530054004d004d00020045004d000200570058005600c4005e004d004d000200470059000200540056MZMVMPEGSQIGEVIEFMEEXIETXWKYWXI1EVITEVXIHMRHVEQEXYVKMEMRXIVREMSREPRSYMJSEVXIFYRIWXIWGVMWMQSRXEXRWTEMMEPXIVREXMZITIRXVYYRTYFPMGQEMVIWXVRWHEVGEVIKYWXEGIWXKIRHIXIEXVYHIWIEEYXSVYPRWYMRYRYQEMGJEGITEVXIHMRIGLMTEHIWTIGXEGSPHEVSMGSRHYGIWMRKYVWEYEPXYVMHIVIKMSVRIPWRHRZSMEWSVMMHIWXMRYPTVSHYWYPYMWYGEVIRYGSRWXRYQEMHMRGYZMRXIGMMHMRJIPYPRGEVIEGIWXIEWIQEXIVMEPMIETIWGIRGMEWXJIPMQTSVXERXHIZMRIRYTMIWEGMTMIWERWTIGXEGSPMPEYVQEYVQIPSVGEPMXEXIEXIEXVYPYMEEGRYQEMGSRXIEGMRIZMRIPEGMREXXEZVIQIGXGIIEGIMWISJIVPLVRIXI4MHEGRYWYRXIQHSVMMPE6MXHIGIWRYTYRIQHISTIXVIGIVIGYLSQPIMCine-XSaPPcdaVdca-un teatruMihaela MICHAILOV26RXIEXVYPVSQRIWGEYXSVYPHIXIXIIGEQYPXMQEVSEXPEGVYEWTIGXEGSPYPYMIPQEMTVSWXTPXMXHMRXSEXIGLMTEHIPYGVYGSRWMHIVEXGYJSEVXITYMRIIGITMMYRWMQTPYPMZVEXSVHIXIXMRYXXYRTEVXMGTERXEGXMZPETVSGIWYPHIGVIEMIGYHVITXYVMHIMRXIVZIRMIPEJIPHIGSRWMWXIRXIGEEPISVMGVYMEPXQIQFVYHMRWXEJJYPGVIEXSVEYXSVYPEVIYRWXEXYXRSREGXERMEPTEWMZIEGXRQSQIRXYPRGEVIVSPYPPYMEVXVIFYMWGETIXIJSVMRGPMTERGEVIWTIGXEGSPYPRGITIWWIREWGHVEQEXYVKYPHIZMRIYREGGIWSVMYHIMTVIIREPYMIWXIJSEVXIMQTSVXERXTIRXVYHMREQMGEHVITXYVMPSVHIGVIEMITEVXENEXIIXVIQHITYMRHIFXYXIRXIEXVYPVSQRIWGRGEVIYRMGYPGIRXVYHIEXIRMIVQRIVIKMSVYPIGMRIMRITRPEYVQEGIEWXHIJMGMIRHIEJMVQEVIMGSRWSPMHEVIETSMMIMEYXSVYPYMIEYXSVYPRWYMGEVITVIJIVWHIEYRXIXMWRYEMFRMGMSPIKXYVGYGIWIGSRWXVYMIXITSVRMRHHIPEIPWEYHIYRWMWXIQXIEXVEPGEVIRGSFWIHEXHIXSXEPMXEVMWQYPYMVIKMSVYPYMRYEGSVHEYXSVYPYMHIXIXGSRHMMEHIEWSGMEXTIVQERIRXRIZSMIHISJYRHEQIRXEVIEWIQRMJMGEMIMMEGIWXYMTMPSRIWIRXM MPMEPRXVSSVKERMKVEQHIGVIEMP X M HMIMVEQEXYVKYPGYQYPIEQYPXMTPIJYRGMMMEVIWXEXYXYPYRYMVIJ00530056005100450058005300560002004800490002004b00be00520048004d005600490002005800490045005800560045005000c4000f000200be00520002005700490052005700590050000200be005200020047004500560049000200480049005e005a00530050005800c40002MTSEXIGLMEVTVSZSGEQSHEPMXMHIPYGVYRJYRGMIHIMRXIPIWXEFMPMXIREGSVHGYIGLMTEWTIGXEGSPYPYMVEQEXYVKMEWTIGXEGSPYPYMIWXIYRGSRGITXJSEVXITY004d00520002004d005100540050004900510049005200580045005800020091004d000200540056004500470058004d004700450058000200be0052000200360053005100c80052004d0045000f0002004800490091004d000200590058004d0050004d005e0045005600490045000200500059004d0002RGYRSXMRHIGEYEVHIWGLMHIWIQRMJMGEXMZGQTYPVIGITXVMMMEREPMIMTVSMIGXYPYMWGIRMGR6SQRMETVMQIERGEREPMETIFYG004d000f00020047005300510054004500560058004d00510049005200580045005800c4000f00020091004d0002005200590002004700490045000200530056004b00450052004d004700100047005900510059005000450058004d005a00c4000f00020054004900020047004500560049RIPIKIVIEHVEQEXYVKMIMWTIGXEGSPYPYMEVTVMZMPIKMESRXVSGEVXIIWIRMEPTIRXVYHIJMRMVIEGSRGITXYPYMHIWTVIGEVIZSVFMQrVEQEXYVKERH4IVJSVQERGIHIEXL8YVRIVM7RRIILVRHX4EPKVEZI1EGQMPPERHVEQEXYVKMEIWXIHIJMRMXGEWXVYGXYVEVIEQEXIVMEPYPYMWTIGXEGSPYPYMRXMQTGIWITVSHYGIHYTSHSGYQIRXEVIVMKYVSEWGESVKERMEVIEGSQTSRIRXIPSVrVITPMGMMQEKMRMWYRIXIIXGGIEWXEWEQFPEVITVIWYTYRIGSRXMIRXMEVIEJ004500540058005900500059004d0002004700c400020058004900450058005600590050000200490057005800490002005900520002005400560053004700490057000200be005200020051004d00910047004500560049000200470045005600490002004500560049000200520049005a0053004d00490002HISGSRXMRYVIQSHIPEVIVEQEXYVKYPSTSEXISTIVERXVSGSSTIVEVIWYWMRYXGYVIKMSVYPVEQEXYVKYPIWXIGIPGEVIKRHIXILEVXEQSFMPEWTIGXEGSPYPYMGYMQMRIRXIHMWPSGVMMVIPSGVMEVXGEVIMRIHISGSQFMREXSVMGXIRXEGYPEVRTIVQERIRXWXVEXMJMGEVIEIPIQIRXIPSVGSRWXMXYXMZIVEQEXYVKYPJMPXVIEXIRHMRIGSRXIQTSVERIMHIZSPXQSHEPMXMHIGIVGIXEVIEWTEMYPYMRGEVIEGXMZIEIFEXIGIIEGIWITVSHYGIRXMQTVIEPMQSFMPMIEMQTPMGEVIEXISVIXMGMTVEGXMGETEVXMGMTERMPSVPEWTIGXEGSPEGJMIGEVIQEREKIVHIXIEXVYHMR6SQRMEEVGSRXMIRXMERIGIWMXEXIEYRYMHVEQEXYVKMHEGHIPERMZIPYPJYRHEQIRXEPEPRI00500049004b00490056004d004d0002005600530050005900500059004d0002005700c400590002005700100045005600020058005600490047004900020091004d00020050004500020057005800450048004d00590050000200540056004500470058004d0047004d004d000200540056005300540056MYMWIGYWMKYVERGEQZIHIEWTIGXEGSPIQYPXQEMGSIVIRXEWEQFPEXIIWTVIRIGIWMXEXIEHVEQEXYVKYPYMRSVMGITVSMIGXHIXIEXVYZSQQEMZSVFMRRYQIVIPIZMMXSEVIFWXbcWTPhfaXVWcXPCWTPcaT.1MLEIPE1MGLEMPSZITPEMRWXLIWXEXYWSJXLITPEVMKLXMR6SQERMERXLIEXVIWl8LIEXVIWEVIVEVIPEWWSGMEXMRKETPEVMKLXXLEXMPPGSRGIMZITVSNIGXWEGGSVHMRKXSXLIVITIVXSVWXVEXIK8LIPMROMXLXLITPEVMKLXMWIWXEFPMWLIHMR6SQERMEXLVSYKLXLIHMVIGXSVQIERLMPIEXXLIMRXIVREXMSREPPIZIPXLIEXVIWGSQQMWWMSRTPEVMKLXWXSVIWIEVGLMRWSQIGSQQYRMXMIWERHXSVMXIEFSYXXLIQ3RPEJXIVXLITPEMWVIEHEHMVIGXSVMWGEPPIHzl-JIEGLXLIEXVIQEREKIVMR6SQERMEMPPFIGSQIEEVISJXLIRIGIWWMXSJETPEVMKLXERHEJXIVVIEGLMRKXLIJYRHEQIRXEPPIZIPSJYRHIVWXERHMRKMXWVSPIMXMPPQSZISR0058005300020058004c004900020056004900450050000200540056004500470058004d00470049000f0002005b00490002005b004d005000500002004a0053005600020057005900560049000200570049004900020051005300560049000200470053004c004900560049005200580050005d0002005100450048ITIVJSVQERGIWzVIPIZERIMETSVXYPYMEYXSVYPYMTIXSXTEVGYVWYPVITIXMMMPSVTIRXVYGEVIKVIWMEPYMPEWXEHMYPHIHSREXSVHIVITPMGWRYQEMJMIEXXHIEGYX7RXRWMVIKMSVMTIRXVYGEVITVIIREGVIEXSVYPYMHIWGIREVMYTIVJSVQEXMZEGIPYMEPXYVMHIGEVITSXKRHMHVEQEXYVKMEWTIGXEGSPYPYMIWXISRIGIWMXEXIRXIEXVYPVSQRIWGHVEQEXYVKYPIWXIHIGIPIQEMQYPXISVMMRZMMFMP8IEXVIPIRYMEWSGMEHIGXJSEVXIVEVYRHVEQEXYVKGEVIWGSRGIETREGSVHGYZMMYRIEPSVVITIVXSVMEPTVSMIGXI6IPEMEGYHVEQEXYVKYPWIWXEFMPIXIR6SQRMETVMRMRXIVQIHMYPVIKMSVYPYMRXMQTGIRWXVMRXEXIXIEXVIPIGSQMWMSRIEHVEQEXYVKMGEVIWWIHSGYQIRXIIRERYQMXIGSQYRMXMMWWGVMIHIWTVIIPIFMEHYTGIXIXYPIWXIKEXEWIVIGYVKIPEYRVIKMSV4IHIEPXTEVXIWMWXIQYPXIEXVEPHIPERSMRYEVIrHIGXMEVMGYTYMRIIGITMM8IEXVYP1EKLMEVHI7XEXHMRPYN8IEXVYP2EMSREP6EHY7XERGEHMR7MFMYSVMGO7XHMWTEMYXIEXVEPMRHITIRHIRXHMR8VKY1YVIYRHVEQEXYVKRWIRWYPKIVQEREPXIVQIRYPYMEEGYQEJSWXIPHIJMRMXHI0IWWMRKMVIEVXMGYPEXHIVIGLXM4MWGEXSVEVIEVJMJMEHITSWXEPOSTFORMADSTacWTaPSPa0ePVPaSXcXUaUacXTaT6DYLDQD67168D34AC74A030A0ePc6PaSTfXcWdc5acXTab7EZMERE7XERIWGYVITSVXWJVSQ2ISVOKMZMRKYWEKPMQTWISRLS.ERYEVEWGSZIVIHFSRIlGYXIERHRIGIWWEVJIWXMZEPSJITIVMQIRXEPXLIEXVITVSHYGIHERHSVKERMIHF1EVG6YWWIPIEVXMWXMGHMVIGXSVSJ47EWTEGIJEQSYWJSVMXWEPPIVKXSGSRZIRXMSREPXLIEXVIz7EZMERE7XERIWGYXEPOWEFSYXXSIIOWMRLMGLlXLIEXVIPSZIVWQSZIHSRXSRJSVXEWXMRKQYPXMQIHMETIVJSVQERGIWEZERXKEVHISVOWXLEXHIJXLIHVEQEXMGERHTEGSYVXXSXLITSWXHVEQEXMGXLIEXIVz8LITPEVMKLXGSRXMRYIWFTSMRXMRKSYXXLIXSTVSHYGXMSRWWLIVIGSQQIRHWl0IJJIXHI7IVKIzGSRGIMZIHERHHMVIGXIHF4LMPMTTI5YIWRIETVSHYGXMSRSJMZEVMYQ7XYHMSMRVERGIERHXLIHVEQEXMEXMSRSJEVYOM1YVEOEQMWFSSOl8LIMRH9TMVHLVSRMGPIzHMVIGXIHERHTVSHYGIHF7XITLIREVRLEVX27NEW YORK PUZZLEXIPIZMSVYPYM1MGMPIVMXYEPYVMEPITIVWSERIPSVGIXVMIWGWMRKYVIWYRXRWGIREXIGYYRYQSVGIVFEXIHMRXMQTYPVIEPRIXIEXVEPRGEVIWIHIWJSEVIZIRMQIRXIPIMHMRTVIGMMEHIXEPMMPSVMEKIWXYVMPSVYTJMMGEPMXEXIEETEVIRXFEREPEWXMRWYPYMMETVMRWYPYMPYQMRMMWEYFYXYPYMYRYMTELEVHIZMRVSYNYGEXYPYRIMTEVXMHIHIXIRMWHIQEWWMRKYVGYSYRMGPSZMXYVTIRXVYJMIGEVIQMRKIIXVEWHMRXVSTYRKQEVSHILVXMIGETXKVERHSEVIQIXEJMMG0EGETMXSPYPyIGIPIRXzWIWMXYIEMHVEQEXMEVIEQYPXMQIHMEEVSQERYPYMPYMEVYOM1YVEOEQMyVSRMGETWVMMEVGzVIKMEXMTVSHYWHI7XITLIREVRLEVX7TIGXEGSPYPHISJVYQYWIIWYTVEVIEPMWXGSQFMRTVSMIGMMZMHISWYTIVFIGYQEVMSRIXIMWGIRILMTIVVIEPMWXITIRXVYEWTYRITSZIWXIEQMWXIVMSEWEYRYMXRVEGVYMWSMIHMWTEVISQTPIMXEXIEITMGEXIXYPYMVITPMGMPITYXIVRMGIGEVREPIHISTSIMIEGSXMHMERYPYMGITIRIXVIEMHIGYTENYPHVEQEXMGWYRXFMRIWYWMRYXIHIIJIGXIPIZMYEPIMWSRSVI2MQMGRYIWXIPEZSMERXQTPVMMMEWMWXQPESQFMREVISVKERMGRXVIGYZRXMHIIWYRIXMMQEKMRI8VIFYMIQIRMSREXGEVXMWXEHISVMKMRIVSQR3ERESXIEGVIEXJVYQSEWIPIGSWXYQIHISSVMKMREPMXEXIMITVIWMZMXEXIETEVXIYQEMJSWXHIWXYPIWTIGXEGSPIMRXIVIWERXIRJIWXMZEPMTVSFEFMPREVXVIFYMWXVIGGYZIHIVIEGSPEFSVEVIEHMRXVIGSQTERMEPYMRRISKEVX7-8-M1EVXLEVELEQSQTERGEVIMYRIWGJSVIPITIRXVYEGVIESTVSHYGMIMRGMXERXTSPMXMGHIXIEXVYHERWyQIVMGERSGYQIRXz7ETSVRMXHIPERMXIWGLMIMMQEKMRMHMRHMRXVYRWTIGXEGSPHIVIJIVMRGSRGITYXHIGSVIKVEJE1EVXLEVELEQGEVIERGSVTSVEXWXVYGXYVMZEYHIZMPPMIRIVMXQYVMJSPGPSVMGIMXIXTIRXVYETYRGXEGSRJPMGXYPHMRXVIHVITXYVMPIMRHMZMHYPYMMVIWXVMGMMPIMQTYWIHIWSGMIXEXI-RXIVIWERXIEYJSWXVWTYRWYVMPIPERXVIFEVIEXIXHILEVPIW1IIyGIIWXIYRQIVMGERzGRHJMIGEVIEGXSVHERWEXSVRGITIWTIVSVIIRXVSPMQFHMJIVMXVIJPIGXRHGVIYIXYPMQMKVERXMRGEVIIWXIQIVMGE3GIPIFVEVIEEGIWXIMHMZIVWMXMIWXIMYRJIWXMZEPZMFVERXGEy9RHIVXLI6EHEVzYRHIXIEXVSJMPMMTSXJEGISFMRIZIRMXFEMIVIGIGEPHHIITIVMQIRXMEZERKEVHXIEXVEP-00450052005900450056004d004900020045000200480049005a00490052004d005800020050005900520045000200be005200020047004500560049000200510049005800560053005400530050004500020045005100490056004d00470045005200c40002004b00c4005e00480059004d0049009100580049YRWMQTEXMGMRIGIWEVJIWXMZEPHIXIEXVYITIVMQIRXEPTVSHYWMSVKERMEXH00490002003100450056004f0002003600590057005700490050000f0002004a00530057005800020048004d0056004900470058005300560002004500560058004d00570058004d00470002004500500002003400370002001500160016000f00020059005200020057TEMYGYRSWGYXTIRXVYEPIVKMEPEGSRZIRMSREP4IRXVYHSYWTXQRMMYFMXSVMMHIXIEXVYMIWHMRJEWGMREMEVIJPIGXSEVIPSVVSEHEYPYMMWIQYXHSRXSRTIRXVYEWEZYVEWTIGXEGSPIQYPXMQIHMEHIEZERKEVHGIWJMHIEHVEQEXMGYPMGYVXIETSWXHVEQEXMGYPRYPEGIWXEFYYPMRMMEPWIVIJIVPERSYPXVIRHHIEXVERWJSVQE004a004d00500051004900020047004900500049004600560049000200be0052000200570054004900470058004500470053005000490002004800490002005800490045005800560059000f000200500059005100490045000200450091005800490054005800c80052004800020079002e0053004c00520002EWWEZIXIWYWFERHWzSQSRXEVIEERKIVSYWVSYRH4VSHYGXMSRW004d00020079002b004d0052000200090002002d0058007a000f000200be0052000200560049004b004d0045000200500059004d000200360049004d00480002002a004500560056004d0052004b005800530052000f000200530002004800490047005300520057005800560059GMIQYPXMHMQIRWMSREPEEJMPQYPYMPYMMXGLGSGOy6STIzyYWFERHWzEJSWXSHIQEKMVIKIRIVEPQYPXPYQITPIGRHPETEYGGMMEXGRYENYRKIWEMQYPXMTPIGEQIVIZMHISXVERWQMWMYRMPMZITIWSJMWXMGEXIIGVERIRXVSWGIRSKVEJMIGSQTPIQEMXVIFYMIMGSRGITXZMMYRIMQRWMKYVVIKMSVEPGIIEGIEYGEQPMTWMX2MGMEGXSVMMREYJSWXGYXSMMPERPMQIQFYGYVRWGEPRSWXVYGSQTEXVMSXPSVMR4IRMSEVEJSWXFYRJMRHVIQEVGEXMHIGVSRMGEHMR2ISVO8MQIWGEWMRKYVYPTVSXEKSRMWXGEVMWQEXMGMRYEREXRGEYPPYMyMR-XzG0053005200470049005400580059005000020049005c004d0057005800c400020091004d000200490002004d005200580049005600490057004500520058001e0002005a0049004800490051000200490047004c004d00540045000200580049004c0052004d004700c4000200510059005800c80052004800020058SXJIPYPHITERSYVMRXMQTGIJMPQYPITVSMIGXEXEWXJIPRGXZEVMMMQEKMRMMTIVWSRENIWYRXHIGYTEXIRXVYRQSHMRXIPMKIRXMGXISHEXWYVTVMRXSV000f0002004500470047004900520058005900c80052004800020045005200590051004d00580049000200480049005800450050004d004d00020048004d00520002004a004d005000510002004700450002005900520002005e005300530051001200020038SXYMHYTZVISNYQXEXIHISVHYTGIEMRIPIWQIGERMWQYPQSRXEVIEHIZMRIJSVQYPEMGMTIRXVYQMRITPMGXMWMXSEVI0ETSPYPGIPPEPXRQEXIVMIHIWSJMWXMGVIPMXILRSPSKMGIWEWMXYEXSTVSHYGMIYRERMQETVIGMEXEMZEVMYQ7XYHMSHMRVEREy0IJJIXHI7IVKIzGSRGITYXMVIKMEXHI4LMPMTTI5YIWRIIYRQMRMQEPMWXWIHYGXSVMHISREXYVEPIIGYGIVMXSEVIWTIGXEGSPYPVIJPIGXRXVSQERMIVGMRIZIVMXGXIZEHYQMRMGMHMRZMEEYRFYVPEGWMRKYVEXMGGYTYWIYVMEVXMWXMGI1MGMPIIZIRMQIRXIHMRZMEETIVWSRENYPYMWYRXT00560049005e004900520058004500560049004500020010000200470059000200530002004700530052004700490052005800560045005600490002004800490051005200c4000200480049000200530056004d004700490002004b00490052004d0059000200470056004900450058004d005a000200100002YRSVQMGMMRZIRMMPSXIGLRJEEGXSVZEZIGMRMMTVMIXIRM7TIGXEGSPYPVIYIXIWJEGPYRKMXGIVMJEWGMRERXIWEYWHIGPERIILSLSXIHIVWHMRWMQTPIEGMYRMGEQRGEXYPYRIMJIPMMHITMERJEERdcPaTPaTPXcXXXTaSdcTRd5XTTShAndrs VISKY284MIWEIMWXIRMEPMWXEFWYVHEPYMIRRIHXVIMIGMHIERMGSTMPEPY00520049004d00020051004500510049000200450057004d0057005800490052005800490002005700530047004d0045005000c400020091004d0002004500500002005900520059004d000200580045005800c40002005800490056004500540049005900580002004800490002004a00450051004d0050004dIPHIXEIEVITIHITIWTIGXEXSVYPIMHIy6IEPMXEXIzHEXJMMRHJETXYPGGIEQEMQEVIHMJMGYPXEXITIRXVYIVSYPWYTVMRGMTEPSGSRWXMXYMIXSGQEMHIJMRMVIEVIEPMXMMGIEVIEPMXEXIRGEVIWIVIKWIXITIVWSRENYPGEQEREKIVHITYFPMGMXEXIEPYRIMJMVQIQYPXMREMSREPIEEHEVGETIVWSRENGEVIHIJETXWYFHSQMREREQWYVXSVMPSVEXSXTYXIVRMGMHIQEVOIXMRKIWXIIPRWYMYRGVIEXSVQSHIPEXSVEPVIEPMXMMMHIZMRIHMRXVSHEXRKVSMXSVHIMRGSQSHMWXVMRRHT00c40091004d0051000200be00520002005400560049005e0049005200580059005000020091004d00020056004900450050004d0058004500580049004500020072000200be00520002005800530045005800490002005700490052005700590056004d005000490002005600c40057005800590056005200450058rEWTIGXEGSPYPYMGSQTERMIM1EVVVGLMIHMRHSRXSRLMGEKSPZIHIQTILEVPMIGYYVREGIEWGYRHIGIRYETVSEWTXEQEQIMPYMXSGQEMXVIMRHYWIHMRXVYRPIMRRQIXVSYPPSRHSRIEGIWXMRJIVREYXSQYPXMTPMGEXSVMJMMRHYMIXVIQHIHMJMGMPWEJPIGMRIIHIJETXEGIWXIPPEGEVIMVIZMRI4IQMWXIVMSWYP8YFI1ERERKENEXYPHIPEQIXVSYTIEGIWXJYRGMSREVEPGXYMXHMRIWIREPYM1IJMWXSPJEWGMRIEQEMQYPXXIPIJSERIPIQSFMPITMIVHYXIRMEHYPXVERWTSVXYPYM0052000200470053005100590052000f000200480049004700c800580002005800560049005e004d00560049004500020050004500020056004900450050004d005800450058004900020045000200500059004d00020027004c004500560050004d0049001f00020047004c004d004500560002005600c40057TYRHIPEIPIHEGWYRMPIHVWTYRWYVMQMWXIVMSEWITVSTVMIXEVMPSVHISHMRMSEVMGYRSWGYMPSVGEVIWIMRXIVIWIEHIEGIXMEMLEVPMITVMQIXIVWTYRWYVMEQFMKYIGEVITEVGPGSRZMRKHIXVEYQIPIEFERHSRVMMHIWMRISJIVMXIHIWSQRMJIVIPIPYEXIRIGIWHIHVSKYVMPIQEMYSEVIMQEMKVIPIMEVPEYVQXVIMVIERMRJIVRYPMHIRXMXMPSVIJIQIVIGEMTSWMFMPMXEXIEGSRWXVYMVMMYRIMRSMMHIRXMXMEHMGEGIIEHIEHMWTVIEGSQTPIXHMRTVSTVMEZME4MIWEEGYQPEVKEGPEQEXWEYGIPTYMRMRYXTIEJMRPYQIEERKPSWESRHIPE0SRHVETRPE1IPFSYVRIMLMGEKSEJSWXVIWTMRWRQSHGSRWIGZIRXHIXIEXVIPIHMRRKPMEMEHIZIRMXMEPSKYPGMXEXEVIPSGRXVI7STLMIQIHMGYPPIKMWXMSFMIGXYPGIVGIXVMPSVIMHIJYRGXYPLEVPMIRTMIWEGYXMXPYPzS8SMWETTIEVSQTPIXIPRH2IZIVISYRHzEPYMMRIRRIHMQEVGLIEIEGXVIPEMErRXSXHIEYRETVSFPIQEXMGGEVIRMWXSVMEXIEXVYPYMEJSWXSFMIGXYPHMWGYMMPSVTVSTVMYMWRIRXVIVYTXIrHMRXVIXIEXVYMVIEPMXEXIVIEPMXEXIEGVIEXTIWGIRMVIEPMXEXIEGEVIQIVIYRIWGETTVMRXVIHIKIXICERCUL24 THE CHALK CIRCLE734-9MXIGEVXIEQIEHIZMMX60-4SJXMQ734-QMTPEGM8YIXMEPXJIP60-PXJIPHIGXGMRI734-IGXGIMPEPMQSVMBTPaRWXVUacWTbcaTPXchfXcW5XTTShVMWORHVEWGSQQIRXWYTSRXLITVSHYGXMSRSJ1EVVVGLMISQTERJVSQHSRXSRLMGEKSETIVJSVQERGIFEWIHSRS8SMWETTIEVSQTPIXIPRH2IZIVISYRHFMRIRRIHUYIWXMSRMRKXLIVIPEXMSRFIXIIRXLIEXVIERHVIEPMXlXLIVIEPMXGVIEXIHSRXLIWXEKIERHXLISRIXLEXEPEWWPMTWXLVSYKLSYVJMRKIVWzRHXLITPEVMKLXGSRXMRYIWlMRIRRIHMWTVISGGYTMIHMXLXLIMQTIVEXMZIRIIHXSHIJMRIXLIMHIRXMXSJXLIEXVIIJMRHWXLMWMHIRXMXMRVINIGXMRKXLISTTSWMXMSRFIXIIRIRXIVXEMRQIRXXLEXQEOIWSRIJSVKIXEFSYXSRIWIPJERHWLEVMRKXLIWLSGOMRKITIVMIRGISJVIGSKRMMRKXLI004c0059005100450052004d0058005d000200450057000200570053005100490058004c004d0052004b0002005a00490056005d0002004a00560045004b004d00500049000f00020053005200020058004c00490002005600530045004800020058005300020048004d0057004500540054004900450056004d0052004bz29CERCUL24 THE CHALK CIRCLE0047005900520053005700470059005800c4000200450054005600530045005400490002004500470047004d004800490052005800450050000f00020053004600a7004d005200c800520048000200be005200020051005300480002005200490045009100580049005400580045005800020034005600490051004d0059P0025005600580057000200270053005900520047004d0050000200290052004b00500045005200480002002e0053004c00520002003b004c004d0058004d0052004b0002000b0016001400140019000c0012000200370059004700470049005700590050000200460056005900570047000200450050000200500059004d00490052005200490048005d0002004500560002005400590058004900450002005400c400560049004500020059005200590050000200530046004d009100520059004d0058000f000200480045005600020052005900020091004d000200be0052000200470045005e0059005000020054005600490051004d0059PYM002e0053004c00520002003b004c004d0058004d0052004b00020025005b004500560048000f000200480049005300450056004900470049000200be00520002004d0057005800530056004d004500020048004900020045005400560053004500540049000200540045005800560059005e00490047004d00020048004900450052004d0002004500020047005300520047005900560057005900500059004d0002004900570058004900020054005600490051004d0045005800c40002005400490052005800560059000200540056004d00510045000200480045005800c40002005300020054004d0049005700c4000200470045005600490002RY00450002004a005300570058000200be0052004700c4000200540059005700c4000200be00520002005700470049005200c400120002000b002800490002004500500058004a00490050000f000200540056004d00510059005000020047004500560049000200450002004a00530057005800020048004d00570058004dRWGYEGIWXTVIQMYEJSWX8SQ7XSTTEVHRTIRXVYXVEKMGSQIHME6SWIRGVERXMYMPHIRWXIVRWYRXQSVMEGVIMTVIQMIVEEZYXPSG00470059000200590052000200450052000200510045004d000200480049005a0056004900510049000f000200470045000200540056005300480059004700a7004d004900020045000200290048004d0052004600590056004b004c0002002a0056004d0052004b00490002002a004900570058004d005a00450050000c0029005a00490052004d0051004900520058005900500002004500020057005800c800560052004d005800020059005200020048004d004500500053004b00020049005c00580056004900510002004800490002004d005200580049005600490057004500520058000200be00520002004e0059005600590050000200be0052005800560049004600c40056004d004d001e000200470059005100020049000200530045005600490002005400530057004d0046004d00500002004700c40002005800490045005800560049005000490002005200590002004500590002005600490051004500560047004500580002005300020054004d0049W005400490056004a00490047005800c4000f00020056004900450050004d005e0045005800c400020047005900020053000200480056004500510045005800590056004b004d00490002004800490053005700490046004d00580002004800490002004d0052005a004900520058004d005a00c4000f0002004b00450058EHIEJMTYWRWGIRYTTVIVIEPYMMRIRRIHITPMGEMEIWXIJSEVXI0057004d00510054005000c4001e000200be0052004700c4000200480049000200500045000200540056004d0051004900500049000200540045004b004d0052004d000f00020054004d0049005700450002004500020057005400490056004d00450058000200580049004500580056004900500049000200530046004dRYMXI00470059000200580049005c005800490002004a004500460056004d00470045005800490002005400490002004600450052004800c4000200560059005000450052005800c4000f000200470059000200480056004500510045005800590056004b004d004900020050004d005200490045005600c400020091004d0002GYYR0056004900450050004d00570051000200540057004d004c005300500053004b004d004700020054005600c4004a0059004d0058000f0002004800530051004d00520045005800490002004800490047004d0002004800490002005a00560045004e004500020056004900450050004d00570051005900500059004d0002MQIHMEXWYTIVJMGMEPEGREYVIGYRSWGYXTMIWEPYMIRRIHEXYRGMSEVIGXI004a004d00500053004500520049000200480049000200450059005600020048004d0057005400450056000200be005200020054005600c4005400c400570058004d004d0050004900020048004d0052005800560049000200580049004500580056004900500049000200460056004d005800450052004d004700490023rTYRIRXVIFEVIEHIWMKYVVIXSVMG0REVHRIVGVMXMGYPHIPE8LIYEVHMER0036004900480045004700580053005600590050000200560049005a004d005700580049004d0002005300520050004d0052004900020058004c00490045005800560049005a0053004d004700490012004700530051000f0002002500500049004f005700020037004d00490056005e000f0002000200be0050000200beRXVIEFTIEYXSV000f000200530045005600490002005200590002005400560053004600500049005100450058004d0047004500020051004900580045004a004d005e004d004700c4000200470049000200570049000200be0052005800530045005600470049000f000200be0052000200470045005e00590050EGIWXIMTMIWITRPEEJOEMEQYWEJGYXGETMIWEWJMIETVSETIMQTSWMFMPHIGMXMXTIRXVYXIEXVIRVWTYRWYPWYIRRIHITPMGVIJYYPTMIWIM0057004500500049000200540056004d005200020054005600490048004d00500049004700a7004d0045000200570049004700560049005800450056004d00450058004900500053005600020050004d00580049005600450056004900020057005400560049000200540057004d004c005300500053004b004d005e0045VIETPEX0058004d005100540059005000020057004700490052004d00470002005800560045005800450058000200480053004b005100450058004d0047000f0002004800450056000200450051004d00520058004900910058004900020091004d0002005700470049005200490050004900020048004d005200020054004d0049WEPYMGIZSVFIWGGRHRZIVWPMFIVGRHRTVSMEWXEWEHYKQM005300460050004d004b00c4000200540049000200530045005100490052004d004d00020048004900020058004900450058005600590002005700c40002005400450056004700590056004b00c400020048005600590051005900500002004d00520047005300510053004800020091004d00020056004d005700470045RX004500500002004b00c40057004d0056004d004d0002004a0053005600510049004d00020058004900450058005600450050004900020052005900020047004900500049004d000200510045004d000200500045000200be005200480049005100c8005200c400120002003100530052005300500053004b00590056004dPI0045004800560049005700450058004900020048004d00560049004700580002005700540049004700580045005800530056004d005000530056000200570045005900020047004900500049000200be0051005400c40056005800c40091004d00580049000200be005200020057004d0052004b0059005600c400580045XIE004a00c400470059005800c400020054005900460050004d004700c40002004500020054004900560057005300520045004e005900500059004d000f00020057004d00580059004500a7004d004d0050004900020057004700490052004d0047004900020047005300520057005800560059004d00580049000200450048IWIEHSEV0048004d00520002004700c800580049005a0045000200570047004c004d0051004600590056004d00020048004900020056004900540050004d0047004d000200450050005800490056005200490045005e00c4000200be00520058005600100059005200020056004d0058005100020054005600490047004d0054004dXEX0049005c005400490056004d0049005200a7004500020049005c004d005700580049005200a7004d0045005000c400020045000200570047004c004d0051004600c40056004d004d0002004d0048004900520058004d005800c400a7004d004d0002004a004d004d005200480002005800560045005200570051004d0057RWM004800490002004a00530056005100c4000f000200480049000200470053005100540053005e004d00a7004d004500020049005c00450047005800c400020091004d0002005400490002004500500053004700590056004d00020047004c004d004500560002005a004d00560058005900530045005700c4001200020037VMXYVMPI00be005200020058004d0051005400020091004d000200570054004500a7004d005900020052005900020054005300580002004a004d00020047005900540056004d0052005700490002004800490002005100530058004d005a004500a7004d004d00500049000200540057004d004c005300500053004b004d0047004900530046004d009100520059004d00580049000f000200510045004d00020051005900500058000200be0052004700490058004d00520049005700470002005000450002004a004d00490047004500560049000200540045005700020056004d005800510059005000020091004d000f0002004700590002005100450058IVMEPYP00570058005600c4004d005200020045005000020049005c00540050004d0047004500a7004d004d00500053005600020056004500a7004d00530052004500500049000200450057005900540056004500020057004d00580059004500a7004d004d00500053005600020047005300520057005800560059004d00580049MVEMSREP004600450056004d00470045004800490045005e00c40002004800560059005100590050000200be00520045004d00520058004900450002004d0057005800530056004d0049004d0002004700490002005700490002004700530051005400590052004900020048004d00520002004d00510045004b004d0052004d0002QEM0057004700590056005800490002005700450059000200510045004d0002005000590052004b004d000f00020048004d00520002005a004d00570049000f00020048004d00520002005100530052005300500053004b00590056004d000200530046005700490057004d005a0049000f00020048004d005200020048004dEPSKYVMXVYRGLMEXI0034004d004900570045000200470059000200590051005300560002005200490051004d0050005300570002005200590002004b0050005900510049009100580049000200450058005900520047004d0002004700c8005200480002004900560053005900500002005700c40059000200540056004d00520047004d0054EP005a004900480049000f000200be0052000200540056005300540056004d0045000200500059004d0002005a004d004500a700c4000f0002004700450002005400530057004d0046004d0050004d005800450058004900020048004900020045005400c40056004500560049000200be00520002004a004500a700450002ZMHYPYM005100530048004900560052004d005700580010005800c80056005e004d0059000f000200570047004c004d00510046004500560049004500020091004d00020048004d0057005400450056004d00a7004d00450002004d0048004900520058004d005800c400a7004d004d000f00020091004d00020045005800590052GMGRH00790052005300590045007a00020091004d0002007900590052004d00470045007a0002004d0048004900520058004d0058004500580049000200540056005300540056004d00590010005e004d005700c4000200530002004b00c400570049009100580049000200be005200020047004900450002005900500058004dQ00be005200020056004d0050004f0049004d0045005200450002005100530045005600580049000200540056005300540056004d0049000f00020047005900020054005900a7004d005200020058004d00510054000200480059005400c4000200470049000200540056004d005100490091005800490002004800490002PE005800560045004a004d0047004500520058005900500002004800490002004d0048004900520058004d005800c400a7004d0002005400490002005200590051004900020031004d004f00490002000b0047004500560049000f000200540049000200480049004500570059005400560045000200540045005600490002EJMXIEXVEPMXIEXVYGEMRHYWXVMIGEVIHSEVEVEVISVMTYRIRXVIFVMEWYTVETVSTVMYPYMWXEXYXRGSRXIXYPGYPXYVEPMWSGMEPGSRXIQTSVERRHMWTYXEHMRXVIXIEXVYPIWGETMWXHMWXVEGXMZHEVFMRIRIPIWEHIWISVMGVMXMGHMRTYRGXHIZIHIVIWSGMEPGEVIKEVERXIEXSXYMQVMRMQSWWSQRYPPMRMXMXEPWTIGXEXSVMPSVMEPGVIEXSVMPSVWMMXIEXVYPGEVIGSRJVYRXMMPYQMRIERYHMJIVIREHMRXVITYRGXIPIHIZIHIVITRPEYVQEGGITXEFMPIIWXIMRXIVIWERXGMXVHEVIEXIEXVYPYMMRWMRIGGITXEVIEJVGVMXMGMETYVIMHMLSXSQMMrXIEXVYyHMWXVEGXMZzTIHISTEVXIMHIEVXWEYMQEMVYyWIVMSWzTIHIEPXTEVXIrRYIWXIEPXGIZEHIGXVIRYREVIEPEIWIREXIEXVYPYMMEGIEWXEWIHIQSRWXVIEGRHGYWSPIQRMXEXIVEJMREXHIGEHIRXIWXIXMWXGRHGYEKVIWMZMXEXIEVIJIVMVMMPEVIEPMXEXIEEXSXTYXIVRMG0EMRIRRIHWIRXSEVGIRIZSMEMQTIVEXMZHIHIJMRMVIEMHIRXMXMMXIEXVYPYMTIGEVIIPPWYVTVMRHIRVIWTMRKIVIESTSMMIMHMRXVIHMZIVXMWQIRXYPGIGYPXMZYMXEVIEHIWMRIMQTVXMVIEGYITIVMIREGYXVIQYVXSEVIEVIGYRSEXIVMMYQERYPYMHISWIFMXHIJVEKMPTIGEPIHIHMWTEVMMI6IJIVMREPEVIEPMXEXIGEPEGIZEHEXMGYRSWGYXERYPIEGSRXVEGXYPXIEXVYPYMGYWMRIRWYMMPXVERWJSVQTIEGIWXERXVSTVSEWXSTIVIXEETEVIRIPSVJVGSRWMWXIRMWIRW8VEHYGIVIHMRPMQFEQEKLMEVHIMRKE37 XEXPFMSPSKMGEPIVSYPYMTVMRGMTEPRYQIPIGIWYKIVIESRSYEGVIEMIHEQGIWXHEQEPQSHIVRMWQYPYMXVMYWIVIKWIXIRLEPEGYQYPXIWIVXEVIEPXYVMHIGEHEZVIPIGIPSVGEVIWYRXMHIRXMJMGEMHIGXVIQIHMGYPPIKMWXGEMKIWXYPXMQHIEJEGIHVITXEXITIFEEEREPMIMVIWXYVMPSVHIQRGEVIHMRWXSQEGHIGSRWXEXEVIEWYVZIRMVMMWYJSGVMMEHMGTVMREFWSPYXEVIXVEKIVIEMWXSVMIMTVSTVMMTVMRXVERWJSVQEVIESQYPYMRSFMIGX7TEMQEHIQSEVXIHIEGIWXJETXYRMGGIHVRMGIXISVMGIEPXRXVIFEVIIWXISWTEMQXMTMGESQYPYMWIGSPYPYMWVFYPERMPSMEENYRWPEYRVIYPXEXEWIQRXSVRRGMGPSTIHMEQSVMPSVGYXSEXIGTYRGXYPPYMHITSVRMVIEJSWXGYXSXYPHMJIVMXMERYQIEREPMEMWXSVMIMJVSSEVIGEVIXIPISPSKMIPEYVQEYVQIMPMRMXMXSEVITIRXVYEGXSVMMHITIWGIREPYQMM7TIGXEGSPYPHIPE1EVVVGLMI8LIEXVIHMRLMGEKSTEVGRXVEHIZVEVHIQSRWXVEGSQTPIYPHITVSZSGVMGYGEVIXVIFYMIWWIGSRJVYRXIXIEXVYPHEGZVIEWXVERWJSVQIRWTIGXEGSPTMIWEPYMIRRIHRHIGSVYPHIIGLMPMFVEXGSRWXVYMXHIMPPMEQRHIVWSRRNYVYPQEMQYPXSVEIVIKMSVYP6MGLEVHSXSZWOHSVIXIWWIVZIEWGREGIPEMXMQTWTIGXEXSVYPEQIVMGERSFMRYMXGYWTIGXEGSPIPIGYTSZIWXIPMRMEVMHIHSQMRERZIVFEPTVIGYQMTMIWEGEVIGYKVIYWITSEXIEHETXEPMQFENYPYMHITIVSEHEWXIMQTSWMFMPWGXMKMEGIEWXPYTXHMRXVIGIPIHSYWXMPYVMHEVGIPTYMRrMEWXERYIWXITYMRrWTIGXEGSPYPEVEXXSEXITVSFPIQIPIVIGITXVMMEGIWXIMTMIWIMHMWGYMIMHMRNYVYPIMZMHYPGIWIGEWGRXVITMIWGEMTVSTYRIVITIRXVYSERYQMXJSVQXaTP4342D0CDA40D30NINSORILE44 YESTERDAYS SNOW005a00490056004d004a004d00470045005800100053000200530048004d0052004d00530045005600c4000200be0052005800560010005900520059005000020048004d00520002005100450056004d00500049000200570054004900470058004500470053005000490050004900020045005000490002005800c80052VYPYMTIEXYRGM4EXVMGILVIEYVERTVMQZEVEPYMXSGQEMXIVQMREWIHIQSRXEX8004900580056004500500053004b004d00450002005b0045004b005200490056004d0045005200c4000200500045000200260045005d0056004900590058004c000f00020091004d0002004700c4005900580045000200530002005300540049005600c400020047005900020047EVIWWIGSRJVYRXIPEEGIIEMyRPMQIz7EKRHMXSZVIQIPEEYWXHEVEVIRYREXTIRXVY4IIVRXyQEQFMMEWYFXIVERWTYRIEIPEYRYM00570054004900470058004500470053005000020047004500560049000200520049001000450056000200be0052005a00c400a700450002005700c400020058005600c4004d005100120002002500910002004800530056004d00020059005200020058004900450058005600590002004500500049004b00530056004dGYRHI004d00480049004d0050004900020056004900be005200470045005600520045005800490002005a00530056000200480049004700500045005200910045000200be00520002004a004d00520049000200490051005300a7004d00450012000200340056004d00520002004a0053005600a700450002004a005600590051YWIMMz003200590002005400590058004900510002005700540059005200490002004700c4000200be00520002002a00560045005200a7004500020027004c00c3005600490045005900020048004900570047005300540049005600c4000200580049005c005800590050000f0002004800450056000200be0052000200530056MGI00470045005e0002004900500002005400560053004800590047004900020053000200560059005400580059005600c400020091004d000200570049000200be0052005700470056004d0049000200be0052005800560010005300020047005300520058004d00520059004d00580045005800490002004a004500a700c4HIQEVMMWMGSRXIQTSVERM0E4EVMW0YKR4SIEGVIEX4IIVRXPE8LXVI0048004900020050000a00900059005a00560049000200be005200020015001c001d001a000f000200540049005200580056005900020047004500560049000200250050004a0056004900480002002e004500560056005d0002004500020045004800c40059004b004500580002004700c800580049005a004500020057GIRI0048004d0052000200520049004a00490056004d0047004d0056004900020054004d00490056004800590058004900120002000b00280059005400c40002004b0059005700580059005000020049005400530047004d004d000f00020051005900500058004900020054004d004900570049000200570058005600c4004dRIIVEY007900450048004500540058004500580049007a000200540049005200580056005900020045000200790051004900520045004e0045007a0057004900520057004d0046004d0050004d005800450058004900450002004a00560045005200470049005e00c4001200020034IRXVY-FWIR00470045005e00590050000200490056004500020057005400490047004d00450050000200480045004700c4000200520059000200470045005800450057005800560053004a004d0047000f0002005100590050005800c40002005a0056004900510049000200270053005200580049005000490002003400560053005eSV00450056004d005700580053004700560045005800020056005900570002004700c4005700c4005800530056004d005800020047005900020053000200570059004900480049005e00c4000f00020045005a0049004500020049005c0047005000590057004d005a004d0058004500580049004500020054004900520058VY4EXVMGILVIEYRTVSKVEQYPWTIGXEGSPYPYMETVMPMIZIQGYXSMMSGEVXIWEYSTMIWHIXIEXVYYRHIRIRXPRMQGYRSMRMRIWEYQEMTVIGMWGYWTEMQIPIMGSQEVYVMPIRSEWXVIMTIGEVIVIYMQWPIWTYPFIVQISVGMEXIHIHMWXERETVSXIGXSEVIEPIGXYVMM7TEMQIPMZVIXMEEHEV7MGIQWTEMQEHIXSTMXSVYPHIREWXYVMTIVWSRENYPQMWXIVMSWGIMETEVIPYM4IIVRXPEGETXYPYRIMPYRKMLSMRVIPMGIEMRYXSZMEMGEVIEQIRMRWPVIXSTIEWGGGMZMEEPYMRYEWIVZMXRMQRYMMVMWGWXVIEGPEGPHEVIWEYPEVIGMGPEVIYRMZIVWEP4IIVRXIWXIYRIVSYRHVZERGITPIEGRPYQIGEWJMIIPRWYMMGEVIIQIVIYEPXGMRIZESZMEVEXEXMXSXYMTPMRSZMEHIYGIRMGMMVITIXEXIMHIMRMMIVMTIVTIXYI4IIVXVEZIVWIEPYQIEMPYQIEPWGLMQF2IVIKWMQQYPMRIPRSMGIMGEVIEQTPIGEXWXVEZIVWQPYQIEEPYRIGRHHMRMPYMMRHIMPYMMMETSMRRSMWTIVERIGIMGEVIGYIKSMWQYPXMRIVIMMEQZMWEXWRIYVGQQEQEMXSXGIEQPWEXRYVQTIEGSTIVMYPQSVMMMWRIJMIXIEQETSMHIGPMTEGRHZSQWJVMTVMRESGSRHYGIRXVSWERMIMQEKMREVWTVIGIPEPEXPYQI4IIVRXTSEXIJMJMIGEVIHMRXVIRSMMMRXYMMEEGIEWXEEQVIKWMXSM31NINSORILE44 YESTERDAYS SNOWRTDPCXTcWTaTfPbPBRPSXPeXP1h1MVIPPE2IHIPGY4EXYVIEYVIZMWMXWXLI4EXVMGILVIEYWTIVJSVQERGIMRFEWIHSR4IIVRXWXEXMRKXLIHMVIGXSVLEHGLSWIRlXSTPEXLILSPIXIXPEWXMRKEPQSWXWIZIRLSYVWMXLSRPSRIEGXSVVEVHWEVXLILSTPEWIEVWSPH4IIVFIMRKMRLMW3RIIEVSJEVVERKIQIRXWJSYVQSRXLWSJ VILIEVWEPW ERH ERSXLIV QSRXL SJ TPEMRK EX 8LIEXVI HI PE MPPI 1EVME EWEVW TPEW WI IUYMWMXI EGXSVW PMOI MHMIV 7ERHVI RHVIN 7IIVR 6SPERHIVXMREVIIEGLTPEMRKQSVITEVXWLVIEYWXEKIWXLILSPIXIXFYXIPMQMREXIWVMIKWQYWMGJMRHMRKMXXSSWIIXEWGSVIXLEXQEVOWXLIWIRWMXMZMXSJSRIITSGLIJMRMRKLVIEYWTIVJSVQERGIEWlELYKIIWXLIXMGEPTVSNIGXz1MVIPPE2IHIPGY4EXYVIEYIRHWLIVEVXMGPIMXLl8LIWLSHIPMFIVEXIPETTPMIWXLIIWXLIXMGSJXLIIQTXMRIWWSJXLIRSXLMRKRIWWXLIWMKRWXLISFNIGXWIVIITLIQIVEPXLIIVIWITXSYXIEGLXMQIWSPPIRFXLIHEVOFYXXLIIVI004700530051004d0052004b0002004600450047004f0002005b004d0058004c00020058004c004900020051005300520053005800530052005300590057000200570058005900460046005300560052005200490057005700020053004a00020058004c00490002005b0045005a00490057000200530052000200450052IQTXFIEGLzJMHIPGSPEFSVEXSV6MGLEVH4IHYMIPSVKERMIEYRWTEMYYRHIPSGYVMPIGPXSVMIMPYM4IIVETEVWIIVKMWIXSTIWGRQIVIYEPXIMQEKMRMYRPSGXIEXVEPYRHIGSRZIRMMPIXIEXVEPIWYRXEJMEXIWGVMTIMMQEMRVMMYRHIQMIWXVMEQMNPSEGIPSVXILRMGITIVQMXIGETPGIVIEWGIRMGWWIXVERWJSVQIRXVSQEKMIXIEXVEPGITEVIGZMRIHMRZIGLMPIWTIGXEGSPIMPYMSRMWXIHMRWIGSPYPEP-PIE7TIGXEGYPEVYPQEKMGIEFERHSREXXVITXEXRWTIRXVYEPWEYRWTEMYGSQTPIXKSPMXHIVIEPMXMPIWEPITVSEMGI4YMRIVPIITIWGIRWIQRIPIVIEPMXMMTEVWJMHIIVXEXPSGYP-QTVIWMEHIERWEQFPYIWXIPETVMQEZIHIVIGIEHIZMHHIWTEMYKSPEPZMWYPYMWEYEPGSQEVYPYMYRHIJMIGEVIGSRWXVYMIXITVSTVMEWEVIEPMXEXIYRWTEMYPMTWMXHISFMIGXIZMMFMPIWEYTEPTEFMPIrWMRKYVIPIWIQRIHIEHIVIRPESVIEPMXEXITIGEVISVIGYRSEXIQMGEVIRIPMRMXIXIEVHMWGVIXIWEYVIGYTIVEXIHIMQIRWEQEMRGETGEREWTIGXEGSPYPYMTMIVHYXIWEYMRXIKVEXIRGIRYMYPSFWGYVEPEGIWXIMWEKEKRXMIRRISFMIGXIPIIMWXTEPTMXHMRGSPSHIPMQMXIPIZMMFMPYPYMSFMIGXIrJEREXEWQIEPIHIPMVYPYMSFMIGXIRIERXEPIJVYWXVVMMSFMIGXIVIGVIEXIHIKIWXYPMGYZRXYPPYM4IIVSFMIGXIYQMPIWEYFEREPIGEVIWITMIVHGERMXIWIQRIHITYRGXYEMITISTEKMRGVIMEMVMXQIEKRHMVIEMMHEYWIRWYPJ1MVIPPE2IHIPGY4EXYVIEYm4IIVRXSRGXMSRRIQIRXHIWSFNIXWMRLVIEY0IWZSMWHIPEGVEXMSRXLXVEPIZSP-4EVMWHHY267TT7TIGXEGSPYPTVEGXMGESIWXIXMGHIPMFIVEXEZMHYPYMERIERXYPYMWIQRIPISFMIGXIPIRYTIVWMWXEYHIJMIGEVIHEXMQEKMRMPIIVEYQXYVEXIRKLMMXIHIXIRIFVIHEVIPIVIZIRIEYGYRGTREVIEQSRSXSREZEPYVMPSVTISTPENTYWXMI VEQRXVEHIZVyRXVSPYQIHYVMSFWGYVYRTQRXHIIVXMRKLIEXYRHI4IIVGSTMPIVEQMRYWGYPMSQYP4IIVWXVMZMXMKSPz0YQIEWEYEXMEQFXVRMXGY4IIVMEQVIKWMXEWXJIPPEWJVMXYPVITVIIRXEMIMTIGIPIPEPXZIVWERXEPZMIMMIVSYPYMSFMIGXIPIXMRIVIMMWEPIRGIPIFVEWGIREEZRVMMPEPMGMXEMI6ITVIIRXEMEEJGYXZMHRNYVYPPYM4IIVTIWGIREKSEPRYEQEMVQEWHIGXYRSQWMRKYVRGSZSMEXRJEEQSVMMJSWXSHEXYRJPGYWGERHMREZ4EXVMGILVIEYm-RXVSHYGXMSRR4IIVRX1EXIVMEYHSGYQIRXWIXGSQQIRXEMVIWYRZSPYQHI7PZMIHI2YWWEGMVERSMW6IKREYPX4EVMWHFIFET00580056004500480059004700490056004d00500049000200480056004500510045005800590056004b005900500059004d0002005200530056005a0049004b004d004500520012000c0002002500590002005900560051004500580002004700c800580049005a00450002005600490050005900c40056004d000f0002RPE8IEXVYP1SKEHSVWEYRGRHPE8IEXVYPHIWLEQTWPWIWRGEHVYPTSMMIMYRMZIVWEPI8IEXVYP2EMSREPHMR3WPSZMRI00470059000200540056004d00510049005000490002005800560049004d00020045004700580049000f000200470059000200530002005300560047004c004900570058005600c400020091004d000200530002005800560059005400c4000200480049000200480045005200570045005800530056004d001200020034IIVIWXI00480049005700470056004d005700020045004d0047004d000200480049000200470056004d0058004d0047004d000200470045000200590052000200490050004a0002005700c40050005800c40056004900a7000f00020047004900020052005900100091004d0002004b00c400570049009100580049000200500053GYPTVMRXVI005400c4005100c80052005800490052004d000f000200470045000200590052000200570054004d0056004d00580002004500500002005a00c4005e00480059004c005900500059004d000f000200470045005600490002005200590002004900020046004d00520049005a00490052004d005800020052004d0047004dTVMRXVI004b005200530051004d004d0002005700590046005400c4005100c80052005800490052004d0012000200310059005e004d00470045000200500059004d0002002b0056004d0049004b00020091004d0002004800450052005700590056004d005000490002004a005300500047005000530056004d0047004900020054EVW004a004d000200470045005600450047005800490056004d005e004500580002005000450002004900540053004700c4000200530002005700490056004d004900020048004900020057005400490047005800450047005300500049000200570047004500520048004d00520045005a004900020091004d000200570058VMRIRIVQERMEQEVMEGXSVMGEVMIHIVGLEWWPIVIVRIVVEYWWIMRVMGLISVKIEYMRXIVTVIXEXTIVWSRENYPETVSTMMRHYP004800490002002a0045005900570058001200020025005000580049000200560049005400560049005e004900520058004500a7004d004d000f0002005400560049004700590051000200470049004500020048004900020050004500020033005000480002003a004d00470002005a00490052004d0058000200be005200500045000200270053005100490048004d00450002002a00560045005200470049005e00c400020057004500590002004700490045000200480049000200500045000200270045005600580059009100490056004d004500020048004d00520002003a004d0052004700490052005200490057000200be005200020015000b0031004d0047004c004900500002002c00490056005100530052000c000f00020052004d0047004d0002005900520045000200470059000200580049005c0058005900500002004d005200580049004b005600450050000f00020052005900020045005900020056004900590091004d00580002005700c400020056IHIEHMQIRWMYRIEHITSIQJPYZMYEXIXYPYM003000590047005600590056004d00500049000200570049000200570047004c004d0051004600c40002004700590002002d0052004b0051004500560002002600490056004b00510045005200020050004500020031004500500051005300c1000200be005200020015001d0019001b000f000200570045005900020047Y4IXIV7XIMRPE7GLEYFLRIRYRHI4IIVRXIWXIHIFEVEWEXHI004d00510045004b004d0052004900450002004a005300500047005000530056004d004700c4000f00020091004d00020047004c004d00450056000200480049000200510059005e004d00470045000200500059004d0002002b0056004d0049004b00120002003700540049004700580045004700530050005900500002WYIHI004800590056004500020047004d00520047004d000200530056004900020010000200510045004d00020045005a004900450002004800490047004d0002005800c4004d0049005800590056004d000200be0052000200580049005c00580002001000020056004900590052004900450002005400490057005800490002HI004d005200580049005600540056004900a7004d00020091004d000200310045005c0002005a0053005200020037005d00480053005b000200720002004500470058005300560002004a00490058004d009100020048004d00520002004a004d00500051004900500049000200500059004d0002002600490056004b0051ERrNYGE4004900490056000200480049000200500045000200590052000200470045005400c40058000200500045000200450050005800590050000f0002005000450002005800530045005800490002005a00c800560057005800490050004900120002003700540049004700580045004700530050YPRGITIE0056004900450050004d0057005800020091004d00020057004a00c80056009100490045000200be0052000200480049005700540059004d00490056004900450002004700490045000200510045004d00020058005300580045005000c400120002002500510046004d0045005200a70045000200570047004900520049MHIPE005200590052005800c400020049005600450002005a004d0053005000490052005800c400020091004d00020047004c004d00450056000200480049005100530052004d0045004700c4001200020029005600530058004d0057005100020091004d0002004b0056005300580049005700470002005700490002005200c4XIEYHMRMQEKMRMHIGSQEVFRXYMXIHIQSRXVMHIXVSPMWEYFSPREZM0048004d005200020045005e004d005000590050000200480049000200520049004600590052004d00120002003900500058004d005100450002005700470049005200c4000f000200470049004500020045000200510053005600a7004d004d0002004900560053005900500059004d000200be00520002004600560045IPIPYM7SPZIMKVIEQMRXIXIWGIREJMREPHMR9VJEYWXQSRXEXGYTYMRXMQTREMRXIHIIVKQER4IIVM7SPZIMKREZERXWGIRGEEYWXM1EVKEVIXEMRJYRHEPYPWGIRIM8STMXSVYPHIREWXYVMGE1IJMWXS4IXIV003700580049004d00520002004e005900470045000200570054004900470058004500470053005000590050000200be0052000200480053005900c40002005700490056004d000f000200be0052000200560053005000590050000200500059004d00020034IIVWIWYGGIHEY00450047005800530056004d000f00020048004d0052000200470049000200be0052000200470049000200510045004d00020047005300560054005300500049005200a7004d00020091004d000200470053004700c80056004e004500a7004d001200020037004700490052004900500049000200490056004500590002ERYREXI00470045000200be00520002004a004d00500051004900500049000200be0052000200490054004d00570053004500480049000f00020053000200510059005e004d004700c40002004800490002004600c800500047004d00020091004d0002005700540053005800590056004d0002004800490002005100590057004dGLEPP0045004700530051005400450052004d00450059000200540056004d0051004500020054004500560058004900120002003700540049004700580045005800530056004d004d0002004900560045005900020048004d005700580056004d00460059004d00a7004d00020046004d004a005600530052005800450050000fPE004a004d0049004700450056004900020049005c0058005600490051004d00580045005800490002004500020054005000450058004a0053005600510049004d0002004800490002004e0053004700020057004900020045004a0050004500020053000200490057005800560045004800c4000200590052004800490002IVEYNYGEXIIZIRMQIRXIWTIGMEPI9PXMQEMQEKMRIS4MIXHIVMSVMI4IIV004600c40058005600c8005200020091004d00020053005600460002005400490002004b00490052005900520047004c004d004d000200500059004d0002003700530050005a0049004d004b000f000200480049005a004d00520049000200590052000200470050004d0091004900590002004a005300580053004b0056EJMG0054004900020047004500560049000200450047005800530056004d004d000200be005000020048004d005700580056004d00460059004d00490002005700540049004700580045005800530056004d005000530056000200be00520002004a004d005200450050001200020034IIVZYXHI4IXIV7XIMRIVEQEMETVSETIHI9FYHIGXHIEYWX40049005200580056005900020027004c00c30056004900450059000200be0052005800c800500052004d005600490045000200470059000200450047004900570058000200580049005c0058000200480049000200500049004b00490052004800c40002004900570058004900020059005200020091005300470002004d0052005800490056004d0053005600020091004d0002005900520002004d00510049005200570002005400560053004d004900470058000200490057005800490058004d00470012000200790025004700590051000200590052000200450052000200510045004d0002004d004b0052005300560045005100020047IVE0047004500020053000200540050004500520049005800c4000f00020059005200020047005300520058004d005200490052005800020054004d00490056004800590058000f00020091004d0002004700c4000200be0052000200570054004500580049005000490002004a0045005000570049004d0002005600490054YXEMMHIJIIVMIHIRINYGEXWIHMWMQYPEYRQSRYQIRXEWGYRWYRXIXTVSJYRHMPYQMRSWIMKIRXMWIRMRz7TIGXEGSPYPPYMLVIEYRYEGYXEX0052004d0047004d000200450057004d0051004d005000c40056004d005000490002004a005300500047005000530056004d0047004900020054004d005800530056004900910058004d00020091004d00020052004d0047004d000200450057004d0051004d005000450056004900450002005000450002002a00450059WXVIJIVMR00510045004d0002004a00450051004d0050004d0045005600c4000200be00520002002b00490056005100450052004d0045001200020027004c00c300560049004500590002004e00530045004700c4000200580049005c0058005900500002004d005200580049004b005600450050000f000200450054005600530045TI0053005600490002004800490002005700540049004700580045004700530050000f00020047005900020059005200020057004d0052004b005900560002004d00520058004900560054005600490058000f0002002b00c300560045005600480002002800c30057004500560058004c0049000f00020047004500560049NSEG4IIVHIPEPEHIERM9RERHITVIKXMVIPYRMHIVITIXMMM0091004d000200be0052004700c400020053000200500059005200c40002005000450002005600490050005900450056004900020050004500020038004c004900450058005600490002004800490002005000450002003a004d00500050004900120002003100450056004d004500020027004500570045005600c00057IWXI002500570049000f000200450047005800530056004d00020049005c00470049005400a7004d0053005200450050004d00020047004500020028004d0048004d004900560002003700450052004800560049000f00020025005200480056005e0049004e000200370049005b00490056005d0052000f0002003600530050ERH0026004900560058004d00520002004e00530045004700c4000200510045004d000200510059005000580049000200560053005000590056004d001200020027004c00c300560049004500590002005100530052005800490045005e00c4000200580049005c0058005900500002004d005200580049004b005600450050HEV00490050004d0051004d005200c4000200510059005e004d00470045000200500059004d0002002b0056004d0049004b000f00020054004900020047004500560049000200530002004b00c4005700490091005800490002004800590050004700490045004b00c4000f0002005300020054004500560058004d00580059VGEVI00580056004d0051004d0058004900020050004500020057004900520057004d0046004d0050004d005800450058004900450002005900520049004d00020049005400530047004d0012000200d900510054005600490059005200c4000200470059000200570047004900520053004b00560045004a0059005000020057Y4EXVMGILVIEY4IIVRX4EVMWHIFET7TIGXEGSPNYGEXRHSYWIVMEPXIVREXMZIPE824MPPIYVFERRIQEM8LXVIHIPEMPPI4EVMWWITXIQFVMIREGIPEMERLVIEYNSEGVSPYPPYMEQMPPIIWQSYPMRWRJMPQYPPYMENHEERXSRMWXYRHSGYQIRXZMHISMRXIKVEPEPWTIGXEGSPYPYMJMPQEXRHIVIKMSVYPIVREV0048000200370053004600490050000200540049005200580056005900020058004900500049005a004d005e004d005900520049000f0002002500520058004900520052004900020016000f00020048004900470049005100460056004d004900020015001d001cQMRYXI32INOUTFotografiaREGjSITj6TaVT10D6 10D8MRIVMWXYHIRMRGVMXMGHVEQEXMGIVEQSFPMKEMWJEGIQWXEKMMRXIEXVIGEVIRITVMQIEYJGRHYRIREGIPEMXMQTWWMQMQGEVEGXIVYPWYTIVJPYYEPTVIIRIMRSEWXVIVEQPEYGYVIXMRQMNPSGYPERMPSVMRQMIHIEYKYWXGRHEGXSVMVIKMSVMXSEXPYQIEJYKMWIHMRSVEYPGERMGYPEVMHSEVWIGVIXEVYPPMXIVEVTVIGYVWSVRGWYFIWXMQEXEPZMMXSVYPYMyHVEQEXYVKzPEPPIQERHIVQWIWIPETSWXYPWYGYWEVGMREHIETVIKXMZMMXSEVIPITVSKVEQI2YIVEQHIGXRSMHSMMJVRHSMEPSJIQIMIHIWIVZMGMYJSEVXIHMWGVIX3FMRYMXWPYGVIIWMRKYVWEYWYFSVHMRIPIYRYMWYTIVMSVWIGVIXEVYPPMXIVEVGEVIRYIVEYRXEGMXYVRQMZSVFIEHIWISVMHEVIVEMRGETEFMPWQMEXVMFYMISWEVGMRIVEQPMFIVHIGMWQTPMGXMWIWGMWFSQFRQTSXVMZEEGIWXYMWXEKMYMRYXMPQMTIXVIGIEQXMQTYPRGQEEQIEEPFQYXRHYQHITIYRWGEYRTIEPXYPWEYVWJSMRHVIZMWXIWXVMRIGEVIRJMRIENYRKIEYTREXITXISVIRXSEVGIVIMTSXIXMGR4EVEHMWYPTMIVHYXTIRXVYEMWXVMKEWTEMQEHIEFERHSRMHISZMEJVMIMVIRYRYQEMIVEILSZIVEEPXGIZEJMMRHREGIPEMXMQTXSXIPVEQTMIVHYXREGIWXIJSXSKVEJMMMGRHEQVIZIRMXRFMVSYWHITYRVIZMWXETIGEVIRMQIRMRYSQEMGSRWYPXEWIQMEQNYVEXWZHRXVSMEGIWXWTIGXEGSPHIZIRMX1SWGSZEQIEEVEYVQXSEVIREGIIEMPYREPYMEYKYWXQKWIEQRFMVSYVMPI6EHMSHMJYMYRMMVSQRIYRHIHMRGEYEEQIRMRVMMSGYTVMM6SQRMIMHIGXVIEVQEXEVYWGEVIXSGQEMMRXVEWIR4VEKEXVIFYMEWXVIGRVIZMWXGYQEMQYPMGSPIKMIQMWYRMPIGIXVIFYMEYTVSKVEQEXITIRXVYEIZMXEWIWTYRIEGIPQEMQMGTVIXIXHIMRXIVZIRMIE4STSVYPYMJVEXIMTVMIXIRWXJIPRQSHMRWMHMSWGIRYVERGITIEWVIMRXVIRWIVZMGMYWTIVMIXSEVIEVYWWIVZIEHIEPMFMEVREGIWXIMPIPEJIPHIGERMGYPEVIGEZEVETVIGIHIRXJMIGEVIHMRXVIRSMWIWMQIERZIWXMXGYSQMWMYRITVIZIRXMZWIZMXQVYP8SVSTIEPERGSRNYVXSEVITVSHYGIEIJIGXITIVZIVWIHIWSQRSPIRPEGEVIGSRXVMFYMEJMXYPFIRMPSVHIQEKRIXSJSRGIWIHIVYPEYQSRSXSRISHEXEQXVIWVMXGYXSMMHMRQSMEPERSEWXVRXVIVYTXHIWXVMKXIVITIXEXIy0E1SWGSZE0E1SWGSZEz6IKWIEQYRERQEMXVMYWXVMKXYPEGIPSVEMXVIMWYVSVMHEVHIHEXEEGIEWXEHMWTIVEVIEPYMVINEPYEWIY00520002004500500058000200570049005200570012000200300045000200310053005700470053005a0045000200520059000200510045004d000200580056004900460059004d0045000200510049005600570002005400490052005800560059000200450002005700490002004700530052005700530050EGMTIRXVYEGIVIHVITXEXIEWIVIZSPXEMEQJSWXGYXSMMHIEGSVHTIRXVYEVITSVXETVSKVEQEVIETMIWIMHMRGEYEVMWGYPYMGSQTSVXEXHIEGIWXET004900500002004a004d00520045005000120002002700450002005700c400020049005a004d00580049000200530056004d004700490002004600c400520059004d0045005000c40002005700590046005a004900560057004d005a00c4000f0002003600450048004d005300590050000200450002RHITVXEXGIPI8VIMWYVSVMGEVIPE4VEKEGSRXMRYEYWWINSEGIYQVWYREMPERSM3YSEVEHMIVIHIPMFIVXEXIMRPMTWHIEPXGIZEEQPYEXGIQEMVQWIWISVIZMWXGILRXVSPMQFRIGYRSWGYXMTISLVXMIKVYRYVSEWGYQRYQEMTYFPMGEMMPIHMRWXMSPOWFLRITIJSRHHI3WXEPKMIQEMYXMPMIERG7YRXHIEGYQTIWXITEXVYIGMHIERMSGLMMQIMWEYSTVMXTISWIVMIHIJSXSKVEJMM8VIM7YVSVMTYWIRWGIRHIVINEMQMIMXHMRFMVSYTIGYPSEVGEWPIZHQEMFMRIPEPYQMRRXSVGIEQTEKMRMPIMVIZIRIEQQIVIYPEIPI9RILSZRIEXITXEXHIRIGSRGITYXGYGXIZEQMRYXIREMRXIZIEQWYFSGLMMQIMMQEKMRMGEVIHEGEJMMKRSVEXXMXPYPTMIWIMEVJMTYXYXWJMIHMRXVYRWTIGXEGSPHI8IRRIWWIIMPPMEQWWEYHIHEVHPFIIEYXSVMEQIVMGERMGYTIVWSRENIFYGMYQEXIMRIZVSXMGIHEVRYHIILSZGIWXIWYVSVMHIWTMITXREXIPIKRRHYWIGYJYVMITIFEPERWSEVIGLIQRHRENYXSVJVVIIVZIRMGMTYHSEVIEGIWXIJIQIMRGIXEWIVWQEMJSXS1EVMYWIWY33INOUTINOUTTTRXVYREPFYQEPTVMIXIRYPYMWYYHIPOEGIPGEVIXRVHIFYXERXJGYWIJSXSKVEJMMPIHIWGSTIVMXIPEYGYVIXMRVIZMWXETILVXMIKVYRYVSEW-EXERIETVSETIPIKEMRYVSTETVMRJMVYPWYFMVIEPYRIMQMGMHIWGSTIVMVMJGYXIRFMVSYPYRYMXIEXVYVSQRIWG-KRSVEQEGIWXJETXTRRHMQMRIEEGRHHIEFMEVIZIRMXHMRZEGERSZSGIVWYRRXIPIJSRMRIZEGYYRTYXIVRMGEGGIRXZSVFMRHVITIHIETVSETIHIRIRIPIWQMWTYRIEGIZERPIKXYVGYSGEVXITIGEVIQMETVSQMWSMHIWTVIGEVIMKRSVEQXSXYPVESEVIGMRIZETIGEVIPRXPRMWIQRQIVMGEPEXMRQRXVIFEQMGEVIVIZIRIEEGYQGYYREHMREGIPIGVMGEVIZMWISJIVGYTPGIVIJVEMQEKMREXVMWXIIEGEVIZMSTVSGYVGVMRPMQFMMREFSVHEFMPIHIWTVIWYFMIGXIRHITVXEXIGVMGEVIZSVVQRIRGLMWIRGYRE3HMLRMXHYTZEGEREQPYEXXSXYMYRVIRHIZSYWMQTYRRHYMWMRXIVPSGYXSVYPYMQIYSVEMGEJIRIEYEy1EVMPEWIEVEPE7EVELIVREVHXRYTSXREPXTEVXIzRNYVHISVEYRXMTHISZVWXGEVIRYGSVIWTYRHIEHIPSGGYMQEKMRIETIGEVIQMSGSRWXVYMWIQRQMRXIHIWGLMWIYEGYXRHYQHMRSGLMM1VMHMGMKRSVRHXSXYPHIWTVIIPGMRIIYRHIPEQRXPRMXZMHXSXEPYRTMGEQIMX7GSEXISWXMGPHMRFYYREVMRIPIKHMRGSRZIVWEMIGZMRIHMRWXMRIVIGYRSEXIQHYTETXMXYHMRIERSEWXVGSQYRGIRYRITVWIXIRMGMSHEXHIEMQTVSZME8VIFYMIWFIQRWRXEXIEPYMIERMZIVWEVIEWEGIVIIPGYZSGIXEVIWYVTVMRRHZIGMRMMHMRNYVHEVEQYRHGLIPRIVYPGEVIEGGITXWRMWIEPXYVITIRXVYEGIWXIEKETIRITVIZYXI.SGYPQEQYHEVMHIRXMXEXIEGSQIWIERYPYMEXXHIJEQMPMEVQMVQRIRIGYRSWGYXQPEWTYVXEXHIGSRZIVWEMIEXITXRHYRMRHMGMYGEVIRXVMIWZMR4RPEYRQSQIRXGRHHYTGXIZEXSEWXYVMGEYXRWEGSEWEHIYRHIIXMVTSGYXMIHIGEVXSRMQIRWTIGEVIEVIHMJMGYPXMWSHIWGLMHPENYXMQTVIYRWJVMQTVMREHIMVEEQFEPENYPHITVSXIGMIWXIEPFYQYPPYMYHIPOEMIPIWXIRXVEHIZVYHIPOEQSMEQWYKVYQZIRMXWQMEHYGJSXSKVEJMETIGEVIHYTEXMEERMRYEQYMXEXSRMGMSHEX3ZMEQWITEVHIZEVEPYMTVMZIWGEPFYQYPTIQEWEHMRFMWXVSYIEYGYYHIPOE7IVMHMGMTVSQMXWZMRWPZHREXIPMIVYPWY1VMHMGMIYMQRHVITXGXVIGEWGYEPFYQYPWYFFVEEPFYQYPGYJSXSKVEJMEVIKWMXIEXYRGMIEEVQEWQIVIYWYFSGLMMQIM1EMXVMYRPEQVIKWMXTIVIN EPE4VEKE1EMRZMXEXPESGEJIRIEEEVXMXMPSVETVSETIHI8IEXVYPREMSREPZIRMXGYWSMEWEGYQMRXIQMGEIEXPRKIPzMSTVIMRXTI1EEzQMEWTYWIPWYVRH2YEQVIGYRSWGYXSEVQMEQQEMEHYWEQMRXIHIJSXSKVEJMISYPXMQHEXVEIEIRIEHMREPXTEVXI1EVME8SQEWSZE8VEHYGIVI1MVIPPE20948969S00450056004900020045004700530050005300020045005400490050005900500002007900300045000200310053005700470053005a004500020004000200300045000200310053005700470053005a00450004007a0002005100c4000200be0052005800560049004600450051000200470053005400500049MXRXSVGRHYQRSVEYPRHISVHMRI2SVMMERYREYEPXIXMQTYVM2IKVI0EWJV004d005800590050000200450052005900500059004d00020015001d001a001d00020045004e00590052004b0049004500510002005000450002002500510057005800490056004800450051000f00020047005900020047004d00520047004d000200480053005000450056MRFYYREVTIGEVIEYXSVMXMPIVSQRIRITIVQMXIEYWMPYQGYRSMrQSXMZTIRXVYGEVIHIEPXJIPZEQIMMQEYSTVMXGSRWMHIVRHYQPMTWMXHIVIWYVWIRIGIWEVITIRXVYYRWINYVR3GGMHIRXIYGEVIEZIEQSZEPMFYVHYMXHIGYXMMHIGSRWIVZIWXSGYPSVMGVYMXYVMWXHMRWXIEFMEMRXVEXRETEVXEQIRXYPTVMIXIRYPYMQIYTIRXVYTVMQEHEXR3GGMHIRXZMWEQPESTPMQFEVITIGEREPYVMMRGEVXMIVYPFSVHIPYVMPSVGYZIHIVIWTVIJIXIPIGEVITIRXVYEMIIVWETVSJIWMEXVKIEYGSVXMREGEPEXIEXVYEGWTIGXEGSPYPHIWGLMHIGSVXMRETIRXVYENYGEIPISRGLMHIEYEVGYQEVJMWTYW7LEOIWTIEVIHEGEWXERYQMWEVJMRXQTPEXQMIVXGMXMXYPFYVEXEJMWTYWGIVESJMGMYRIMFMRIHEEQMGYPQIYSRWHRHYQMWFIEYYRTELEVHIEUYEZMXQMRJSVQTIYRXSRRIYXVYETVSETIMRHMJIVIRXyRWIEVEEWXEWINSEGREVPIQWTIGXEGSPYPGILMPSVGY8VIM7YVSVMz-KRSVRHXSXGIIEMMGIVITVIIRXEEWXETIRXVYQMRIEQMGYPQIYJSWXWYVTVMRWHIEGSVHYPQIYTVIGMTMXEXRQEMRRHVYQWTVIXIEXVYQTVIKXIEQRYWHIWGSTIV000f00020047004d0002005700c40002004d0052005800560059000200be00520002004a005300580053004b00560045004a004d004500020051004900450012000200290045000200570049000200be005200470045005600520045000200450047005300500053000f000200be005200020033005000450052HEYRHIHIEFMEENYRWIWIQ2MQMGRYQMEHIEQKMXEXITXEVIEWTIGXEGSPYPERXVMXSGYPMRMMEPEPJSXSKVEJMIMMEQXMYXGHIEGYQREMRXIIPQZEEGSQTERMEQYPXZVIQIIIQSMIWQXVIIWGPEEVPIQJERJEGYEGIEWXXVYTGEVIZIRIEHMRXVS4VEKSGYTEX004d0002005700c400020045005900480002005700580056004d004b00c4005800590050000200570059005600530056004d0050005300560002007900300045000200310053005700470053005a004500020004000200300045000200310053005700470053005a004500020004007a00020012001200120002IRYVEXIPEYGYVI0058004d000f0002005700580056004d004b00c4005800490050004900020050005300560002005100c4000200570059004b0056005900510045005900020050004500020025005100570058004900560048004500510012000200250052004d0002004800490002MPIIPIEYVWYREXRQMRIMETSMRGIXRGIXZMEEEQMRXMVMMWEWXMRWMHMRWT004900470058004500470053005000020052005900020051004d00100045000200510045004d0002005600c4005100450057000200480049004700c800580002004a005300580053004b00560045004a004d004500120002002a005300580053004b00560045004a004d0045000200470059000200310045ERPEGVMQMRXVIXMQTEQEZYXSGEMEWMTSZIWXIWGPYM3XSQEVVINETIVMTPYPQIYRNYVYPGIPSV8VIMWYVSVMTVEKLIIMIPPETSZIWXMXPEVRHYPWYMCWTATSXbReTaTSWcISVKI ERY XIPPW ER IUYMWMXIEYXSFMSKVETLMGEP WXSV EFSYX LMW QIIXMRKMXLXLISVOSJPEXI3XSQEVVINEXLVSYKLETLSXS JVSQ SRI SJ XLI HMVIGXSVW TVSHYGXMSRWMR 4VEKYI l8LVII7MWXIVWzISVKI ERYHMWGSZIVIH XLMW TLSXS MR E XLIEXVI QEKEMRIMR YGLEVIWX FEGO MR XLI WMXMIW 8LITLSXSEWQEHIFYHIPOEVINEWJVMIRH0EXIVSRMR QWXIVHEQ LI LEH XLI GLERGI XS WII XLIPMZITIVJSVQERGIERHXSQIIXlERYRITIGXIHLIOLSZLSSYPHLEZIFIIRYRGSRGIMZEFPIXS QI FIJSVI – LEH YRHIV Q IIW MQEKIWXLEX GSYPH EW IPP FIJVSQ E TIVJSVQERGIF 8IRRIWWII MPPMEQW SV F HEVH PFIIQIVMGER EYXLSVW LS GVIEXIH XSVXYVIH ERHRIYVSXMG GLEVEGXIVW FYX RSX JVSQ E LIOLSZTPEzIEVWEJXIVXLIIWWEMWXMPPFIGSRXEGXIHF YHIPOE LS FVSYKLX LMQ ER EPFYQGSRXEMRMRKXLIFIEYXMJYPVIHMWGSZIVIHTLSXSINOUTOCOMEDIEMETAZICjDE2ICHARDOREMAN la Public Theatery.EMEHSVEzEQEYMXSJVERYSEMGWTYRRHYPITVMIXIRMPSVWMPEMIMVIEHIPEWTIGXEGSP8VIGIEQTIPRKWGIRYRHIRGTYXIEYJMZYXIKEQFIPIPYMMPPIQEJSIMIMRHTINYQXEXIHIWYFGSVXMREPWEX2YWEVMHMGEXHIEGSPSTRREHMWTVYXXSEXPYQIEHMRWEPVEJMREPYPWTIGXEGSPYPYMy7EZERXYP-HMSXzWGVMWGSRGITYXMVIKMEXHI6MGLEVHSVIQERGEVIWERXSVWXSEQREXVIGYXTIRXVYEETVSHYGMIEWEPE4YFPMG8LIEXIVHMR2ISVOSQIRXEVMYPQMEWYREXIXVIQHIGMYHEXJMMRHGXIEXVYPPYMSVIQERRYIQEMWYWGITXMFMPHIEJMyEHSVEXzHIGXYRIPIJERXGEVIMMRXVRGEWMJEGITVEJWYJVEKIVME8IEXVYPPYM6MGLEVHSVIQERGYGEVIVSQRMMEYJGYXGYRSXMRRGYSGEMEYRIMGSRJIVMRIMRYXIPE928HIVIKMSVMRZMXEXWMRYRSVOWLSTRGEHVYP28IWXIRQWYVERGEVIMTSEXIHEWIEQEGMRIZEGEVIEZYXHSEVGXIZETVSHYGMMEPIWEPIPMZIMEGMXMXHIWTVIVIWXYPYRMRWXVYQIRXHIRIPMRMXMVIEGSRXMMRIMWTIGXEXSVMPSV8IXIPIWGVMWIHIVIKMSVWYRXTSWXEXITIWMXIYPXIEXVYPYMWY3RXSPSKMGEPWXIVMG8LIEXIVGYQIRMYRIEGTSXJMJSPSWMXIPMFIVHIGXVIVIKMSVMMMRXIVIWEM7YRXXIXIGEVIEYEVYRGEXHIQYPXREIVVIKYPMPIREVEXMZMXMMMRYTSXJMHIJMRMXIHIGXHVITXRSXEMMWIQRRHGYEGIPIEEPIWYTVEVIEPMXMPSVGIJYRGMSREYHYTVIKYPEHMGXIYPYMEYXSQEXMXSXYMIMWXSPSKMGGIZMRIHMRETVSETIMRWIWMEFMPEIWXYVEMVSRMIMEVYRGEXTIWXIRXVIEKEWGVMMXYVGESTPEWHIWMKYVEREMGYQEYXSVYPEVWTYRITIVQERIRXyYMXIGWGVMYGIVSWXEVIWWGVMYXSXYMWGVMYHEGXSXZVIMSTSZIWXIPYEMSTIEWXEzREGIPEMXMQTTSZIWXIERYIHIPSGTSZIWXIWIVIGSRJMVQMRGEYPRSYPYMWTIGXEGSPGYy7EZERXYP-HMSXzQEMHIKVEFYRGSQIRXEVMYEWYTVEEGIIEGIEVXVIFYMWJMISTMIWHIXIEXVYISPYTXGYEFWYVHYPJSPSWMVMMGYZMRXIPSVGYZMRXIPIQEKMGITIRXVYEKIRIVEWXVYGXYVMGETEFMPIWWYWMRYRWTIGXEGSPISHMWTYXRXVITIVWSRENIPIGSRXMIRXIGWYRXTIVWSRENIr7EZERXYP-HMSX1EVMIM3PKErHEVIMMRXIVZIRMEXMTyHIYIQEGLMREzEYRIMZSGMHMRSJJGEHISFMGIMRWTIGXEGSPIPIPYMSVIQERZSGIEHMWXSVWMSREXMETEVMRIGLMEVPYMTIRXVYEVIWXEFMPMPYGVYVMPISQTEVEXGY-SRIWGSHMREGVYMHIWGIRHIRWEWTYWGWEMZMXGEWGVMMXSVSVIQERGSQTPIXIEPMTWEHIWXVYGXYVEWGVMIVMPSVPYMTIRXVYXIEXVYGYSJSVQYPXIEXVEP00480049004a004d0052004d005800c4000200580053004700510045004d000200540056004d005200020056004900570054004d0052004b00490056004900450002004a00530056005100590050004900500053005600020049005c004d0057005800490052005800490012000200270059005100020057005400590052I3WOEVYWXMWHMVIGXSVYPEVXMWXMGEP4YFPMG8LIEXIVSVIQERyEGVIEX0059005200020050004d005100460045004e0002005800490045005800560045005000020047004500560049000200450002004d0052004a005000590049005200a7004500580002004d00520047005600490048004d0046004d0050000200480049000200510059005000a7004d000200450059005800530056004d000fHEVIWXIGSQTPIXMRMQMXEFMPz9RPMQFENRGEVIVIKWIXMQIVIYSEXQSWJIVKSXMGEHIGSVYPYMMGSWXYQIPSVWTEMYPHINSGHIQEVGEXHIPMRMM000b0045004d0047004d0002005400560049005000590052004b004d0058004900020091004d000200be0052000200570045005000c4000f0002004800490045005700590054005600450002005700540049004700580045005800530056004d0050005300560002004a004d004d005200480002005a004d005e004d0046MPI005700c8005600510049000200be00520058004d005200570049000c000f000200470045000200530002005800450046005000c4000200480049000200910045004c00020051004900580045004a004d005e004d004700c4000f00020056004d00580051005900500002004800490002004e005300470013005600530057XMVI00480049004a0045005e004500580002004d005200580049005200a7004d0053005200450058000f000200540050005900570002004d0052005800490056005a0049005200a7004d004500020049005c005800490056004d00530045005600c4000200560049004b005900500045005800c4000f0002005100490052004dXW005600490057005800450046004d0050004900450057004700c40002004500580049005200a7004d004500020054005900460050004d0047005900500059004d001e0002005000450002004d0052005800490056005a00450050004900020046004d0052004900020057005800450046004d0050004d0058004900020050YQMRMPI00570059005200580002004500540056004d005200570049000200460056005900570047000200be0052000200570045005000c4000f0002004a004d004d00520048000200be00520057005300a7004d005800490002004800490002005900520002005e004b005300510053005800020091004d0002005900520002004bPEWEWGYMXGEVIMTyEXGLSYXJMMEXIRMzIWQEMWTYRIQHI004a004d004b00590056004d0050004900020046004d005e004500560049000f00020045005400450056004d00a7004d004d0002005700590054005600450056004900450050004d0057005800490002005400560053005a00490052004d005200480002004a004d004900020048004d0052000200500059005100490045ERMQEP004a004d004900020048004d0052000200500059005100490045000200530046004d004900470058004900500053005600020052004900be005200570059004a0050004900a7004d005800490023000200280045004700c4000200be00520002004500500058004900020057005400490047005800450047005300500049EQ005a00c4005e005900580002004e0059004700c40056004d004d00020057004500590002005400c4005400590091004d000200480049000200540050004500570058004d004700020045004600450052004800530052004500580049000f000200480049005a00490052004d005200480002005400450056005800490002HMRHIGSV000f0002004700590002005800530058000200470059000200be00520058005600490045004b00450002005000530056000200be0052004700c40056004700c400580059005600c400020048004900020045004600450052004800530052000f000200be0052000200370045005a004500520058YP002d0048004d005300580002004500540045005600490002005300020056004500a700c4000f000200510045004d000200be0052005800c8004d00020050004500020048004d0051004900520057004d0059005200490045000200520053005600510045005000c4000f000200540059005600580045005800c4000200beRXVS004700530050004d005a004d0049000f0002004d004500560002004500540053004d0002005700590054005600450048004d0051004900520057004d005300520045005800c4000f0002004500570049005100490052004d0002005900520059004d0002005e0049005900020046004d005e004500560002004500500002YRIM005600490050004d004b004d004d0002005200490047005900520053005700470059005800490012000200280049000200530046004d00470049004d000f000200be00520002005700540049004700580045004700530050004900500049000200500059004d0002002a0053005600490051004500520002004500470058SVMMWYRX00480053004500560002004d0052005700580056005900510049005200580049000f00020091004d0002004900020047005900020045005800c80058000200510045004d00020046004d005e004500560002004700590051000200450047005800530056004d0002004700590052005300570047005900a7004d00020072RGEYPHIJEMPPIQEJSIQIQFVYEPSSWXIVVSYTMMRXIVTVIX00be005200580056001000590052000200520059005100c400560002004d00510054005600490057004d00530052004500520058000200480049000200540056005300480059004700a7004d004d0002004c005300500050005d005b005300530048004d00490052004900020091004d0002004a004d0050005100490002MRHITIRHIRXIEFVIEOIVW0EJJEMVIEVIIPPRXMGLVMWXIXGHEVM00290050004d005200450002003000b8005b004900520057005300520002000b00470059000200be005200480049005400c4005600580045005800490002005600c4004800c40047004d0052004d000200560053005100c80052004900910058004d000f00020048004500560002004700590052005300570047005900580047004500020045004700580056004d00a700c400020048004d00520002004a004d00500051004900500049000200500059004d0002003700580049005a00490052000200370054004d00490050004600490056004b000f0002002e00590050004d00450052000200370047004c00520045004600490050000f00020031MGLEIP002500500051004900560049005d0048004500020091004d000200510059005000a7004d00020045005000a7004d004d000c00020072000200450047004700490054005800c40002005700c400020048004900450002004a00530056005100c400020054004900560057005300520045004e00490050005300560002005700590054005600450056004900450050004d0057005800490002004500500049000200560049004b004d005e00530056005900500059004d0012000200d90052000200470045005e005900500002004800490002004a004500a700c40002004700590002004500480049005a00c40056004500580002005100490051SVEFMP005600c4005100c8005200490002004d005200580049005600540056004900580045000200500059004d0002003100450056004d0049000f00020051005900500058000200510045004d00020054005900a7004d005200020047005900520053005700470059005800c4000200480049004700c800580002004700530050IKMMWMHIWGIRQIRMSREMQEMWYWrPIROEVEMKLIVSVMKMREVHMR0030004e005900460050004d004500520045000f00020045004a00500045005800c4000200500045000200be005200470049005400590058005900500002005900520049004d0002004700450056004d004900560049000200450047005800530056004d0047004900910058004d000200500045000200320049005b0002SVOMTIRXVYTVMQEHEXTIWGIRE4YFPMG8LIEXIV00310045005600470045000200500059004d0002002a005300560049005100450052000200490002005a004d005e004d0046004d005000c400020048004900530054005300580056004d005a00c4000200be00520002004900500049005100490052005800490050004900020049005c005800490056004d005300450056IGI00480049004a004d005200490057004700020059005200020050004d005100460045004e00020057004700490052004d004700020091004d000200be00520002005700470056004d004d0058005900560045000200500059004d00020072000200480049004b004900450046004500020049005700580049000200490045SJIVMX004b005600450058004d00570002005a004d00450002004d0052005800490056005200490058000f000200520059000200470056004900480002004700c400020057005900520058000200510059005000a7004d000200470045005600490002005700c4000200530002005400560049004d0045000f0002004a004d004dRHGI0045005800c8005800020048004900020054004900560057005300520045005000c400020072000200480045005600020091004d000200be00520002004a0053004500560058004900020057005400490047004d004500500059005000020058004d0054000200480049000200590051005300560002004b004900520049VEXHI0047005300510046004d0052004500a7004d004500020048004d005200580056004900020047004900500049000200480053005900c400120002003000450002004a004900500002004700450002005100590050005800490002004500500058004900020054004d0049005700490002004500500049000200500059004dSVIQER007900370045005a004500520058005900500002002d0048004d00530058007a0002004900570058004900020053000200470053005100490048004d004900020051004900580045004a004d005e004d004700c4000f000200be00520002004700450056004900020054004900560057005300520045004e004900500049WYRXPYEXITIWXITMGMSVHISQMWXIVMSEWSGIEPYMIPEJIPYPRGEVISEQIRMM00570059005200580002007900500059004500a7004d00020054004900570058004900020054004d0047004d00530056007a00020048004900020057005300450056005800c4000f00020045005100c4004b004d00a7004d0002004800490002004d00500059005e004d00450002004700c400020049005c004d00570058IREPSV0045005600020045005a004900450002005a00560049005900520002005700490052005700120002007900d9005200c40059005200580056005900500002004500470049005700580059004d00020052004d0051004d0047000f000200540050004d005200020048004900020052004d0051004d0047007a000f00020057TYRI00370045005a004500520058005900500002005000450002004a004d005200450050000f0002004700590002005a0053004700490045000200470059005200530057004700590058005900500059004d0002005700580045005600020048004900020047004d00520049005100450002003b004d00500050004900510002EJSI0047004500560049000200470045004800490002005000450002005400c4005100c80052005800020091004d000200520059000200570049000200510045004d00020056004d0048004d004700c40012000200280045000f00020053000200470053005100490048004d0049000f000200580053005800590091004d00120EGEVI005700540049004700580045005800530056004d004d000200520049005b0010005d00530056004f0049005e004d0002005600c80048000f00020047004500020091004d000200470059005100020091004d0010004500560002005000590045000200560049005a00450052009100450002004a004500a700c400020048IHIWXMR003000450002005900560051004500020059005600510049004d000f0002005400530045005800490002004700c400020056004900540050004d004700450002005800590056004d005700580049004d0002004a00560045005200470049005e0049000f00020047005900020047004500560049000200450051000200beRGITYXEGIWXIVRHYVMRYIVEGLMEVMREGGITXEFMPSavantul Idiotp8SXcBPePcPTcPWhbXRPRTShQhAXRWPaS5aTPy-HMSX7EZERXzXLIRITIVJSVQERGIVMXXIRGSRGIMZIHERHHMVIGXIHF6MGLEVHSVIQERE VIGIRX TVSHYGXMSR SJ 4YFPMG 8LIEXIV JVSQ2ISVOMWXLIWYFNIGXSJVMWXMRE1SHVIERYWEVXMGPI MR LMGL WLI REQIW SVIQERWXLIEXVI lE XSSP XS TVSZSOI VIWXPIWWRIWW XS XLIEYHMIRGIW GSRWGMIRGIz 8LI EREPWMW KSIW SRl-XMWEGSQQIRXEVEFSYXLSETIVJSVQERGIWLSYPH PSSO PMOI MX MW E JMKLX MXL XLI EFWYVHWMXYEXMSR SJ YWMRK SVHW QEKMGEP SVHW XSKIRIVEXI WXVYGXYVIW EFPI XS WYWXEMR E WLSMX MW E HMWTYXI FEWIH EQSRK SXLIV XLMRKW SRXLIJEGXXLEXMXWGLEVEGXIVWEVIEEVIXLEXEVIGLEVEGXIVW-XMWEQIXETLWMGEPGSQIHz34Cristina MODREANUJSXS.SER1EVGYW35INOUTFPcRWdcUacWTQdTc6IQIQFIVMRK XLI TVSHYGXMSR GSRGIMZIH F 6SFIVX MPWSRXSKIXLIV MXL QYWMGMER 8SQ EMXW ERH VMXIV MPPMEQ YVVSKLWMXW JYVXLIV WYGGIWW ERH SXLIV WLSW FEWIH SR MX 1MLEIPE 1MGLEMPSZJSGYWIWSRXLITVSHYGXMSRWIIRSRWXSJIGIQFIV8LIPEGO6MHIV EX 7GLEYWTMIPLEYW MR WWIPHSVJ lIVQERR 7GLQMHX6ELQIVGSRGIMZIW E GSRGIVXWLS MR LMGL XLI REVVEXMZI MW FVSOIR GYXQYPXMTPMIH8LIWSRKWEVIQMIHFIXIIRWXSVMIWFIGSQMRKWSQIXMQIWXLIFEGOKVSYRHWSQIXMQIWEHVEQEXYVKMGEPFIRGLQEVOXIRWMSRPSSTERH GSYRXIVTSMRX 8LI WIX HIWMKR ERH XLI ZMHIS QSRXEKI EPXIVREXIWXEXMG MQEKIW MXL QSZMRK PERHWGETIW MR ER SZIVPET SJ ZMWYEP TPERWVMKSVSYWP KPYIH 6MKSV MW XLI QEVO SJ XLI IRXMVI WLS yE TVSJSYRHQYWMGEPz RSX IEVMRK XLI WMKR SJ GLVSQEXMG ITPSWMSRW PMOI SXLIVWLSWSJXLMWXTIFYXWLSMRKXLIGSRXIRXSJJEYWXMEREKVIIQIRXMREREREVGLMGEPTPEJYPEXQSWTLIVIz002700be00520048000200450002005a00490052004d0058000200500045000200260059004700590056004900910058004d000f000200be00520058005600100053000200570045005000c40002005400490002004700450056004900020045000200450091005800490054005800450058001000530002005700c40002RKLIIRXGIVI7EPEIVPSKIEE9RMZIVWMXMM2EMSREPEPIHIVX8IEXVEP0091004d00020027004d005200490051004500580053004b00560045004a004d004700c4000c000f00020036005300460049005600580002003b004d0050005700530052000200450002005400560049005e00490052005800450058000f000200540056004d00520058005600490002004500500058004900500049000fM004a00560045004b0051004900520058004900020048004d0052000200790038004c004900020026005000450047004f00020036004d004800490056007a000f0002005700540049004700580045004700530050000200540049000200470045005600490002005000100045000200470053005200470049005400590058QTVIYRGYQYMGMERYP8SQEMXWMWGVMMXSVYPMPPMEQYVVSYKLW003400560053004d004900470058005900500002004700490050005300560002005800560049004d00020047005600490045005800530056004d000200480049000200480049004a00500045004b0056004500a7004d004d0002004500560058004d00570058004d00470049000f000200480049005a0045005700580045XSVMHI004700530052005a0049005200a7004d004d00020091004d000200470050004d00910049004900020054004900560047004900540058004d005a0049000f00020045000200be005200470049005400590058000200be005200020015001d001c001c00020091004d0002004500020045005a005900580002005400560049QMIVETIQEVXMIPE8IEXVYP8LEPMEHMREQFYVK8IEXVYP2SZIQFIV0045000200540056005300480059005700020054005600490051004d0049005600450002005700540049004700580045004700530050005900500059004d000200be005200020050004d005100460045000200490052004b00500049005e00c4000200be005200020015001d001d001c000200be00520002004700450048VYP002900480051005300520058005300520002002d0052005800490056005200450058004d00530052004500500002002a0056004d0052004b00490002002a004900570058004d005a0045005000020048004d00520002002700450052004500480045000f0002004d0045005600020054005600490051004d004900560045RQIVMGEEJSWXRPE2ISVO-RXIVREXMSREPVMRKIIWXMZEP00310059005e004d004700450002005700540049004700580045004700530050005900500059004d000200450002004a005300570058000200470053005100540059005700c400020091004d0002005400490056004a0053005600510045005800c400020048004900020038SQEMXWGEVIEMWGSWYREPFYQ8LIPEGO6MHIVRy2SZIQFIVzIWXIGIPQEMGYRSWGYXWMRKPIHITIEPFYQGRXEXHIEMXWMRGSRGIVXI8SQ0045004d0058005700020045000200470056004900450058000200510059005e004d004700450002005700540049004700580045004700530050005900500059004d0002007900250050004d00470049000200be00520002009e00450056004500020031004d005200590052004d005000530056007a000f000200beRVIKME00500059004d00020036005300460049005600580002003b004d0050005700530052000f000200450002004e0059004700450058000200be00520002004a004d005000510049000200560049004b004d005e0045005800490002004800490002002a0056004500520047004d00570002002a005300560048000200270053TTSPE0036005300460049005600580002002500500058005100450052000f0002002e004d00510002002e004500560051005900570047004c000f0002004d0010004500020045005a00590058000200540045005600580049005200490056004d0002005400490002002e00450047004f00020032004d0047004c005300500057SR0091004d0002003100490056005d00500002003700580056004900490054000200be00520058005600100053000200540056005300480059004700a7004d004900020047004d005200490051004500580053004b00560045004a004d004700c4000200480049000200560049004a00490056004d005200a700c4000200720079002d005600530052005b004900490048007a00020010000200be0052000200470045005600490002005900520002004c00530051004900500049005700570002005000450052004800020050004500020050004d0051004d0058004500020048004d005200580056004900020045004b00530052004d0049000f0002QMIVMI00470059005100540050004d005800c400020091004d0002005a004d00570002005400590050005700450002004800490002005a004d005800450050004d005800450058004900020091004d00020051005300450056005800490012000200d90052000200790038004c004900020038SQEMXW6IEHIV00720002002d00520052005300470049005200580002005b004c004900520002005d00530059000200280056004900450051007a000f000200290048004d00580049004800020046005d00020031004500470002003100530052005800450052004800530052000f00020038004c00590052004800490056000aW1SYXL4VIWW000f00020016001400140019000f000200510059005e004d0047004d0045005200590050000200470045005600490002004d0010004500020047005300510046004d005200450058000200540049000200470049004d000200470045005600490002004700be0052XEYPE0051004900580056005300590002004700590002005a004d0053005000530052004700490050004d00910058004d00020048004d00520002005100450056004d0002005300560047004c0049005700580056004900020045004a004d0056005100c4001e0002007900d90051004d00020054005000450047000200570059RIXIPI0047005600590048004900020047004500560049000200520059000200910058004d0059000200590052004800490002005100c400020048005900470012000200d90051004d0002005400500045004700490002005700c40002004500590048000200be005200560049004b004d00570058005600c40056004d00500049GRH00be0052004700c40002005700be0052005800020051005900560048004500560049001200120012000200310059005e004d0047004500020049000200590052004900530056004d0002005300020056004900a70049004500020058004900500049004a00530052004d004700c4000f0002005900520002005300470049ERRWRKIEPXISVMSFMWIVMGzIPGEVIWTYRIEHIWTVIYVVSYKLWREGIIEM00470045005600580049000f000200be0052005800560010005900520002004d0052005800490056005a004d00590002004700590002002e004d00510002002e004500560051005900570047004c0002007200020079002900020047004500020053000200510045005700c40002004800490002005300a7004900500012HMRIP004700590056004b00490002005b004c004d0057004f005d007a000f000200570049000200480049004a004d00520049009100580049000200540056004d00520002004a004500570047004d005200450052005800490002005400450056004500480053005c00590056004d001200310045004d0002005100590050005800490002004700490052005800560049000200470059005000580059005600450050004900020091004d00020058004900450058005600490002000b0026004500560046004d00470045005200020025005600580057000200270049005200580056004900020072000200300053RHSR0025004c00510045005200570053005200020038004c00490045005800560049000200720002003000530057000200250052004b0049005000490057000c0002004500590002005400590057000200be00520002005700470049005200c4000200790038004c004900020026005000450047004f00020036004d00480049Vz004900560057004d0059005200490045000200560049004b004d005e0045005800c40002004800490002002c004900560051004500520052000200370047004c0051004d00480058001000360045004c005100490056000200500045000200370047004c0045005900570054004d00490050004c0045005900570002HMRWWIPHSVJEQZYXQSRXEVIETIHIGIQFVMIRWEPEQEVI0045005400560053004500540049000200540050004d005200c4000c00020045005600490002005300020057005800560059004700580059005600c400020046005600490047004c0058004d0045005200c4000200be0052000200470045005600490002005300560047004c0049005700580056004500020050004d005aIWIMRXIKVIETIVJIGXRQSRXENYPREVEXMZ002d005200580056004d004b0045000200570049000200460045005e00490045005e00c400020054004900020053000200540053005a00490057005800490002005400530054005900500045005600c40002004b0049005600510045005200c400120002003900520002005700470056004d00460002005700490002RHVKSWXIXIHIJEXEYRYMZRXSVEWSMEHIWSMIXVIFYMIW00480053005a00490048004900450057004700c40002004700be005800020048004900020046004d005200490002005800560045004b0049000200470059000200540059009100470045001200020032004900be005200480049005100be00520045005600490045000f00020049005c00540050005300560045005800c400be00520002005700540049004700580045004700530050000200470059000200530002004d005600530052004d0049000200470045005600490002004700450050004700c40002005400490002004600c4005800c4005800590056004500020056004d0048004d004700530050005900500059004d000f000200be004dTYRIR005400490056004d0047005300500002004800530056004d005200a7004500120002002800560045004700590050000200be00500002005700450050005a00490045005e00c40012000200d9004d0002004800c40002004b005000530045005200a70049000200510045004b004d0047004900020091004d001000500002EWMKYVG0052004d0047004d00020053000200a7004d0052005800c40002005200590002005a00450002004a004d00020056004500580045005800c400120002002700590002005300020057004d0052004b0059005600c400020049005c00470049005400a7004d0049001e0002005900500058004d0051005900500002004b0050SRTIGEVIHVEGYPPGSRXVSPIE002c004900560051004500520052000200370047004c0051004d00480058001000360045004c00510049005600020047005300520047004900540049000200590052000200570054004900470058004500470053005000100047005300520047004900560058000200be0052000200470045005600490002005200450056004500a7004d00590052004900450002004900570058004900020057005400450056005800c4000f0002004800490047005900540045005800c4000f00020051005900500058004d00540050004d00470045005800c400120002003700530052004b00590056004d005000490002005700be005200580002004d0052005800490056004700450050004500580049000200be005200580056004900020091004d000200be0052000200540053005a004900910058004d000f000200480049005a004d0052000200590052004900530056004d0002004a00590052004800450050000f0002004500500058004900530056004d00020056ITIVERETETEDEGLONThe Black Rider la Schauspielhaus din DsseldorfXWPTP82708EHVEQEXYVKMGRSHHIXIRWMYRIMGSRXVETYRGXIGSVYPMQSRXENYPZMHISEPXIVRIEMQEKMRMWXEXMGIGYTIMWENIQSFMPIRXVSWYTVETYRIVIHITPERYVMZMYEPIJSEVXIVMKYVSWGSPEXI6MKSEVIEIWXIQEVGERXVIKYPYMWTIGXEGSPYRyQYWMGEPHIEHRGMQIzGEVIRYTSEVXEQTVIRXEITPSMMPSVGVSQEXMGIHMRWTIGXEGSPIPIHIKIRGMQEMHIKVEFGSRMRYXYPTEGXYPYMJEYWXMGRXVSEXQSWJIVEREVLMGPYHMGSTGIMMTIVIMEGSTIVMMHIQIWENIWGVMNIPMXIMHIRXMJMGEFMPIRWTEMMHIEJIGXEXIrHIWIRIMRSGIRXEFWXVEGXIXIXIGSRGIRXVEXIREVGSXMGEKIRXKIXVIEHJSVXLIMRZEWMSRrGSRWXVYMIWGMQEKMRIEYRYMWTEMYHIWJVMXMRGITYXHIPYQIVEGYPIWXISVGLIWXVEXSVYPGSVMPSVWTIGXEGYPEVIWXIVIKMSVYPGEVITYRIRQMGEVIMMRIWYFGSRXVSPSRXVIEKPYQIYSZSGIGEVIEVTYXIEWTEVKIKIEQYVMEGXSVYPIMQEKMRIETIVJIGXEQERMTYPEXSVYPYMHMVMNSVPETEWTIFYXSERIPIETEVMMMPSVMMIMVMPSVHMRWGIRJVWWIPEWIRMGMQGEVSWIGYRHHMVMNEXPIWXIGIPGEVITVSZSEGMXIRXIEEVIWIMRWMRYIERJMIGEVIWIGYRHRIMWXIRETIVWSRENIPSVEVIHIZMRITVIIRXGLMEVMEXYRGMGRHIXSXEPEFWIRXRXVIKWLSYPWXWYFWIQRYPWLSYPYMPYM36 – de la mainstream-ulsuprem LAPROVINCIAABSOLUTjCristina MODREANUHIZIRMXMQTSWMFMPRMPIPIRSEWXVIWYVQVIXMYRWTIGXEGSPGYSTMIWHI7LEOIWTIEVIJVMHIMTVIGSRGITYXITVSETISVMGMRIEZYXQGEVSQSRXEVIGYyEQPIXzMEFWSPYXXSEXPYQIEXMIGEVIITSZIWXIEHMRz6SQISM.YPMIXEz-RSGIREWTIGXEXSVYPYMGSRXIQTSVERRQEXIVMIHI7LEOIWTIEVIQEMETEVIWMQTXSQEXMGHSEVRVITPMGEEYMXHIWXYPHIHIWzTMIWEEWXEEQZYXSSHEXEGYQEZVIEWZHEPXGIZEzITEVGYRWMRKYVz6SQISM.YPMIXEzWEYYRWMRKYVzEQPIXzEVJMHIENYRWRXVSZMEHIWTIGXEXSVHIXIEXVYGYEHIZVEXGYVMSWITEVG7LEOIWTIEVIREVJMJSWXRITSGEQSHIVREXIEXVYPYMVIWGVMWHIQMMHISVMRZEVMMJSVQIPYRHGLMTYPJMIGVYMQEVIVIKMSVMRGEYVMPIJIVMGMXIVQRRHREGIPEMXMQT7LEOIWTIEVIEXJMMRHIZMHIREJETXYPYMGEXITXVMPITYFPMGYPYMEYJSWXWIRWMFMPQSHMJMGEXIHIEPYRKYPHIGIRMMPSVHIyXIEXVYEPVIKMSVYPYMzREHSYETEVXIEWIGSPYPYMEPPIEWITYRIEWXMPEERMHYTMRXVEVIERXVYRRSYWIGSPHMRRSYTVSFPIQEyGYQWQSRXIM7LEOIWTIEVIz9RTSWMFMPVWTYRWZMRIHMRTIVWTIGXMZETYFPMGYPYMJMIGEVIQSRXEVIEVXVIFYMTYWREGSVHGYTYFPMGYPWYJMMRHGRMZIPYPHIyTIVZIVXMVIzEPEGIWXYMERQEXIVMIHIXIEXVYMRJPYIRIEHMVIGXVIEGMEPYMPETVSTYRIVIEHITIWGIREVEGIWXVWTYRWRYXVIFYMIEFWSPYXMEXrYRISVMTYFPMGYPGIPQEMTYMRITIVMQIRXEXTSEXIHEHSZEHHISHIWGLMHIVIQEMQEVIHIGXYRTYFPMGSFMRYMXGYYRXIEXVYQIHMSGVYGEVIEENYRWWGVIEHGYRWTIGXEGSPWITSEXIJEGIRXVYRWMRKYVJIPMWJMIVIZSPXEXHISVMGITVSTYRIVIGEVIMGSRXVEMGIEXITXVMPILMEVMEEGYQWIZIHIHAMLET00480049000200450091005800490054005800c40056004d0050004900020054005900460050004d0047005900500059004d000200580056004900460059004d0049000200a7004d00520059005800020047005300520058000f000200520059000200540049005200580056005900020045001000a7004d000200790045GSVHEz00570058004d00500059005000020091004d0002005a004d005e004d0059005200490045000200be00520002004a00590052004700a7004d00490002004800490002004900500049000f00020048004500560002005100c4004700450056000200540049005200580056005900020045000200470053005100590052004dGEGSVIGX00540056005300540059005200490056004900450002004d00520053005a004500580053004500560049000200540049000200470045005600490002005a00560049004d0002005700c40002004d0010005300020057005900540059004d0002004500580049005200a7004d0049004d001200020036004d005700470059VMEWYQEXI00d90052005800c800510054005000450056004900450002004a0045004700490002004700c40002004500510002005a00c4005e00590058000200be0052005800560010005900520002004d0052005800490056005a0045005000020048004900020058004d00510054000200560049005000450058004d005a00020057GYVX00480053005900c40002005100530052005800c40056004d00020047005900020079002c00450051005000490058007a00020045004a00500045005800490002005000450002005400530050004d00020053005400590091004d001e00020079002c00450051005000490058007a0002004700590002002e0059004800490ERVIKMEPYM1MGLEIPVERHEKIPE8IEXVYPVSEHLYVWXHITIVSEHEM0079002c00450051005000490058007a001000590050000200580056005900540049004d0002003100020037005800590048004d005300020048004d005200020037004a00120002002b004c004900530056004b004c0049000f000200be0052000200560049004b004d0045000200500059004d00020034IXIV9VE003000c4005700c800520048000200480049005300540045005600580049000200450054004500560049005200a700490050004900020072000200500059005c0059005000020054005000590091005900500059004d00020048004900020054004900020057004700450059005200490050004900020058004900450058VYPYM0048004d00520002004d0052004d005100450002005700540049004700580045004700530050005900500059004d000200520049005b005d00530056004f0049005e000f00020059005200020058004900450058005600590002005900520048004900020046004d00500049005800490050004900020047005300570058EYHIPE00140014000200480049000200480053005000450056004d000200be005200020057005900570002005a004900560057005900570002004a0056004d004b0059005000020048004900540050004d005200020048004d0052000200270045005700450002004800490002002700590050XYVE0053005600450091005900500059004d00020037004a00020012002b004c004900530056004b004c0049000f0002005300020047005000c40048004d0056004900020045005400560053004500540049000200be0052000200560059004d005200c4000f0002005000450002004700450056004900020045004e00590052KMTVMR00520053005600530045004d004900020091004d000200510059005200a7004d0002004800490002004b0059005200530045004d0049000200720002005700490002005400530045005800490002005700540059005200490002004700c4000f0002005400450056004500480053005c00450050000f0002005100530052XEVIE00580056005900540049004d00020048004d005200020037004a00120002002b004c004900530056004b004c004900020049000200510045004d0002004500540056005300450054004900020048004900020057005800450052004800450056004800490050004900020057005400490047005800450058005300560059PYMWIGSPYPYMHIGXEGIIEGEVIPEZIETVSXEKSRMWXTI.YHI0E3WRGIVGWITPMGHIGI0E2I00530056004f0002004500510002005a00c4005e00590058000200590052000200570054004900470058004500470053005000020047005300520057005800560059004d0058000200be00520002004e00590056005900500002005a00490048004900580049004d0002004c005300500050005d005b00530048004d004900520049000f0002005100490052004d00580002005400450056004700c40002005700c400100050000200540059005200c400020052005900510045004d000200540049000200490050000200be00520002005a00450050005300450056004900130091004d000200beR005000590051004d005200c4000f000200be005200020058004d005100540002004700490002005600490057005800590050000200450047005800530056004d00500053005600020049005600450059000200910058004900560091004d00020091004d0002005400450057004d0046004d0050004d0002004800490002EJMYMXEM004d005100490048004d004500580002000b00540053004500580049000200be005200020045004a0045005600450002004d005200580049005600540056004900580049004d000200480049000200470059005000530045005600490002004500020033004a00490050004d0049004d000f000200be0052005700c40002RYQEM00540049005200580056005900020045005700540049004700580059005000020049005c00530058004d00470002004500500002004500470049005700580049004d0002004500500049004b00490056004d000c00120002002800490047005300560059005000020057004d005100540050005900020091004d0002004aSEVXIFMRI004a00c400470059005800020054005600490057005900540059005200490045000200590091004d000200be00520045005000580049000f000200510045004d00490057005800590053004500570049000f0002004d00450056000200be005200020047005300510046004d0052004500a7004d00490002004700590002PYQMRE0079004800490002005a004d0057007a000200be00520002005200590045005200a700490002004500500046004500570058005600490002004800c4004800490045000200530002005700490052005e004500a7004d00490002004800490002005a004900560058004d004700450050004d005800450058004900020050EJMIGEVIETEVMMIEPYMEQPIXLVMWXSTLIV3VEQHIGSV2IMPYWXMRrPYQMRM0027005300520058005600450057005800490050004900020048004d0052005800560049000200450050004600450057005800560059005000020057005400490047005800560045005000020091004d0002004500500046005900500002005e00c400540049005e004d004d0002004700490002004700c4004800490045RJYRHEPQEVGRHWGIRIPIHIIXIVMSVWGLMQFVMPIQMRMQIGEVIHIPMQMXEYRWINOUT7PTcUacWTbdaTTPXbcaTP ccWTPQbdcTaeXRTVMWXMRE 1SHVIERY GSQQIRXW SR XS VIGIRX TVSHYGXMSRW SJEQPIX XLI VSEHE TVSHYGXMSR HMVIGXIH F 1MGLEIP VERHEKIWXEVVMRK.YHI0EERHXLISRIJVSQ7JERXYLISVKLITVSHYGIHF17XYHMS HMVIGXIH F 4IXIV 9VE 8LI TVSHYGXMSR XLEX GSYPH FI WIIR EXXLI IRH SJ MR VSEHLYVWX 8LIEXVI 2I SVO EW XSS GSRGIVRIHMXL GETMXEPMMRK XLI TVIWIRGI SJ E SPPSSH WXEV WS XLEX RSXLMRKIPWI QEXXIVIH 8LI KSSH TEVX EW XLEX .YHI 0E LEH ER MRGVIHMFPIMPHI TSIV SJ WYWXEMRMRK XLI LSPI WLS SR LMW ETTEVIRXP JVEKMPIWLSYPHIVW 8LI WIGSRH WXEKMRK FVMRKW JVIWL IPIQIRXW E TLWMGEPPERKYEKIlHIZIPSTMRKMXWSRKVEQQEVERHTPEGMRKMXWIPJEXXLIFSVHIVFIXIIRXLIEXVIERHHERGIRIXVIQIXLMRFSVHIVSRLMGLJEQSYW004500560058004d0057005800570002004c0045005a00490002005300520047004900020057005800490054005400490048000f000200570058004500560058004d0052004b0002005b004d0058004c00020034004d00520045000200260045005900570047004c0012007a0050004d005100540049004800490002005100590058004500560049004500020045004700a7004d00590052004d004d000200be00520002004d0052005800490056004d00530056005900500002004700450057005800490050005900500059004d000f000200580053005800590050000200490056004500020046004dRIyTYW00be00520002005300540049005600c4007a000f000200470045005000470059005000450058000200be005200020045009100450002004a00490050000200be0052004700c800580002005700c40002004a004d0049000200790048004900020049004a004900470058007aPXJIPVIKMEIVEGE0091004d0002004d00520049005c004d0057005800490052005800c4000f000200480045005600020048004d00520002004a00490056004d0047004d005600490002004d005200580049005400560049005800590050000200500059004d0002002c00450051005000490058000f00020054004900020059005100490056MMGVYME004700c4004800490045000200be00520058005600490045004b00450002004b0056004900590058004500580049000200450002005700540049004700580045004700530050005900500059004d000f000200570049000200480053005a0049004800490045000200470045005400450046004d00500002005700c40002WYWMR00450047004900450057005800c40002004b005600490059005800450058004900120002002e005900480049000200300045005b0002004900560045000200be00520002002c004500510050004900580002005900520002004500470058005300560002005a00490056005700450058004d0050000f0002004700450054EFMP00480049000200570047004c004d0051004600c40056004d000200570054004900470058004500470059005000530045005700490002004800490002005800530052000f0002004e005900470045000200520049004600590052004d00450002004700590002004700530052005a004d0052004b004900560049000f0002004d005100540050004d004700c800520048005900100057004900020047005900020058005300580002004700530056005400590050000200be005200020051004d005100450056004900450002004500470049005700580049004d004500020072000200570059004b0049005600c8005200480002004700c400020049VSW0054004900020048004d005200c400590052005800560059000200720002004800450056000200560049004700c4005400c4005800c800520048005900100091004d000200490050004500570058004d0047004d0058004500580049004500020047005300560054005300560045005000c400020091004d000200580053RYWYPLMTIVIRIVKIXMGHIJMIGEVIHEXGRHVQRIEWMRKYVTVIWMZMXEXIEPYM0058005600490047004900450002005400560045004b00590050000200570047004900520049004d00020091004d000200540056004d005a004d0056004900450002005400c40058005600590052005e00c4005800530045005600490002005700470056005900580045000200be005200580059005200490056004d0047YPWPMM004700590002005900520002004a004900500002004800490002005700c40050004600c40058004d0047004d0049000f0002005900500058004d0051005900500002004b0056004500480002004500500002004c0053005800c4005600c80056004d004d0002004d00520058004d00510049000200480049000200450002VIWXEFMPM004500480049005a00c4005600590050000f000200be005200020047004d0059004800450002004e0053004700590056004d00500053005600020047004900500053005600020048004d00520002004e00590056005900500002005700c4005900120002003600490047005900520053005700470002004700c400020052YMEQ00480045005800020047005600490048004d00580002004800490002005000450002004600590052000200be005200470049005400590058000f0002005a005600c8005200480002005700c40002005a00c4004800020057005400490047005800450047005300500059005000020052005900020045005800c800580002TIRXVY004700c40002005700490002005a005300560046004d0057004900020051005900500058000200480049000200490050000f00020047004d000200540049005200580056005900020045000200560049004700490054005800450002004a004900520053005100490052005900500002007900510045004d005200570058VIEQz0047004c004d00450056000200be00520002005600490048005900580045000200500059004d0002004500460057005300500059005800c40002004700450056004900020049005700580049000200260056005300450048005b0045005d00100059005000120002002800450056JMIGEWXEEJSWXMRXIRMEVIEPMEXSVMPSVJMIGRY.YHI0EIWMRKYVYPHIGEVIQMEHYGEQMRXIHMRQSRXEVIEVIWTIGXMZ0030004500020037004a00120002002b004c004900530056004b004c004900020045005100020045004e005900520057000200be00520002004800560059005100590056004d005000490002005100490050004900020048004900020057004900500049004700a7004d00530052004900560002004500500002IWXMZEPYPYM2EMSREPHI8IEXVYMEVXVYTE7XYHMS1RPIKXYVGYGEVI00510045004d000200450059005e004d00570049005100020047004d005600470059005000c8005200480002005900520002004a004900500002004800490002007900500049004b00490052004800c4007a00020054004900020047004500560049000200520059000200530002005a00490056004d004a004d00470045WIQ00be0052004700c400020052004d0047004d005300480045005800c4000f0002004500470049004900450002004700c40002004500560002004a0045004700490002005900520002004a00490050000200480049000200580049004500580056005900020048004500520057EQENYRWW00530002005a00c400480002004500540056005300450054004900020048004d0052000200be0052005800c8005100540050004500560049000200720002004a004d004d00520048004700c4000200580053005800020049005600450051000200be00520002005300560045009100020054004900520058005600590002STVIQMIVE8IEXVYPYMy8EQWMVSRzMRWXMXYMEXIEXVEPySJMGMEPzHI0050004d0051004600c4000200510045004b004c004d0045005600c400020048004d005200020037004a0012002b004c004900530056004b004c00490012000200270059005100020057005400590052004900450051000f00020045004d0047004d000200480056005900510059005000020057005400560049000200580049004500580056005900020052001000450002005800560049004700590058000200480049005000530047000200540056004d005200580056004900020057005400490047005800450047005900500053004500570049005000490002005600490047005000450051004900020048004d005200020038004d0051IW003700550059004500560049000f00020047004d000200540056004d0052000200520053005600530045004d00490050004900020048004d00520002004700490052005800560059005000020053005600450091005900500059004d000f0002005900520048004900020052005900020049005c004d0057005800450059RMGM005100c400470045005600020052004d0091005800490002005400450050004d004800490002005000590051004d0052004d00020048004900020057005800560045004800c4001200020037005800590048004d005300020031000200be0051005400450056005800490002005300020046005900470045005800c40002HMR0047005000c40048004d00560049004500020027004500570049004d000200480049000200270059005000580059005600c40002004500020053005600450091005900500059004d00020047005900020058005300580002004a0049005000590050000200480049000200450050005800490002007900be005200580056ITVMRHIVMz007200020053000200570045005000c40002004800490002004a004d0058005200490057005700020091004d000200590052000200470050005900460002005600490050004d004b004d0053005700020049005c00580056004900510002004800490002004b00c4005000c4004b004d0053005700020059005200480049QYMGE005600530047004f0002000b0057004d00470004000c00020052005900020057001000450002005300540056004d005800020052004d0047004d000200be005200020058004d0051005400590050000200560049005400560049005e004900520058004500a7004d0049004d000f0002004800490091004d000200570049TYXIEEYM0048004d005200020057004500500045000200480049000200570054004900470058004500470053005000120002003700490052005e004500a7004d00450002004b00490052004900560045005000c400020049005600450002004700c4000200580049000200be00520058005300560047004d000200be005200020058MQTGY00160014000200480049000200450052004d000f0002004d0045005600020047005300520048004d00a7004d004d00500049000200be0052000200470045005600490002005000590047005600490045005e00c4000200450047004900910058004d000200450047005800530056004d0002005700590052005800020054VMRXVIGIPI00510045004d0002004b00560049005000490002005a00c4005e00590058004900020048004900020051004d00520049000200be0052000200360053005100c80052004d00450002005900500058004d0051004d005000530056000200450052004d0012000200250051000200540053005a004900570058004d00580002XSEXI004500470049005700580049004500020047005900020059005200020057004d0052004b0059005600020057004700530054001e000200540049005200580056005900020045000200480049004a004d0052004d00020058004900560051004900520059005000020079005400560053005a004d00520047004d0049007aHMR0058004d00580050005900500002004500470049005700580059004d0002004500560058004d00470053005000120002002500500058004a00490050000f0002005000c4005700c800520048000200500045000200530002005400450056005800490002004500470049005700580049000200790045005100c400520059RXIzMRI004800490002004a0053005600a700450002004d0052005800490056004d00530045005600c4000200450002004500560058004d00910058004d00500053005600020048004900020045004d0047004d00020091004d0002004800490002004800490058004900560051004d005200450056004900450002005400490002GEVIS004500590002005700c400020047005300520057004d0048004900560049000200450047004900570058004900020056004900450050004d005800c400a7004d000200470059000200470045005600490002005700490002004700530052004a005600590052005800c40002005e004d00500052004d0047000200480053EVRMXI007900480049005800450050004d004d000c00020079002c00450051005000490058007a00100059005000020054004900020047004500560049000200500010004500510002005a00c4005e0059005800020045004d0047004d0002004500020045005a00590058000200540049005200580056005900020051004d0052IQYPXQEMQYPXITYRGXIHIMRXIVIWHIGXGIPHIPE2ISVO6IKMSVYP4IXIV003900560045005d000200790058005600450048005900470049007a00020054004d004900570045000200500059004d00020037004c0045004f0049005700540049004500560049000200be00520058005600100059005200020050004d005100460045004e0002004a004d005e004d0047000f00020047004500560049EVI00540056005300540056004d00450002004b00560045005100450058004d004700c400020091004d00020057004900020045004a005000c40002005000450002004b005600450052004d00a7004500020048004d0052005800560049000200580049004500580056005900020091004d00020048004500520057001200023KVERM0049005c0058005600490051000200480049000200570059004600a7004d0056004900020054004900020047004500560049000200450059000200510045004d0002005400c40091004d0058000200be0052005700c400020091004d00020052005900510049000200450056004c004d0047005900520053005700470059XIRGITRHGY4MREEYWGL00370058004d005000590050000200500059004d0002003900560045005d00020047005300510046004d005200c40002004900500049005100490052005800490002004d005200570054004d005600450058004900020048004d005200020048004500520057005900500002004a005300500047005000530056004d0047EP005e005300520049004d000f0002004800450052005700020047005300520058004500470058000f0002004b004d00510052004500570058004d004700c4000f000200480045005600020091004d00020049005c0054005600490057004d005a004d00580045005800490045000200470053005600540053005600450050GEVI005700100045005600020047004900560049000200530056004d004700c400560059004d00020045004700580053005600020048004900020058004900450058005600590012000200250047005800530056004d004d00020045004700a7004d0053005200490045005e00c4000200be00520002004a0053005600a700c4WIQMGGYTYXIVIHIGMWMYRISVMPEPMQMXEVMWGYPYMTEVHIWISVMQEMHIKVEF005000590054005800c4005800530056004d000200480049000200570059005100530002000b004a00c4005600c400020048004d0051004900520057004d00590052004d0050004900020045004700490050005300560045000c000200480049004700c80058000200480045005200570045005800530056004d000f0002MEV0047005300560049004b00560045004a004d0045000200490002004a005300450056005800490002004500570054005600c4000f0002005a0053004d005800020052004900560045004a004d00520045005800c4000f00020051004d0091004700c40056004d005000490002004a004d004d005200480002005100530058MZEXI0048004d00520002004d0052005800490056004d0053005600020091004d0002005a00490052004d0052004800020047004500020091004d00020047005900510002004500560002004a004d0002005700530050005900a7004d00450002004d005200570058004d005200470058004d005a00c4000f000200590052004dGETSWMFMPTIRXVYWGIREGYTVMGMREEQPIXXXMPE4IXIVEZMHMRXVRWGIRGRHMRTSMMIZIVXMGEPGEHIRJEGEYRFSPSZERJVWWIWTVMNMRIWEYWWGLMIIZVIYRKIWXHIEXIRYEVIEGHIVMM7IVMHMGMGEHIMEVTIWTEXIHMRRSYJVTVIGEYMM6ITIXQMGEVIETIPEXIVEPMEVXSXYPHIZMRIETVSETIHIRIWYTSVXEXTIRXVYWTIGXEXSVGEVIWIXVIIXIRQSHFVYXEPEPMEXYPPYMTEGXMRHGYTIVWSRENYP4IJVEXIPIVIKIPYMPKWMQRWGIREXVRRHGYGETYPRNSWWTVMNMRMXHSEVRTMGMSEVIPITVMRWIHISFEVQIXEPMGMTYVXRHYRXVMGSYVSYTIGEVIWGVMIyMRRIVz6IKMREIGIPIRXEQMPME4SPKEVIWXIEVYRGEXZMSPIRXHIEGIWXERQSVQRXYPJSWXYPYM6IKIQSVQRXGIVQRIRWGIRMTIRXVYQSQIRXYPYVQXSVQEWEHIRYRXJMMRHMRWXEPEXGLMEVHIEWYTVEPYMEQPIXMESQRHITQRXMSTYRIRXVYRGEWXVSRHITIQEWPEYHMYW0WP7IOVRIWXSEVRFYXYVETIWXIJEE6IKMRIMMIGEVIKIWXJMIGEVIQMGEVIITVMQWXVMPIMRXIVMSEVIEPITIVWSRENYPYMrZIMZMSPIREGIPYMGEVIEYGMWTIRXVYEPYETYXIVIEMTIRXVYGEVIJIQIMEIHSEVYRXVSJIYZIMVIZSPXEJMEJMYPYMGEVIZVIEWETIVIQIQSVMEXEXPYMZIMPEWGMZMXEXIEJIQIMMXVHXSEVITIGEVIFVYXEPMXEXIESIGMXZIMQVZMEPYM4SPSRMYWMRSGIREQMGXSEVIE3JIPMIMWGIRERIFYRMIMMQSVMMIMIGIEQEMWMQTPMGIEQEMIQSMSRERXHIMTYMRTVIEIWXIXMEXMGIPIHSYJIIEPIMTSGVMMPSV6SWIRGVERXMYMPHIVWXIVRXMRIVMMEGXSVM4XIVILVZVMXXMPE2EK0WPENOM1EVKMX1SPRVWYRXHIPRYMMRITVIWMZMXEXIEPSVJMMGHEVMRYEREMGRHWYRXTVSZSGEMHIVIKMSVWGSFSEVIREHRGYPTIVWSRENIPSVPSV8SXYPWIGSRWXVYMIXIHMRJIPYPRGEVIEGXSVMMWIQMGMRXIVEGMSRIEGYGIMPEPMWEYMTEVGYVKXVEWIIPIRWGIRIVGMMYPRSRZIVFEPYPYMEVIYRIJIGXWTIGXEGYPSWTEVGXSEXIGYZMRXIPIWXVRWIRYRXVYMIWPEWYTVEJETIGLMTYVMPIEGXSVMPSVMRMQTYPWYVMPIHIGEVIWYRXERMQEXIGSVTYVMPIPSVSQTVMQRHTSZIWXIEHMREQPIXRXVSSVMNYQXEXIVIKMSVYPGSVIKVEJKWIXIIGLMZEPIRXRSRZIVFEPTIRXVYJMIGEVIQSQIRXMQTSVXERXEPEGIWXIMERXVYRHIGSVPEJIPHIRIVEJMREXEPGXYMXHMRFEVIQIXEPMGIWYHEXIMHMRGXIZEWGEYRIQEWMZIHMREGIPEMQEXIVMEPHIGSVYVMMGSWXYQIEVQIRGMXEVSNFSMYMWXRWMQSQIRXIRIGPEVIRGEVITMIVMTSZIWXIEMRMGMRYGXMKMEPXGIZErVQMRGIEGEWTIGXEXSVMRYQEMKWIXMYVQIPIPWEXIHIMRZIRXEXSVYPEGIWXYMPMQFENETVMRGMTEPEWTIGXEGSPYPYMrHMWGYVWYPPYMEQPIXyXSFISVRSXXSFIzrIVSWXMXJVZMEHIEGXSVGEVITEVIWEMFQEMQYPXIRIVKMIGRHWIQMGHIGXTIRXVYIQMWMEZIVFEP0MTWEHIEVXMGYPEVITVSHYGIJVYWXVEVIWTIGXEXSVYPYMGEVIRIPIKIHSEVTEVMEPGYZMRXIPIWTYWIRSVMKMREPRIRKPIMRGXIEQRIPIWGLMEVHIPEEYXSVTVMQIPIVITVIIRXEMMWYRXRGWYFWIQRYPYRYMSVOMRTVSKVIWWMEVWGLMQFVMPIETEVXSXXMQTYPTIQWYVGIWTIGXEGSPYPWIVSHIErRWIEVERGEVIPEQZYXHIIIQTPYVIKMSVYPEHIGMWWPNSEGIJVTEYWTVIHMWTIVEVIEEGXSVMPSVTIRXVYGEVIIJSVXYPIYRYPQENSVWYWMRYXEGRYQMXVIGITVMRGETWQEMZHSHEXyEQPIXzYPGY.YHI0ETIGIPHIPE7XYHMS1EJMGYVMSEWWPVIZHHYTGXIZEVITVIIRXEMMYQEZVIEWZHMEPXIWTIGXEGSPIGVIEXIHIEGIWXVIKMSVGSVIKVEJGSPEFSVEXSVEPPYMSGWEVHM0EWPSTIRXVYYRYPHMRXVIGIPIQEMTYXIVRMGIWTIGXEGSPIEPIWEPIy2YRXERWRKIVEXzYQWTYRIE7YWER7SRXEKVITIXMXMZMXEXIEGSRWEGVYRRSYWXMP YQWIZIHIHIPEyQEMRWXVIEQzYPWYTVIQPEyTVSZMRGMEzEFWSPYXHMWXEREKISKVEJMGIQEVIRWHMWXEREGVIEXMZWIQWSEVRWIRWMRZIVWMTSEXIGVIXIEGSPSYRHIXIEXVYPIQEVKMREPVIHYGRHYWIGRHIPIGIPIFVEXTIQEVMPIEVXIVI7TIGXEXSVYPHIEMEVIHIEPIWRXVSPYQIKPSFEPMEXRGEVIEMPMFIVXEXIEHIEGPXSVMRJYRGMIMHITYXIVIEXEHIGYQTVEVIRXVIYRXIEXVYVIWTIGXRHGSRZIRMEXVEHMMSREPrJMIIPTIVSEHEWEYTIQEVMPIWGIRIEPIJMIGVIMGYPXYVMMYRXIEXVYEPGYXVMPSVMRIHMXIEPRGIVGVMPSVZMMEPXJIPWTYWEPITIVMQIRXYPYMRRMERKYWXGIMRGPYHIRYQVYPXSXEPEPMYFMXSVMPSVHIXIEXVYRPYQIEGMZMPMEXEEGYQEVEXIERITIVMQIRXYPYMMVIZMRIYRRYQVQMRMQHIJERMQENSVMXEXIEGYXRHGIIEGIXMIGZEKWMMRYWYVTVMEMRIHMXYPWYWTERWYP7MXYEMEPYMEITIVMQIRXYPYMRXIEXVYEVTYXIEJMGSQTEVEXGYEGIIEEWTIGMMPSVVEVITIGEPIHIHMWTEVMMI-EVHEGREPXITVMEGIWXIEWYRXGIVGIXEXITVSXINEXIMEVVITVSHYGIVIEPIIEWMWXEXRGSRHMMMHIPEFSVEXSVQXIQGPERSMIXIVQMREVIEIHIJMRMXMZEXTVMRIGPYHIVIMMRHMJIVIR7YWER7SRXEKry3RWXPIzHMRZSPYQYPyKEMRWX-RXIVTVIXEXMSRERH3XLIVWWEWz4MGEHSV2ISVO37INOUTRPMXIVEXYVRSETXIEITPMRHIKSQSXIRTRIPITMGXSVMPSVHMQTSXVMZHSQRIXISXGIVIHITPMRy2SETXIEXSEXITMWMGMPIWYRXRIKVIzWTYRIEIKIPEIMEVIKIPRITPEGIXSGQEMTIRXVYEGIEWXETXMXYHMRIEPYMHIEEFSPMZEVMIXEXIEHIXEPMMPSVMHIEMRWXEYVETVMRGMTMYPyRIHMJIVIRMIVMMz2SETXIEYRIXIGIIEGIMYEHISWIFIXIRSETXIEYRMJSVQMIEGIIEGIMYEHMJIVIRMEMXSXYMIMWXSZSPYTXEXIERSTMMMZSVXHMRGETEGMXEXIEHIETIVGITIRIEGYQWTYRIE8ERMEOMRPSKMYPYQFVIMyWXVEXYVMHISFWGYVMXEXIzyWXVEXYVMHIRXYRIGMQIz2SETXIERYIGSQTEGXMRHMWXMRGXHIGXTIRXVYYRSGLMRIITIVMQIRXEXSVMTIRXVYYRWTMVMXIQMREQIRXIVEMSREPTVIGYQIKIP.OAPTEIteatru6TaVT10DESEU ESSAY2SETXIERYIWXIGSQTPIXyRIEKVzMQTIRIXVEFMPHIGXTIRXVYSGLMYPRIITIVMQIRXEXWEYRITWXSVEMRZMXTVMZMVIEWSWGVYXIIWWGSVQSRIEWGREHRGYVMPIIMIEPXJIPXVIMVIEEGIWXIMGYVMSMXMTIRXVYyXEMRIPIzRSTMMEJSWXMWGSTYPVIKMSVMPSVHIXIEXVYGEVIRERMMEYMRXVSHYWSMEYMRWXEPEXSTIWGIR7TIGXEXSVYPTYXIEEPIKISVMWEHSVQRJSXSPMYPPYMSVMWITPSVIIHMRRXYRIVMGYPWPMMGIPPEPXRXYRIVMGTSTYPEXMJVIQXXSVHIZMEHITITPEXSYPHINSG3GLMYPYMWYMWIGIVIEWRJVYRXISFWGYVMXEXIErTVSZSGEVITVSTYWHIXIEXVYPPYMVFIVWEYHIGIPEPPYMRKIPRXVSZVIQIGRHRGITYWIWGXMKIXIVIRWGITXMGMWQYPJEHIPYQMRMHIYXSTMM-QEKMRIERYQEMIVEEGYQGSRWXVYMXyTIRXVYEJMGYTVMRWHMRXVSWMRKYVTVMZMVIAGMTIRXVYEJMKLMGMXARPYQMREHMJYZSEPEXGEVIVIZIPEGRHMGRHGXIYRHIXEPMYzIXEPMYEWYTVEGVYMEWIRHVITXEEXYRGMEXIRMEWTIGXEXSVYPYMGEPE7EPFYVKHITMPHYRHIVFIVWXMRWIWIXSEXIPYQMRMPIRJMREPYPPE8VMWXERTIRXVYERYPWEWWIQEMZEHHIGXQREYRYMJPEYXMWXMSPEXHIQEWESFWGYVESVGLIWXVIMHMRJSW3yWXVJYPKIVEVIzRRSETXIEEKRIVMER2SETXIERYGYRSEXIYQFVEGGMIERWMIWXIYQFVRRXYRIVMGTIVWSRENIPIGETXHIWISVMYREWTIGXJERXSQEXMGEYGSRXYVYVMIXVIQHIZEKMQEMEPIWEXYRGMGRHWYRXZYXIHMRWTEXITSMMIGEVISGYPXRHWYVWEHIPYQMREGLMTYPYMWIQREPIEHSEVWMQTPETVIIREGSVTYVMPSVMHSQETMWMGMPSVSEQIRMMRGITEXYRGMWWIQIRITRRXVEXXYRMM0047005900020045005000a7004d004d000f000200be0052004700c80058000200520059000200570049000200510045004d00020054005300450058004900020048004d00570047004900560052004900020052004d0047004d0002005100c4004700450056000200480045004700c4000200490002005a005300560046EHIYR004600c400560046004500580002005700450059000200480049000200530002004a004900510049004d0049001200020037004d005000590049005800490050004900020050005300560002005700490002005400560053004a004d005000490045005e00c4000200540049000200a700c4005600510059005000020051VMMSVMTIGVIEWXEQYRMPSVKEXETEVGWHMWTEVRSVMGIGPMTWWIXSTIEWG00be005200020052004500580059005600c4000f0002005700c400020057004900020049005a004500540053005600490002005700590046000200530047004c004d004d000200520053009100580056004d0012000200340056004d005a004500a7004d0002004800490002004d0048004900520058004d005800450058IVIHYMPE00530002005400560049005e0049005200a700c40002004d0052004700490056005800c4000f000200530045005100490052004d004d000200450047004900910058004d0045000200570049000200500045005700c4000f000200be0052005700c4000f0002004700590002005a00530050005900540058004500580049EFWSVFMM004800490002005200530045005400580049001e00020045005200530052004d0051004d005e00c80052004800590010004d000f00020052005300450054005800490045000200be004d000200540056005300580049004e00490045005e00c4000f000200be004d000200560049004700530052004a0053005600580049E008d004d00020047004c004d00450056000200480045004700c4000200520059000200be004d000200510045004d000200540059005800490051000200560049004700590052005300450091005800490002004700450002004d00520048004d005a004d0048005900450050004d005800c400a7004d00020048004d0057XMRGXI00520053005900c4000f0002005700540049004700580045005800530056004d00500053005600020045004a0050004500a7004d000200be005200580056001000530002005e0053005200c4000200510045004d00020054005900a7004d0052000200530046005700470059005600c4000f0002005200490002005600c4QRI00580053005800590091004d0002005400530057004d0046004d0050004d00580045005800490045000200480049000200450010004d00020045004a004d0050004d00450002005900520053005600020045004700580049001e0002004800490091004d000200be004d0002004a004500470049000200520049004d0048IRXMJMGEFMPM0052005300450054005800490045000200520049000200be0052004b00c400480059004d00490002005700c40002004b004c004d0047004d00510002005100530058004d005a0059005000020054004900520058005600590002004700450056004900020049004d00020057005900520058000200450047005300500053PES0053005600c40002004700c800520048000200530056004d00470049000200be0052004800490050004900580052004d0047004d00560049000200540045005600490002005a0049005600530057004d0051004d005000c400020091004d000200be00520058005600100059005200020050005300470002004800490002YRHITSX004a004d0002004700c800580002004800490002004700c800580002005e00c40056004d00a7004d000f000200480045005600020052005900020091004d00020048004d004a004900560049005200a7004d004500a7004d001200020032005300450054005800490045000f000200530045005100490052004d004d0002GSRXMRYW0051005900520047004900450057004700c4000f0002004d0045005600020045005700580045000f0002004a004d004900020091004d00020052005900510045004d00020045005700580045000f0002005700490002005a00490048004900120002000b001200120012000c000200330002005800490045005100c4000200500045005800490052005800c400020057005800c4000200470059004d004600c40056004d005800c4000200be0052000200530056004d00470049000200540049004d00570045004e00020052005300470058005900560052000f0002004700c40047004d000f00020045JPEX0050004500020048004d005700470056004900a7004d004500020047004900500059004d000200510045004d0002005100c400560059005200580002004d00520047004d0048004900520058000f000200470045005000510059005000020054004900020047004500560049000200be0050000200480049004b0045004eI00540049005600510045005200490052005800020045005100490052004d005200a7004500580012000200330056004d00470049000200be005000020054005300450058004900020058005900500046005900560045000f0002004a004d004d00520048004700c4000200530056004d0047004900020057004900020054SEXI00be0052005800c80051005400500045000f00020047004c004d0045005600020091004d00020053000200470056004d005100c4001200020037004d0052004b0059005600c400580045005800490045000f0002005800c40047004900560049004500020091004d000200be005200580059005200490056004d00470059PJEG00470045000200520053004500540058004900450002005700c4000200480049005a004d005200c4000200540056004d005e00530052004d00490056004500020045004700490050005300560002007900be0051005400560049004e0059005600c40056004d00020045005700530047004d004500580049000200480049004700c4005800560049000200470049004d000200510045004d000200510059005000a7004d000200530045005100490052004d0002004700590002005700540045004d00510049005000490002004700530054004d005000c40056004d0049004d000f0002004700450056004900020052005900020048004d00570054EVRMGMSHEXTIHIERXVIKYPzWGVMIVIYHR2IPMRMXMXSEVIEWXVERIMXEXI 000b007900390052004c0049004d00510050004d0047004c007a000c00120002003400c8005200c400020091004d0002004700490045000200510045004d00020050004d0052004d00910058004d005800c40002005200530045005400580049000200450057004700590052004800490002005900520002005400530058IRMEP005400490056004d004700530050000f0002005700590056005700c400020048004900020054005000c40047004900560049000f000200480045005600020091004d000200480049000200be0052004b0056004d004e00530056004500560049000f0002004800490002004a0056004d004700c400120002002500510046MZEPIREGSRXVEVMMPSV000f0002004700450056004900020049005c00540050004d004700c4000f000200540049005200580056005900020026004500590048004900500045004d00560049000f00020057004900480059004700a7004d0045000200480049000200520049005800c4KHYMXERSTMM0032005300450054005800490045000200be005200570058004900500045005800c4000200be00500002005a00490048004900020091004d000200490045000200540049000200470049005000020047004900020053000200540056004d005a004900910058004900120002003700590052005800490051000200450047XSVMM0047004900020057004900020051004d0091004700c4000f0002005a00530056004600490057004700020091004d0002004b004900570058004d00470059005000490045005e00c4000200540049000200530002005700470049005200c40002005400490002004700450056004900020052005300450054005800490045SWGVYXIEPEVRHYM2MIXWGLIWTYWIWIySMZYMXEMPETVTEWXMIHEVMTVTEWXMEWIYMXPEZSMz7RYYMXQRMGMGRHGYZMRXIPIJMPSSJYPYM0052004d0047004d0053000200540056004d005a004d0056004900020052005900020049000200790047005900020057004900520057000200590052004d0047007a000f00020047004d000200790047005900020048005900460050005900020057004900520057007a2ITYXIQRXVIFE004700490002005a0049004800490051000200520053004d00020059004d005800c8005200480059001000520049000200500045000200500059005200c4000f0002004800450056000200450058005900520047004d000200580056004900460059004d00490002005200490045005400c40056004500580002005700c400520049000200be0052005800560049004600c4005100020091004d0002004700490002005a0049004800490002005000590052004500020059004d005800c8005200480059001000570049000200500045000200520053004d0012000200250047004900450057005800c40002005400450056004d0058004500580049WIVIKWIXIRXIEXVYy7GIRERITVMZIXIzVEKQIRXIRXVEHYGIVIE-SERIM0MXXIVE2SX7IVMEPYPy2SETXIEzVIEPMEXHIISVKIERYMVIKMSVYPSQMRMGIQFMRWOMTIRXVY8IPIZMMYRIE6SQREEZYXTVIQMIVERHIGIQFVMIMZEJMHMJYEXRVIPYEVITI86YPXYVEPRPYRETVMPMIXVWcPScWTPcaT7GIREVS TYFPMWLIW JVEKQIRXW SJ ISVKI ERYW IWWE GEPPIH l2MKLXERH8LIEXVIzERIWWEXLEXVIGIRXPMRWTMVIHXLI8WIVMIWl2MKLXzGVIEXIH F IWWEMWX ISVKI ERY ERH HMVIGXSV SQMRMG IQFMRWOMJSV 6SQERMER 2EXMSREP 8IPIZMWMSR 8LI WIVMIW MPP FI FVSEHGEWXIH SRYPXYVEP6SQERMERLERRIPMRTVMP1EOMRKGYPXYVEPTEVEPPIPWFIXIIRRMKLXMRTEMRXMRKERHRMKLXMRXLIXLIEXIVISVKIERYSFWIVZIWXLEXEJXIVlXLIWTIGXEXSVGSYPHGLSSWIXSJEPPEWPIITMRLMWWIEXSVXSITPSVI JVSQ XLI HEVORIWW SJ XLI LEPP XLI SXLIV HEVORIWW TSTYPEXIHERHERMQEXIHSRXLIWXEKIz38PROMOXERCIIUDESPREVALOAREAsNSINEIVALOAREAADjUGATjAteatrului romnescMiruna RUNCAN40ESEU ESSAYal cui eteatrulCfWcWTPcaTQTVbc.TgTaRXbTPQdcXTaePdTPSPSSTSePdTUcWTAPXPcWTPcaT1MVYRE6YRGERFVMRKWXSXLIVIEHIVWEXXIRXMSRXLIJSPPSMRKGSRGITXWETTPMIHXSXLIEXIVZEPYIYWIZEPYIXLIZEPYISJWSGMEPGIVIQSRMEPXLIZEPYISJGYPXYVEPXSYVMWQIGLERKIZEPYIFIPSRKMRKZEPYIEPPEREPIHMRXLIPMKLXSJXLIEXVITVEGXMGIWMR6SQERMEEJXIVXLIJEPPSJXLIGSQQYRMWXVIKMQI8LIEVXMGPIMWMRJEGXEWYQQEVSJXLITETIVTVITEVIHFXLIEYXLSVJSVXLIHIFEXIXLEXXSSOTPEGIHYVMRK6SQERMER2EXMSREP8LIEXVIIWXMZEP6SQERMER8LIEXVIEJXIVIEVW8LIQEMRMHIE1MVYRE6YRGERGSTIWMXLERHHIZIPSTWLIVXLIWMWEVSYRHMWXLEXlXLIPEWXXIRXIEVWSJGSQQYRMWXVIKMQITVSHYGIHEWEHMVIGXERHWXVEMKLXJSVEVHVIEGXMSRXLIGSRJYWMRKQIVKISJXLIGSRGITXWSJEIWXLIXMGZEPYIERHQSVEPZEPYIz4ePdPaTePPaTbTRcPRSTcTPcadXcaSdRTaTIEQEMTYXIVRMGXIRXEMIMGYQWMVIMXMSEVIrHYTWGYVKIVIEEHSYIGMHIERMHIPMFIVXEXIIEGIIEHIEGMXMHMWXERIPIIZEPYRHHIYRHIEQTPIGEXMYRHIEQENYRWRHRWIZSVFEHIWTVIXIEXVYHMRGSPSHIHIZIRMVMPIMWXSVMGMWSGMSPSKMGGYERXMJMGEFMPIIZEPYEVIEEVXVIFYMGVIHWGYTVMRHMSTVIPMQMREVHMWGYMITVMQEGXHIGXWIVMSEWGYTVMZMVIPEZEPSEVIMZEPSVMMMRHGEPXQMRXIVMTIGIXIEMTYXIEFEERQSHPIKMXMQTIRXVYEIZEPYEYRHVYQHIHSYIGMHIERM-QTVIWMMPIMMRWXMRGXIPIWYRXXSXYMSTIVEXSVMMRWYJMGMIRMTIRXVYSEWIQIRIEHYVEXEEXEVIGYQQMWITEVIHIPEWMRIRIPIWGXVIEFEGVMXMGYPYMRSVMGIGQTIEGIIEHIEWXVRMEGXMZMXMQIRXEPIMRGSRJSVXEFMPITVSTYRWVIZMMXQGLMEVWYQEVGQTYPHIJMRMMMPSVEWYTVEZEPSVMPSVEHETXRHYPJMIMRJYKTIMWENYPYMRQMGEVIEPXIEXVYPYMRSWXVYHMRYPXMQMMHSYIGMHIERM7SPYQHIGMHIPEHMGMSREV 7GIRHMR8VMPSKMEERXMG41ESEU ESSAYEGHIGMEGIWXGSRGITXIETPMGEFMPTVITSRHIVIRXZEPSVMPSVQEXIVMEPIyZEPSEVIEIWXIXMGzRYMRXVHIGXGYJSEVXIQEVIKVIYXEXIRGEXIKSVMEHIWGVMWHIHMGMSREVYPIFWXIVEPSEVIEIWXIXMGIHIGMGIFEREPMXEXIrMIEWYTYWIJIQIVMXMMEHMGFYRIMRIPIKIVMHMRXVIRIGIWMXMMMHIEPYVMMYMXIEERGIXMSVRTSJMHEVIWIQRVMMWYRXIQQTMRMHMRWTEXIGXVIGIZEQYPXQEMGSRGVIXHEVMQEMHMJMGMPHIGEPGYPEXMERYQIGXVIVETSVXYPHMRXVIyZEPSEVIEQSVEPzyZEPSEVIEIWXIXMGzMSQYPGEVISTYRIRGMVGYPEMI9RSQMIPSVMYRKVYTHISEQIRMGEVIPYGVIERFIRIJMGMYPYRYMEWEYEPXYMEHMRXVIKVYTYVMPIHISEQIRMRYQMXITYFPMGYVMPXJIPWTYWQEXIVMEPMWQYPIGSRSQMGHIPE0SOIPE1EVRIMRXVEMRZEVMEFMPTIYEHMRHSWWMPMRHYRIWMRXVSHYGIQRNSGRSMYRIEHIQYRGdRPPacXbcddXRdbXTbdXXdRPbTRcPcaddXTcadbXTbdXMIMGESKPYQGEVITSEXIEHYGIGYIESRSYGEPIHIRIPIKIVIEJMMRIMRSEWXVIRPYQIZIMEMGMMKPSVMEHIGEVIWIFYGYVHIGMRGMIGMHIERMRGSEGI0IKMPIPYM1YVTLGIEVJMWVIZMMXQWYFGEXIKSVMMMPIGSRGITXYEPIIGSRSQMGIEEGYQEYHIVMZEXIPIHMRJMPSSJMEIRKPIIEWGYXMPMXEVMWXQMXSPSKMEXYPXIVMSVHI1EV7RGITIQGYRITVJYMXEEPSEVIHIRXVIFYMREVI 4VSTVMIXEXIEYRYMPYGVYHIEWEXMWJEGISERYQMXRIGIWMXEXIESQYPYMWEYEWSGMIXMM320-24VMQEMGIEQEMJVIGZIRXQERMJIWXIWXIvaloarea de GIVIQSRMEPWSGMEPHIVMZEXHMRIRSVQEWJIVHIPSGWGEREXWSGMSPSKMGPERSMEQSHEPMXMPSVHITIXVIGIVIEXMQTYPYMPMFIV0EEGIWXGETMXSPHEGIWPTVMZIXMGEQEVJTITMEEPMFIVXIEXVYGSRXMRYWJMITEVEHSEPTVSFEFMPYRYPHMRXVIGIPIQEMMIJXMRIGIVIQSRMEPYVMWSGMEPIHIHMZIVXMWQIRXGYIGITMEJIWXMZEPYVMSVMJIWXMZMXMPSVKVEXYMXISVKERMEXIHITVMQVMMRWGSTHIHMZIVXMWQIRXTVSTEKERHMWXMGJIWXMZEPYVMPIFIVMMWVFXSVMPIPSGEPMXMPSVIXGREGIWXWIRWTVMRZEPSEVIEGIVIQSRMEPSJIVXEHIWTIGXEGSPIHYFPYSVMIRXEXTIHISTEVXIEVXMXMMSJIVWTIGXEGSPYPWTVIEJMEHQMVEXTIHIEPXTEVXIWTIGXEXSVMMWISJIVGEWTIGXEGSPGSPIKMPSVWTIGXEXSVMCTPcadePPaTdREPSEVIRWYMVIEYRSVPYGVYVMJETXIMHIMJIRSQIRIHIEGSVIWTYRHIRIGIWMXMPSVWSGMEPIMMHIEPYVMPSVKIRIVEXIHIEGIWXIEWYQEGEPMXMPSVGEVIHEYTVIYRYMSFMIGXYRIMJMMRIYRYMJIRSQIRIXGMQTSVXERRWIQRXEXITVIQIVMX320-20045005000530045005600490045000200540056005300480059004700580049005000530056000200580049004500580056005900500059004d000200560053005100c800520049005700470002004500560002005400590058004900450002004a004d000f0002004800490047004d000f00020053000200be0052WYMVIHMGXEXHIGSRWIRWYPEWYTVEyRIGIWMXMPSVWSGMEPIMMHIEPYVMPSVKIRIVEXIHIEGIWXIEz4SEXIJMZEPSEVIEYRYMWTIGXEGSPYRYMEVXMWX00570045005900020045000200530054004900560049004d000200570045005000490002004d0049005600450056004c004d005e0045005800c4000200be00520002004d005100540053005600580045005200a700c4000f000200540056004900a700020057004500590002005100490056004d00580002005400490002XIVQIR0052004900480049004a004d0052004d005800230002003400560053004600450046004d00500002004700c4000f000200be00520002005700580045005600490002004800490002005800560049005e004d004900020091004d000200530052004900570058004d005800450058004900020045005700590051004500580052004d0047004d005900520059005000020048004d0052005800560049000200510049005100460056004d004d000200470053005100590052004d005800c400a7004d004d000200580049004500580056004500500049000200560053005100c80052004900910058004d00020052001000450056000200be00520048VRMWTVIXMRHEEGIZE8IEXVYPIRITPRKIQWEYRIQRHVMQGYXSMM0053000200450056005800c400020057005900540059005700c4000200540056004d0052000200480049004a004d0052004d00a7004d004900020049004a0049005100490056004d005800c400a7004d004d001e0002004d005100540050004d0047004d0058000f0002005a004500500053004500560049004500020049HI005600490047005900520053005700470059005800020052005900510045004d000200be005200580056001000590052000200470053005200580049005c0058000200570054004500a7004d0045005000020091004d0002005800490051005400530056004500500002004800450058000f000200be00520002004a0059RGMIHIGYQMGIMFMIXYPHMGMSREVyRIGIWMXMMMHIEPYVMz 002500590002005600c4005100450057000200520049004700490057004d005800c400a7004d0050004900020091004d0002004d004800490045005000590056004d0050004900020045004700490050004900450091004d000f00020058004d00510054000200480049000200480053005900c4005e00490047004d0002HIERM00280045004700c400020045004d0002004700530052005800450046004d0050004d005e00450002004700590002004500580049005200a7004d00490002005700590051004500020057004d005700580049005100490050005300560002005200530045005700580056004900020048004900020049005a004500500059EVI005100450052004d004a0049005700580045005800c4000f0002005700c40002005e004d004700490051000f000200540056004d005200020054005600490051004d004d00020052004500a7004d0053005200450050004900020048004900020058004d00540002002b004500500045000200390052004d005800490056EM0058004d0052004800490002005700c40002004700560049005e004d000200510045004d000200480049004b00560045004600c40002004700c4000200480045000f000200520049004700490057004d005800c400a7004d0050004900020091004d0002004d004800490045005000590056004d00500049000200570059RXEM0045004700490050004900450091004d000200470045000200be005200020015001d001d00140012000200280045004700c40002004d00490091004d00020048004d005200020045004700490057005800020049005c004900560047004d00a7004d005900020057005800450058004d00570058004d004700020045004aEVR0057005800560045004800c4000f0002005000590047005600590056004d00500049000200540045005600020051005900500058000200510045004d0002004b005600490059000200480049000200be005200a7004900500049005700120002000b001200120012000c0027005600490048000f000200510045004d000200480049004b00560045004600c4000f000200470045000200540059005200470058000200480049000200570058004500560058000f0002004700c400020049005c004d0057005800c4000200be0052000200470053005100590052004d005800450058004900450002XIEXVEP00560053005100c8005200490057004700c4000f00020050004500020052004d005a0049005000590050000200480049004a004d0052004d00a7004d0049004d000200540056004d0051004500560049000200470059000200540056004d005a004d005600490002005000450002005a004500500053004500560049000fYRWSMHI00560059005400580059005600c4000f00020048004900020054005600c40054004500570058004d0049000200be005200580056004900020048004d0057004700590056005700590056004d0050004900020091004d0002004500470058004d005a004d005800c400a7004d0050004900020049005a0045005000590045XSEVITI0048004900100053000200540045005600580049000f00020091004d00020048004d005200450051004d004700450002005700530047004d0045005000c4000f00020054004900020048004900020045005000580045001e0002004d004800490045005000590056004d00500049000200570059005200580002005a00c4YXIGESTYRRHYWIRIGIWMXMPSVWEYGEJMMRHRXSXEPGSQTPIQIRXEVMXEXIGY00450047004900570058004900450012000200320049004700490057004d005800c400a7004d00500049000200570059005200580002005a00590050004b004500560049000f0002004d004800490045005000590056004d00500049000200570059005200580002005200530046004d005000490012000200d900520002GSRWIGMR004d004800490045005000590056004d005000490002005700590052005800120012001200020047005300510054004900520057004500580053004500560049000200be005200020056004500540053005600580002004700590002005a00590050004b00450056004d0058004500580049004500020052004900470049WMXMPSV000b001200120012000c002d004800490045005000590056004d0050004900020057005900520058001200120012004d0048004900450050004d005700580049000f000200be005200020057004900520057005900500002005a00590050004b004500560002005100450056005c004d00570058000f000200450048004dGWYRXYR004a004900500002004800490002004a0056004d004b004d0048004900560002004500500002004d00510045004b004d005200450056005900500059004d000f000200450002004700c400560059004d000200590058004d0050004d0058004500580049000200490002005700c4000200a7004d005200c4000200470053RWIVZEXIyZEPSVMPIRWMRIzIEQEMFMRIGSRWIVZEXZEPSEVIREGIWXWIRWI004a004d00560049009100580049000f00020091004d0002004700490045000200510045004d0002004b005600490059000200480049000200480049004a004d0052004d0058001e00020079005a0045005000530045005600490045000200490057005800490058004d004700c4007a002a004d004d00520048004700c4000f0002005200590010004d0002004500910045000f0002005900500058004d0051004d004d000200480053005900c4005e00490047004d000200480049000200450052004d00020045004d000200470053005100590052004d00570051005900500059004d00020045005900020054VSHYW004700450002005600490045004700a7004d004900020048004d005600490047005800c400020091004d0002005200490051004d004e005000530047004d005800c4000200500045000200540056005300540045004b00450052004800c4000f00020058005300580045005000450002004700530052005800530054004dVIRXVI00470053005200470049005400580059005000020048004900020079005a004500500053004500560049000200490057005800490058004d004700c4007a00020091004d000200470049005000020048004900020079005a00450050005300450056004900020051005300560045005000c4007aGIEWXEHMR00590056005100c40002004a004d004d00520048000f000200be005200580056001000530002005100c400570059005600c4000200470053005400490091004d00580053004500560049000f000200be0052004b004c004d00a7004d005800c40002005400490002005200490057004d005100a7004d0058004900020048IGIE0048004d0052005800be004d001200020029005c00540059005200490056004900450002005000450002005a0045005000530045005600490045000200490057005800490058004d004700c400020091004d0002005600490047005900520053004500910058004900560049004500020049004d00020049005600450002SJSVQ00570059004600570058004d0058005900580002004800490002004500570059005100450056004900020058004900510054005300560045005600c4000200450002005a0045005000530056004d005000530056000200510053005600450050004900020045004600570049005200580049000f00020057004500590002HIRIMRZSGEXIWMKYVEGIWXTVSGIWIITPMGEFMPMNYWXMJMGEFMPEXXRGIIE00470049000200540056004d005a004900910058004900020054005900460050004d004700590056004d00500049000f0002004700be005800020091004d000200be005200020047004900490045000200470049000200540056004d005a0049009100580049000200540056005300480059004700a7004d004d00500049EVXMWXMGIHITRPEMQEMEPIWHMRTVMQMMERM00250058005900520047004d000f000200be005200580056004900020015001d001d001400020091004d00020015001d001d0019000f0002005a00450050005300450056004900450002004800490002005600490047005900540049005600450056004900020051005300560045005000c40002004500020058004d0052WWWI004d005200570058004d00580059004d0049000200470045000200540045005600450048004d004b005100450058004d004700c4000200be005200020056004500540053005600580002004700590002004700490045000200490057005800490058004d004700c400120002002a00590052004700a7004d0045000f0002PERMZIPMRHMZMHYEPHEVMPERMZIPHIKVYTE8VMPSKMIMERXMGIEPYMRHVIMIVFER004900560045000200590052004500020048004900020052004500580059005600c4000200510053005600450050001000580049005600450054004900590058004d004700c4000f0002004d004500560002004d005100540053005600580045005200a700450013005a0045005000530045005600490045000200540059FPMG0045000200450047004900500059004d00020051005300510049005200580002004500560058004d00570058004d0047000200450002004a00530057005800020091004d0002004900570058004900020049000200480049000200520049004700530052005800490057005800450058001200020038SXEWXJIPWEYTIXVIGYXPYGVYVMPIGYWTIGXEGSPITVIGYQ9FY6IGYWGIRIHMR1EGFIXLEPPYM7MPZMY4YVGVIXIEYTYWGXYIJPSVMPSVEPPYMPIERHIVEYWZEXIV1EVEX7EHISVMLIXSEPIPYMMGXSV-SERVYRJEVRJEEYMM sau 6MGLEVH—EPIPYM1MLEM1RMYMYRXVIEEGLIEPEPYMFSV8SQTEMQYPXIEPXIPIEV001200120012002800450056000200470049004900450002004700490002004900560045000200be00520002005100530051004900520058005900500002004d005100490048004d00450058000200590056005100c40058005300560002004700c4004800490056004d004d000200470053005100590052004d00570051005900500059004d00020057004900510052005900500002005900520049004d00020056004900520049004b00530047004d00490056004d000200450057005900540056004500020047005300520057004900520057005900500059004d000200be0052000200540056004d005aMREVIPEMIMHMRXVIRIGIWMXMMMHIEPYVMTIGEPIHIGSRWIGMRRXVIXIVETMEHIVIGYTIVEVIEZEPSVMMQSVEPITVMRGIEIWXIXMGWESTVMXFVYWGGETVSGIWGEHIZIRMVIVWXYVRRHYWIGESGPITWMHV3EVIHIGI4VSFEFMPTIRXVYGPEVRHYPPSVRIGIWMXMPIPYQMMVSQRIXMRWGLMQFEVIEYTVYXXVITXEXJSEVXIKVIYHIHIWGMJVEXRHMQIRWMYRIEPSVKIRIVEXSEVIHIMHIEPYVMIIEGIETVYXGWITSEXIGYEHIZVEXTWXVEGSRWIVZEEJSWXHIGMZEPSEVIEIWXIXMGHMRGIRGIQEMTYMRWIRWMFMPPEZEPSVMPIQSVEPIyKIRIVEPMWXIzTIGEVIPIRKLMMWIHINEMRRYQIPIGVSVEWIQERMJIWXEEPSEVIEIWXIXMGFMRIVIJVMKIVEXEJYRGMSREXMEHIWIEGSRXMRYWJYRGMSRIIGEyZEPSEVIRWMRIzMRRIJIVMGMVIHIPEYRQSQIRXHEXYRMMHMRXVIRSMEQRGITYXGYXMQMHMXEXIMJVGSRWIGMRITVSZSGEXSEVIWRIRXVIFQyGIWXSFMIGXEXXHIJVYQSWIIPMRIGIWEVYMMXVIFYMIz3VMQEMVYRIEQRJVMGSEXHYTSZVIQIyGIWXSFMIGXMIVMEXXHIJVYQSWMHITPMRHIWIQRMJMGEMIGIQEMRWIEQRSEVITIRXVYQMRIGIPHIEMEVTIRXVYGIPGEVIRYQTVXIXIEGIPIEMMHIEPYVMGYQMRIJMMRHGRIGIWMXMPIPYMRYPIEYKIRIVEXzPXJIPWTYWGYQEVJMJSWXTSWMFMPGESQYPGEVIREJSWXITYWGSRWIRWYPYMHMRXVIRIZSMIMMHIEPGVIEXREMRXIHIREFWIREPMFIVXMMWQEMQIXEJSVMIIXIVETIYXMGGYTVMZMVIPEyZEPSEVIERWMRIz-RXVMRWMGEPYI7SQIXLMRKEWETVMRGMTPISVUYEPMXMRXVMRWMGEPPZEPYEFPISVHIWMVEFPI WSYKLXQEXIVMEPZEPYIs MRWXIEHSJLYQERZEPYIs.SRIW166-1786-8-326320-2TradIZEGEHIIIQTPYYRTVMRGMTMYWEYSGEPMXEXIZEPSVSWWEYHIMVEFMPRQSHMRXVMRWIG XSXYMQEMHIKVEFVIJIVMXSVPEZEPSVMQEXIVMEPIHIGXPEZEPSVMYQERI42ESEU ESSAYMRXIVIWEMEXXHIGIWIZIHITIWGIRGXMHIGMRIPIVIQEVGTVIIRERWEPMRIETSMPEVRHRHMVIGXHIWGIRHIRETVIGIHIRXIMvaloarea HIXYVMWQGYPXYVEPHIWGVMWHIYRMMGVMXMGMEMJIRSQIRYPYMHVITXyZEPSEVIHIITSVXz-WEVTSXVMZMQEMHIKVEFTSVIGPEHIyMQTSVXITSVXz2YIEMGMZSVFERYQEMHIITSVXEVIEYRYMTVSHYWEVXMWXMGHIGIPIQEMQYPXISVMFEEXTIXIXIGPEWMGIWEYTIMHIMHMRXIXIGPEWMGIWEYTIVIQMEVIEXIXIPSVGPEWMGIGEVITSXXVIGIGYQEMQEVIYYVMRTIWXIFEVMIVIPIPMRKZMWXMGIZSVFEMHIGMVGYPEMEMRXIVRMRXVEJIWXMZEPMIVEXIEXVYPYMRGSRHMMMPIRGEVITVIIVZEVIETVIYVMPSVQMGMJEGIGEMRWXMXYMEXYVRIYPYMWJMITSWMFMPRYQEMTIGEPIHIWTSRWSVMEVIEHMGWJMIHIJETXMQTSWMFMPMMRHGRYMEEZEPSEVIEXYVMWXMGRYIRYQEMYREHIWXVMGXRXVIFYMREVIGMMYREHIWGLMQF0039005200020054005600530047004900480049005900020047004500560049000f000200be00520002005000590051004900450002005800590056004d00570051005900500059004d000200560049004500500002005300520050004d0052004900020057004900020047004c00490045005100c40002007900570047LMQFXIQTSVEVHIGEWIHIZEGERz003900520002004700530051005400500049005c00020091004d000200570058005600450052004d005900020057004d00570058004900510002004800490002005600490050004500a7004d004d00020091004d00020056004900a7004900500049000200480049000200570047004c004d00510046000200be00510046VEG0045005e004d000f000200be00520058005600490045004b0045000200500059005100490002005800490045005800560045005000c4000f000200be005200020057005400490047004d0045005000020049005900560053005400490045005200c4000f000200be005200580056001000530002005400500045005700c4MRZMMFMP005100490052004d005800c40002005700c40002004a0045005a00530056004d005e0049005e004900020045004700490057005800490002004500470058004d005a004d005800c400a7004d0002004500560058004d00570058004d00470049000200470045005600490002005700490002005400560053004800590047HISFMGIM0057004700590051005400020091004d0002005700490002005a00be005200480002004a005300450056005800490002004d0049004a0058004d0052001200020027004900490045000200470049000200450047004900450057005800c400020049005200530056005100c400020056004900a7004900450002004d0052ZMMFMPTWXVIEGYWJMRIRMIREJEVEZEPSVMMHIWGLMQFIMPYMEYRIMEFWSPYXI0057005900540056004500540059005200490056004d000200be005200580056004900020079005a0045005000530045005600490045000200490057005800490058004d004700c4007a0002000b004500540056005300450054004900020052004900470059004500520058004d004a004d004700450046004d005000c4M0079005a004500500053004500560049004500020050004d004600490056005800c400a7004d004d0002004800490002004700560049004500a7004d0049007a0002000b00470059004500520058004d004a004d004700450046004d005000c4000200540049004700590052004d00450056000c00020045000200510049QFVMPSVVIIPIM002800530051004d00520045005200a7004500020054004900020054004d004500a700450002004500560058004d00570058004d004700c4000200560053005100c80052004900450057004700c400020045000200450047004900570058005300560002005800560049004d0002005a0045005000530056004d000f0002GIEHIGIVIQSRMEPGIEXYVMWXMGMGIEHIWGLMQFITIVJIGXGSRWIVZEX00480059005400c4000200480053005900c4005e00490047004d000200480049000200450052004d000f00020048004900020045004600570049005200a70045000200560049004a005300560051004900500053005600020057005800560059004700580059005600450050004900020045005800be0058000200500045RMZIP004900470053005200530051004d0047000f0002004700be005800020091004d00020050004500020052004d005a0049005000590050000200500049004b004d00570050004500a7004d0049004d0002004700590050005800590056004500500049000f000200540056004900470059005100020091004d000200480049XSXEPE0045004a0045005e004d0049000200560053005100c80052004900450057004700c4000200be0052000200540056004d005a004d005200a70045000200480049005e005a00530050005800c40056004d004d000200590052005300560002005400530050004d0058004d0047004d00020047005900500058005900560045PIGX004800490002004700be005800020047005300490056004900520058004900020091004d0002005a004d005e004d00530052004500560049000f000200450048004d004700c4001200120012004d00520058004900560053004b00450058004d005a004900120002002a004d004d00520048004700c4000f000200450058YRGMGRH004d00520058004900560053004b00c40051000200be005200020051005300480002005700490056004d005300570002005a0045005000530056004d00500049000f000200570059005200580049005100020057004d0050004d00a7004d000f00020047005900510002004500510002005a00c4005e0059005800020048INEWS0050005900c40051000200480049000200500045000200520049004700490057004d005800c400a7004d0002004700c40058005600490002004d004800490045005000590056004d000f0002005200590002004d0052005a0049005600570012000200250002004d00520058004900560053004b00450002004900020049KEPGYETYRIPERHSMEPWXEXYWUYSYP0MWIEHEYKGIPSVHIQEMWYWGSFSVRHHMVIGXHMRIPIvaloarea de ETEVXIRIR000f0002005300460050004d004b0045005800530056004d00590002004800490002004700c40059005800450058000200be0052000200530056004d00470049000200480049005700470056004d0049005600490002004500520058005600530054005300500053004b004d004700c4000200450002005900520059004d000200570054004500a7004d005900020091004d000200450002005900520049004d0002004700590050005800590056004d0012000200d90052000200470045005e005900500002004800450058000f0002005a004500500053004500560049004500020048004900020045005400450056XIRIR0047004d0056004700590051005700470056004d0049000200470053005100540045004700580002004700530052004d005a0049005200a7004500020048004d00520058005600490002005100490048004d00590050000200510045004e00530056004d005800450056000200450050000200540056005300480059004700c4005800530056004d00500053005600020048004900020057005400490047005800450047005300500049000f0002005100490048004d0045000200470045005600490002005700490056005a004900910058004900020045004700490057005800020047004900560047000200be0052GLMWMTYFPMGYPWYGETXMZGIIEGIRHMZIVWIEPXIIWIYVMEQRYQMX0079005600490050004500a7004d004500020048004d00520058005600490002004700500059004600020091004d00020057005400490047005800450058005300560059005000020047004500540058004d005a007a001e000200590052000200570053004d000200480049000200470053005200570049005200570002TIVJIGX0048004900020052004500580059005600c400020049005a0045005e004d00530052004d0057005800c4000f000200be00520058005600490002004500560058004d0057005800590050000200470045005600490002005700490002005a004d005700490045005e00c40002005400560053004a00490058004d005e00beRHGVMXMGYP0047004500560049000200be004d0002004c00490056005100490052004900590058004d005e00490045005e00c40002005400560053004a004900a7004d004d0050004900020091004d000200570054004900470058004500580053005600590050000200470045005600490002005700490002005000490045004b00c4RRXVERW4004900520058005600590002004700450002005700c400020052005900020049005c004d00570058004900020052004d0047004d0002005300020057005900570054004d0047004d005900520049000f000200490059000200be0052005700c40051004d0002005600490047YRSWG004700c40002004a004500470002004500480049005700490045000200540045005600580049000f0002005400490052005800560059000200590052000200450052005900510049000200520059005100c400560002004800490002005300560049000f00020046004500020048004d00520002004b0056005900540059PHITVSIPMMFEHMRKVYTYPHILIVQIRIYM0RdXTcTPcad.3TbaTadTaTPRTaRddXeXRXbXcTi002700530052004700500059005e004d004500020054005600490050004d0051004d00520045005600c4000f000200530056004d004700be00580002004500560002005400c400560049004500020048004900020047004d0059004800450058000f000200450002004e00530047005900500059004d0002004500520045PMXMGHIQEMWYWGYTVMZMVIPEZEPSVMIYREHMWGSRJSVXERX9REYHMXSVIGSRSQMG005700490056004d005300570002004500560002005600c4005100be005200490002004700590002004b0059005600450002004700c4005700470045005800c4001e0002004d0045005800c400020053000200540056005300480059004700a7004d0049000200480049000200460045005e00c4000f00020049005c0054ERHEX005000450002005600450052004b00020052004500a7004d0053005200450050000f000200be0052000200470045005600490002005400450056005800490045000200510045004e00530056004d00580045005600c4000200450002004a0053005600a70049004d0002004800490002005100590052004700c400020049MIJXMR00590052000200490091004500520058004d005300520002004a00530045005600580049000200be0052004b005900570058000200450050000200540056005300480059004700c4005800530056004d0050005300560002004800490002005a00450050005300450056004900020045004800c40059004b0045005800c4I004a0053004500560058004900020046004d0052004900020054005000c40058004d0058000f000200470049004900450002004700490002005400c400570058005600490045005e00c4000200570045005900020047004c004d0045005600020047005600490091005800490002004700530057005800590056004d0050IHI00540056005300480059004700a7004d0049000200470053005200570058004500520058000f0002004d0045005600020056004500540053005600580059005000020048004d0052005800560049000200540056005300480059004700a7004d004900020091004d00020047005300520057005900510045005800530056RY0052005900510045004d0002004700c400020052005900020049000200be0052000200540049005600510045005200490052005800c40002005000c40056004b004d00560049000f00020047004d000200490002004c00490051005300560045004b004d0047001200020034005900460050004d004700590056004d0050IVQRYRQMWXIVMRWSRHEFMPPXJIPWTYWEZIQSTVSHYGMIXIEXVEPGSRWXVYMXTVMSVMXEVGYGSWXYVMPI00580049004500580056005900500059004d0002004700530051004900560047004d00450050000f00020048004500560002004a00c4005600c400020046004900520049004a004d0047004d004d0002004700530051004900560047004d004500500049000f00020047004d00020052005900510045004d001200120012yHITVIWXMKMYzZIQZEPSVMHIRXVIFYMREVIHEVGEVIRYEHYGTVSJMX00330056004d000200520059000200450048005900470002005400560053004a004d00580002005a004d005e004d0046004d0050000f0002005400450050005400450046004d0050000f000200510045005800490056004d0045005000120002002800450056000200450048005900470002004900500049000200540056SJMXYPMQEXIVMEPGIPEEMWWTMVMXYEPTIGEVITVIXMRHGPSJIVGEYPXMQM004900570049005200a7004d0045005000c40002005a00450050005300450056004900020045004800c40059004b0045005800c4002300020028004500470010004500560002004a004d0002004500910045000f000200450058005900520047004d00020052001000450056000200510045004d0002004a004d00020052IZSMI0048004900020049005c0045004700490056004600450056004900450002005a0045005000530056004d0050005300560002005800590056004d00570058004d00470049000f0002004d004500560002005700c40050004d005000490002004500560002004b00490051004900020048004900020054005900460050004dGMPE005700540049004700580045004700530050004900500049000200480049000200560049005400490056005800530056004d00590002004700590056004900520058000f00020048004d0052000200530056004d00470049000200470053005000a70002004800490002005400560053005a004d00520047004d00490012EEXEVI0049000200470045005e005900500002005700c40002005400590052004900510002005400590052004700580002004e00530047005900500059004d0002005200530057005800560059000f000200be0052000200450047004900450057005800c40002004a0045005e00c4000f00020091004d00020057001000530002PYQHIPEGETX002700450002005700c4000200540056004d0051004900450057004700c40002004700590002004500480049005a00c40056004500580002005a004500500053004500560049000f00020048004d0052004700530050005300020048004900020049005c0049004b0049005e004500020047005900020051004d004e0050SEGI004900470053005200530051004d00470049000200480049000200460045005e00c4000f00020058004900450058005600590050000200560053005100c80052004900570047000200450056000200580056004900460059004d0002005700c4000200570049000200be00520058005600490046004900020048004d0052RSYGIZEPSVMWIVZIXIPGYMIIPEPSEQIRMPSVHIXIEXVYWEYEPTYFPMGYVMPSV0047004500560049000200450059000200520049005a0053004d00490002004800490002004900500023000200390052004800490002005700590052005800020054005900460050004d004700590056004d00500049000200470045005600490002004500560002005400590058004900450002005700c400020045004dF00520049005a0053004d0049000200480049000200490050000f00020091004d0002004700450056004900020057005900520058000200520049005a0053004d00500049000200450047004900500053005600020054005900460050004d004700590056004d0023000200270059005100020054005300580002004a004dGMXMXI004d004800490045005000590056004d005000490002004500470049005700580053005600020054005900460050004d004700590056004d000200be00520002005000c40059005200580056005900500002004700530052004a0059005e00490050005300560002005000530056000200520049005a0053004d00230002MJMVIXI0047005900510002005400530045005800490002004a004d00020057005400450056005800020047004900560047005900500002005a004d0047004d005300570002004500500002005a0045005000530056004d005000530056000200480049000200450054004500560058004900520049005200a700c4000200470045VIJEG0091004d000200450057005800c4005e004d000f000200480059005400c4000200480053005900c4005e00490047004d000200480049000200450052004d000f0002005100450091004d005200c40056004d00450002005700c400020051004900450056004b00c400020045005700490051004900520049004500020059RIMFSQFIGYGIEWMRRHGETXMZMMEVXMXMMMTYFPMGYPPSVJMHIP40049000200480049000200450050005800c4000200540045005600580049000f000200be00520002005900500058004d005100590050000200480049004700490052004d0059000f000200480049005700580059004d000200530045005100490052004d0002004800490002005800490045005800560059000f0002HIPEGIMIYRHIRIGIWMXEXIEHIEHIWGLMHISRSYTEKMRHIHMGMSREVEPSEVIHIWGLMQF 6ETSVXTVSTSVMIRGEVISERYQMXGERXMXEXIHIQEVJHIYRERYQMXJIPWIWGLMQFGYSGERXMXEXIHIQEVJHIEPXJIP320-2YQRMGMZEPSEVIEHIGIVIQSRMEPRMGMGIEXYVMWXMGRYJYRGMSRIETISTMEHIEVXGEVIWMTYRQGEVHMRXMQTRXMQTTVSFPIQEWRXMMWEPIIGSRSQMGIHIGIPIQEMQYPXISVMWSPYMEIYVSTIERRYHSEVVSQRIEWGIHEXTIHISTEVXIHIENYXSEVIPIHIWXEXWYFZIRMIUYEWMMRXIKVEPJVVETSVXEVIEEXIRXMVIWTSRWEFMPEWYTVEGLIPXYMVMMFERYPYMTYFPMGRVETSVXGYIJIGXYPTVSHYWHISTIVIPISJIVMXIGEVIEYGSRWYQEXEGIWXFERMTIHIEPXTEVXIHIWMWXIQYPXYVMWXMGHIXMTXVSGIYQHYGPEXMRIMXYZMMRWGLMQFPEQMRI7GIRHMRRXVIEEGLIEP7GIRHMR7EHS1EWSPYIWEV43ESEU ESSAYGEVIWGVMYPEGIMGEVIMTYRTVSTVMYPGSVTPEFXEMITIWGIRMEYTYW004500480049005700490045000200450047004900570058004900020057004d0051005400500049000200be0052005800560049004600c40056004d001200020026004500020047004c004d0045005600020045005900020091004d00020058005600590048004d0058000f000200590052004900530056004d0002004aVRMGMYR0046004900520049004a004d0047004d0059000200510045005800490056004d00450050000f0002005400490052005800560059000200450002004a0045004700490002004500470049005700580049000200be0052005800560049004600c40056004d000200520059000200480053004500560002005a004d005e004dFMPIGMMSTIVEXMZI0045005000530056004d00500049000200480049000200be005200580056004900460059004d005200a70045005600490002004500500049000200580049004500580056005900500059004d000f000200470049005000490002005400490002004700450056IPIWPYNIWG0091004d000200570049000200570058005600c400480059004d0049000200480059005600490056005300570002005700c40002005000490002004a0045004700c40002005400560049005e0049005200580049000f00020057005900520058000200be0052005700c40002004700590002005800530058005900500002HMJIVMXIHI0047004900500049000200be0052004700c40002004800530051004d005200450052005800490012000200290050004900020054005000490045004700c4000200480049000200500045000200480049004a004d0052004d00a7004d0045000200540056004d00510045005600c400020045005700590054005600450002ZEPSVMM00be0052004700490056004700be00520048000f000200590052004900530056004d000200470059000200510045004d00020051005900500058000f0002004500500058004900530056004d000200470059000200510045004d00020054005900a7004d00520002005700590047004700490057WEJPIGYQ00570049000200540053005800020045005e004d00020054005900520049000200be0052000200450056005100530052004d0049000200520049005a0053004d0050004900020091004d0002004d00480049004500590056004d0050004900020045004700490057005800530056000200530045005100490052004d000fEGIWXSVPSGYVMEGIWXYMXMQT002700450002005700c400020052005900020054005000590058004d0051000200be0052000200450046005700580056004500470058000f0002004500910002005e004d004700490002004700c400020045005a00490051000f00020054004900020048004900100053000200540045005600580049000f000200450056XMXM004d00520048004d005a004d0048005900450050004d000f000200480056004500510045005800590056004b004d000200530056004d000200560049004b004d005e00530056004d000f00020047004500560049000200570010004500590002005400590057JMIXIQTSVEVJMI004d005200580049004b005600450050000f00020050004500020048004d005700540053005e004d00a7004d00450002004500470049005700580049004d00020056004900520049004b00530047004d00490056004d00020045000200520049005a0053004d00500053005600020091004d0002004d0048004900450050YVMPSV00be0052000200570058004d0050004d00570058004d0047004d00020091004d00020047004c004d00450056000200490057005800490058004d0047004d00020045004800490057004900450002004a0053004500560058004900020048004d004a00490056004d00580049001200020032005900020054004500560049WJMI0052004d0047004d000200590052000200570053004d000200480049000200500049004b00c400580059005600c4000200be005200020054005000450052000200490057005800490058004d0047000200be0052005800560049000f0002005700c40002005e004d004700490051000f0002005700470056004d004d0058YVEPYM003600450048005900020031004500470056004d0052004d0047004d00020091004d000200490057005800490058004d004700450002005800490045005800560045005000c400020045000200500059004d0002003a004d00470058005300560002002d0053004500520002002a005600590052005e00c400120002008dMXSXYM004d00520058004900560049005700590050000200500053005600020054004900520058005600590002005600490047004d0058004d0056004900450002004a00490052005300510049005200490050005300560002005700530047004d00450050004900020091004d000200540057004d004c005300500053004b004dGIEPI004700530052005800490051005400530056004500520049004d005800c400a7004d004d000f000200540056004d00520002004d0052005800490056005100490048004d005900500002005900520059004d00020048004d0057004700590056005700020048004900570047004c004d0057EWYQEXTSTYPEVIPEVMKSEVIEGIPEM7GVMWYPyHIGSRXEGXzZSMXyHIXIEXVEPMERXz0048004900020091004700530045005000c4000200460056004d005800450052004d004700c4000f000200450050000200250050004d00520049004d00020032004900500049004b0045000f00020091004d000200470049005000020052004900530049005c0054005600490057004d00530052004d00570058000f0002004800490057005800560059004700580059005600450052005800020091004d000200540045005600530048004d0047000200450050000200370045005a004d004500520049004d00020037005800c400520049005700470059000200570059005200580002005800530058004500500002005300540059005700490002WXMPMWXMG004800450056000200be0051005400c40056005800c4009100490057004700020054005600530054004900520057004d00590052004900450002004700c40058005600490002004900570049005200a7004d00450050004d005e004500560049004500020058004d0054005300500053004b004d004700c4000200450002PYQMM0047005300520058004900510054005300560045005200490012000200370058004d0050004d00570058004d0047004500020057004700490052004d004700c400020045000200500059004d0002003600450048005900020025004a0056004d005100020049000200510045004d000200480049004b00560045004600c4004500540050004900470045005800c40002004700c4005800560049000200470056004900450056004900450002005900520059004d0002004500510046004d004900520058000200570047004900520053004b00560045004a004d0047000200570054004900470058004500470059005000530057TIGRH00470049005000490002004500500049000200500059004d0002003600450048005900020032004d00470045000200530056004d0002002b004d00450052004d005200450002002700c4005600460059005200450056004d005900020058004d005200480002004700c40058005600490002004a004d00450046004d0050MEVIE005900520059004d0002005100490048004d00590002005a004d005e00590045005000020091004d0002005900520049004d00020056004d00580051004d0047004d00020047004d005200490051004500580053004b00560045004a004d00470049000200530056004d000200450050005800490056005200450058004dZGSQTYXEMSREPI8IQEXMGEPSVTVIJIVIRMEPrySQYPGSRWXVYGXGSRXIXYEP007a0002004500500002004700530052005800490051005400530056004500520049004d005800c400a7004d004d0002004d005100490048004d0045005800490002001000020049000200be0052005700c4000200590052004500020047005300510059005200c4000f00020091004d0002004900450002VWYRKVEZRWTIGXEXSVYPRIGETXMZHSVRMGWWIVIKWIEWGTIWMRI0045009100450002004700590051000200570049000200be0052005800be00510054005000c400020091004d00020050004500020051004d0052004d005100450050004d005700580059005000020038004c00490053004800530056000200270056004d00570058004d0045005200020034STIWGY00310045004d00020051005900500058000200480049004700be005800020045005800be0058000f0002004d005200570058004d0058005900a7004d004d005000490002005800490045005800560045005000490002004800490002005100450056004b004d0052004900020091004d0010004500590002004700560049EXTYFPMGYVMZMMEGXMZIGYQIGEYP8IEXVYPYMGX8IEXVYPYM9RHIVKVSYRH80049004500580056005900500059004d0002001b001800020049005800470012000f000200470045004a004900520049005000490050005300560002005800490045005800560045005000490002004700590002004500470058004d005a004d005800450058004900020047005300520057005800450052005800c4SVMEP0045005000580053005600020051004d0047004d0002004700530051005400450052004d004d00020045005800490056005200450058004d005a004900120002002d0045005600020045005700580045000200580053004700510045004d000200540056004d0052000200be0052004700c4005400c400a700be00520045VIE0059005200530056000200540056005300510053005800530056004d0002004d005200580049005600490057004500a7004d000200be0052000200540056004d0051005900500002005600be0052004800020052005900020048004900020079005a00450050005300450056004900450002004800490002005400560049WXMKMYzGXQEMHIKVEFHIZEPSVMPIHIGSQYRMGEVIRIQMNPSGMXGYTYFPMGYVMPI 000b00be0052004700c4000c00020058004d0052004900560049000f000200470059000200580049005100490050004900020091004d0002005700590046004d0049004700580049005000490002004700450056004900020058004d005200480002005700c400020056004900480049004a004d00520049004500570047JMMRESQYPYMGSRXIQTSVER003900520002005400450057000200510045004d00020048004900540045005600580049000f00020045005900020045005400c4005600590058000200520053004d00020051004d0091004700c40056004d0002004800490002004b00be00520048004d0056004900020091004d0002004700560049004500a7004d0049IPEIJSVXYVMPIHITIWXIYRHIGIRMYEPIVEQEJIWXHIEVIQTVSWTXEWGVMMXYVEHIXIEXVYPEGIPIEPIHVEQGYQHIESTVSZSGEMHIES00510053005200580045000f0002005800530058000200510045004d000200510059005000a7004d000200530045005100490052004d00020048004900020058004900450058005600590002005700490002005000590054005800c40002005700c4000200560049004700be00910058004d004b00490002005200590002RYQEM00540056004900570058004d004b004d0059005000020054004d00490056004800590058000200450050000200580049005c0058005900500059004d0002004800560045005100450058004d0047000f00020047004d00020091004d0002005700c400020056004900470053005200580045004700580049005e00490002EGIWXXIX00500045000200570054004900470058004500580053005600020091004d0002005000450002005a004d004500a700450002005800490045005800560045005000c4000200be0052000200450052005700450051004600500059005000020049004d0012000200310045004d0002005200530059000f00020048004d0056IGMMPIHI005800490045005800560059000200470053005100590052004d00580045005600020091004d0002004800490002004d0052005800490056005a0049005200a7004d00490002005700530047004d0045005000c4000f00020047005900510002004900020048004900020049005c004900510054005000590002004b0056YTEVIE800450052004b0045003400560053004e004900470058000f000200470053004600530045005600c4000200450047005300500053000200590052004800490002005800490045005800560059005000020045009100450010005e004d00570002007900480049000200450056005800c4007a00020052001000450056JM00be00520048005600c4005e0052004d005800020052004d0047004d005300480045005800c40002005700c4000200540059005200c400020054004d0047004d0053005600590050001e000200be0052000200510045004c004500500045005000490050004900020048004900510053005000450046004d00500049000fSVMR004700c40051004d005200490050004900020047005900500058005900560045005000490002005400c4005600c40057004d00580049001200020027005300510054005000490051004900520058004500560002000b0091004d000200490052005900510049005600450058000200470059000200510053004800490057XMI00450046004d0045000200500045000200590056005100450002004500470049005700580049004d0002004a005300450056005800490002005600450054004d0048004900020057004900500049004700a7004d004d0002005700590046004d004900470058004d005a0049000c0002004b005600590054005900500002HIPEPYNVIYRMXR4VSKVEQYPVEQEXYVKMESXMHMERYPYMFEXIGSGPEYVMPITEXVMIM0048004900020091004500570049000200450052004d0002004d0052005a004900570058004d004b00be0052004800020091004d000200470053005000490047005800be005200480002004d0057005800530056004d004d0002005400490056005700530052004500500049000f0002004700590002004500510046004dMEHIE00560049005800530054004d000200470049005600470049005800450056004900450002004500520058005600530054005300500053004b004d004700c4000200480049000200580049005600490052000200be005200020054004d0049005700490002004800490002005800490045005800560059000f000200570047IREVMMHI004a004d005000510002004800530047005900510049005200580045005600020057004500590002004800490002004a004d004700a7004d005900520049000f0002004e00590056005200450050004d005700510002004500520058005600530054005300500053004b004d004700120002IRIWTYRTIZSGMHMJIVMXIXSMGIMHIQEMWYWMRGGMZETIGEVI004700590002005400c400560049005600490002004800490002005600c40059000f0002004d00100045005100020057004700c40054004500580002004500470059005100020048004d005200020049005200590051004900560045005600490023000200320049000200be00520058005600490045004600c400020091M00570049000200be00520058005600490045004600c40012001200120002002700490010004500560002004a004d0002005700c40002004800c400510002004800560049005400580002004800490002004700490058004500580049000200be005200020058004900450058005600590050000200560053005100c80052IWGGYYEPEVKHIWGLMWZEPSVMMHIMRZIWXMKEVIEJIRSQIRIPSVWSGMEPIMTWMLSPSKMGIZMMZEPSVMMHIVITVIIRXEVIEGIPSVRIVITVIIRXEMZEPSVMMHIMRXIVZIRMIMTIVWYEWMYRIWSGMEP ZEPSVMMHIGSIMYRI 00450002005700540049004700580045005800530056005900500059004d000200be00520002005600450054005300560058000200470059000200540056005300540056004d00450002004d0057005800530056004d004900020091004d000200540056005300540056004d0045000200480049005a00490052004d0056I002700490010004500560002004a004d000200470045000f0002004a00c4005600c40002005700c4000200be00520049004700c4005100020058004900450058005600590050000200be00520002004d00500059005e004d004500020048004d0048004500470058004d0047004d0057005800c4000f0002004a00c40056WP004700530052004800450051005200c4005100020053000200480045005800c4000200be005200020054005000590057000200500045000200540056005300540045004b004500520048004d00570051000f0002005700c4001000500002005400590052004900510002005700c4000200500059004700560049005e0049002700490010004500560002004a004d000200480045004700c40002004d0010004500510002005600490047004d0058004d0002004700590002004500580049005200a7004d00490002004a00590052004700a7004d004d00500049000f00020045005a0045005200580045004e00be005200480002005a004900910052MGEZEPSEVIITIVMIRMEPJSVQEXMZEGSQYRMGVMXIEXVEPI2YIHIWMKYV005300020079005a004500500053004500560049000200be005200020057004d00520049007a000f000200480045005600020049000200580053005800020045005800be00580002004800490002004500480049005a00c40056004500580002004700c40002004900450002004700530052005700490056005a00c40002GYRGTREVIYRQIGERMWQQYPXMQMPIREVGYEXXQEMPIWRIHIVIKWMX00be005200580056001000530002005a0056004900510049000200be0052000200470045005600490002004700590050005800590056004d00500049000200570049000200be0052005800560049005400c40056005800590052004800020091004d0002005700530047004d0049005800c400a7004d0050004900020057YRXQYPXMWXVEXMJMGEXI2YRXQTPXSVQMGEVIEXIEXVEPHIEQEXSVMQEMEPIWGIEHMRGSPMMPMGIITEVIWMEYREZRXGYXSXYPRIEXITXEXRTSJMHEEFWIRIMSVMGVYMGEHVYMRWXMXYMSREPMEXGSIVIRXGEVIWMLVRIEWGPMFIVXEXIE-TSXIEHIPYGVYTIGEVIZSTVSTYRIGERPSGWRIVIJVMKIVQZEPSVMPIWHIWGLMHIQRYQEMJIVIEWXVEMYE7TVKRHEWXJIPGIVGYPZMGMSWMHRHYMGYVIWTIGXWTIGXEXSVYPYMPSGYPWYTEVXMGMTEXMZTIGEVIPEEZYXHIGRHPYQIEHEVTIGEVIEMTEVIGPEYMXEXMRIQEXSKVEJYPVSQRIWGEVIYMXRYPXMQYPHIGIRMYWVFIEWGTIEWIQIRIEGM8IEXVYPVSQRIWGGEVIRGIEVGWSJEGIMRYXRWHITEVXIHIQEVIPINSGIVGYPZMGMSWWITSEXIWTEVKIGVIHSFPMKRHEGIWXWMWXIQTVJSWIRIVKSJEKMIVQIXMGRGLMWWRYWIQEMLVRIEWGHMRWMRIRWYM4EVEHSEPGEWMVIKWIEWGZEPSEVIEMZEPSVMPISFYRTEVXIHMRXIEXVYEIZEHEXHIPEXIEXVYEGHIWGLMHIQYEMTMQTIIEGYGYVENVIWXMXYMQXIEXVYPGIPSVGEVIEVTYXIEEZIERIZSMIHIIP7GIRHMR8VMPSKMEERXMG7GIRHMRRXVIEEGLIEPPROMOURVA IPORUMBELUL2aXbcXPCdSa4B2DCWTQXcRWPScWTXVTVMWXMER 8YHSV 4STIWGY TSIVJYPP XEPOWEFSYX XLI JEQMP VIPEXMSRW r EW WIIR MRXSSJXLIQSZMIWXLEX6SQERMEWIRXMRJSV IVPMREPI -X MW EFSYX y8LI EKIz XLIWLSVX HMVIGXIH F HVMER 7MXEVY ERH yLIR-ERXXSLMWXPI-LMWXPIzEJXIVXLITPEVMXXIR F RHVIIE PIER XLI HIFYXJIEXYVI QSZMI SJ PSVMR IVFER VMWXMER8YHSV4STIWGYJSGYWIWSRXLIEGXSVWFIMRKMRZSPZIHMRFSXLQSZMIWPEVESHEHVMER8MXMIRM ERH ISVKI 4MXIVIERY 8LI GVMXMG MWMQTVIWWIH F XLI ZIV KSSH EGXMRK SJ XLISYRK 6SQERMER EGXSV ISVKI 4MXIVIERYLSLEWXLIEFMPMXXSXVERWQMXXLIQIWWEKIyMXLLMWIIWMXLLMWQSYXLERHMXLLMWLERHWz8LIEYXLSVYRHIVPMRIWy-QELETTTEVIRXXLEX-PIEVRXJVSQXLMWFSzVOICE OVER456SQRMEEXVMQMWPEIVPMREPEHSYJMPQIHIWTVIQEQXEXMJMY1EQEMXEXPPEVESHMHVMER8MXMIRMWYRXQTVIYRRySPMZMEzWGYVXQIXVENYPPYMHVMER7MXEVYy4IWGYMXWTSVXMZzyEPYVMzRyYGRHZVIEYWJPYMIVJPYMIVzHYTTMIWERHVIIMPIERHIFYXYPRPYRKQIXVENEPPYMPSVMRIVFERPEVESHVQRIWMRKYVGYJMYPIM7MPZMYTYGVME0037004d0050005a004d00590002000b0049005c005800560045005300560048004d005200450056005900500002005800c8005200c400560002004500470058005300560002002b004900530056004b004900020034004d00910058004900560049004500520059000c000f000200470045005600490002004500560049ERM00be004d00020057005400590052004900020051004500510049004d000200570045005000490002004700c400020049000200530002004700590056005a00c400120002003300020057005400590052004900020047004500500051000f0002004900520059005200a7004d00450058004d005a1EQEPE00be005200910049005000450058000200540049000200490050000f0002004a004d0059005000020049004d000f00020047005900020048004d005a004900560091004d0002004600c400560046004500a7004d00120002002700590051000200be0091004d0002004b00c4005700490045000200540049000200590052YPGYQIP0037004d0050005a004d0059000f000200480049005a00490052004900450002005900520002005400450047004c0049005800020048004900020045005600590052004700450058000f00020079005900520002004b005900520053004d000f0002005900520002004700c4004700450058007aYZRXYP0079004700590056005a00c4007a000200be00520002004b005900560045000200500059004d000200450056004900020059005200020057004900520057000200be005200020054005000590057000200480049004700c80058000200470049005000490002004500480059005000580049000f00020054004900020047EVIMPIH0059005200020057005300a7000f0002005900520002004600c4005600460045005800120002002700c8005200480002005900520002004600c400560046004500580002004d0045000200480049000200520049005a00450057005800c4000200530002004a004900510049004d004900020049005700580049000200beRXVIFEX0091004d0002005600c4005700540059005200480049001e0002007900280045000f000200480049000200460059005200c40002005a0053004d004900020091004d0002005200490057004d0050004d005800020048004900020052004d005100490052004d007aRHYRFMEXIWXI004500480059005700020054004900020050005900510049000200480049000200530002004a004900510049004d0049000f00020052004d005100490052004d000200520059000200be0050000200be00520058005600490045004600c4000200480045004700c40002005a0056004900450002005700c4000200570049REWG0048004d005200020045004700490045000200510045005100c4001200020029005c004d0057005800c4000200530002005a00530056004600c40002005400530054005900500045005600c4000200480049000200560049005a00530050005800c4000200450002004a004d005900500059004d000200be005100540053XVMZE0051004500510049004d00020047004500560049000200570059005200c40002004500910045001e0002007900310045004d00020046004d005200490002005100c40002004a00c4004700490045004d0002005900520002005100590091005900560053004d00020057005900460002005900520002004b004500560048z 003900520002004600c40056004600450058000200be00520091004900500045005800020048004d005a0053005600a700490045005e00c4000f0002005900520002004a004d0059000200be00520091004900500045005800020048004900020051004500510045000200500059004d00020049005700580049000f0002RQEVIEQENSVMXEXIEGEYVMPSVHMWXVYWXIVQMREXGESQy7YRXQEQEXEIY005800490010004500510002004a00c40047005900580004007a000200a7004d005400c40002004a004900510049004d0045000200470045000200590052004d0047000200450056004b00590051004900520058001200020079003200590002004900910058004d00020051004500510045000200510049004500120002XM00530002004700590056005a00c40012000200280045004700c4001000500002004d0049004d000200540049000200c40050004500020051004d00470059000200be00520002002d005800450050004d004500020047005900020058004d00520049000f0002005700c40010005000020052004900520053005600530047IXMGETIQMRIXISQSVz7MPZMYMETVJVEXIPIQEMQMGGEYRXEXMWYTYRIQEQEYRYMXVEXEQIRXHISVEVZMSPIRRGLIMEXGYYRGMSFHIKIEQTIGEVIMPTYRIPEKXrTVMZMVIEPYMISVKI4MXIVIERYQEJGYXEXYRGMWXVIWEVYMXRHTIRXVYSGPMTGZHYRJMPQ0EGETXYPPYMJIQIMETPRKIGESJEXXSEXVGIEPEMWMKYVEREIMWEYHYWHVEGYPYMy2YXMY7MPZMY2YXMYGIWQEMJEGRYQEMXMYRMQMGz7MPZMYMREXIQEQE0ERGITYXYPRXPRMVMMIPIWXIFMIXYPIMJMYPEWJVMXJIQIMEQEXYVHIETVSETIHIERMIWXIJMMGEJMYPYMIM2YIXMGYEHIZVEXTVMRXIPIGSTMPYPYMXYHEGRYEXMRKMQSQIRXYPRGEVIIPMIXEXMQEQ8SEXIEWXIEQMPIEWTYWEGXSVYPISVKI4MXIVIERYGYSGLMMGYKYVEMGYQMRMPI7YRXYRTVMRXIJIVMGMXWRZHIPEEGIWXFMEXHVMER8MXMIRMIWXI8EXPTVSETIOEJOMERQXLPSWWIVMSWHSQMREXSVTPMGXMWMXMYPIWPFYMRXVSZIVXMXEVIyRIVZMzTEVIWIRWMFMPTRPEQEPEHMZHYGIRETEVXEQIRXYPEQVXHIFPSGYRTSVYQFIPFSPREZMVIXIXEXPIVIEPMWXMRHMKREXyMEHYWQMGVSFMRGEWzHYVREVIRYERIIRIQMPSWMWTYRIGSTMPYPYMWXIVQMRIGYTVSWXMMPIyVIMWHEYFERMMTISGSPMZMIHETEWVIEQSEVIMIYVQRGYGSPMZMEzGIEWXTIVWTIGXMZGPEWMGEVIPEMMPSVXEXJMYIWXIVWXYVREXRXVYRWJIVXMGIZEHISVHIWGIREVMYPPYMHVMER7MXEVYGYGSRGYVWYPIGITMSREPEPPYMHVMER8MXMIRMPHIVETIEMYXIHEVGSRXVSPEXGEYRQEVITMPSXHIJSVQYPEHIPETSEMRMMEPE8EXPYMGEWXVEXSVTRPERQVQYVMXSEVIEWIGZIRJMREPGRHMJEGIETEVMMEGEYRGEVEKLMSWSQIRSWGYGSPMZMETIRXVYTEWVI4IRXVYTEWVISPMZMEITIRXVYJMYPPYMGEWQEMXIEVKKVEXMMPIHMRXVIIM-EVFMEXYPWXyGSSPzGYSGLMMRIGVERYPGSQTYXIVYPYMHIYRHIWIEYHWYRIXIPIYRYMNSGGYQTYGXYVMrPEWIVMQSRXVMJVWRXSEVGTVMZMVIEWTVIXEMGWYy9RHIMTEWVIEzy2YQEMIQTYWSRXVYRTSQMWQEQEGWQSEVPEJEQMPMEIMz8EXPQXLMIXIMQSVQMIMYPJVQRXPEVIGIXEWXEXYVEPROMO0029005c004d0057005800c40002005900520002004b004900520002004800490002005700540049004700580045004700530050004900020050004500020057004a00c800560091004d0058005900500002004700c400560053005600450002005600c4005100c8004d00020047005900020059005200020047004c004dRYMXSV00560049004b005600490058000f0002004800450058000200480049000200590052004d0047004d0058004500580049004500020050005300560002004700530052004e0059005200470058005900560045005000c4000f0002004d005e005a0053005600c8005800020048004d005200020047004900560058004d0058YHMRIE0048004900020045000200520059000200510045004d00020045005a004900450002005300470045005e004d0045000200560049005a0049004800490056004d004d000200500053005600020091004d00020048004900020045000200520059001000a7004d000200540059005800490045000200be0051005400c40056XM004d00510054005600490057004d004d005000490002004700590002004500470049004d000200540056004d0049005800490052004d00020048004900570054005600490002004700450056004900020045004d00020057004d004b005900560045005200a700450002004700c400020050004900100045005600020045TVIGME00be00520002004500470049004900450091004d0002005100c400570059005600c400020047005900020058004d00520049000f00020048004500560002004700450056004900020048004d0052005800560010005900520002005100530058004d005a0002005700450059000200450050005800590050000200520059EY0045005400590047004500580002005700c40002005000490002005a0045004800c40012000200330002004500570058004a00490050000200480049000200560049005400560049005e004900520058004500a7004d00490002004900570058004900020091004d00020079003900560046004d00020049005800020033VFMzESQTERMIM9VFRRHVW8IEXVYPSWXSPRMIWHMR7YFSXMGE7IVFMEZYXRGEHVYPIWXMZEPYPYM8IQTWH-QEKIWRWEPEWXYHMSEEFVMGMMHI4IRWYPIHMRPYNYTWGVMMXYVETSIXYPYMYRKYV.RSW4MPMRWOy9VFMIX3VFMzRVIKME00500059004d000200390056004600c900520002002500520048005600c9005700020049005700580049000200590052000200570054004900470058004500470053005000020048004900570054005600490002005400c400470045005800020091004d000200520049005a0053004d00450002004d0051005400490056MSEW0048004900020049005c0054004d004900560049000f00020048004900570054005600490002004e005900540059004d0056004900450002004b00560045004800590045005000c40002004500020057005800560045005800590056004d0050005300560002005900520049004d00020045005400450056004900520058I005a004900560058004d004700450050004d005800c400a7004d000200510053005600450050004900020091004d000200480049005e005a00490050004d0056004900450002004c00c80048005900500059004d00020059005100450052000f000200480049005700540056004900020054004500560047005900560057YP00be0052004700490056004700450058000200480049000200570059004a00490056004d005200a700490002004500500002005900520049004d0002005a004d004900a7004d0002005100450052004d004c0049004d005700580049000f0002004a00590058004d005000490012000200280045004700c40002004d0052004d00a7004d0045005000020045009100580049004500540058004500590002005600c40046004800c40058005300560002005400490002005700470049005200c40002004500910049005e00450056004900450002004a004d0049004700c400560059004d00020057005400490047XEXSV00be00520002005700470045005900520049000f0002005300480045005800c40002004700490002004a00530056004a00530058004500020002004d004500020057004a004500560091004d005800020091004d0002005000590051004d0052004d00500049000200470053004600530045005600c4000f000200580056IMHMRXVIGIMTEXVYEGXSVM1VXEVIWRHVIEVHP-QVIPIO1MOIWMVTH1WVSWJMIGEVITIHITPMRGSRZMRKXSVIQSMSRERXRTVIWXEME00570045000c00020057004900020045005000c400580059005600c400020054005900460050004d0047005900500059004d0012000200370047004900520053004b00560045004a004d00450002004900570058004900020051004d0052004d005100450050004d0057005800c4000f0002005000450002004a00490050M004900470050004900560045004e00590050001e0002004d0052004d00a7004d004500500002005400490002005700470049005200c400020057004900020045004a005000c400020054004500580056005900020051004d004700560053004a005300450052004900020091004d00020059005200020057004700450059R4I004500470049005700580045000f00020057004d0058005900450058000200be0052000200570054004500580049005000490002005900520059004d004500020048004d005200580056004900020051004d004700560053004a0053004500520049000f0002005700490002004500910045005e00c40002003100530052M000b003100c90056005800450002002600c3005600490057000c000f000200be00510046005600c400470045005800c4000200be005200580056001000590052000200520049004b0050004d004e00c3000200520049004b00560059000200580056004500520057005400450056004900520058000f0002005400590056XRH00580053004700590056004d000200be0052004500500058004900020091004d0002005100450047004c004d0045005800c40002005700580056004d0048004900520058000f000200be005200020047005300520058005600450057005800020047005900020051004d005200450002004a00490047004d005300560049PRMGM0048004d005700470059005600570059005000020047004500520048004d0048001200020028004900460059005800c800520048000200470059000200530002004d00520053004a004900520057004d005a00c4001e000200790027005900510002005800490002005200590051004900910058004d0023007a00020047IM005800560049004d0002005700490002005000450052005700490045005e00c40002004b005600450048005900450050000200be0052005800560010005300020058004d00560045004800c4000200480049000200be0052005800560049004600c40056004d00020047004500560049000200510045004d000200480049GEVI00510045004d0002004d00520057004d005200590045005200580049000f0002005600c400570058004d00580049000200be005200020051004d004700560053004a00530052000f000200a700c800910052004d005200480002005400450056004700c400020048004d00520002005800530045005800490002005400c4VMPIERSRMQWKIXRHEGYEXSVLEPYGMRERX1SRMWYTIVFRGEVREXHI1VXEVIW000f0002005000450059005600490045005800c40002005400490052005800560059000200450047004900570058000200560053005000020045000200480053005900c400020054005600490051004d004d00020054004900520058005600590002004800490046YXMEYRYMTVIQMYEPNYVMYPYMrIWXMZEPYP8IEXVIPSV4VSJIWMSRMWXIHMR0053004d005a00530048004d00520045000f0002002e0053004700590056004d0050004900020037005800490056004d004e004500020091004d0002002a004900570058004d005a004500500059005000020032004500a7004d005300520045005000020048004900020038IEXVYEP9RKEVMIM400530057005e0058000c000200be0091004d0002005400c400570058005600490045005e00c400020049005c0054005600490057004d00450002004700530054004d005000450056004900450057004700c4000f000200520045004d005a00c4000f000200590091005300560002005200c4005800c80052004b00c4GLMEV0058005600c4004800c80052004800100053000200be0052005700c40002004b00490057005800590056004d0050004900020050004500570047004d005a0049000200450050004900020047005300560054005900500059004d00020072000200be0091004d000200540050004d0051004600c40002005000450052004bYVSW005100c8004d0052004d00500049000200be005200580056004900020054004d0047004d0053004500560049005000490002004700c800520048000200be005200480049005400c400560058004500580049000f0002004700c80052004800020058004d0051004d0048000200590052004d005800490012000200250051FYWGEXRXMMRWMHMSWETSMMRZEMZHIMRXIVSKEXSVMYPGIPSVXVIMy0EGIXIHYGGYKRHYPGEWXVEZIMMQSVGSZMMFERERIPIzyIWIEWIEQRGYGVREMMz007900270049000200450050005800470049005a0045000200be00a7004d0002005400500045004700490002005700c4000200be0051005400c400520049005e004d0023007a00020079003100530052004d000f00020058004900100045004d00020051004500570058005900560046004500580002005a005600490053HEXz007900d900a7004d0002005400500045004700490002005700c4000200580049000200510045005700580059005600460049005e004d0023007a000c000f0002005800c8005200c400560045000200540053005a0049005700580049009100580049000f0002005400c400570058005600c800520048005900100091004dRW0045004900560059005000020052004900540056004d004c00c40052004d0058000f0002004700590051000200450002004a005300570058000200570059005600540056004d0052005700c4000200480049000200470059005100520045005800450002005700450002005100450057005800590056004600c800520048YWIRXMQTGIKXIE8SXYPGYPQMRIEGYWJMIXSEVIEGSRJIWMYRIFVYXEP0057005100590050005700c4000f000200be00520058005600490002004700530052005a005900500057004d005a0049000200520049004b004500a7004d004d0002000b00790032004d0047004d0002005100c40047004500560002005200590002004500510002005700c4005600590058004500580004007a000c000fGEV004a004d00020045005a00530056005800450058001200020037004a00c80091004d0045005800c40002004800490002005a004d005200c4000f00020058005600c800520058004d005800c4000200500045000200540053004800490045000200470059000200530047004c004d004d000200be00520002005000450047VMQMJEXE00be0091004d000200540056004d0051004900910058004900020052004900470056005900a700c40058005300450056004900450002005400490052004d00580049005200a700c4001e0002005900520059005000020048004d00520058005600490002004600c400560046004500a7004d000200be004d000200be0052HIEWR005400450050005100490002005900520002005700c4005400590052000200be005200020058004d005100540002004700490002004700490045005000450050005800c40002004a004900510049004d0049000f000200450059005700580049005600c4000f000200be004d000200540053005600590052004700490091XIW0050004d0052004b00c4000f00020053000200480045005800c4000f00020091004d000200be0052004700c400020053000200480045005800c4000f00020091004d000200be0052004700c400020053000200480045005800c40002005700c400540059005200590050000f000200be005200580056001000530002004dQTYWRW00be00520002004500470049005000450091004d00020058004d00510054000200450057005900510045005800c400020045005900580053004a00500045004b004900500045005600490002005400590056004d004a004d0047004500580053004500560049000200470049000200450058004d0052004b004900020047SXITEVSMWXMGI003600c8005200480002005400490002005600c800520048000f00020048004d00520002004e005900480049004700c4005800530056004d00020052004900470056005900a700c4005800530056004d00020057004d00580059004500a7004d0002004d0052004d00a7004d00450050000200be00520002005400590046PMG000b004a00c4004700c80052004800590010005200490002004500570058004a004900500002005400c40056005800450091004d0002005000450002007900450056005900520047004500580059005000020054004d0049005800560049004d007a000c0002004500540053004d00020054004900020057004700490052004a004d004b00590056004d0002004c004d0049005600450058004d0047004900020058005600c40048004500580049000200be0052005700c4000200480049000200a7004d005200590058004500020047004900020048004d0047005800490045005e00c40002005400c400470045005800590050000f000200570045YMRXMQE004700530052004a00490057004d0059005200490002004700490002005a0045000200590056005100450002000b0045005100460049005000490002004a004900510049004d00020054005300450056005800c40002005000490052004e00490056004d004900020091004d000200580053004700590056004d000200beREPXI004600c400560046004500a7004d004d00020054004d004e00450051004500500049000c0002004a004d004900470045005600490002004d00450002005000530047005900500002004500470059005e00450058005900500059004d000f000200be005200470049005400c8005200480002004700590002005300020045TEVIRX00520049005a004d00520053005a0045005800c40002004700530052004a00490057004d005900520049000f00020045004e00590052004b00c800520048000f00020057005900460002004e0059004b00590050000200470056005900480002004500500002004d00520058004900560053004b0045005800530056004dYPYMMRXVYMZ000f0002005700c400100091004d0002005100c40056005800590056004d0057004900450057004700c4000f00020047004c004d00560047004d00a7004d0002004800490002005600490051005900910047004500560049000f000200530056004d004600500049005000490002WIGVIXI00450052004b0045004e00450058005900500002004c00530051005300570049005c0059004500500002004a0056005900570058005600450058000f0002005400560053004a0049005700530056005900500002007900be00520048005600c4004b005300570058004d0058007a0002004800490002004900500049005aEWEDEBUT47ChTIGjTOAREAConcursului Noua FORjCRITICjETATEAINTERIOARjHIERMGYGEVIRXVIMRISVIPEMIWIYEPyGSRWIRWYEPzMRWJVMXJIQIMEEYXSTVSGPEQEXTYXIVRMGWIYEPGEVIEWGYRHIXVEYQIPIEFYYPYMHMRGSTMPVMIMIGEVIPEVRHYMWIQIXEQSVJSIEHMREWTVYERGLIXEXSVRZYPRIVEFMPEGYEXWMRKYVMHIKSPMXRJEEHIKIXYPYMRXMRWETMIXVIMEVYRGEXIGERXVSETSGEPMTXMG.YHIGEXHITSM9VQIEYRMRXIVQISTEVSHMGMRMMEPHSEVKIWXMGYPEXETSMGRXEXRVITIXEXIVRHYVMRXVYRGVIWGIRHSRIVZSWETVSETIVGRMXPEWJVMXHIWTVIVYKGMYRIEEYXSQEXMEXLEFSXRMGRHSGXVMREXQTVIYREVIEQMRMPSVZYXGEYRyETIPXIPIJSRMGzGXVI-MWYWGEVIVWTYRHIRIKVIMXRIRXEVMEXyYQTPRHMRMQEHIFYGYVMIzPMQEYPIWXIRWHMWGYVWYPMQTIXYSWWJMIXSVMEVMVGRMXTEVGHMRXSMVVYRGLMMHIGIMTEXVYRQMGVSJSERIEPMRMEMRJEERSEWXVYRTVSJER9VFMIX3VFMEPWYJIVMRIPSVYQERIXIRIFVSWMRJVMGSXSVMPYWXVEXETSMWMQFSPMGMKIWXYEPEPTEVGYVWYPYMYQERTVIHIWXMREXWYJIVMRIMMTEXMQMPSVHIPEREXIVIMTRRYPXMQEMRIQEMJMMRHPSGMWTIVERTIRXVYVIQMWMYRIWGIREGYPQMRRHGYSWPFEXMGFMGMYMVIE3QYPYMHIKSPMXRKIRYRGLMEXGYYRGIEVEJEPFMQTVIKREXGYETVIRIMEETPEYIPSVHIPEWJVMXTIHISTEVXIVIXMGIREPSVTIHIEPXTEVXIVIGYRSXMRETIRXVYGIIEGIEJSWXGEXLEVWMWMQTSZVEVIREGIPEMXMQTXSEXIEGIWXIEWYRXITPMGEFMPIREGIIEMQWYVJMMRHHIRIPIWRGIIEGIQTVMZIXIEJSWXTVMQYPWTIGXEGSPPEJMREPYPGVYMERYEQTYXYXVMHMGESGLMMRWTVIEGXSVMHIXIEQEHIERYTPRKI-SERE7MPIERYEVIHIERMXIVQMREXEGYPXEXIEHIISKVEJMIWIGME8YVMWQHMRSRWXEREMWITVIKXIXITIRXVYEHQMXIVIEPEQEWXIVEXYPHI8IEXVSPSKMIHMRGEHVYPEGYPXMMHI8IEXVYM8IPIZMMYRIHMRPYNGIWXIVRHYVMGSRWXMXYMIHYTGYQWTYRIEYXSEVIEyTVMQEEIEVITILVXMIEYRSVMHIMGVMXMGIz 6IHEGME7GIREVSMYVIEWYGGIWIoana SILEANU3TQdcTfUaRTbUacWTPcTaRaXcXR8LIWI PMRIW EVI XLI JMVWX GVMXMGEP ETTVSEGL SJ IEVW SPH -SERE7MPIERY 7LI MW XLI MRRIV SJ XLI GSRXIWX MRMXMEXIH F 7GIREVS PEWXIEVr2IJSVGIWJSVXLIEXIVGVMXMGrLSXVMIWXSHMWGSZIVERHTYFPMWLRI ZSMGIW JSV XLI XLIEXIV GVMXMGMWQ SJ XSQSVVS -SERE LEW WXYHMIH004b00490053004b005600450054004c005d000200460059005800020057004c00490002004d0057000200520053005b0002005400560049005400450056004d0052004b00020058005300020057005b004d00580047004c00020058005300020058004c0049004500580049005600020057005800590048004d00490057jTRE48IN MEMORIAM7aTPTbRdXcaTVTSPcTPcaddXaTbRYQMRMGMERYEVMIRIETVWMXSVIE4STIWGYQEVIVIKMSVHIXIEXVYMJMPQERMQEXSVEPWGIRIMVSQRIXMHMVIGXSVEVXMWXMGEP2EMSREPYPYMXMQTHITIWXIHSYHIGIRMMR YPXMQMM ERM GRH WRXEXIE PE RHITVXEX HI WGIR WEVIXVEW HMWGVIX JV RW GE XIEXVYP W PMTWIEWG ZVIS GPMT HMRTVISGYTVMPIWEPISPIKMM HMR 82 GEVI PEY EZYX EPXYVM GE EVXMWXM GE HMVIGXSV MVIWMQXHMWTEVMMEGETISMQIRWTMIVHIVIYXSV HIE PYRKYP YRIM GEVMIVI HI EWI HIGIRMM E TIWXI SWYX HI WTIGXEGSPI SVIE 4STIWGY VIKMSV GY S ZEWX GYPXYVM GY YR KYWX EVXMWXMG VEJMREX WE HMWXMRW GE YR GEQTMSR EPVIXIEXVEPMVMM XIEXVYPYM VSQRIWG WEMQTYW GE YRYPHMRXVIEVXMERMM WTIGXEGSPYPYM QSRYQIRXEPM E HSZIHMXTVMR EVXE WEZIVXMGEPMXEXIMEXMXYHMRIGMZMGQEMEPIWRYPXMQMMERMEMHMGXEXYVMMMRXVIRYQIVSEWIPIWEPIWTIGXEGSPIRYZSQEQMRXMHIGXGXIZEGEVIGYWMKYVERZSVVQRIRGSRXMMRETYFPMGYPYMy1SEVXIEYRYM EVXMWXz HI SVME 0SZMRIWGYzlERXSRz HI EQMP 4IXVIWGYzlEPMKYPEzHI EQYWzlIRIVSEWE YRHEMIzHIYIVVSzEPINSlFSVHIEWYTVEYRYMGYMFHIGYGMzHYTEPIEWWIVQERzlEMEzMzl4PSRMEzHI1EMEOSZWOMEzSVIE4STIWGYEJSWXMEYXSVYPYRSVJMPQIHIWYGGIWGYQEVJMl3QYPHIPRKXMRIzlIXVIMSVMYGYVIXMzlVEKSWXIPYRKHISWIEVzlYMFYPHIZMIWTMzMzl1SEVXIEYRYMEVXMWXzIEWIQIRIEEJSWXVIEPMEXSVYPYRSVWTIGXEGSPIHIXIPIZMMYRI4VMR RXVIEKE WE EGXMZMXEXI 36 43479 MRXV R PIKIRHEXIEXVYPYMVSQRIWGYQRIIYWPSHMLRIEWG8IEXVYP2EMSREPYGYVIXMcPaaTYRPXTQaXT XTQaXT2WGYXR3XSQEVVINEMERGITYXGEVMIVEGEEGXSVHIXIEXVYMHIGMRIQEYRHIEGYRSWGYXMQIHMEXYRJSEVXIQEVIWYGGIWRIPTVIMEHMVIGME8IEXVYPYMREMSREPHMR4VEKETIGEVIPZEHIWGLMHIXMRIVMPSVEYXSVMGILMRGSPEFSVEVIGYHVEQEXYVKYPMXVEHYGXSVYPEVIPVEYWEVREGIWXEHMRYVQJMMRHPMGIRMEXVINEJSRHIEQTVIYRGYIPTVSTVMYPWYXIEXVYXIEXVYPyEVERYyRWTEXIPITSVMMyVXERYHEXSVIERMQMGWGVMIEXYRGMVINEHEVIETSEXIXSXYPy8IEXVYEXIPMIVMRYyXIEXVYYMREVERYIWXIyYRPSGHIGVIEMIEVXMWXMGYRHIE00470058005300560059005000020091004d00020057005400490047005800450058005300560059005000020054005300580002005700c4000200570049000200540056004d005a004900450057004700c4000200530047004c004d000200be0052000200530047004c004d000500120002RPE4EVMW8IEXVYP2EMYRMPSVJEGISTVMQMVIXVMYQJEPXIEXVYPYMEVERYTIRXVYQSRXEVIEGYy8VIMWYVSVMzHIILSZREGIPEMERVINEIWXIYRYPHMRXVIWIQREXEVMMQERMJIWXYPYMGIPSVyHSYQMMHIGYZMRXIGEVIWEPYXREXIVIEYRIMEHIZVEXIQMGVMGMZMGIPE4VEKEMTVSXIWXIEHIWGLMWQTSXVMZETVIWMYRMMWSZMIXMGIYTHVSFMVIEyTVMQZIVMMHIPE4VEKEVINEIWXIMRXIVMWRTVSTVMEWEEVMEVERYIWXIRGLMWHIEYXSVMXMRRWIQRHITVSXIWXMHIWSPMHEVMXEXIIWXIGVIEXRVEREGIPIFVEVIZMWXy8VEZEMPXLXVEPz3XSQEVVINEIWXIEXYRGMTVMQMXTIWXIXSXRYVSTEHIPEWWIPHSVJPE0SYZEMRPE2IYZIRPEMRZMXEMEPYMRXSMRIMXIIPTYRIRWGIRy80045005800c40050007a0002004800490002003700580056004d00520048004600490056004b00020050004500020038004c00c300c80058005600490002003200450058004d005300520045005000020048004900020027004c0045004d005000500053005800120002QTVIYRGYEVIPVEYWVIHIWGLMHIRJSWXYPPSVXIEXVYHIZIRMXEVERY–HEV0058004d0051005400590056004d0050004900020057001000450059000200570047004c004d0051004600450058000f00020091004d00020045005a0049005200580059005600450002005700490002005300540056004900910058004900020048004d005200020050004d0054005700c40002004800490002JMREREVI00490048004d00470045005800c4000200be0052000200be0052005800560049004b004d005100490002007900470059005a00c800520058005900500059004d00020054005300490058005900500059004d0005000f000200530054004900560045000200500059004d0002003300580053005100450056VINEVQRIYRYPHMRIIQTPIPIGIPIQEMGSQTPIXIMQEMVIYMXIEGIIEGIWERYQMXHIPE1SWGSZEPE1MPERSyXIEXVYPHIEVX4SIXYPRYHSEVQIRFVEIPIXMQTYPYMWGVMEVINERyIPWIHMWTYXGYWXTRMMZMIMMHIJMIGEVIMISVKIERYERMPI7EPPIREZIcPaaTYRPISVKI ERY ERH ERMPI 7EPPIREZI QEOI E GSRGMWI TVIWIRXEXMSR SJXLI VIGIRXP HMWETTIEVIH HMVIGXSV3XSQEV VINE XLI QEREKIV SJ2EXMSREP8LIEXVIMR4VEKYIERHXLIJSYRHIVXSKIXLIVMXLEVIPVEYWSJXLI8LIEXVIlEVERYzlFILMRHXLIKEXIzVINEHIGPEVIHXLEXLMWXLIEXVIEWlETPEGIJSVEVXMWXMGGVIEXMSRLIVIXLIEGXSVERHXLIWTIGXEXSVGSYPHPSSOEXIEGLSXLIVHMVIGXPMRXLIMVIIWz-R3XSQEVVINEVMXIWlXLITSIXHSIWRXWPIITSRXLIEVQWSJXLIXMQIFYXIEGLHELIJMKLXWMXLXLIQEWXIVWSJPMJIz8TaXP7aTPTbRd-R XLI PEWX IIO SJ .ERYEV HMVIGXSV SVIE 4STIWGY PIJX YW EJXIV IEVW SJ XLIEXIV SVQIV QEREKIV SJ XLI 2EXMSREP 8LIEXIV MR00590047004c004500560049005700580002005b004c004d0047004c0002004c00490002004c0045004800020056005900520002004a0053005600020045005000510053005700580002001600140002005d0049004500560057000200460049004a00530056004900020015001d001c001d000f00020034STIWGYEWSRISJXLIHMVIGXSVWMRZSPZIHMRXLIVIXLIEXVEPMEXMSRQSZIQIRXSJXLIWERHEIPPORSREYXLSVSJQSRYQIRXEPTVSHYGXMSRWIYWIHXSWXEKIGPEWWMGEPTPEWSRXLIQEMRWXEKISJXLI2EXMSREP8LIEXIVJSVEXPIEWXWTIGXEXSVWIEPWSWMKRIHEGSYTPISJQSZMIWERHLILEWSVOIHMRXMQIMXLEPQSWXEPP6SQERMERJEQSYWEGXSVWp0VPXbc8cTaaTcPcXPScWTa4bbPhb caXePXcTaaTcaXXXPcTTbTdaXSTBdbPBcPV0029005c004d0057005800c40002004d0052005800490050004900470058005900450050004d00020047004500560049000200be0091004d000200540059005200020045005100540056004900520058004500020045005700590054005600450002005900520049004d00020049005400530047004d000200540056004dRHSEVGXIZEWGVMIVMr00580053004700510045004d00020054004900520058005600590002004700c40002005700470056004d00490056004d005000490002005000530056000200570059005600540056004d00520048000200470049005a004500020048004d005200020045004900560059005000020049005400530047004d004d00020056IWTIGXMZI7YWER7SRXEK00450002004a0053005700580002004600450056005300510049005800560059005000020057004900520057004d0046004d00500002004500500002005900520049004d004500020048004d005200580056004900020047004900500049000200510045004d00020049004a00490056005a004900570047004900520058IHMRTYRGXHIZIHIVIGYPXYVEPITSGMJPEXPE2ISVOGERXVYRTYRGXHISFWIVZEMIWXVEXIKMGGYQEMQ005a004d005e004d0046004d0050004d0058004500580049000f0002005700470056004d004d0058005300450056004900450002004500020054005600530048005900570002005400490002005000c80052004b00c400020053005400490056004500020049004d0002004800490002004a004d004700a7004d00590052ISWIVMIHIIWIYVMGEVIEYQEVGEXKRHMVIEERMPSV4EVXIHMRIPIWYRXWXVRWIRZSPYQYPzKEMRWX002d0052005800490056005400560049005800450058004d005300520002004500520048000200330058004c0049005600020029005700570045005d0057007a000f000200490048004d00580045005800020048004900020034004d004700450048005300562ISVOMEXMRKXIQITVIGYQWGVMIVMPIYRSVTIVWSREPMXMEQYW7EVXVI-SRIWGS7MQSRIMPJMPQIPIPYMSHEVH6SFIVXVIWWSR6IWREMWJMPQIPIWGMIRGIJMGXMSRWGVMIVMPIHITWMLEREPM004a004900520053005100490052005900500002002c00450054005400490052004d0052004b000f000200570059005600540056004d0052005700020047004c004d00450056000200500045000200be00520047004900540059005800590056004d0050004900020057004500500049000f000200910012004500120002EVGIPIQEMGIPIFVI00490057004900590056004d00020048004d00520002005a0053005000590051000200570059005200580002007a00d900510054005300580056004d005a00450002004d0052005800490056005400560049005800c40056004d004d007a000f0002007a002800490057005400560049000200570058004d0050007a0002Mz2SXIHIWTVIEQTzR00470045005600490002004500590058005300450056004900450002004a004d005c00490045005e00c4000200520053004d0002005700580045005200480045005600480049000200be0052000200470056004d0058004d00470045000200480049000200450056005800c4000f00020057005900460050004d0052004dMRHRIZSMEHIWGLMQFEVI0045000200540045005600450048004d004b00510049004d000200470056004d0058004d00470049000f0002005400490002004a00530052004800590050000200560049005a00530050005900a7004d0049004d0002004a00530056005100490050005300560002004500560058004d00570058004d0047004900120002GITMSREPWGVMWI004d0052005800490050004d004b00490052005800020091004d000200560045004a004d005200450058000200450056004b00590051004900520058004500580049000f000200490057004900590056004d0050004900020057004900510052004500580049000200480049000200370059005700450052000200370053RXEKWYRXHIRIPMTWMX005400490052005800560059000200530056004d0047004d00520049000200490002004d0052005800490056004900570045005800020048004900020047005900500058005900560045000200510053004800490056005200c400020091004d00020048004d005200450051004d00470045000200560049004700490054XVMMIM1pTaXXTddXRaRSXSTCTTbbTTFXXPb0025005a00490052005800590056004d00500049000200540049005600570053005200450050004900020091004d0002004700490050004900020048004d00520002005800490045005800560059000f000200540056004d00510059005000020045004b00490052005800020091004d000200540056004d005100450002QSRXEVIKYWXYPXVIGXSVEPWYGGIWYPYM0091004d00020058004900520057004d00590052004d0050004900020048004d00520002004700590050004d00570049000f000200be00520058005600490045004b00450002004900540053004700c40002007200020025005100490056004d00470045000200450052004d0050005300560002001900140010001brRIETEVWYFSGLMHIWIREXIRJYK004800490002005900520002004b00560045004a004d0047004d00450052000200450058004900520058000200520059000200500045000200480049005800450050004d004d000f00020047004d000200500045000200570058004d0050004d00570058004d00470045000200be0052005800560049004b005900500059MRZSPYQYPz1IQSVMMPIYRYMGVSGSHMPzHI8004900520052004900570057004900490002003b004d00500050004d004500510057000200020045005400c4005600590058000200be005200020015001d001b00190002000b00470059000200450052004d0002004600590052004d000200be00520045004d00520058004900020047004500020048VEQEXYVKYPWTPIGIHMRXVIRSMR0015001d001c0017000c00020091004d00020054005900460050004d00470045005800020045004700590051000200be0052000200560053005100c80052004900910058004900020048004900020031004d005200490056005a00450012000200360049004b00c40057004d0051000200be0052000200450051004d0052XMVMPIEHYWIRTEKMREXQSWJIVE0091004d000200580049005100490050004900020048004d005200020054004d00490057004900500049000200500059004d0002004700490050004900460056004900020072000200570059004a00530047004500560049004500020048004d0052000200470045005700450002005400c40056004d0052005800490045WGTIGEVISMTVWIXIHIRHEX004700490002004d00020057004900020053004a0049005600c40002005300470045005e004d0045000f0002004d00590046004d005600490045000200540049005200580056005900020057005300560045000200500059004d000f00020036005300570049000f000200470045005600490002005a00450002004a004dQEMXVMYMRXIVREXGYHMEKRSWXMGYP00480049000200570047004c004d005e0053004a005600490052004d0049000f00020058004900520057004d005900520049004500020048004d005200580056004900020049005000020091004d00020051004500510045000200500059004d000f000200530002004a004900510049004d004900020047005a00450057MEYXSVMXEVTIGEVISRZMRYMIXIHI0048004900470050004d005200590050000200540057004d004c004d0047000200450050000200500059004d00020036005300570049000f000200450052005c004d0049005800c400a7004d00500049000200500059004d000f00020045005400c400560059005800490002004a00530045005600580049000200480049ZVIQITIJSRHYPRGPMREMMPSVWIYEPIHI00520049004500480051004d0057000200be00520002005700530047004d0049005800450058004900450002005400590056004d0057005800c400020048004d00520002003700590048000f000200590052004800490002004500020047005600490057004700590058001200020038IRGYQMWTYRIEYETVSTVMEMMRIETEVIEMGEYRXMTGEVIJGIEIJSVXYVMTIRXVYEJMzGSSPzWEYzLTIzGYQWTYREQIVMGERMMHISTSXVMZ004500590058004900520058004d0047000200be005200020054005300560052004d005600490045000200500059004d000200480049000200450002005700470056004d004900020091004d00020048004900020045000200470045005400580045000200be00520002005700470056004d005700590050000200500059MXSEXIGSRXSVWMYRMPIMRXIVMSEVIEPIMRHMZMHYPYMWSVXMXWJMIWMRKYVGETXMZRTVSTVMEMTMIPIWTVIHISWIFMVIHIVXLYV1MPPIVWGVMMXSVYP0051004d0050004d0058004500520058000f0002003b004d00500050004d004500510057000200570049000200be0052005800530045005600470049000200570054005600490002005000590051004900450002004d0052005800490056004d00530045005600c4000200450002004d00520048004d005a004d00480059PYMHMRGEVIJEGIETVSETIYRJIXM00480045005600020091004d0002004a004500500057000200540056004d00520002004800530056004d005200a70045000200480049000200450002004d00510054005600490057004d005300520045000f0002004800490002004500020054005000c4004700490045000f000200590052004900530056004d00020047LMEVHIESGE002900020059004d0051004d00580053004500560049000200be00520002004500470049005700580002005a0053005000590051000200470045005400450047004d00580045005800490045000200450059005800530056005900500059004d0002005700c4005900020048004900020045000200570049000200480049KSPMHIESTIVERJEEGMXMXSVMPSV0053000200450059005800530010005a004d005a004d00570049004700a7004d0049000f00020054005000530052004e00c800520048000200be00520002005800560049004700590058005900500002005700c40059000200470045005600490002005000100045000200480049004a004d0052004d0058000200470045EYXSVHVEQEXMGTWXVRHYM0048004900530054005300580056004d005a00c400020048004d005700580045005200a7004500020091004d0002005900510053005600590050000200570045005a00590056005300570012000200d90052000200580056004500480059004700490056004900450002002500520058005300450052004900580049004d6EPMERZSPYQYPETVYXPE0031004d005200490056005a0045000200480049005a004d005200490002004d0051005400530057004d0046004d00500002004800490002005000c400570045005800020048004d00520002005100c8005200c4000f0002004d00520048004d004a004900560049005200580002004700c400020045004d000f00020047EGMXMXSVZVISPIKXYVGYXIEXVYP0057004500590002005200590012000200280045004700c40002005200590002004d00100045004d00020047004d0058004d00580002005400c8005200c4000200450058005900520047004d00020054004d00490057004900500049000200500059004d00020038IRRIWWIIMPPMEQWMZMRIWSJEGMMEVHEG0050004900100045004d00020047004d0058004d0058000200480049004e0045000f00020047004500580049004b00530056004d0047000200500049000200be005200a7004900500049004b004d000200510045004d00020046004d0052004900120002000b0027001200310012000c23022-243624MXIHIYHI8MXGIHIHIRIEEYMRQHSbVrKI1ZbfacWaTPSXV8SIGIPPIRXFSSOWEVIVIGSQQIRHIHMRXLMWMWWYIXLIJMVWXSRITYFPMWLIHF1MRIVZE4YFPMWLMRKSYWIEXXLIIRHSJz1IQSMVWSJEVSGSHMPIzF8IRRIWWIIMPPMEQWEREYXSFMSKVETLMGEPFSSOEFSYXXLITIVWSREPERHXLIEXVMGEPEHZIRXYVIWSJXLIJEQSYWQIVMGERTPEVMKLX 8IRRIWWII MPPMEQW 8LI WIGSRH SRI MW EZEMPEFPI SRPMR RKPMWL JSV XLI QSQIRX lKEMRWX -RXIVTVIXEXMSR ERH 3XLIV WWEWzF7YWER7SRXEKTYFPMWLIH F 4MGEHSV 2I SVOVMWXMRE 1SHVIERY WXEXIW EFSYX XLI WIGSRH FSSO l7YWER7SRXEK EW XLI WIRWMXMZIFEVSQIXIVSJSRISJXLIQSWXGYPXYVEPPFSMPMRKIVEzlGITXMSREPPVMXXIRMRXIPPMKIRXPEVKYIHERHEQEMRKPVIJMRIHXLIIWWEWSJ7YWER70053005200580045004b0002004500560049000200520053005800020058005300020046004900020051004d005700570049004800020046005d000200450052005d0053005200490002005b004c00530002004d00570002004d0052005800490056004900570058004900480002004d00520002005100530048IVRGYPXYVIERHMXWMRXIVTVIXEXMSRz BOOKS YOU NEED TO TALK ABOUT449PROMO2XRZCULTUREfffUPQaXRPSTTbdTa1EMRXMPEPYNYRHIWEHIWGLMWERYPXVIGYXIRXVYPYPXYVEP-RHITIRHIRXEFVMGEHI4IRWYPIYRWTEMYMRHYWXVMEPEJSWXXVERWJSVQEXRXVYRQIHMYGYPXYVEPEFVMGEHI4IRWYPITYRIPESPEPXYRWTEMYHIGVIEMIGYYRYPHIITYRIVIEEVXIMGSRXIQTSVERIWYFJSVQEYRYMGIRXVYGYPXYVEPMRHITIRHIRXIRXVYPIWXIMRMMEXHIYRKVYTHIEVXMXMGYVEXSVMTVSHYGXSVMMQEREKIVMGYPXYVEPMHMRPYNSRMRITISWYTVEJEHIQTHIWTEMMHIEVXGSRXIQTSVEREXIPMIVIHIEVXMXMKEPIVMMMSVKERMEMMGYPXYVEPIEGXMZIRHSQIRMMPIEVXIPSVZMYEPIHERWYPYMGSRXIQTSVERMXIEXVYPYMfffPeXXdXRaTSXcaTSMGSFSVQPEYGYVIXMYRHIRIEXIETXXSXYRWTEMYQEMEPIWTIRXVYEVXMXMZMYEPMJSRHEXSVMMMGYVEXSVMMTIVQERIRMJMMRHMYRMMHMRXVIGIMQEMEGXMZMEVXMXMZMYEPMHIPERSM6ZER-SRMYKIR6HIWGYEGWMXIYPEFVMGMMHITIRWYPIIJGYXTISWXVYGXYVHIFPSKWMXIYP4EZMPMSRYPYM9RMGVIHMXrIRXVYPTIRXVYEVXMGYPXYVGSRXIQTSVERIGIPIETVMRWMQTPMXEXISVHMRIMIJSEVXIFMRIWXVYGXYVEX3FYRMRXVSHYGIVIPEWTEMYPVIEPGEVIIWXITSTYPEXTIPRKITSMMMGYXIQEXMGMHMJIVMXIHISFMFPMSXIGMQTVIWMSRERXYRHIXITSMEJYRHERPIGXYVWEYRVWJSMVIEZVIYRYMEPFYQHIEVXfffPdPTda003900500058004d005100450002005300540056004d005600490002004900570058004900020050004500020038004d0051004d00910053004500560045000f0002005900520048004900020091004d000200570054004500a7004d0059005000020091004d00020057004d0058004900100059005000020048004900a7004d00520002004500470049004900450091004d0002004700450050004d0058004500580049000f000200be0052000200450047004900570058000200470045005e001e000200570059005200580002004a0053004500560058004900020054005300540059005000450058004900020091004d000200540050004d00520049000200480049000200480049005800450050004d004d0002004700450056004900020058004900020059004d00510049005700470012000200340056004d00510045000200480045005800c40002004700c8005200480002004d005200580056004d000200be005200020037004700c8005600a7000f0002005000530047000200500049004e004900560002005800490002004d00510054005600490057004d0053005200490045005e00c400020045004b005000530051004900560045005600490045000200480049000200530046004d00490047005800490002000b0045004a004d00910049000f00020054005000c40047005900a70049000f0002004a005300580053004b00560045004a004d004d000f0002YQFVIPITIXEZERVEJXYVMMGVMGEQRJMIGEVI0047004500510049005600c4000c000f0002005300020045004b005000530051004900560045005600490002004700c4005900580045005800c4000f00020047004500560049000200be0052004700c40050005e004900910058004900020050005300470059005000020091004d0002PJEGIJSEVXIJEQMPMEVGLMEVTIRXVYYRRSYZIRMX7GVPSGPINIVETEVMRISQTERMIMHIXIEXVYMRHITIRHIRXI0025005900c4005000490059000f00020054004900520058005600590002004700c400020045004700530050005300020057004900020047005300520058004d0052005900c400020091004d0002004d00480049004900450002004800490002005800490045005800560059000200be00520002004b004500560045004e00020091004d000200470059005600580049001200020037004d00580049001000590050000200490057005800490002004800490048004d0047004500580002004700530051005400450052004d0049004d00020091004d000200490002004700450002005900520002004e00530047000200be005200020047004500560049000200be00a7004d0002005400500045004700490002004700c400020058004900020045004800c800520047004900910058004d0002004700450002005700c4000200480049005700470053005400490056004d0002GSQSVMPIMRXVMZIMITIVMQIRXEMXY 9RGEPGYPEXSVSGSRIMYRIPE-RXIVRIXMIZIRXYEPSHIWGVGEVIEYRYMTVSKVEQWTIGMEP 00270045005100020045005800c800580002005a00c4000200580056004900460059004d00490002005400490052005800560059000200450002004d0052005800560045000200be00520002005e004d0059004500020048004900020045005e004d000200be005200020047005300500049004700a7MMPIGIPSVQEMQEVMMQEMGIPIFVIQYII00480049000200450056005800c400020045005000490002005000590051004d004d00120002002500570058004a00490050000f0002005000450002005300020048004d005700580045005200a700c400020048004900020052005900510045004d000200480049000200590052000200470050004d0047004f000f0002JVGSWXYVMWYTPMQIRXEVITYXIMZMMSREWEYZTYXIMVIEQMRXMSZMMXPEQYIYGYPXYVEVIWYVWISRPMRIA5aTcXP1aPcUPU2XRZRdcdaTPRTbhdbWdSVXTX 005000530056004900520058004d0052004500020026005600450058004a004500520053004a0002005400560053005400530057004900570002004500020057004c00530056005800020053005a00490056005a004d0049005b00020053004a00020058004c005600490049000200540050004500470049005700020053RIWLSYPHZMWMXSRPMRISVPMZIMRMRXLVII6SQERMERGMXMIWXLEXEVIEPWS XLI QSWX EGXMZI GYPXYVEP TPEGIW MR PYN -RHITIRHIRX YPXYVEP IRXIV lEGXSV JSV VYWLIWz MR 8MQMWSEVE lYEPIYz 8LIEXVI MXLMXW GSJJIIFEV l7GEVX PSG PINIVz ERH MR YGLEVIWX JSV l9RMGVIHMX 4EZMPMSRz -J XLI JMVWX ERH XLI PEWX SRI EVI QEMRP GIRXIVWJSV TVSQSXMRKGSRXIQTSVEVZMWYEPEVXWXLIQMHHPISRILEWRSXSRPEZIVGVIEXMZIIFWMXIFYXEPWSEZMZMHEXQSWTLIVIHIEPMRKTVMQEVMPMXLXLIEXVITVSHYGXMSRWSVQSVIMRJSTPIEWIZMWMXJEFVMGEHITIRWYPIVSTEZMPMSRYRMGVIHMXVSERHEYEPIYVS NEWSSTIRI51p7PTcPinfinit002700490045000200480049001000450002009100450054005800490045000200490048004d00a7004d0049000200450002002a004900570058004d005a00450050005900500059004d0002002d00520058004900560052004500a7004d0053005200450050000200790037004c0045004f004900570054004900450056IzZE0045005a0049004500020050005300470002004500520059005000020045004700490057005800450002005000450002002700560045004d0053005a00450002000b001600170002004500540056004d0050004d00490002001000020017000200510045004d000c00020091004d00020026005900470059005600490091XM004500540056004d0050004d004900020010001d000200510045004d000c000f000200490048004d00a7004d00450002004a004d004d005200480002004700530052004700490052005800560045005800c4000200540049000200530002005700490056004d0049000200480049000200540056005300480059004700a7MMGYyEQPIXzHMRWXVMRXEXIMHMREVSVTYXIEJMYVQVMXIWTIGXEGSPIHI3WOEVEWSVWYRSZEW6SFIVXMPWSRSWLMLMVSYVMXE1SRMGE4IGMOMIMGRVMUYIMEYVMYXYWSZ8LSQEW3WXIVQIMIVVIHVMGYWWIRRI8MQEVVSPP0IIYRr8EIOIWXMZEPYPQEMTVIMRXMEPXIIZIRMQIRXIXIEXVEPIMIXVEXIEXVEPI1dabP8cTaPXPIbsen 2010YVWIPI-FWIRMRWXMXYMXIHIKYZIVRYPRSVZIKMERRYVQGY005800560049004d000200450052004d00020091004d00020057004900020045004700530056004800c40002005400560053004d00490047005800490050005300560002004d00520058004900560052004500a7004d00530052004500500049000200470045005600490002005700490002004700530052004700490052XVIE004500570059005400560045000200530054004900560049004d000200500059004d0002002c004900520056004d004f0002002d004600570049005200120002002a00530052004800590056004d005000490002004500500053004700450058004900020057004900020056004d0048004d004700c40002005000450002WYQEHI001500120014001400140012001400140014000200470053005600530045005200490002005200530056005a0049004b004d0049005200490002000b0045005400560053005c00120002001500160019001200140014001400020029005900560053000c0012000200260059005600570045000200540053004500580049004a004d0002004500580056004d00460059004d005800c40002005400490056005700530045005200490050005300560002004d00520048004d005a004d00480059004500500049000f000200530056004b00450052004d005e004500a7004d004d00500053005600020057004500590002004d005200570058004d0058YMMPSV00470059005000580059005600450050004900120002002800450058004500020050004d0051004d005800c40002005400490052005800560059000200580056004d0051004d005800490056004900450002004500540050004d0047004500a7004d004d0050005300560002004900570058004900020015001900020045TVMPMI-RJSVQEMMWYTPMQIRXEVIPEMFWIREEVHWGSQDUadTcadcXTaXXSaPPcdaVX002a00530056005900510059005000020038004d005200490056004d005000530056000200280056004500510045005800590056004b004d00020048004d00520002002900590056005300540045000f000200470045005600490002005a004500020045005a004900450002005000530047000200be0052000200470045HVYP002a004900570058004d005a00450050005900500059004d000200320049005b0002003400500045005d00570002004a005600530051000200290059005600530054004900020048004d0052000200310045004d0052005e0002000b0015001b0002001000020016001b0002004d00590052004d0049000c000f0002004dRZMX00480056004500510045005800590056004b004d00020048004d005200020029005900560053005400450002005700c400020054004500560058004d0047004d0054004900020050004500020045005800490050004d00490056004900500049000200470053005200480059005700490002004800490002003100450056O00360045005a00490052004c004d005000500002000b00490052004b00500049005e00c4000c00020091004d00020031004500560058004d00520002002c00490047004f005100450052005200570002000b004b0049005600510045005200c4000c001200020027004c0049005000580059004d00490050004d00500049HILocuri unde ar trebuiSjTEDUCIONLINEsN004800490054005000450057004500560049000f000200470045005e0045005600490045000f00020046004d0050004900580049005000490002005400490052005800560059000200570054004900470058004500470053005000490002004a004900570058004d005a00450050005900500059004d000f000200570059RXWYTSVXEXIHIJIWXMZEPIXEPMMWITSXSFMRIWGVMMRHPEEHVIWEESXXS7XEEXWXLIEXIVMIWFEHIRHI8004900560051004900520059005000020050004d0051004d005800c40002004800490002004800490054005900520049005600490002004500020047004500520048004d00480045005800590056004d0050005300560002004900570058004900020016001c0002004a00490046005600590045VMIXbPXXSTYRAXPRYPRGITIGYHVITXYPPEPYN8IEXVYP1EKLMEVEGSRWXVYMXHMRQEVXMI005400c8005200c4000200be005200020048004900470049005100460056004d00490002001600140014001d000200590052000200580049004500580056005900020057005800590048004d00530002005400490056004a004900470058000f0002005400490002005000530047005900500002005900520049004d0002ZIGLMQEKEMM0048004900020048004900470053005600590056004d001200020037005800590048004d005300590050000200450002004a00530057005800020048004900570047004c004d005700020050004500020051004d004e00500053004700590050000200500059004d0002004d00450052005900450056004d004900020016GYSWIVMI00480049000200560049005400490058004d00a7004d004d00020047005900020054005900460050004d004700590050000f00020056004900570054004900470058004d005a00020054005600490051004d0049005600450002005700540049004700580045004700530050005900500059004d00020079003700580056MKXIMSETXIzHI-RKQEVIVKQERRVIKMEPYMRHVIMIVFER0E8MQMSEVEGSRWXVYGMEEJSWXHIM00510045004d00020051004500560049000200450051005400500053004500560049000f000200540056004d005100450002005400450056005800490002004a004d004d005200480002004a004d005200450050004d005e0045005800c4000200be005200020048005300450056000200180002005000590052004d00120YRMMERYEVMI0045004d0047004d000200450002004a0053005700580002004d005200450059004b005900560045005800c40002003700450050004500020016000f0002005300020047005000c40048004d005600490002004d0057005800530056004d004700c40002005400490002005a00560049005100590056004d000200510045RINMQTIVMEP00580056004500520057004a0053005600510045005800c400020045005e004d000200be005200580056001000590052004500020048004d005200580056004900020047004900500049000200510045004d0002005100530048004900560052004900020057004700490052004900020048004d0052000200a700450056rYREHMRWGIRIPIQSFMPIZMWEXIHI4EYPSVXRSZWOMRGHMRERMM7EPEEJSWXMREYKYVEX0047005900020054005600490051004d0049005600450002005700540049004700580045004700530050005900500059004d0002007900360049005a004d005e0053005600590050007a0002004800490002002b0053004b00530050000200be0052000200560049004b004d0045000200500059004d00020034IXVYYXGVY003000590047005600c40056004d005000490002005a0053005600020047005300520058004d00520059004500020054004900020054004500560047005900560057005900500002004500470049005700580059004d0002004500520002005000450002004a004500a700450048004500020047005000c40048004d0056MMGIXVIFYMIVIRSZEX004d000200490045001200020027005300520057005800560059004700a7004d004d000200520053004d00020057005900520058000200be0052000200470059005600570002005000450002003600c800510052004d004700590002003a00c800500047004900450002M7JLISVKLI0059005200480049000200570054004500a7004d004d0050004900020049005c004d005700580049005200580049000200520059000200510045004d0002004900560045005900020048004900020051005900500058000200570059004a004d0047004d0049005200580049000200540049005200580056005900020047SQTERMMPIPSGEPI0EYGYVI0058004d000200450002004a0053005700580002004d005200450059004b0059005600450058000200be005200020048004900470049005100460056004d0049000200590052000200520053005900020057005800590048004d005300020045005000020038IEXVYPYMHISQIHMIEJPEXRGIRXVYPETMXEPIMMEJSWXERYREXXVERWJSVQEVIEPEMRMMEXMZE00250036002700390026000f000200450002005a00490047004c004d005900500059004d0002004c004500520002002b0045004600560053005a00490052004d00020048004d0052000200470049005200580056005900500002004d0057005800530056004d0047000200be005200580056001000590052000200470049RXVYGYPXYVEPMRGPYRH004d00020053000200570045005000c4000200480049000200570054004900470058004500470053005000490012000200d9005200020051004500560058004d00490002005a00530056000200be005200470049005400490002005000590047005600c40056004d005000490002MPE8IEXVYP2EMSREPGEVIEXIETXHINEHIHSMERMWMRXVIRVITEVEMMMWHIZMRPEVRHYP00500059004d000f00020059005200020051005900500058004d005400500049005c000200470059005000580059005600450050000200be00520002004d0052004d005100450002002700450054004d0058004500500049004d00120002000b0027001200310012000c52 NEWSSTIRI-ATTHIASANGHOFF2OBERT7OODRUFFOMINIQUE3ERRANDSQMRMUYI7662yISRSEVIWZMMXI8IEXVYP1EKLMEVHMRPYNYTGIPIXVIMHIGIRMMHIQYRGGYIXVESVHMREVEQIEGSQTERMIGITPGIVIWZMRMWJMYQEVXSVPEHIHMGEMEMXEPIRXYPXVYTIMZSEWXVI1YRGEIWXIGYEHIZVEXJERXEWXMGMWTMVMXYPGIPQEMMQTSVXERXPYGVYGEVIIQERHITIWGIRIWXISMKIRTIRXVYWYJPIXYPQIY1YPYQIWGGRIEMGSRXEQMREXTIXSMz1EXXLMEW023IIEGIIWXIGIPQEMMQTSVXERXXVIMJIQIMXMRIVIGEVIWISGYTEXXHIEXIRXHIJMIGEVIHMRXVIRSMrEGIWXEWTIGXIWXIJSEVXIMQTSVXERXTIRXVYYRSQFXVRGEQMRIMJEGITEVXIHMRJETXYPGZVIMWPYGVIMYRHIZEMPEEWXEWIEHEYKMSXVYTMRXIVIWERXQZYXWTIGXEGSPIJSEVXIHMJIVMXIEMGMRYRYQEMFYRIGMMTVSEWXIMEWXEIWXIJSEVXIFMRITIRXVYGRWIEQRGIYRXIEXVYGEVIMEWYQVMWGYVMMRYJEGIRYQEMGIWIEXIETXHIPEIP8SEXIEGIWXIPYGVYVMQMEYXVIMXRGVIHIVIEGRYZSMHYGIPMTWHIMHIMRTVMQYPVRHQMRXIVIWIEGESEQIRMMWQMXVIIEWGKRHYVM6SFIVX336900250002004a005300570058000200530002005700c40054005800c4005100c8005200c400020051004d0052005900520045005800c4000200480049000200580049004500580056005900020091004d000200540056004d0049005800490052004d0049001200020038VYTEIWXIEXX004800490002005400590058004900560052004d004700c40004000200250056004d004500020048004900020057005400490047005800450047005300500049000200450002004a0053005700580002004700530054005000490091004d00580053004500560049000f0002005400590052004700580059005000020047SQYR004a004d004d005200480002004a0053005600a7004500020091004d0002004800c400560059004d00560049004500120002002d004500560002004b005600590054005900500002004800490002004500560058004d00910058004d0002004d0052005a004d0058004500a7004d000200450002004a0053005700580002MRGVIHMFMPHIGSPIKMEPMKIRIVSW2IEQWMQMXJSEVXIFMRI8314FSVRZMEEYRYMXIEXVYWMQMQRIZSMEGXISHEXWTVMZMQ00be0052004500540053004d00020050004500020057004a00c800560091004d0058005900500002005900520049004d000200490058004500540049000200450002004500470058004d005a004d005800c400a7004d004d000200520053004500570058005600490002004500560058004d00570058004d004700490002MWWXYHMIQ005400530057004d0046004d0050004d005800c400a7004d00500049000200480049000200450002005100490056004b0049000200510045004d0002004800490054004500560058004900120002003900520002004600590052000200540056004d00500049004e000200be0050000200470053005200570058004d0058YMIPEWJVMX00480049000200450052000200530056004b00450052004d005e004500560049004500020051004d004700560053005700580045004b004d00590052004d005000530056000200be005200020047004500560049000200be0052004700490056004700c400510002005700c4000200540059005200490051000200470045TPE0047004500540002005800530058000200570045005900020045005400560053004500540049000200580053005800020047004900020047005300520057004d00480049005600c400510002005a004500500053005600530057000200be005200020056004900450050004d005e00c40056004d00500049000200590050XMQMPSV005700580045004b004d00590052004d00120002003900520002004500500058000200540056004900580049005c005800020048004900020045000200530056004b00450052004d005e0045000200450047004900450057005800c40002005700c40054005800c4005100c8005200c40002005800490045005800560045PIWXIMRXIRMERSEWXVHIEVIEPMERYRyWISREQIVMGERzRGEVI004d005200580049005200a7004d0053005200c400510002005700c40002004d0052005a004d005800c400510002004700c800a7004d005a0045000200560049004b004d005e00530056004d000200480049000200560049005200590051004900020048004900020054004900020047005300520058004d005200490052XYP005200530056004800100045005100490056004d004700450052000f000200470045005600490002005a005300560002005100530052005800450002005700540049004700580045004700530050004900020047005900020058005600590054004500020038IEXVYPYM1EKLMEV7MKYVWXEKMYRIEVIWTIGXMZRYWIZEPMQMXERYQEMPEEGIWXIGSPEFSVVMM005a004500020047005900540056004d0052004800490002005400560049005e00490052005800450056004900450002005900520053005600020054004d00490057004900020045005100490056004d0047004500520049000200520053004d000f00020045000200590052005300560002005400560053004800590047MMEPI0059005200530056000200560049004b004d005e00530056004d00020091004d000200570047004900520053004b00560045004a004d00020048004d0052000200370039002500120002002500570058004a00490050000f000200540056004d005200580056004900020053004500570054004900a7004d004d00020052SXVMTIRXVYEGIEWXQMGVSWXEKMYRIWERYQVEX6SFIVXSSHVYJJJSRHEXSVEP0025005100490056004d0047004500520002002700530052005700490056005a0045005800530056005d00020038004c0049004500580056004900020048004d005200020037004500520010002a0056004500520047004d005700470053000f0002004a00530057005800020048004d0056004900470058005300560002EVXMWXMG0045005000020025005100490056004d004700450052000200360049005400490056005800530056005d00020038004c0049004500580056004900020048004d00520002002600530057005800530052000f000200560049004b004d005e0053005600020047005900520053005700470059005800020054004900520058VY004700560049004500a7004d004d00500049000200570045005000490002004d00520053005a00450058004d005a004900020091004d0002005200530052004700530052004a005300560051004d005700580049000f000200540056004900470059005100020091004d00020048004d0052000200470053005000450046SVVMPI00570045005000490002004700590002004d0051005400530056005800450052005800490002004a004900570058004d005a0045005000590056004d00020091004d0002005800490045005800560049000200490059005600530054004900520049001f0002002800530051004d0052004d005500590049000200370049VVERH005900520059005000020048004d00520058005600490002004900500049005a004d004d0002005400560049004a00490056004500a7004d00020045004d000200500059004d0002002e004500470055005900490057000200300049004700530055000f00020045004700580053005600020091004d000200560049004bMSVHI005600490052005900510049000f00020047004500560049000200480059005400c4000200590052000200450052000200540049005800560049004700590058000200be00520002004700530051005400450052004d0045000200500059004d000200250056004d004500520049000200310052005300590047004c004fMRI0045000200be0052004a004d004d005200a70045005800020047004900500049004600560059005000020038004c004900450058005600490002004800490002005000450002002e004900590052004900020030005900520049000f0002004700450056004900020091004d001000450002004800490057004a00c40091YVEXEGXMZMXEXIEXMQTHIXVIMIGMHIERMPE1MRRIETSPMWSFMRRHRYQIVSEWITVIQMM8SRYXSXYPHMJIVMXEJSWXWGSTYPZMMXIMPYM8IRGNYR0II0048004d005600490047005800530056005900500002004800490002005400560053004b005600450051004900020045005000020030002b00020025005600580057000200270049005200580049005600020048004d0052000200370049005300590050000f0002002700530056004900490045000f0002004700450056IEVIRZIHIVIMRZMXEVIEWTIGXEGSPIPSV6MGLEVH—M8VIMWYVSVMREGIWXQMVMJMG00570054004500a7004d005900020058004900450058005600450050000f00020059005200480049000200be00520002005900500058004d005100450002005a00560049005100490002004500590002005400590058005900580002004a004d0002005a00c4005e0059005800490002004700560049004500a7004d004dPIYRSVEVXMXMGE0IZSHMRIGPERSRRIPPER4IXIVVSSOWEY4MREEYWGL4IRXVY1EXXLMEW0ERKLSJJEGIEWXWTXQREGSRWXMXYMXETEXVE005a004d005e004d005800c40002005000450002002700500059004e000f000200480049000200450047004900450057005800c4000200480045005800c40002004700590002005700470053005400590056004d0002004700c8005800020057004900020054005300450058004900020048004900020047005300520047VIXIMERYQIVIEPMEVIEHMWXVMFYMIMWTIGXEGSPYPYM1WYVTIRXVYQWYVHI0037004c0045004f0049005700540049004500560049000f00020054004900020047004500560049000200530002005a0045000200560049004b004d005e0045000200500045000200580049004500580056005900500002005200530057005800560059000200be00520002005400490056004d00530045004800450002ETVMPMIMYRMI00140012000200270053005000450046005300560045005600490045000200470059000200450047004900570058000200510045005600490002005300510002004800490002005800490045005800560059000f0002004a00530057005800020048004d0056004900470058SVEP0026004900560050004d00520049005600020029005200570049005100460050004900020091004d0002004700490050000200510045004d000200450054005600530054004d00450058000200470053005000450046005300560045005800530056000200450050000200500059004d0002002c0049004d0052004900561PPIV00560049005400560049005e004d0052005800c40002005400490052005800560059000200520053004d000200be005200470049005400590058005900500002005900520049004d000200520053004d00020045005a00490052005800590056004d0002004700590002005900520059005000020048004d005200580056IGIM00510045004d0002005100450056004d0002005100450049009100580056004d00020045004d000200570047004900520049004d00020047004500560049000f000200540056004d0052000200570054004d0056004d0058005900500002005700c400590002005800c8005200c400560002005200490002005400530045XIENYXEW0047005300520058004d0052005900c400510002004700c40059005800c40056004d00500049000200520053004500570058005600490002004500560058004d00570058004d0047004900020051004500560047004500580049000200480049000200520049005a0053004d004500020054004900560051004500520049RXIM0056004900be005200520053004d0056004d00020091004d0002004500020056004900be005200520053004d0056004d004d000200540056005300540056004d004d00500053005600020051004d004e0050005300450047004900020048004900020049005c0054005600490057004d00490012VERGLEIPEHIPEXIPIZMMYRIEREMSREPWTERMSP8EVIEPMEXMRXIVZMYVMGYVIKMSVMMWTIGXEGSPIPSVTVIIRXEXIRGEHVYPQMGVSWXEKMYRMMQEXIVMEPGIEJSWXHMJYEXRIQMWMYRIE0EQERHVKSVETIHEXEHIMERYEVMI4VIIRE0058004900500049005a004d005e004d00590052004d004d00020057005400450052004d005300500049000200450002004a0053005700580002005400530057004d0046004d005000c4000200480045005800530056004d005800c40002005700540056004d004e004d0052005900500059004d00020045004700530056HEXHI-RWXMXYXYPYPXYVEP6SQR7dVPaXPBWfRPbTUaPccWXPbPVWUUAQTacFSadUU3XXdTBTaaPSX2dYIXIIR XL ERH XL SJ IGIQFIV YRKEVMER 8LIEXVI JVSQ PYN00530056004b00450052004d005e004900480002004500020057004c0053005b00470045005700490002005b004d0058004c00020058004c00490002005400590056005400530057004900020053004a00020054005600490057004900520058004d0052004b00020057004d005c00020054005600530048005900470058MSRWMRXLIGYVVIRX VITIVXSV XS E KVSYT SJ MQTSVXERX KYIWXW JVSQ EFSZI 8LI WLS XLEXSTIRIHERHGPSWIHXLITVSKVEQQIEW9RGPIEREHMVIGXIHFRHVIM7IVFER8LI SXLIV TVSHYGXMSRW MRGPYHIH IVI6MGLEVH —F 7LEOIWTIEVI HMVIGXIH FFSV 8SQTEERXSRW IEXL F ISVK GLRIV HMVIGXIH F 1MLEM 1RMYMY2EMXVIENEQEMW F RHVW MWO HMVIGXIH F FSV 8SQTE8LVII7MWXIVW F 4ILSZHMVIGXIHFFSV8SQTEERH8LIIQSRWFSWXSIZWOHMVIGXIHFXLISYRKHMVIGXSV-WXZRPFY8LIKYIWXWLSEVILIVIXEPOMRKEFSYXXLITVSHYGXMSRXLIWEMRPYNEVI1EXXLMEW0ERKLSJJ6SFIVXSSHVYJJSQMRMUYI7IVVERHEPPSJXLIQMPPWSSRSVOSRXLMWWXEKI TaXPSP STRTQaXTCTPcadPVWXPaSTBcPc2dYP000f005e006100560050005d0058006900500063000f005e000f005c005800520061005e006200630050005600580064005d0054001b000f005f0061005400690054005d006300c7005d0053000f009f005000620054000f0062005f00540052006300500052005e005b0054000f00530058005d000f00610054005f0054acaXd0042005f00540052006300500052005e005b0064005b000f00530054000f0053005400620052005700580053005400610054000f009f0058000f00530054000f00d3005d0052005700580053005400610054000f0050000f005c005800520061005e006200630050005600580064005d00580058000f0050000f0055005ebcDRWXdEPXPST02TWeaTVXPdX0SaTXTaQPBTRcPcaXXPddcdcdaaXbTRcPRTTAXRWPaS888STBWPZTbTPaTaTVXPdX6QaCPPacTPdX3PcST6TaV1RWTaaTVXP005b00640058000f003c0058005700500058000f003c00c8005d0058006400e300580064000f0011003d00c80062005200640063000f005f0054005d006300610064000f005d005800520058005e00530050006300c80011000f00530054000f0030005d0053006100c60062000f004500580062005a0068cPcST6QaCPCaTXbdaaXST02TWeaTVXPdX6QaC005e005c005f0050000f009f0058000f001100330054005c005e005d005800580011001b000f00530054000f0033005e00620063005e0058005400650062005a0058001b000f0050005b000f006300c7005d00c800610064005b00640058000f00610054005600580069005e0061000f003800620063006500c6005d0Qd0054000f00200022000f0053005400520054005c0051006100580054000f0058005d006500580063005000e300580058000f005c005800520061005e006200630050005600580064005d00580058000f00500064000f005f0064006300640063000f00640061005c00c800610058X0062005f00540052006300500052005e005b0064005b000f0011003200c7005d006300c800610054005000e30050000f0052005700540050005b00c80011000f00d3005d000f00610054005600580050000f005b00640058000f003600c60051005e0061000f0043PPCTPcadPXPpdRXP1PVPSX2dYla Teatrul Maghiar de Stat din ClujPARTENERI MEDIAwww.tntimisoara.com25.01.201012.11.1884 primul ora din Europacu strzile iluminate electric12.07.1889primele tramvaie electrificate20.12.1989 primul ora liber din Romniaunul din primele orae europene cu transport publicfoto Adrian Pclian Patryk Specjalprimul ora din Romniacu tramvai tras de caiPRIMUL ORA DIN ROMNIACU O SAL DE TEATRU LA STANDARDE EUROPENE TNTm Sala2Teatrul Naional Timioara este o instituie public subvenionat deMinisterul Culturii i Patrimoniului NaionalParteneriParteneri

    Pentru a va oferi o experienta de navigare mai buna acest site foloseste cookies.

    Daca esti de acord cu acestea, inchide aceasta notificare sau afla mai multe despre setarile cookies aici | OK, inchide